İncilde birden fazla geçen kişi adları


Bar-Saba (erkek - apostolların zamanında yaşadılar)

(1) İskariyotlu Yahuda’nın ölümünden sonra yeni bir apostol seçtiler. Barsaba ve Matiya’nın arasında seçim oldu ve Matiya seçildi. (Ap.İşl.. 1:23)

(2) Yeruşalim’deki apostolların toplantısından sonra Antakya’ya gönderilen adamlarından biri Yahuda’nın ikinci adı. (Ap.İşl. 15:22-32)Gayus (erkek - apostolların zamanında yaşadılar)

(1) imanlı, Pavlus’un yol arkadaşı. Efes’te onunla birlikte tutuklanıyor. (Ap.İşl.. 19:29)

(2) imanlı, Derbe kasabasından; Pavlus’un yol arkadaşı. (Ap.İşl. 20:4)

(3) imanlı, Korint kasabasında Pavlus’un vaftiz ettiği bir kardeş.

(1.Kor. 1:14; Rom. 16:23)

(4) imanlı, 3.Yuh. mektubu alan kişi. (3.Yuhanna 1:1)Dimitriyus (erkek - apostolların zamanında yaşadılar)

(1) Efes kasabasında bir Yahudi. Hatıra olarak satılan Artemis putunun tapınağının modellerini satardı. Pav­lus’u kıskandığı için halkı kışkırttırdı. (Ap.İşl.. 19:24,38)

(2) Yuhanna’nın sevdiği bir imanlı. (3.Yuh. 1:12)Zekeriya (erkek)

(1) Eski Ahit’te peygamber. İ.Ö. 520-480 senelerinde peygam­berlik yaptı; Zekarya kitabının yazarı.

(2) Eski Ahit’te başkyahin Yehoyada’nın olu. Tapınağın avlusun­da halka karşı peygamberlik etti. Kral Yoğaş da halka buyurup Zekeriya’yı taşlarla öldürttü. (İ.Ö. 797). (2.Tarihler 24:20-21).Bu katillik meselesi 2.Tar. kitab­ında yazılıdır, o da Yahudilerin Eski Ahit’in sıralanma­sına göre en son gelirdi. ‘Tekvin’ gene bizimki gibi en başta gelirdi (Habil’in öldürülmesi orada yazılıdır - Tekvin 4:8). İsa (Mat 23:35; Luka 11:50) ayetlerinde Habil’den Zekerya’ya kadar derken, ‘bütün Eski Ahit’in başından sonuna kadar’ demek istedi.

(3) Yahya’nın babası. Yaşlı bir kyahin idi. Buhur yakmak için çöp çektiler, ve ona düştü. Kyahinlerin sayısı çok büyük olduğu için, bu belki hayatında birinci ve son sefer idi. Kyahinler çoğu zaman başka yerde yaşayıp ders verirler­di,ancak bunun gibi bir görev için Yeruşalim’e gider­lerdi. (Luka 1:5-67)İzabel (kadın)

(1) krallar zamanında yaşadı.- Kraliçe - Sayda kralı Et­baal’ın kızı; İsrail kralı Ahab’ın (İ.Ö. 874-853) karısı oldu. Bütün İsrail halkını Astarte (ya da ‘Aş­toret’) adlı putuna tapmaya zorladı ve Rabbin peygam­berlerini öldürttü. (1.Krallar b.17-22)

(2) apostolların zamanında yaşadı - sembolik ad -

Tiyatira kilisesinde kendini peygamber yapan bir kadın vardı. Yuhanna ona sembolik olarak ‘İzabel’ adını koydu, çünkü o da Eski Ahit’teki kadın gibi, imanlıları put­perestliğe ve zinaya kuraj verdi. (Esin. 2:20)İskender (erkek)

(1) kral - Makedonya’nın en büyük kralı (İ.Ö. 356 - 323), Yugoslavya’dan Hindistan’a kadar her devleti kazandı.

