Ders 1: Mektuba bir kuş bakışı

Mektup hakkında önemli bilgiler :

1. Kim yazdı ? - 1:1 - Resul Pavlus. Başka mektuplarda olduğu gibi, Pavlus'un bu kitabın yazarı olduğundan hiç bir zaman şüphe edilmemiştitr.

2. Ne zaman ve nerede yazıldı ? - Pavlus bu mektubu yazarken, 'Gayus' adında bir kardeşin evinde misafir kalıyordu (16:23). Gayus da Korintli idi (1.Kor. 1:14). Ayrıca Pavlus, Senhrea'dan olan 'Fibi' kızkardeşinin selamını gönderiyor (16:1). Senhrea da Korint'ten 10 km uzaklıkta bir liman kasabası idi.

Elç.İşl. kitabından öğreniyoruz ki, Pavlus Roma'ya gelmeden önce 3 büyük habercilik gezisi yaptı. Üçüncüsünde Yeruşalim'deki kilise için para yardımı toplıyordu. 15:26'da okuyoruz ki, Makedonya ve Ahaya kiliseleri bu yardımı zaten Pavlus'a teslim etmişti. 2.Kor. mektubunda ise bu mesele henüz çözülmemişti.

Demek ki, olaylar şöyle sıralanıyor : Pavlus üçüncü habercilik gezisinde ikinci defa Korint'e geliyor. Orada üç ay kalınca, Romalılar mektubunu yazıyor (Elç.İşl. 20:1-3). M.S. 56/57 senesinde.

3. Kime yazıldı ? - 1:7 Roma'daki kiliseye. O kilise hakkında fazla bilgimiz yok. Ama mektuptan anlaşılıyor ki, içinde çok Yahudi vardı. (7:11; 9-11)

4. Ne amaçla yazıldı ? - 15:24. Pavlus Akdenizin doğu kısmında her ülkeye ziyaret edip müyjdeyi yaymıştı. Ondan sonra Hispanya'ya gitmeye düşünüyordu. Oraya giderken Roma'yi uğramak, birkaç ay kilisede kalmak istiyordu. Daha sonra da, Roma kilisesi, Pavlus'a Hispanya'ya gitmek için para yardımı edecekti. Daha önce Antakya Kilisesi nasıl onun merkezi olmuştu, şimdi de Roma kilisesi öyle olacaktı. Pavlus da Roma'daki kardeşleri hiç tanımadığı için önceden bütün öğretişini onlara açıklıyor. Böylece Romalılar mektubu, Pavlus'un en uzun ve sistematik yazısı oldu.

5. Mektubun en önemli sözleri ve fikirleri :

a. doğruluk (salah) -

Allahın insana tam puan vermesi, onu tam istediği gibi bulması

b. yasa (kanun, şeriat) -

1. devletlerin koyduğu sıra

2. Allahın standardı, Allah insanlardan ne bekliyor (Musa'nın kanunu)

3. herhangi bir sıra, kural, düzenli ilemesi

c. günah -

1. insanın Allahın yasasını yerine getirmemesi

2. insanın içinde var olan kötü bir kuvvet

d. ölüm - ayrılma

1. ruhun bedenden ayrılması

2. insanın Allahtan ayrılması

e. müjde (incil) - İsa'nın yaptıklarını anlatan iyi haber

f. işler (ameller) - insanın Allahı hoşnut etmek için yaptığı herşey

g. iman - güvenmek, kabul etmek, ve ona göre de yaşamak

ğ. aklanma (salih sayılma, tebriye) - Grekçe : dikayo, dikayoma, dikayosis

bir mahkemeden serbest çıkmak, suçlu sayılmamak (3:24; 4:25; 5:1,16,18; 8:30; Gal 2:16; Tit 3:7)

h. kefaret (kurban) -

Allahın öfkesini yatıştıran kurban

(3:25, İbr. 2:17; 1.Yuh. 2:2; 4:10; Dan. 9:24)

ı. fidye -

kölenin canı için ödenen para (3:24; 8:23; 1.Kor.1:30; Efe 1:7; Kol.1:14; İbr. 9:12,15. 1.Tim. 2:6; Çık. 13:13; 21:30; Lev. 27:1-3)

i. kutsanma -

Allah için ayrı olmak (15:16; 1.Kor. 1:30; 6:11; 2.Sel.1:13; İbr. 13:12).

