EFESLİLER
Mektubu

Grup Çalışmaları için

Sorular ve Materyaller


- EFESLİLER mektubuna bir kuş bakışı -

Efesliler mektubu kim yazdı ? (1:1)

Kimin eliyle gönderildi ? (6:21)

Yazar nerede bulunuyordu (3:1; 4:1)

Haritaya bakın, Efes'i bulun.

Hangi sancakta (ilde) bulunuyor?

Birkaç yakın kasabayı sayın:

Kırcali'den kaç kilometredir?

Bugünkü adı nedir?

Efes kasabası hakkında neler öğreniyoruz İncil'de ?

Pavlus orada ne kadar zaman kaldı (Elçi 19:10)

Pavlus gelmeden önce orada imanlı var mıydı?

Başka neler oldu orada (Elçi 19:12-20)

Efes'te en çok hangi puta taparlardı ? (Elçi 19:35)Efesliler ile Koloseliler mektupları arasında çok benzerlikler vardır:

Efesliler:

Koloseliler:

1:7

1:14

2:5

2:13

3:2

1:25

4:16

2:19

4:22-24

3:8-10

4:32

3:13

5:19

3:16

Koloseliler mektubu yanlış öğretişlere karşı çıkmak için yazıldı:

- boş felsefe (Kol 2:8)

- insan adetleri (Kol 2:8)

- astrolji (Kol 2:8)

- Yahudilik (Kol 2:16-17)

- çilecilik (Kol 2:18)

- meleklere tapmak (Kol 2:18)

- görüm görmek (Kol 2:18)

- kanunculuk (Kol 2:20-23)


Efesliler mektubunda öyle büyük bir korkunçluk duyulmuyor:

- 5:5-7

- 4:14-15


Efesliler mektubu herhalde sadece o kasabaya değil, fakat ondan sonra başka kasabalara da gönderilmek için yazıldı. Bu, Pavlus için normal bir metod idi:

Kol. 4:16 - Koloseliler mektubu başka nerede okutulacaktı?

Pavlus bu mektupla Asya sancağındaki topluluklara, Mesih ile kilise hakkında geniş bir ders verip, öylece yanlış öğretişlere karşı 'aşılamak' istedi.

Kilise nasıl yanlış öğretişlere karşı durabilir?

Efesliler 4:13-14


Efesliler mektubunun en büyük konusu: Mesih ile Kilise

Her parçada bunun üzerinde ders veriyor:


1) 1:1-14 Kilise seçilmiş kişilerdir

2) 1:15-23 Kilise Mesih'in bedenidir TEORETİK

3) 2:1-10 Kilise merhamet üzerinde kurulmuştur dersler

4) 2:11-22 Kilise bir aile ve tapınaktır

5) 3:1-13 Kilise milletleri birleştiriyor

6) 3:14-21 Kilise Mesihin sevgisini taşıyor

7) 4:1-16 Kilise içinde birlik ve farklılık

8) 4:17 - 5:21 Kilise yeni yaşam demektir PRATİK

9) 5:22 - 6:9 Kilise boyun eğmek demektir dersler

10) 6:10-20 Kilise ruhsal savaş demektirDers 1:

Kilise seçilmiş kişilerdir

1:1-14Soru 1: Allahın bereketleri nasıl ve nerededir?

O bereketleri bize ne zaman verilecek?


Soru 2: Kilisedeki kişileri Allahın üç sıfatının işi ile katıldılar:

Baba ne yaptı? (a.3-6)

Oğul ne yaptı? (a.7-12)

Kutsal Ruh ne yaptı? (a.13-14)


Soru 3: Allah insanları ne zaman ve nasıl seçiyor?

Allah en başta kimi seçti? (1.Pet 2:4,6; Esin 13:18)


Soru 4: (a.4-5)'e göre imanlıların kaderi var mı, yok mu?

Eğer varsa, nasıl bir şeydir?

Bunu Rom 8:29 ile karşılaştırın!


Soru 5: (a.8) Kurtuluş ne demektir?

Biz ona göre imansızlara neyi vaaz etmeliyiz?


Soru 6: (a.10) 'Mesihte birleştirecek' ne demektir? (1.Kor 15:24-26)Soru 7: (a.13-14) Bir mühür nasıl kullanılıyor?

Kutsal Ruh için, mühürden başka, iki benzetme daha vardır:

Rom 8:23

2.Kor 1:22; 5:5

Bu bize ne gösteriyor?


Soru 8: Allah bu yüce plan için ne gibi kişiler kullandı?

1.Kor 1:26-31

Niçin öyle yaptı?


Soru 9: Nereden bileceğiz, seçildik mi, seçilmedik mi?

2.Pet 1:9-10

Başkaları için bunu nasıl anlayacağız?


Soru 10: Seçilmiş bir kişi kaybolabilir mi?


Ders 2:

Kilise Mesih'in bedenidir

1:15-23


Soru 11: Pavlu, Efesli imanlıların nesi için şükrediyor?

ve

.


Pavlus, onlar için çok korkmuştu. Ne diye?

Elçi 20:17, 28-30, 35


Soru 12: Pavlus, ayet 15-19'da ne için dua ediyor?(çok kısa cevap ver)

(1)

(2)


Soru 13: (a.17) - 'İsa Mesih'in Tanrısı':

Eğer İsa'nın tanrısı varsa, kendisi nasıl Allah olabilir?

Yuh 20:17; 1.Kor 8:6


Soru 14: (a.17) - 'bilgelik' ve 'esin ruhu':

Bunlar aynı şeyler mi, farklı mı?

bilgelik (İbr 5:13-14)

esin ruhu (Luka 2:27)


Soru 15: (a.18-20) - İmanlılar ne lazım görsünler?

(1)

(2)

(3)


Soru 16: (a.20) - İmanlılara verilecek kuvvet ne kadar büyüktür?

Bu ne demek oluyor?

Sen bu gücü kendi hayatında nasıl kullanmak istersin?


Soru 17: (a.21) - Bu 'yönetim' ve 'hükümranlıklar' nedir?