(Daniğel 8:5-8)

(2) imanlı - İsa’nın haçını taşımış olan Kireneli Simun’un olu. (Markos 15:21)

(3) devlet adamı - Yahudilerin parlamentosunda olan, Petrus ve Yuhanna’ya mahkeme açan bir adam. (Ap.İşl. 4:6)

(4) Efes kasabasında Yahudi bir adam (Ap.İşl. 19:33)

(5) imanlı - Rabbi brakıp geri dönen biri (1.Timoteyus 1:20)

(6) Pavlus’a çok kötülük yapmış olan bir bakırcı (2.Tim. 4:14)Yeşu (erkek)

(1) Musa’nın zamanında yaşadı. Devlet adamı, Nun’un olu; önceki adı: Hoşea; Musa’dan sonra İsrail’e güdücü­lük yaptı ve vaat edilen topraklara götürdü. (Çıkış 17:8-16; 24:3; 32:17; 33:11; Sayılar 11:28; 13:8,16; 14:1-10; 27:16-23; 34:17; Tesniye 34:9; ‘Yeşu’ kitabı; Ap.İşl. 7:45; İbr. 4:8)

(2) İsa’nın atalarından biri. (Luka 3:29)

(3) Pavlus’un bir arkadaşı. (Kol. 4:11)Yose (erkek) İsa’nın zamanında yaşadılar.

(1) İsa’nın bir kardeşi. (Mat. 13:55; Mar. 6:3)

(2) apostol ‘küçük Yakub’un kardeşi; anası: Meryem (4) (Mar. 15:40,47)Yunus (erkek)

(1) peygamber - peygamberlik zamanı: İ.Ö. 800-750 Rab onu düşman halkı olan Asurların başkenti Ninive’ye yolluyor, onları tövbeye çağırsın diye. (Mat. 12:39; Luka 11:29)

(2) Petrus’un babası (Mat. 16:4,17)Yusuf (erkek)

(1) Yakub’un 11. olu, anası: Rahel, Kardeşleri onu Mısır’a sattılar; ama Rab öylelikle bütün hanesini ölmekten kurtardı (Tekvin b.37-50). Yakub’un en büyük olu ‘Ruben’ olduğu halde, ilk oğulluk hakkı Yusuf’a verildi.Onun için onun iki olu ‘Efraim’ ve ‘Manase’ İsrail’de iki cinsin babası oldu.

(2) İsa’nın atalarından bir kişi (Luka 3:24)

(3) İsa’nın atalarından başka bir kişi (Luka 3:24)

(4) Meryem’in kocası. Nasıra kasabasından idi. Zanatı doramacılık idi. Herhalde Mat b.1'deki soyağacı onun soyunu yazıyor. Sanılıyor ki, genç yaşta, İsa görevine başlamadan önce, ölmüş. (Mat b.1-2; Luka 2:41-51)

(5) Aramatyalı Yusuf. İsrail parlamentosunda idi. Gizli bir imanlı idi. Nikodim’le birlikte, İsa’nın gömülmesi için uraştı, hem de kendi mezarını onun için verdi. (Mat. 27:57-60; Mar. 15:42-46; Luka 23:50-53; Yuh. 19:36-42)Yuhanna (erkek)

(1) başkyahin Kayafa’nın cinsinden bir adam. (Ap.İşl. 4:6)

(2) Markos’un (bknz.) başka bir adı

(3) apostol - babası: Zebedi, anası: Şalome, kardeşi: Yakup. İsa’ya en yakın olan üç apostolun (Petrus, Yuhanna, Yakup) biriydi. Çok ilerlemiş yaşta bile, Patmos adasına sürgün edildi. Kilise tarihçilerine göre oradan serbest brakıldı, Efes kilisesinin güdücüsü oldu ve yalnış öretişlere karşı savaşmış. Çok yaşlı iken orada ölmüş.Klavdiyus (erkek)

(1) apostolların zamanında yaşadı. Romalı emperator (krallığı: İ.S. 41-54); Yahudileri Roma kasabasından kovdu. (İ.S. 49 s.); peygamber Agabus onun zamanında bir kıtlık olacağını önceden bildirdi. (Ap.İşl. 11:28; 18:2)

(2) Klavdiyus, ‘Lisyas’ın (bknz.) cins adı idi. (23:25)


Lazar (erkek)

(1) İsa’nın benzetmesindeki fukara adam; (o sade bir ben­zetmedir, öyle bir adam hiç yaşamadı). (Luka 16:20)

(2) İsa’nın zamanında yaşadı. Beytanya köyünden; İsa’nın çok yakın bir dostu idi. İsa onu dört günlük ölü iken, ölülerden dirilttirdi. (Yuh. 11:1-12:17)Levi (erkek)

(1) Yakub’un 3. olu, anası: Lea - İsrail cinslerinden biri. (İbr. 7:5; Esi. 7:5)

(2) Meryem’in babası - (Luka 3:23)

(3) apostol - ‘Mat’nın (bknz.) asıl adı idi. (Luka 5:27; Mar. 2:14)Meryem (kadın)

(1) İsa’nın anası; delikanlı olarak gebe kalıyor; Beytlehem’­de doğuruyor; Mısır’a kaçıp oradan Nasıra kasabasına yerleşiyor; orada başka kızanları doğuruyor (dört çocuk ve birkaç kız, Mar. 6:3). İsa haçta ölürken, anasını Yuhanna’ya teslim ediyor (Yuh. 19:25-27). Bugün Efes kasabasında onun mezarı gösteriliyor, ama bu sahi olmayabilir.