1. Yeni doğuşta hemen olur;

2. Ondan sonra her imanlının hayatında yavaş yavaş büyüyor.

j. barışma - Allah ile insanların arasındaki düşmanlığa son vermek (5:10)


MEKTUBUN İSKELETİ

A. Giriş (1:1-15)

B. Mektubun ana konusu (1:16-17)

C. Niye kurtuluş ? - Çünkü herkes günahkâr (1:18 - 3:20)

1. Herkes Allahı tanıyabilir (1:18-20)

2. Allahsızlar günahkâr (1:21-32)

3. Dindarlar günahkâr (2:1-16)

4. Yahudiler günahkâr (2:17 - 3:8)

5. Tekrar : Herkes günahkâr (3:9-20)

Ç. Kurtuluş nasıl olur ? - İsa'ya iman etmekle (3:21 - 5:21)

1. Kurtuluş nasıl geldi ? - İsa'nın kurbanı (3:21-26)

2. Kurtuluşu nasıl alırız ? - İmanla (3:27-4:25)

3. Kurtuluş bize ne fayda getiriyor ? (5:1-11)

4. Kurtuluş mu kuvvetli, günah mı ? (5:12-21)

D. Kurtuluştan sonra ne ? - Kutsal bir hayat (Bölüm 6-8)

1. Günahın kuvvetinden kurtulmak (Bölüm 6)

2. Kanunun kuvvetinden kurtulmak (Bölüm 7)

3. Kutsal Ruhun kuvvetiyle yaşamak (Bölüm 8)

E. Kurtuluşu istemeyen İsrail halkı (Bölüm 9-11)

1. Allah istediği kişileri seçiyor (Bölüm 9)

2. Allah iman edenleri doru sayıyor (Bölüm 10)

3. Allah İsrail'e merhamet edecek (Bölüm 11)

F. Kurtuluş, hayatımızda ne demek oluyor ? - (12:1 - 15:13)

1. Diri kurban ve yenilenmek (12:1-2)

2. Hizmet vergileri (12:3-8)

3. Kilisede sevgi (12:9-21)

4. Hükümete itaat (13:1-7)

5. Her şeyde sevgi (13:8-10)

6. Uyanık olmak (13:11-14)

7. Birbirimizi kabul etmek (14:1 - 15:13)

G. Pavlus'un hizmeti ve planları (15:14-33)

Ğ. Son selamlar (16:1-27)

· Bu ana hatlarının büyük harflerle yazılan başlıkları (A, B, C, D....) ezberleyelim !

· Şu 'anahtar ayeti' de ezberleyelim (Rom 1:16-17):

"Ben müjdeden utanmıyorum. Bu, önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Çünkü Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, "İmanla aklanan insan yaşayacaktır."' (Müjde)

'Zira incilden utanmam, çünkü her iman edene, önce Yahudiye hem de Yunanlıya, kurtarış için Allahın kudretidir. Çünkü onda Allahın salahı imandan imana keşfolunur; nitekim : "Fakat salih imanla yaşayacaktır," diye yazılmıştır. ' (Eski Tercüme - ET)

"Ben 'iyi haber'den utanmam. Çünkü o, Allahın kuvvetidir ve iman edenlerin hepsine kurtuluş getiriyor - önce Yahudilere, sonra da Greklere. Allahın doğruluğu onda belli oluyor. Bu doğruluk baştan sona kadar imana dayanıyor. Nasıl da yazılmıştır: "Doğru olan kişi, imanla yaşayacak." (Bulgaristan Tercümesi - BT)


Ders 2: Anahtar ayeti (1:16-17)
Herkes günahlı (1) (1:18-32)

Soru 1: Müjde aslında nedir? (1.Kor. 15:1-4)


Soru 2: İnsan neden müjde için utanabilir? (1.Kor. 1:18,22-24)

Kimisi diyecek: "Müjde ........................................."

Başkaları diyecek: "Müjde ........................................."


Soru 3: Rom. 1:16 'Önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların...' Bu sıra Pavlus'un hayatında bir program gibiydi. Onu açıkla!

Elçi 13:14; 16:13; 17:2;18:4-6; 28:27-28

Soru 4: Rom. 1:18-20'de görüyoruz, her insanın haberi olabilir Allahtan (Mezmur 19:1-6 oku). Buna 'genel vahiy' denir. Ama, bundan Allahın nesi belli oluyor? (a.20)

(1) ..............................................