Kol 2:15; Elçi 19:17-20

İsa bunları nasıl yendi ?

Esin 12:5-9


Soru 18: (a.22-23) - Mesih iki şeyin üzerine 'baştır'. Nasıl onların başı oldu?

(1)

(2)


Soru 19: Ten ile kafa, baş ile beden arasında nasıl bir bağlantı var.

Onu imanlıların ve kilisenin hayatında nasıl görüyorsun ?


Soru 20 Pavlus'un duası bize nasıl örnek olabilir?

Sizin topluluğunuzda en çok neler için dua ediliyor?


Ders 3:

Kilise merhamet üzerinde kurulmuştur

2:1-10


Soru 21: (a.1) - ruhsal ölümden söz ediyor.

Bir imansıza nasıl bu 'ruhsal ölümü'nü anlatırsın ?

(Tek 2:17 - 'o günde')

(Mat 8:22)


Soru 22: Efe 2:1-3 ile Rom 5:6-10 ile karşılaştır. İman etmezden önceki halimiz neydi?

Efesliler 2:1-3

Romalılar 5:6-10

(a.1)

(a.6)

(a.2)

(a.8)

(a.3)

(a.10)


Soru 23: (a.3) - 'benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk'

Bunu açıkla, örnek ver!


Soru 24: (a.6) - 'bizi göksel yerlerde oturttu'

Bir imanlı nasıl hem yerde, hem gökte yaşayabilir?

(Kol 3:1-4)


Sen kendini nasıl hissediyorsun, daha çok gökte mi, yoksa yerde mi?
Soru 25: (a.8) - lütufla kurtuldunuz

Yeni Ahit'te çok ayet bulunuyor, nerede merhametten söz ediyor. Biz sesleyicilere fazla merhametten anlattık mı, onlar serbest serbest günah işleyecekler, değil mi?

(Rom 6:1-2)


Soru 26: (a.9) iyi işler bizi kurtarmıyor diye söylüyor - fakat (a.10) gene söylüyor 'Allah bizim için iyi işler hazırlamış' bu nasıl olabilir?


Soru 27: Allah niye insanları merhamet sistemi ile kurtarmaya karar verdi? (a.9)

1.Kor 1:29-31


Soru 28: İncil'de var mı idi kişiler, Allaha kendi yaptıklarına dayanarak yaklaşmakk istediler?

Luka 18:10-14

Luka 18:18-23


Soru 29: Merhamet ve iyi işler arasında bir bağlantı var:

Biz ___________mak için iyi işler yapmıyoruz, ama

Biz ___________duğumuz için iyi işler yapıyoruz.

(Titus 2:14; Yakup 2:18-19)

Senin mahallende hangi iyi işler yapabilirsin?


Soru 30: Pavlus Efesliler mektubunda toplantılarda kullanılan dualar ve ilahiler kullandı. Mesela 2:4-10 de herhalde öyle bir ilahiden alınmıştır.

İlk imanlılarda toplantılar şöyle geçerdi:

Kelam Toplantısı Eski ve Yeni Ahitten dersler

Vaaz

Dualar

İlahiler

Rabbin Sofrası Toplantısı Barış öpücüğü

Ekmek ve şarap sunuluyor

Bunlar için dua ediliyor

Mesih'in ölümü anılıyor

Herkes 'Amin' diyor

Ekmek ve şarap dağıtılıyor

Para toplatılıyor

- Sizin toplantınız nasıl geçiyor?

Ders 4:

Kilise bir hanedir

2:11-22


Yahudilerin imtiyazları (spesyal hakları)

- Romalılar 9:1-5 ve Efesliler 2:12-13


1. Oğulluk

Çıkış 4:22-23; Yeremya 31:9; Hoşea 11:1

2. Yücelik

Çıkış 16:7,10; Levililer 9:6,23; Sayılar 16:19

3. Antlaşmalar

(1) Tekvin 15:17-21 ile

(2) Çıkış 24:1-4 ile

(3) Tesniye 29:1-15 ikinci defa ile

(4) Sayılar 25:12-13 ile

(5) 2.Samuel 7 ile

(6) Yeremya 31:31-40 vaadedilen

4. Kutsal Yasa

Çıkış 20

5. Tapınma düzeni

İbraniler 9:1-5

6. vaatler

Tekvin 12:7

(1) (2) (3)

7. büyük atalar

(1) (2) (3) (4)

8. Mesih

Sayılar 24:17

Soru 31: (a.12) - 'Tanrısız'

1.Kor 8:4-5 diyor ki, 'çok ilahlar vardır'. Herkes kendi bildiği gibi aynı Allaha dua etmiyor mu?

Madem öyle, Kitabı-Mukaddes'in Tanrısına dua etmeyenler kime hizmet ediyorlar?


Soru 32: (a.14) - İsa kanun 'etkisiz kıldı'.

Ama kendisi gene de diyor: 'Ben kanunu yok etmeye gelmedim' (Matta 5:17). Bunların arasındaki farkı açıklayın:

'yok etmek! =

'etkisiz kılmak' =


Soru 33: (a.15) - Yahudiler ile milletler arasındaki düşmanlık için bazı örnekler okuyalım:

Tekvin 43:32

Çıkış 8:26

Matta 15:26

Yuhanna 18:28


Soru 34: Ama Mesih'te sadece Yahudi-milletler düşmanlığı değil, bütün düşmanlıklar son bulur. Başka örnekler verin:

Gal 3:28; Kol 3:11

(1)

(2)

(3)

Bugün, Bulgaristan için başka örnekler düşünebilir misin?
Soru 35: (a.17) - uzaktiler, yakın olanlar kimlerdir?

'uzaktakiler'

'yakın olanlar'


Soru 36: (a.18) - İmansız bir kişiye nasıl anlatabilirsin ki, Allah bizi evlat yerine kabul etti?