(2) Mejdel köyünden bir kadın (Mejdelli Meryem). İsa ondan yedi tane cin kovmuştu (Luka 8:2; Mar. 16:9). Başka kadınlarla İsa ve apostolların geçimini kar­şılardı (Luka 8:2). Boş mezarı ve dirilmiş olanİsa’yı en birinci gören o oldu (Mar. 16:1-5; Yuh. 20:11-18).

(3) Beytanya köyünden bir kadın; Marta ve Lazar’ın (bknz.) kızkardeşi (Yuh. b.11; Luka 10:38-42; Mat 26:6-13; Mar. 14:3-9; Yuh. 12:3-8)

(4) İsa’nın haçlanması ve mezara konulmasında bulunan başka bir kadın; Klopa’nın karısı ve Yakup ile Yose’nin anası. (Mat. 27:56, 61; 28:1 ‘öbür Meryem’; Mar. 15:40; 16:1; Luka 24:10; Yuh. 19:25)

(5) Markos’un anası (Ap.İşl. 12:12). Herhalde zengin bir kadın idi, çünkü toplantı onun evinde olurdu.

(6) Roma kasabasında bir kızkardeş (Rom. 16:16)Nikolas (erkek - apostolların zamanında yaşadılar)

(1) imanlı, Yeruşalim kilisesinde hizmetçi olarak seçil­enlerden biri. (Ap.İşl. 6:5)

(2) yalancı öretmen, sembolik bir ad, Efes ve Bergama kiliselerinde ders veren muallimler. Herhalde İzabel adlı peygamber kadınla aynı öretiş verdiler. Put­perestlik, zina ve ‘Şeytanın derin şeylerini araştır­mak’ için uraştılar. Adı ‘halkı yenen’ demektir (Grekçe) ve İbranice ‘Balam’ (= halkı bozan) ile aynı anlamda­dır. (Esin. 2:6,15)Simun (erkek)

(1) apostol, ‘Petrus’ (bknz.) için başka bir ad (Mat. 10:2)

(2) apostol, İsa’nın başka bir öğrencisi; lağabı ‘terörist’ (‘yurtsever’, ‘tedhişçi’, ‘Zelot’) (Mat.10:4; Mar. 3:18; Luka 6:15; Ap.İşl. 1:13)

(3) İsa’nın kardeşlerinden biri (Mat. 13:55; Mar. 6:3)

(4) İskariyotlu Yahuda’nın babası (Yuh. 6:71; 13:26)

(5) bir Ferisi, İsa onun evine yemeğe davetli idi (Luka 7:36-50)

(6) Beytanya köyünden bir adam lepralı olmuştu, İsa onu iyileştirdi (Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9; Yuh. 12:1-8). Belki de Lazar’ın (bknz.) bir akrabası.

(7) Kirene’den bir adam (kuzey Afrika) onu zorladılar, İsa’nın haçını taşısın (Matt27:32)

(8) Samiriye’de bir büyücü, bütün halkı korkutturmuştu; imanlıları görünce, onlardan Kutsal Ruh’u para ile satın almaya kalktı. (Ap.İşl. 8:9-25)

(9) Yafa kasabasında bir derici. Petrus onun evinde kaldı. (Ap.İşl. 9:43; 10:6,17,32)


Filipus (erkek - İsa’nın zamanında yaşadılar)

(1) devlet adamı - Kral Büyük Hirodes ile Mariamne’nin olu; Şalome’nin babası; Herodiya’nın birinci kocası. (Mat. 14:3)

(2) devlet adamı: Kral Büyük Hirodes ile Kleopatra’nın olu; Şalome’nin ikinci kocası. (Luke 3:1)

(3) apostol, Celile Gölü’ndeki Beytsayda kasabasından.

(Yuh. 1:43; 6:5-7; 14:8-10)

(4) diyakon - Yeruşalim kilisesinde seçilen yardımcı.

Etiyopyalı vezire vaazettikten sonra, Aşdod kasabasına yerleşti. Peygamberlik yapan dört kızı vardı.Hanna

(1) erkek - İsa’nın zamanında yaşadı.