(2) ..............................................


Soru 5: Rom. 1:21-32 günahın büyümesini anlatıyor. Günahlı insanlık Allahın standardından gittikçe aşağı iniyor. Onda beş adım görüyoruz:

Soru 6: Allah günaha ne gibi ceza veriyor?

(1:32)..................................................

Ama ondan başka Allah başka bir ceza daha veriyor. Bu ayetlerde üç defa tekrarlanıyor:

................................................................................


Soru 7: 'Putperestlik' nedir? Bugün hala puta tapanlar var mı? Kol. 3:5 bize canlı bir örnek veriyor.
Ders 3: Herkes günahlı (2) (2:1-3:20)

Soru 8: Rom 2:1 - 'ey adam!' - Pavlus burada hayali bir kişi ile tartışmaya başlıyor. Birinci bölümü okuduktan sonra o 'kişi' Pavlus ne cevap vermiş olabilir?

Soru 9: Rom. 2:1 - 'Çünkü sen aynı şeyler yapıyorsun' - gerçekten herkes her günahı işliyor mu?Soru 10: Rom. 2:6-11 demiyor mu ki, insan iyi işlerle kurtulur?


Matta 19:16-22 -Soru 11: Rom. 2:15 - 'vicdan' (sıvest) aslında nedir? Onu nasıl çevirebilirsiniz? İnsanın vicdanı onu kurtarabilir mi?
Soru 12: Yahudiler kendilerini başka milletlerin karşısında nasıl bakarlardı? (Rom. 2:17-20) (bknz.: Matta 23:15)

-

-

-

-

-

-

-

-Soru 13: (Rom. 2:21-22) Bir kişi nasıl o kadar ikiyüzlü olabilir?

Markos 7:9-13 (hırsızlık)

Matta 5:31-32 (zina)

Yahudiler nasıl tapınaklardan çalırlardı?


Ders 4: Kurtuluş (3:21-31)

Soru 14: Rom. 3:23-24 çok güzel anlatıyor, kurban aslında nedir ve İsa Mesih nasıl kurtulu? getirdi:

(1) (a.24) "fidye" - aslında: bir köle için para ödeyip onu serbest kılmak (Efe 1:7; Kol. 1:14; İbr. 9:15)

(2) (a.25) "kefaret" - aslında: günah yüzünden Allahın kutsallığı lekelendi. Kurbanın kanıyla kutsallığı yeniden tamamlanıyor (Levililer 16:16; 1.Yuh. 2:2; 4:10)

İkinci bir yer 2.Kor. 5:18-21'dir. Orada iki başka fikir görüyoruz:

(3) (a.18) "barıştırma" - aslında: farkı kapattırmak; iki fiyatın arasındaki farkını ödemek (Rom. 5:10)

(4) (a.21) "yer değiştirme" - suçsuz olan, suçlunun yerine geçiyor ve kanunun istediği cezayı ödüyor (İşaya 53:4-6; Rom. 8:3-4)


Her bir fikir için ayrı ayrı kısa bir hikaye ya da örnek yazın.


Soru 15: Allah İsrail halkını bu kurtuluş için uzun senelerden beri hazırladı.

Levililer 16:11-22

Bu ayetlerde İsa Mesih'le hangi benzerlikleri görüyorsun?

Soru 16: Rom. 3:25 'kefaret' - Alsında burada 'kefaretgah', ya da 'kefaret örtüsü', yani kefaretin yapıldığı yer diye yazıyor.

Çıkış 25:17-22 hangi materyaldan idi? ...........................

25:10 Ahit sandığı hangi materyaldan idi? .............

Bunlar ikisi bir bütün oluyor. Nasıl İsa Mesih için bir örnektir?

........................................................................................

Ders 5: İbrahim (4:1-25)

Soru 17: Aşağıda İbrahim'in hayatını gösteren bir tabela var. Bazı olayları boş braktık. Onların doğru sırasını bul.