Soru 37: Kilise için bu parça içinde dört ayrı benzetme kullanılıyor. Açıklayın:

(a.16)

(a.19)

(a.19)

(a.20-22)


Soru 38: Aşağıdaki grafikte taşların yanına kişilerin adlarını yaz:


(1)

(2)

(3)

(4)Soru 39: Yeni Ahit'te 'tapınak' sözü ne anlamlarda kullanılıyor?

(1) Yuh 2:19

(2) 1.Kor 6:19

(3) 1.Kor 3:10

(4) Efe 2:20-20


Soru 40: (a.22) - Nasıl 'Ruh aracılığıyla' bina ediliyoruz?

Ders 5:

Kilise milletleri birleştiriyor

3:1-13


Soru 41: (a.1) - Pavlus kimin için mahpusa düştü? Naıl oldu?

Elçi 20:22-25

Elçi 21:27-28)

Elçi 25:11-12


Soru 42: (a.2) - Pavlus ne zaman ve nasıl apostol oldu?

Elçi 22:21; 9:15-16


Pavlus kendi elçilik görevine nasıl bakardı?

- 1.Kor 15:7-10

- 2.Kor 11:23


Soru 43: (a.6) - Pavlus'un öğrendiği sırrı ne idi?

Bu neden eskiden gizli idi?

Elçi 10:13-15, 34-35

Soru 44: (a.8) Mesih'in zenginlikleri nedir?


Soru 45: (a.10) - Allah kendi bilgeliğini kime gösteriyor?

Ne ile gösteriyor?


Soru 46: Allah neden kiliseyi kullanıp, ruhsall kuvvetlere ders vermek istiyor?

Eyub 1:8; 2:3


Soru 47: Bu düşünce yeryüzündeki birliğimizi zayıflatacak mı, kuvvetlendirecek mi? Nasıl?


Soru 48: (a.12) 'cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz'

Böyle yapmak mı iyi, yoksa Allaha saygı ve korku ile yaklaşmak mı iyi?

(İbr 4:15-16; 10:19-22)

(İbr 10:29; Fil 2:12)


Soru 49: (a.13) - 'yılmamanızı istiyorum'

Efes'teki kardeşler neden Pavlus için korkmuş ve ümitsiz olabilirler?


Soru 50: (a.13) - Pavlus'un elemleri, çekileri nasıl Efes'teki kardeşlere yücelik kazandırır? Pavlus çeki hakkında neler düşünürdü?

Kol 1:24

Elçi 14:22

1.Sel 3:4-5

2.Kor 12:9-10

Ders 6:

Kilise Mesih'in sevgisini taşıyor

3:14-21


Soru 51: (a.15) - 'diz çökerim'

Dua ederken mutluka diz mi çökmeliyiz?

Başka posisyonlarda dua edebilir miyiz?

(1.Sam 1:26)

(Yeşu 7:10)

(Mez 63:5)

Hangi pozisyonda dua edersek, duamız için bir şey fark ediyor mu?


Soru 52: Pavlus ikinci defa Efesliler için dua ediyor. Bir daha ruhsal bereketler için dua ediyor.

Pavlus tam olarak ne için dua ediyor?

(a.14-17)

(a.18-19)

Bunu daha önceki duası ile karşılaştırın:


Soru 53: (a.17) - 'Tanrının tüm doluluğuyla dolmak'

'Doluluk' hakkında başka ayetler okuyarak açıkla ki, bu doluluk nasıl bir şey:

Rom 15:29; 1.Kor 10:26,28; Efe 1:23; 3:19; 4:13; Kol 1:19; 2:9


Soru 54: (a.18) - 'sevgide köklenmiş ve temellenmiş'

Yeni bir imanlının sevgisi nasıl, eski bir imanlınınki nasıl?

Soru 55: (a.19) Madem Mesih'in sevgisi bütün bilgiyi aşıyor, nasıl Pavlus dua ediyor ki, biz onu anlayalım?


Soru 56: Sen kendin Mesih'in sevgisi en çok ne zaman anladın ?


Soru 57: (a.20) - Tanrının gücünü hayatında en çok nerede görmek istersin ?


Soru 58: (a.19) Mesih'in sevgisi ne kadar geniş, uzun, yüksek ve derin:

- genişliği (Yuh 3:16)

- uzunluğu (1.Kor13:8)

- yüksekliği (1.Yuh 3:1-2)

- derinliği (Fil 2:8)


Soru 59: Aynı boyutları Efesliler mektubunun bu ilk yarısında da buluyoruz:

- genişliği (2:1-18)

- uzunluğu (1:3; 2:7)

- yüksekliği (2:6)

- derinliği (2:1-3)


Soru 60: (a.21) - Allahın yüceliği nerede belli olacak?

Bu yeni bir şeydir. Eskiden Allahın yüceliği nerede belli olurdu?Ders 7:

Kilise içinde birlik ve farklılık

4:1-16


Soru 61: (a.2) - 'hoşgörü' ne demektir? Bunun için bir örnek verebilir misin?


Soru 62: (a.5) - Pavlus nasıl 'iman bir' diyebilir? Türlü türlü öğretişler ortaya çıkmadı mı? Her kilise başka bir şey öğretmiyor mu?


Soru 63: İmanlıların birliği yedi yüzlüdür. O meselede nasıl bir oluyoruz, kısaca açıkla:

(1) ümit

(2) beden

(3) Ruh

(4) Rab

(5) iman

(6) vaftiz

(7) Allah Baba


Soru 64: (a.9) - Mesih nasıl 'yeryüzünün aşağı taraflara' indi?


Soru 65: Bu ayetlerde iki defa değişik anlamda armağanlar veriliyor:

(a.7) Kim kime ne veriyor?

(a.11) Kim kime ne veriyor?

Soru 66: (a.5) 'iman bir' - (a.13) 'imanda birliğe erişeceğiz'

İman zaten bir değil mi?


Soru 67: (a.15) 'artık çocuklar olmayacağız'

Ama Mesih dedi ki, 'eğer çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliğine girmeyeceksiniz' (Matta 18:3).