Din adamı, başka adları: ‘Hananya’, ‘Hannas’ - İ. S. 6-15 senelerinde Yahudilerin başkyahini idi. Ama o zamandan sonra bile otoritesi çok büyük idi. Başkyahin Kayafa’nın kaynatası idi. (Luka 3:2; Yuh. 18:13; Ap.İşl. 4:6)

(2) kadın - Hakimler zamanında yaşadı.

Peygamber Samuel’in anası (İ.Ö. 1105) (1.Sam b.1-2)Şalome (kadın - İsa’nın zamanında yaşadılar)

(1) Zebedi’nın karısı ve Yakup ile Yuhanna’nın anası; (Mar. 15:40; 16:1)

(2) Hirodya ile Hirodes Filipus’un kızı Hirodes Antipa’nın önünde dans edip anası için Yahya’nın ölümünü salı­yor. (İncil’de bu Şalome’nin adı geçmiyor) (Mat. 14:3-11; Mar. 6:17-28)Şimon (erkek)

(1) İsa’nın atalarından biri. (Luka 3:30; Ap.İşl. 7:5)

(2) Yeruşalim’de yaşayan doru ve Allahtan korkan bir adam. Rab ona bildirmişti ki, ölmeden önce Mesih’i görecek. (Luka 2:25)

(3) Antakya kilisesinde bir peygamber ve muallim - lağabı ‘Niger’ (Ap.İşl. 13:1)Yakup (erkek)

(1) İshak’ın olu, Esav’un ikiz kardeşi; Rab onun adını sonra ‘İsrail’e değiştirdi

(2) İsa’nın kardeşi. En başta İsa’nın bütün kardeşleri gibi, ona iman etmezdi. Ama dirilişten sonra İsa ona göründü ve herhalde o zaman imana geldi. Sonra Yeru­şalim kilisesinde önemli bir yeri vardı. Yakup mektub­unun yazarı. (Mat 13:55; Mar. 6:3; Ga. 1:19)

(3) apostol - Zebedi’nin olu ve Yuhanna’nın kardeşi; Petrus, Yuhanna ve Yakup İsa’ya en yakın olan apostollar idi. İ.S. 44 senesinde kral Hirodes onu öldürttü. (Mat. 4:21; 17:1; 26:37; Luka 8:51; 9:54-55; Mar. 10:35-40; Ap.İşl. 1:13; 12:1-2)

(4) apostol - Alfay’ın olu; öbür apostoldan ayırmak için ona ‘küçük’ lağabını da taktılar. (Mat. 27:56; Mar. 15:40; 16:1; Luka 24:10)Yason (erkek - apostolların zamanında yaşadılar)

(1) Selanik kasabasında bir imanlı; Pavlus ve Silas’ı evine aldı. (Ap.İşl. 17:5)

(2) Korint kasabasında bir imanlı; Pavlus’un ‘soyundan’ biri (belki akraba, belki başka bir Yahudi demektir). (Rom. 16:21)Yahuda (erkek)

(1) Yakub’un 4. olu, anası: Lea, İsrail cinslerinden biri; kral Davut, hem de gelecek olan Mesih de o cinsten olduğu için, İsrail’in en saygın cinsi olacaktı. ‘Yahuda Aslanı’ (Esin. 5:5) Yakub’un mubareklemesine dayanıyor (Tekvin. 49:9); orada Yahuda bir aslana benzetiliyor.

(2) İsa’nın atalarından biri (Luka 3:30)

(3) İsa’nın doğuşu zamanında Romalılara karşı bir ayaklan­ma kaldıran biri (Ap.İşl. 5:37)

(4) İsa’nın kardeşi. Yahuda mektubunun yazarı. (Mat. 13:35; Mar. 6:3)

(5) apostol - lağabı: İskariyot; (= ‘Kariyot köyünden gelen adam’). Simun’un olu; bütün apostolardan tek olarak Yahudiye sancağından idi.Apostolların kasiyeri idi. İsa’yı 30 gümüş parası için ele verdi. Sonra pişman olupkendini öldürmeye karar verdi. Herhalde gidip kendini asmaya kalktı, ipi koptu, sivri bir kayanın üzer­ine düştü, böylelikle barsakları döküldü. (Mat. 10:4; Yuh. 6:70-71; 12:6; Mar. 14:1-3; Mat. 27:3-10; Ap.İşl. 1:16-19)

(6) apostol - başka adı: Taday, Yakub’un olu. (Mat. 10:3; Luka 6:16; Yuh. 14:22; Ap.İşl. 1:13)

(7) Şam kasabasında bir adam. Pavlus onun evinde kaldı (Ap.İşl. 9:11)

(8) Barsaba (bknz.) için başka bir ad