İBRAHİM (Tekvin Bölüm 12-25)

- İshak'ın kurbanı

- İbrahim'in sünneti

- Allah İbrahim'i çağrıyor

- Sodom'un sonu

- Allah İbrahım'le bir antlaşma (ahit) yapıyor

A. İlk Seneleri (11:29 - 12:9)

B. ................................................ (12:1-4)

C. İbrahim Mısır'a göç ediyor (12:10-20)

Ç. İbrahim ve Lut ayrılıyorlar (13:1-18)

D. İbrahim Lut'u kurtarıyor (14:1-24)

E. ...............................................(15:1-21)

F. İsmail'in doğumu (16:1-16)

G. ........................................ (17:1-27)

Ğ. Mamre'deki melekler (18:1-33)

H. ......................................... (19:1-38)

I. Abimelek'in yanında (20:1-18)

İ. İsmail ile İshak (21:1-21)

J. Abimelek'le ahit (21:22-34)

K. ......................................... (22:1-19)

L. Sara'nın ölümü (23:1-20)

M. İbahim'in ölümü (25:1-11)Soru 18: Rom. 4'te İbrahim'in imanı hakkında neler öğreniyoruz:

(a.1-8) onun imanı ................................... ayrı idi

(a.9-12) onun imanı .................................... ayrı idi

(a.13-15) onun imanı ..................................... ayrı idi

(a.16-22) onun imanı .................................. bağlı idi

(a. 23-25) onun imanı bize ............................. oldu


Soru 19: Yahudilik, Hrıstiyanlık ve Müslümanlık, üç tek tanrı (monoteist) dini, hepsi İbrahim'e büyük bir rol veriyorlar. Nasıl birbirlerinden farklıdırlar?

Yahudiler: Matta 3:9; Yuhanna 8:39

..........................................................................

Hrıstiyanlar: Rom. 4:11,16

..........................................................................

Müslümanlar:

..........................................................................


Soru 20: Rom. 4:1-3 ile Yakup 2:21-24 karşılaştır. Kim haklı, Pavlus mu, Yakup mu?


Soru 21: İbrahim'in hayatına bakmış olursak, asıl iman nedir öğrenebiliriz. Bir kişi derse "Sade imanla kurtulmak çok fazla kolaydır!" ona karşı İbrahim'in hayatını nasıl örnek gösterebilirsin?Ders 6: Kurtuluşun faydaları (5:1-11)
İsa ile Adem (5:12-21)

Soru 22: Rom. 5:1-5

kurtuluşun faydaları: (bunlardan bir tanesini seç, arkadaşına anlat, bu niçin önemlidir)

(1) aklanma

(2) barışma

(3) lütuf içinde bulunmak

(4) giriş (methal)

(5) yücelik


kurtuluş nasıl gelişiyor: (buna göre bir şahitlik biliyor musun?)

(1) sevgi yüreğimize döküldü

(2) sıkıntı

(3) dayanma gücü

(4) Tanrı'nın beğenisi

(5) ümit


Soru 23: Rom. 5:6-11 - İmana gelmezden önceki halimiz ne idi?

(1) .....................................................

(2) .....................................................

(3) .....................................................

Ya şimdiki halimiz nedir?


Soru 24: Rom. 5:12-21 - Burada İsa, Adem'le karşılaştırılıyor

İkisi hangi taraflarda birbirlerine benziyorlar?
Hangi taraflardan farklıdırlar?

Soru 25: Kim daha kuvvetli, İsa mı, Adem mi? Açıkla!


Soru 26: Rom. 5:13 'Yasa olmayınca, günahın hesabı tutulmaz' -

Bu ne demek?

- Hem diyor 'Ademden Musaya kadar günah ve ölüm vardı' hem de diyor 'Kanun olmadığı yerde günah yazılmıyor' ?
- Madem öyle kimseye Allahın kanunlarını bildirmeyelim de, sonra davalanmasınlar!Soru 27: 1.Kor. 15:45-49'da gene İsa ile Adem karşılaştırılıyor. Orada tema aynı mıdır, farklı mıdır?
Ders 7: Günaha ölü (6:1-23)

Soru 28: Rom 6:2 'günaha ölü' ne demek? Madem öyleyiz, imanlılar neden daha günah işliyorlar?

Soru 29: Vaftiz neye benziyor? Doğru cevabına nişan koy:

mezar ( ) hamam ( ) ders ( ) abdest ( )Soru 30: Rom 6:11'de en önemli söz hangisidir?
Ders 8: Kanundan serbest (7:1-25)

Soru 31: Rom 7:1-6'da bir karı koca benzetmesi var.

karı kim ? .........................................

koca kim? ........................................