(1.Kor 14:20)


Soru 68: (a.14) Bu ayette zayıf, olgunlaşmamış bir topluluk fırtına içinde çırpınan bir gemiye benzetilir. Her yeni öğretiş topluluğu istediği tarafa çekiyor. Böyle topluluklara rastladınız mı?


Soru 69: (a.16) - 'her eklemin yardımıyla' demek ki, topluluk içinde her imanlı bir ruhsal vazife bittirir.

Okuduğumuz parçaya göre, topluluk nasıl bu duruma gelebilir? (en doğru cevaba işaret koy)

(1) Daha fazla dua etsin


(2) Güdücüler lazım vazifelerini iyi yapsınlar


(3) İşlemeyenlere ceza verilsin


(4) Herkese bir iş bulacağız, vazifeleri paylaşacağız


(5) Lazım güdücüye bir yardımcı olsunSoru 70: Bu ayetlerde üç defa 'sevgide' söylüyor (a. 2, 15, 16). Demek ki, hakikat birlik ancak sevgi yoluyla olabilir.

İnsan başka yoldan birliği nasıl yapmaya çalışır?

Bölüm 1: Ruhsal armağanlar


Rom 12:6-8 ve 1.Kor 12:8-10 bunların iki listesi var:


Bu ruhsal armağanların ne olduğunu açıklayın:


- Romalılar 12

peygamberlik

hizmet

öğretmek

öğüt vermek

bağışta bulunmak

yönetmek

merhamet etmek


- 1.Korintliler 12

bilgece söz

bilgiyle söz

iman

hastaları iyileştirmek

mucizeler

peygamberlik

ruhları ayırt etmek

dillerde konuşmak

dilleri çevirmek


Bundan başka ruhsal armağanlar var mı?


Bu ruhsal armağanların tek bir amacı vardır. O da nedir?

1.Kor 14:4,12,17,26; Rom 14:19


Bu ruhsal armağanlar kaç imanlıda var?

Efe 4:7; 1.Kor 12:7,11


Bir imanlıda bir ruhsal armağan varsa, o da onu kullanmazsa, Rabbin cevabı ne olacak?

Matta 25:28-29


Bu durumda kilise için sonuç ne olacak?


Bölüm 2: Kilisede vazifeler


Efe 4:11'de dört vazife sayılıyor:

(1)

(2)

(3)

(4)


1. Elçi (başka adlar : resul, apostol)

a. Bunların en büyük işi : İsa'nın dirilişine göz şahidi olmak. Elçilerin İşleri 1:21-22 - Yahuda'nın yerine Mattias seçtikleri zaman onu istediler

b. Rab İsa sırf bunun için Pavlus'a göründü. Pavlus böylece elçi olabildi - El.İşl. 26:16

c. Elçiler bütün dünyanın, bütün zamanın kilisesinin temeli olurlar. Gerçek bir kilise o elçilerin üstünde yapılmış olmalı, yoksa Allahtan değildir. - Efesliler 2:20. Yeni Yeruşalim'in temelinde onların adları yazılıyor - Esinleme 21:14

d. Bu anlamda bugün kimse elçi olamaz. Fakat elçiler şahitliklerini bir kitaba yazdılar, o da İncil, Yeni Ahit'tir. Her bir meseleyi ona bakarak karar vermemiz lazım. Böylece bugün de elçilere seslemiş oluruz.

2. Peygamber

a. peygamberlik iki taraflıdır:

(1) her imanlının kiliseden dışarıya, yani imansızlara karşı bir peygamberlik görevi vardır - Esinleme 19:10 - "Çünkü İsa'nın bildirisi, peygamberlik ruhunun özüdür.". Her kim İsa'dan şahitlik yaparsa, bir peygamber gibi Allahın sözünü anlatıyor, onu yayıyor.

(2) Fakat ondan başka kilisenin içinde de peygamberlik yapanlar vardır. Onlar Allahın istediğini imanlılara anlatırlar. Bu vazife herkese verilmedi, bu anlamda çok, çok az peygamberler vardır. Kilise içindeki peygamberler, elçilerin sözünden kıra çıkamazlar. Bugün peygamberler İncil'in sözlerine ters düşen bir şeyi anlatamaz. Hem de sadece İncil'deki sözleri tekrarlamazlar, İncil'de yazılmayan Allahın sözlerini bildirirler. Bunlar ancak çok önemli meseleler için konuşurlar.

b. Yeni Ahit'ten bir örnek : Agabus - El.İşl. 11:27-30

Bu adam Antakya'da iken önceden 'büyük kıtlık gelecek' diye haber verdi. Oradaki imanlılar bunun üzerine para toplayıp Yeruşalim'deki kardeşlere yardım ettiler. Öylece Yeruşalim'de oturan elçiler açlıktan kurtuldu, bütün dünya kilisesinin önderleri işlerine devam edebildiler.

3. İncil vaizi (başka adlar : müjdeci, müjde yayıcısı, evangelist)

a. Bunların işi: İsa adı henüz hiç duyulmamış yerlerde vaız ederek orada yeni yeni topluluklar kurmak.

b. İncil vaizleri kendi kafalarına göre gezmezler. Onları kendi kiliseleri seçip bir yere yolluyor. Gönderilen yerde de hep eski kiliselerine bağlı ve sorumlu kalırlar: Kilise onlara her türlü yardım ve destek veriyor (para, yardımcı kişiler, dua) ve aynı zamanda onları kontrol ediyor.

c. İncil vaizlerin en büyük zoru : kendi kendilerini işsiz bırakmak. Onlar kiliseyi sade başlatıyor. Kilise büyüyüp, içinden sağlam başka önderler çıktıktan sonra, İncil vaizleri ya başka bir yere gidiyor, ya da bu yeni önderlere bırakıyor

d. İncil'den bir örnek : Pavlus ile Barnabas ve Antakya kilisesi (El.İşl. 13:2-3)