Soru 32: Rom 7:1-12'de yasa (kanun, zakon) nasıl anlattırılıyor?

Yasa neler yaptı ? .......................................

.......................................

.......................................


Yasa nasıldır ? .......................................

.......................................

.......................................

.......................................


Soru 33: Rom 7:8-10 - Pavlus burada 'ben' biçiminde konuşuyor. Bu ayetler Pavlus'un hayatında ne zaman ve nasıl yerine geldi?

Soru 34: Rom. 7:6 - "değil harfın eskiliği ile, fakat Ruhun yeniliği ile hizmet edelim". Bu hakikat için bir örnek ver:


harfın eskiliği ile hizmet etmek Ruhun yeniliği ile hizmet etmek
Ders 9: Kutsal Ruh'un işi (8:1-27)
Yengi hayatı (8:28-39)

Soru 35: Bütün Rom 8 oku. Kutsal Ruh'un işi nedir?

(a.9) ..............................................

(a.11) ..............................................

(a.16) ..............................................

(a.26) ..............................................

(a.27) ..............................................


Soru 36: Rom. 8:26 - 'nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz' - Bu ne demek oluyor? Allah bizim dualarımızı anlamıyor mu? Herkes yüreğindeki şeylerini Allaha bildiremez mi?

Soru 37: 'inlemek' a. 23'te kim inliyor, a.26'da kim inliyor? Bu ne demek oluyor?
Soru 38: Aşağıdaki ayetlerde Kutsal Ruh

neye benzettiriliyor? Bu ne demektir?

Rom 8:23 ....................... ......................................

Efe 1:13 ....................... ......................................

2.Kor. 1:22 ....................... ......................................


Soru 39: Rom 8:26 - Kutsal Ruh bizim için aracılık ediyor;

İbraniler 7:25 - İsa Mesh bizim için aracılık ediyor.

Bu iki tür aracılık nasıl farklıdır?


Soru 40: Rom. 8:29-30 okuyun ve onu Efe 1:4-8'le karşılaştırın. Aşağıdaki grafiğe bakıp Allahın bizim için yaptıklarını zamanın sıralanmasına göre boşluklara yazın.ayetler: 1. ........................... (Mesih'te)

Rom 8:29; Efe 1:4 Yuh 15:16,19; 1.Pet 1:2; Kol 3:12

2. ........................... (Mesih'e benzer olmaya)

Rom 8:29; Efe 1:5 1.Sel 5:9

3. ........................... (müjde ile)

Rom 8:30; Efe 1:13 1.Kor 1:9; Gal 1:6

4. ........................... (Mesih'in kanıyla)

Rom 8:30; Efe 1:8 Rom 3:21; Gal 2:16; 1.Kor 6:11

5. ........................... (Mesih'le beraber)

Rom 8:30; Efe 1:10 Rom 9:23; 1.Kor. 2:7Soru 41: Allah imanlılara bir kader bağladı mı? Biz o kader nedir diye bilebilir miyiz? Bu ne demek oluyor? (Rom. 8:29)
Soru 42: Rom. 8:29 - 'Oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun'. Bu ne demek? Biz İsa'ya kardeş mi düşüyoruz?

(Matta 25:40; Yuh. 20:17; İbr. 2:10-12)....................

Aramızda hiç fark yok mu? İsa'nın oğulluğu nasıl, bizim oğulluğumuz nasıl?

İsa'nın: (Yuh. 1:14,18;


Ders 10: Allahın seçmesi (9:1-29)

Soru 43: Yahudi halkının hakları: doğru yerlere yaz!

- yücelik -, -antlaşmalar-, -tapınma düzeni-, -büyük atalar-, -oğulluk-, -Mesih-, -kutsal yasa-, -vaatler-

(1) ......................... Çıkış 4:22.23; Ye 31:9; Hoş 11:1

(2) ......................... Çık. 16:7,10; Lev 9:6,23; Say 16:19

(3) .........................