4. çoban (başka adlar : pastor, ihtiyar, presbiter, gözetmen, nazır, episkopos, öğretmen, muallim)

a. İncil vaizi yeni bir kilise başlatıyor. İlk başta bütün herşeye kendisi karar veriyor, çünkü imanlılar hepsi daha çok yeni ve zayıf. Fakat zamanla vaiz, kalıcı çobanlar yetiştiriyor. Onlar hazır olunca, kiliseyi gütme işini onların eline bırakıyor, kendisi de çekiliyor.

b. Çobanlar, imanlıların her ihtiyacını bilirler, onları çok yakından tanırlar, onlara hep bakarlar. Onların işi: sürüyü Allahın sözü ile beslemek, kendi yaşamlarıyla doğru yolu göstermek, koyunları tehlikelerden korumak ve kaçmak isteyen koyunları tatlılıkla yeniden yola getirmek. Onlar seneden seneye kiliseye bakarlar, başka yere gitmezler

c. İncilde hep 'çobanlar' diye geçiyor, hiç bir zaman 'çoban' denmiyor (mesela : El.İşl. 14:23 ve 20:17; Yakup 5:14). Allah hiç istemiyor ki, uzun zaman için kendi halkının başında tek bir kişi olsun.

- Eski Ahit'te de İsrail halkının her boyunun başında ihtiyarlar vardı. Normal zamanlarda halkı onlar güderdi.

- Ancak büyük korkunçluk zamanlarında Allah, bütün halkını toplayacak ve güdecek tek birer kişi kaldırırdı (mesela : Musa, Yeşu ve bütün hakimler). Yeni Ahit'te onların karşılığı, yeni bir topluluğu kuran incil vaizleridir.

- Allah, kendi halkının görünmez kıralı olacaktı. Fakat İsrailliler onunla razı kalmayıp gözle görünen bir kıral isterdi. Böyle yaparken, hem Samuel'i, hem de Allahı üzmüş oldular, onun istediklerinin tersini yapmış oldular. (Bakınız : 1.Samuel 8:4-7 ve Hakimler 8:23).

d. Kilise içinde çobanlık yapmak çok zor bir iş, herkes yapamaz. Bunu yapmak isteyen 1.Timoteyus 3:1-7 ve Titus 1:7-9'daki sözleri lazım yerine getirsin. Fakat iyi çobanlık yapanları büyük ödüller bekliyor (1.Petrus 5:4).5. Ayrıca bu ayetlerde gemeyen bir vazife daha var : diakonluk (başka adlar : hizmetli, kilise görevlisi, şemmas)

a. İlk diakonlar : El.İşl. 6:1-6 ; işleri : dul kadınlara yemek dağıtmak

b. Onların şartları : 1.Timoteyus 3:8-13

c. Diakonlar sade tek bir işe bakarlar. O da çoğu zaman materyal-lerle ilgilidir : kasa tutmak, toplantı yerine bakmak, fukuralara yardım etme işini gütmek, kitap, kaset, video işlerine bakmak ve daha başka çok şeyler var.

d. Bu vazifeyi kadınlar da yapabilir (yukarıda bakınız)


Bölüm 3: Vazifelerin amacı


Bütün bu vazifeleri yapan kardeşlerin tek bir hedefi var : Öbürleri hizmet etmek için hazırlıyorlar (ayet 12 : 'kutsallar hizmet etmek... ve Mesih'in bedenini geliştirmek için DONATILSIN.')

1. donatmak ne demek ? - eksik olan tarafları tamamlamak ve zayıf olan tarafları kuvvetlendirmek demek. Mesela bir arabayı düşüne-lim: arabada camlar, koltuklar, ışıklar ve kapılar yoksa, o araba yine yürüyebilir. Ama pek kimse oturup onunla gitmeyecek. Araba bütün bunlarla donatıldıktan sonra rahatlıkla gidebiliriz. Aynen onun gibi, her imanlının hayatında Mesih'in lütuf, merhamet bahşişi vardır, başkalarına hizmet etme kuvveti vardır. Ama bu kuvvet ilk başta zayıf bulunur, kapalı bulunur. Daha kuvvetli kardeşlerin yardımıyla o hizmet etme kuvvetinin büyütülmesi, açığa çıkması ve çalıştırılması lazım.

2. Kendileri hizmet ederek, başka kardeş ve kızkardeşlere hizmet etmeyi öğretiyorlar

- İsa bütün kalabalıktan 12 kişi seçti, kendisine daha yakın olsunlar, kendi yaptığı işlerini yapsınlar diye (Luka 6:12-16)

- Gene o 12lerden üç kişiye daha da yakınlık gösterdi: Petrus, Yuhanna ve Yakup. İsa'nın işlerinin aynısını o ayrıldıktan sonra onlar da yapacaklardı.: El.İşl. 9:39-42 ile Markos 5:35-43 karşılaştır.

- Her kilise içinde de vaizler ve çobanlar başka kardeşleri yanlarına alıp, aynı hizmeti yapmak için hazırlarlar.

3. Ruhsal anlayışı kuvvetli olan vaizler ya da çobanlar, kardeşlerin ruh-sal hizmeti ne olabilir diye bir fikir alırlar. Onu anladıktan sonra da o hizmet etme kuvvetini daha da büyütmeye ve güçlendirmeye çalışırlar. Kardeşlerimize çok destek, arkalamak ve yardım lazım ki, herkes ruhsal bir iş yapabilsin.

4. Bunun İncil'deki başlıca örneği: Barnabas (Onun adı 'Cesaretlendiren' ya da 'Kuraj veren' anlamına gelir.) Barnabas da tam onu yaptı:

- El.İşl. 9:27 - Barnabas Pavlus'u sefte olarak elçilere tanıştırıyor

- El.İşl. 11:22 - Yeruşalim'deki kilise onu Antakyaya gönderiyor oradaki yeni, Yahudi olmayan imanlılarla irtibat kursun diye.

- El.İşl. 11:25-26 - Pavlus'a, Rab İsa'ya geldikten sonra da güven-mezlerdi. Barnabas Pavlus'un memleketine Tarsus's gidip onu oradan Antakyaya götürüyor. Orada Pavlus çok kardeşlere bereket oldu.

- El.İşl. 14:23 - Pavlus ile beraber her toplulukta çobanları seçip el koyuyor.

5. Rab, Bulgaristan'daki bütün önderlere şu anlayış versin: 'O büyümeli, fakat ben küçülmeliyim !'. Hakiki çobanlık bu demektir. Değil her işi kendimiz yapalım, fakat başkalarına bu işi yapmayı öğretelim, yapacaklar diye güvenmeye de başlayalım.

Bölüm 4: Olgun bir kilise


1. Mesih bir tarafta istiyor ki, hep çocuklara benzer olalım. Bir tarafta kendisinde büyüyelim istiyor: 1. Korintliler 14:20, hem de 1.Korintliler.3:1-2; İbraniler 5:12-14.

- Bir yaşında bir bebek ilk adımlarını atınca onun anası, babası seviniyor. Ama 15 sene sonra gene ancak o kadar yürüyebilirse, üzülmezler mi ? Ne yazık ki, çoğu defa imanlılarımızın hali aynı. Senelerden beri aynı durumda kalmışız.

2. Bunun sebeplerinin biri : kilise içinde sade vaiz işliyor, bütün herkesi kendisine bağlıyor, istemiyor ki başkaları da büyüsün, olgunlaşsın.

- Olgunluk demek, tam yenmeye hazır, zamanı dolmuş. İsa asmadır, biz onun üstündeki çubuklar, gökteki Babamız da bağcı. (Yuh 15)

3. Bu durum bize üç sözle anlatılıyor : birlik - yetkinlik - Mesih'in doluluğu

a. birlik : olgun imanlılar yürekten bir olurlar, değil organizasyon olarak. Çok defa birçok meseleler hakkında farklı fikirlere sahibiz, ama kalplerimiz gene bir. Birisi Rabbin sofrasını her hafta yapıyor, birisi senede bir defa. Ama gene birbirlerini kabul ederler. Birisi ölüleri yıkmaya izin veriyor, birisi yasak ediyor. Ama gene de bunun üzerinde kavga etmiyorlar. Birisi dillerle konuşuyor, birisi konuşmuyor. Ama gene de aynı kilise içinde devam ederler.

b. yetkinlik : birlik kardeşlerin arasındaki olgunluk demektir. Yetkinlik ise, kendi iç varlığımızdaki, kişisel hayatımızdaki olgunluktur. Olgunlaşmamış bir imanlı, sövüldüğü zaman hemen sövmeye başlar; ama olgun bir imanlı sövgüye karşı bereket diler (1.Pet.2:23). Olgunlaşmamış bir imanlı bir defa duasının cevabını almayınca hemen dua etmekten vazgeçer. Olgun bir imanlı ise, 'gece gündüz yakarmayı' öğrenmiştir (Luka 18:1-8). Olgunlaşmamış bir imanlı kendini hep başkaları ile karşılaştırır. Ama olgun bir imanlı kendini Rab İsa ile karşılaştırır (2.Kor.10:12).

c. Mesih'in doluluğu : olgunlaşmamış imanlılar için İsa Mesih sadece kurtarıcıdır. Olgun imanlılar onu Rab olarak da tanırlar. Olgunlaşmamış imanlılar sade Mesihin sevincini ararlar, olgun imanlılar ise onu haçını taşımaya sevinçle razı gelirler. Olgunlaşmamış imanlı sade Mesihin kuvvetine sahip olmaya bakarlar. Olgun imanlı onun sevgisini daha çok arar. 'Hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.' (Yuhanna 1:16). Olgun bir imanlı Mesihin merhameti ne kadar büyük olduğunu hep daha iyi anlar ve aynı merhameti başkalarına da akıttır.

4. Bütün buradaki ayetlerde en önemli söz : HEPİMİZ. Bu büyümeyi tek başına başaramayız. Onun için Allah bize kiliseyi verdi. Kilise içinde herkes ruhsal işini yaptı mı, o zaman hepimiz beraber büyüyeceğiz. Değil herkes tek başına evinde büyüsün, sonra gelip kilisede konuşmaya kalksın.Bölüm 5: Herkes imanda büyüyecek

1. Yanlış öğretişlere kapılmayacağız.

- Olgunlaşmamış bir kilise burada fırtına içinde bulunan bir gemiye benzetiliyor. Rüzgar onu kah sola, kah sağa dartıyor. Gemicilerin istediği yana gidemez oluyor.

- Ama olgun kilise kolay kolay her yeni öğretişe kapılmaz. Her gün Kutsal Kitabı (Eski ve Yeni Ahit'i) araştırıyor (El.İşl. 17:11), acaba bu öğretiş doğru mu, yanlış mı, diye ?

- Yanlış öğretişlerin çoğu üç ayrı sınıfa girerler :

(a) Mesih'in kişiliğini yanlış anlamak

İsa hem 100% Tanrı, hem de 100% insan idi. Onun her iki tarafını tam olarak kabul etmemiz gerek. 1.Yuhanna 4:2 - 'İsa Mesih ten alıp bu dünyaya geldi' diye kim kabul ederse Allahtandır. Sade İsa'nın insanlığını gösteren ayetleri çıkarıp, onun Tanrı olduğunu gösteren ayetleri gizlemek ya da saptırmak büyük bir yanlışlıktır.

(b) Eski ile Yeni Ahit'in arasındaki farkı anlamamak

Biz Eski Ahit'i çok daha fazla okumalıyız. Ama oradaki öğretiş-lerin bugün ne demek olduğunu sormamız lazım. Yoksa 'Tanrı kuzusu' olan İsa geldikten sonra gene kurban mı keselim, ya da 'Bu tapınağı yıkın, ben onu üç gün içinde yeniden yapacağım' diyen İsa geldikten sonra gene taştan yapılmış bir tapınağa mı güvenelim ?'