- İbrahim ile - Tekvin 15:17-21

- Musa ile - Çıkış 24:1-4

- ikinci defa Musa ile - Tesniye 29:1-15

- Levi ile - Sayılar 25:12-13

- Davut ile - 2. Samuel 7

- vaadedilen yeni antlaşma - Yeremya 31:31-40

(4) ......................... Çıkış 20

(5) ......................... (tapınak, kahinler, kurbanlar, bayramlar)

(6) ......................... Tekvin 12:7

(7) ........................ İbrahim, İshak, Yakup ve 12 oğulu

(8) ......................... Sayılar 24:17
Ders 11: İsrail halkının kurtuluşu 9:30-11:36)

Soru 44: Rom 9:32 - buradaki sürçme taşı nedir?


Elçi 4:11; 1.Pet 2:7; Matta 21:42-44 - açıkla: 'bu taşın üzerine düşen' ve 'taş kimin üzerine düşerse'
Soru 45: Rom 10:14-15 - Pavlus burada bir zincirleme yapıyor. Bununla neyi göstermek istiyor?

(1) .....................................

(2) .....................................

(3) .....................................

(4) .....................................

(5) .....................................
Soru 46: Rom 11:1 -'Kendi halkından yüz çevirmek' nasıl olurdu?
Soru 47: Rom 11:7 - 'Geri kalanların yürekleri nasırlaştırıldı?' -

Nasırlaştıran kimdir?Ne sebeple nasırlaştırıldı?
Soru 48: Rom 11:11-24 'aşılanmak' Pavlus bu benzetme ile neyi göstermek istiyor?Soru 49: Rom 11:17 'semiz kökler' nedir?

Soru 50: Rom 11:25 'sır'. Aşağıdaki ayetler bak, ve bu söz Yeni Ahit'te neler için kullanıldığını yaz:


(1) Efe 6:19; Kol 4:3; 1.Tim 3:9,16 ............................................................................

(2) 1.Kor 15:51; Efe 3:4-6 ...........................................................................................


Soru 51: Rom 11:26-27 'Kurtarıcı Siyon'dan gelecek' iki türlü anlaşılabilir. Ona göre bu ayetler ne demek oluyor yaz:


(1) İsa'nın birinci gelişi ............................................................................................


(2) İsa'nın ikinci gelişi ..............................................................................................Ders 12: Sevgi 12:1-21)

Soru 52: İmanlının kurbanı nasıl lazım olsun? Açıkla!

(1) ...................................... (2) ................................... (3) .................................Soru 53: Rom 12:2 - Allahın istediğini ne zaman anlayacağız?


Allahın isteği nasıldır? (1) ................... (2)........................ (3)..........................


Soru 54: Rom 12:3-8 ile 1.Kor 12:1-11'le karşılaştırın. Hangi armağanlar (vergiler) sayılıyor?


Rom 12 1.Kor 12
Soru 55: Bu armağanlar kimde var? Kaç kişide var? Buna göre bir ayet ver.
Soru 56: Rom 12:9-21'de kaç tane buyruk var? .................


Bunların hangisi senin için en önemli? ...........................................................Soru 57: Rom 12:17 ile Gal 1:10 arasındaki fark nedir?
Ders 13: Hükümete karşı düşüncemiz (13:1-7)
Uyanmak (13:8-14)

Soru 58: Rom 13:1-7'de iki sebep veriliyor, neden hükümetlere sesleyelim:

(1) ...................................................

(2) ...................................................

Bunlar nasıl birbirlerinden farklı?


Soru 59: İmanlı her hükümete her zaman seslemek zorunda mıdır? İncilden bazı örnekler oku ve cevap ver:

- Elçi 5:27-33

- Elçi 23:1-5

- 1.Sam 15:24

- Çıkış 1:15-22


Soru 60: Hem hükümetlere boyun eğmeliyiz, hem de Allaha. Sizce bu ikisinin ortasında çizgi nerede? Bazı temalara bakalım:

- askerlikte yemin etmek (kletva):

Matta 5:33-37; İbr. 11:13; 13:14; 1.Pet 2:11

- muharebeye katılmak: Matta 5:43-44

- milli marşı (him) söylemek ve bayrağa saygı:

Daniel 3:1-7


Soru 61: Seslemekten başka hükümetler için neler yapabiliriz? Bunun için bir ayet bul.

......................... ............................


Soru 62: Ayrıca, imanlılar devlet adamlarına örnek olurlar. Örnek olmakla onlara çok ders veriyorlar. Aşağıdaki listeyi kısaca oku:


Elçilerin İşleri Kitabından

Devlet Adamlarına Dersler


3:17 İsa'yı öldüren, Yahudilerin yöneticileriydi

4:19 Mesih inanlısı Allaha herkesten daha çok itaat ediyor

5:35-39 Gamaliel - 'Mesihçileri kendi hallerine brakın, yoksa Allaha karşı gitmiş olursunuz.'