(c) Önemli ile önemsiz meselelerin arasında seçememek

İbraniler 13:9 - İmanlının yüreği merhamet konusunda bilgi alınca kuvvetlenir, yiyenti meselelerle uğraşmakla değil. Aynı bunun gibi kardeşler arasında birçok konularda ayrı ayrı fikirler olabilir : Mesih'in geleceğinden sonraki dünyanın hali, Eski Ahit zamanında kimler kurtuldu, kadının baş örtmesi konusu, Rabbin sofrasında nasıl ekmek, nasıl şarap kullanılsın... işte, bunun gibi bütün meselelerin hiç bir faydası yoktur.

2. Gerçek sevgi ortaya çıkacaktır. (ayet 15-16)

a. Kardeşlerin çoğu sanıyor ki, dua ettik mi, Rabden sevgi istedik mi, sabahın birinde uyanacağız, yüreğimizin sevgi dolu olduğunu fark edeceğiz. Bu fikir saçmalıktır. Rab bize bu ayetlerde çok temiz olarak bir yol gösteriyor : 'Eğer bunu yapacaksanız, sizin kilisenizde sevgi olacaktır.' diye bize söz veriyor.

b. Onun için tek duamız şu olsun : 'Rab, aramızda gerçek çoban-LAR çıkar. Onlar bizi kelamla gütsünler. Hepimize ruhsal işler versinler. Rab, istiyoruz, kilisemiz büyüsün, hem sayıda, hem sevgide, hem imanda. Amin'


Ders 8:

Kilise yeni yaşam demektir

4:17- 5:21


Soru 71: (4:22-24) - Bu ayetlerde eski bir elbise çıkarmak ve yenisini giymek var.

Neyi lazım çıkaralım?

Neyi lazım giyiyelim?


Soru 72: (4:25-32) - Dilimiz ile işlediğimiz ne kadar günahlar var?

Burada geçenleri yazın. Onların tersi nedir?

Burada yazılı olmayan başka 'dil günahları' aklına geliyor mu?


Soru 73: (4:26) - öfke

Yeni Ahit'te çok defa okuyoruz, öfkelenmek günahtır (2.Kor 12:20; Gal 5:19; Efe 4:31!!; Kol 3:8; Yak 1:20; 1.Kor 13:5; Tit 1:7).

Nasıl olur da burada 'öfkelenin' diyor?


Soru 74: (4:30) - Allahın Ruhunu nasıl kederlendiriyoruz?


Soru 75: (5:2) - 'Mesih'in sevgisinin yolunda yürümek'

Bu, dünya sevgisinden nasıl farklı?

Bu sevgiyi gösteren çok kısa üç tiyatro oyunu gösterin:

(1) imansızların yanında

(2) kilisede; kardeşlerin arasında

(3) hanemizde


Soru 76: (5:3) - 'anılmasın' ne demek olur?

Yapılmasın mı, yoksa konuşulmasın mı?

Açıklayın:


Soru 77: (5:34) - 'uyuyan'

Uyuyanlar kimlerdir? İmanlılar mı, imansızlar mı?


Soru 78: İki defa söylüyor, 'Rabbin istediğinin ne olduğunu öğrenin' (5:10 + 5:17). Bu ne demek oluyor; neden önemlidir?


Soru 79: (5:18) - Şarapla sarhoş olmayın. Ama Pavlus (1.Tim 5:23) diyor ki, 'Biraz şarap iç'. Hangisi doğru artık?


Soru 80: (5:19) - Burada üç tür ilahi geçiyor. Bunlar hepsi aynı mı, farklı mı?:

(1)

(2)

(3)

Bu, bizim ilahilerimiz için ne gösteriyor?


Ders 9:

Kilise boyun eğmek demektir

5:22 - 6:9


Soru 81: Üç ilişkide (evlilik, hane, işyerinde) Ruhla dolu olduktan sonra nasıl yaşayacağız? - Herkes hakkından vazgeçiyor.

Aşağıdaki garfiğe yaz, herkes ne lazım yapsın, ne lazım yapmasın:

kim?

yapsınlar

yapmasınlar

kadınlarerkeklerçocuklaranne-babalarkölelerefendiler
Soru 82: (a.23) - 'erkek kadının başıdır'

Bu ne demektir? 'Baş olmak' ve 'evin direği olmak' farklı mı?


Soru 83: (a:26-27) Ezekiel 16:1-14 okuyun. Allahın sevgisi ve inasn sevgisi karşılaştırın:

'insan sevgisi'

'Allahın sevgisi'


Soru 84: (a.26) - Kilise Allahın sözü ile, yoksa su ile mi yıkandı?

(Yuh 3:5; Tit 3:5; 1.Pet 1:23; 3:21)


Soru 85: (a.25) Pavlus sevgiyi buyuruyor. Fakat bir kişi artık eşini sevmiyorsa, ne yapsın?


Soru 86: (a.31) evlilik için Allahın sözü üç adım gösteriyor:

(1)

(2)

(3)

Sizin mahallenizde ya da topluluğunuzda evlilikler böyle mi oluyor?


Soru 87: Mesih, kilise ile 'evlenmek' için bu üç adımı nasıl yerine getirdi?

(1) Fil 2:7; Efe 4:9

(2) Mat 22:1-10

(3) Esin 21:2


Soru 88: (6:4) - 'öfke uyandırmayın'

Nasıl öfke uyandırmadan kızanlarımıza terbiye verebiliriz?


Soru 89: Kölelik bazen çok ağır bir hayat demek olurdu. Bir insan bu ağır durumda nasıl dayanabilirdi?

(6:7)

Pavlus da kendi durumuna öyle bakardı.

(3:1)


Soru 90: Kocalar - babalar - efendiler ne gibi haklara sahip idiler. İmanlı olarak o hakları nasıl kullanmaları lazım?

Ders 10:

Kilise ruhsal savaş demektir

6:10-20Soru 91: (a.11) - Şeytana ne yapmalıyız? (en doğru cevaba işaret koy)

(1) onu yok edeceğiz


(2) onu kullanacağız


(3) ondan kaçacağız


(4) ona karşı duracağız


(5) onunla pazarlık edeceğizBundan ne öğreniyoruz? (Yakup 4:7-8)


Soru 92: (a.11) - İbilis'in hileleri

Şeytan en çok iki strateji kullanıyor:

(1) Yuh 8:44; 1.Pet 5:8

(2) Yuh 8:44; 2.Kor 11:14

Bunun için birer örnek ver:

(1)

(2)


Soru 93: Pavlus burada kaç tane silah sayıyor? Hangilerini?

Bunların kaç tanesi korumak, kaç tanesi saldırmak içindir?


Soru 94: Pavlus daha aşağıda başka bir silah gösteriyor. O da en kuvvetlisidir:

Soru 95: (a.13) - 'Kötü gün' ne zaman olacak?


Soru 96: Bir asker de bu silahlar ne iş bitiriyor?

- kayış

- zırh

- çizme

- kalkan

- miğfer

- kılıç

Şimdi yazın ki, ruhsal silahlar, imanlı hayatımızda bu işi nasıl yaparlar?

- kayış = __________

- zırh = __________

- çizme = _________

- kalkan = _________

- miğfer = _________

- kılıç = ___________


Soru 97: (a.18) - Her zaman ruhta dua etmek, nasıl olur?


Soru 98: (a.19) - Pavlus neden istiyor, dua etsinler cesareti için? Korkak mıydı?

(Fil 1:12-14)


Soru 99: 2.Kor 10:3-5 - Bu ayette saldırmak var.

Kim saldırıyor?

Neye karşı?


Soru 100: Pavlus 6:20'de nasıl bir görev yaptığını söylüyor?

O zaman nasıl olur da mahpusa düştü?
EFESLİLER Mektubunda zor anlaşılan sözler (Müjde tercümesinden):

adamak (adanmışlık) - bir başkasının hizmetine teslim etmek

amaç - hedef, maksat

antlaşma - birbirlerine söz vermek

armağan - bahşiş

atamak - önemli bir görev vermek

ayrıcalık - özellik, spesyal bir hak

bayağı - edepsiz; tatsız; yakışmaz

belirlemek - seçip belli etmek

bilgelik - akıllı olmak; doğru kararı verebilmek

bina - ev

budala- akılsız

cinsel ahlaksızlık - zina

çağ - zaman

değerlendirmek - iyi kullanmak

değinmek - söylemek

-den ötürü - ondan için

doğal - normal, doğuşta nasıl ise

donatmak - hazır etmek

dönem - çağ, zaman

düzey - yükseklik, derece

eğitmek - terbiye vermek

egemen(lik) - kral(lık)

eklem - iki kemiği birleştiren parça

elçi - diplomat

elem - çeki

emek - iş, çalışma

emel - arzu

esenlik - huzur, rahatlık

eser - bir ustanın yaptığı mal

esin - Allahın direkt verdiği bir fikir

etkin(lik) - çalışan

etkisiz kılmak - bozmak

ezgi - türkü, şarkı

feda etmek - kendini vermek, kurban olmak

gayret - caıt etmek, cabalamak

gazap - öfke, kızgınlık

gelişmek - büyümek

görkem(li) - şan(lı)

hile - aldatma, numara

hükümranlık - krallık

hüner - becerik

iletmek duyduğunu anlatmak

kalkan - elinde tutulan yuvarlak bir demir koruyucu

kavramak - anlamak

kayırmak - dikkat çevirmek; daha iyi davranmak

kenetlenmek - tam birleşmek

konut - ev

kural - sıra, buyruk

kutsama - bereket

lütuf - merhamet

miğfer - kafayı koruyan demir şapka

mühür - 'peçat'

müjde - iyi bir haber

nağme - türkü; şarkı

ne denli - ne kadar

önder - güdücü

özgür - serbest

sayesinde - onun için

sefahat - boş eğlence ve pislik

sergilemek - açıkça göstermek

sunu - adak

sır - gizli bir şey

şefkat(lı) - merhamet dolu bir sevgi (ile)

tapınak - kutsal bir ev, Allahın evi

tasarı - plan

tutku - kuvvetli ve sürekli bir merak

tutsak - mahpusçu

ulus - halk, millet

uyarmak - korkunçluğu göstermek

uyarınca - göre

vaat - kesin bir söz

yararlanmak - faydalanmak

yaraşır biçimde - yakışan

yetkin - tamamlanmış

yitirmek - kaybetmek

yönetim - güdücülük

yozlaşmak - gittkçe daha fazla bozulmak

yurttaş - vatandaş

yılmak - korkmak

zırh - demirden entari


Elçilerin İnanç Bildirisi


- Ben Allaha iman ediyorum.

O, her şeyi yapabilen Baba'dır,

Gökü ve yeri yaratandır.

- Ben İsa Mesih'e de iman ediyorum.

O, Baba'dan doğan biricik Oğuldur, Rabbimizdir.

O, Kutsal Ruh'tan var oldu,

Bakire Meryem'den doğdu,

Pontuslu Pilatus'un vaktında çeki çekti,

Haça gerildi, öldü, gömüldü,

Üçüncü gün ölülerden dirildi.

Göke çıktı.

Her şeyi yapabilen Allah Baba'nın sağında oturuyor.

Oradan tekrar gelecektir,

Yaşayanları ve ölüleri yargılamaya.

- Ben Kutsal Ruh'a da iman ediyorum.

- Ben, bir olan, kutsal olan, elçilerin üzerinde kurulan kiliseye de iman ediyorum.

- Ben kutsalların beraberliğine,

Günahların affedilişine,

Ölülerden dirilişine ve

Sonsuz yaşama da iman ediyorum.

AMİN


Pavlus'un zamannda EFES kasabası


İsa'nın zamanında Yeruşalim’deki tapınak ve engel duvarı

Yabancı bir milletten olanlar için, tapınağın etrafındaki çıt veya duvarın içinde durması kesinlikle yasaktır. Her kim bu kanuna karşı giderse, ona verileceği ölüm cezası için kendisi sorumludur.