7:51 İstefan - 'Kutsal Ruha karşı direnmeyin'

8:37 Etyopialı vezir - Büyük devlet adamları bile vaftiz olabilir

12:23 Hirodes'in ölümü: Kendinizi yüceltmeyin, Allaha yücelik verin, yoksa cezalandırılacaksınız

13:1 Menahem - büyük adamlar da kilise içinde hizmet ederler

13:7,12 Sergius Pavlus (Kıbrıs) - Akıllı devlet adamı Allahın sözüne dikkat ediyor

13:45,50 Pisidya Antakyası - Sokucular kıskançlıktan için sokuyorlar

16:22,37 Filipi'de - Mesihçilerin vatandaşlık haklarına saygı duyun

17:7-8 Selanik'te - Mesihçiler başka krala hizmet etmiyorlar

17:34 Diyonisos (Atinalı) - Dürüst devlet adamı, başkaları gülerken bile iman eder

18:14-15 Galyo (Korintli) - Dürüst devlet adamı, Mesihçileri yargılamaz; çünkü Roma kanunlarına karşı bir şey yapmıyorlar

18:31 Asya sancağının güdücüleri - İyi devlet adamı Mesihçilere haksızlığa karşı yardım eder

18:38-39 Efes'te - Kalabalık haksızlık yapar; kimin şikayeti varsa mahkeme açsın

21:39 Yeruşalim'de polis subayı - İyi devlet adamı Mesihçilere kendini savunma fırsatı veriyor

22:25-29 Mesihçilerin vatandaşlık hakları alınmaz

23:29 Mesihçiler Roma kanunlarına karşı suç işlemiyorlar

24:22,24 İyi devlet adamı Mesihçilerin hakkında bilgi edinmeye çalışır

24:26 İyi devlet adamı rüşvet almaz

24:27;25:9 İyi devlet adamı politik kazançları uğruna hakikatı bozmaz

26:30 Kral ve vali, Mesihçilerin suçlu olmadıklarını söylerler

28:7-10 İyi devlet adamı, iman etmezse bile, Mesihçilere yardım eder
Soru 63: Musa'nın yasasının içinde 600 taneden fazla buyruk vardı. Çıkış 20:1-17'de bunlar on emir olarak özetleniyor. İsa gene bu on emiri ikiye indiriyor (Matta 22:35-40). Aşağıdaki buyrukları sıralayıp doğru yerlere yaz.


Öldürme

Put yapmayacaksın

Çalma

Başka ilahların olmasın

Sept gününü tut

Kıskanma

Zina etme

Anne babaya hürmet et

Yalan söyleme

Allahın adına saygı göster
1.

6.2.

7.


Allahı bütün canınla sev

3.

8.

Komşunu kendin gibi sev

Tesniye 6:5

4.

9.

Levililer 19:18


5.

10.


Soru 64: Rom 13:11'deki uyku ne demek oluyor?Rom 13:12'deki 'gece' ve 'gündüz' ne demek oluyor?
Soru 65: Rom 13:11 "Kurtuluşumuz daha yakındır" - Biz zaten kurtulmadık mı, da kurtuluş henüz olmamış bir şey gibi anlatılıyor?

Kurtuluşun zamanı üç türlüdür. Geçmiş zaman (kurtulduk) - şimdiki zaman (kurtuluyoruz) - ve gelecek zaman (kurtulacağız). Aşağıdaki ayetleri oku ve geçmiş zaman için '<' , şimdiki zaman için '=' , ve gelecek zaman için '>' nişanı koy.


1.Kor 1:18 1.Kor 5:5 1.Kor 15:2

2.Kor 2:15 2.Tim 1:9 Titus 3:5

İbr 9:28 Luka 21:28 Luka 19:9
Ders 14: Zayıf ve kuvvetli imanlı (14:1-15:21)

Soru 66: Bütün 14üncü bölümü oku. Roma'daki kilisede üç tema üzerinde ayrılık çıktı. Bunlar neydiş

(1) ..................................................... (ayet )

(2) ..................................................... (ayet )

(3) ..................................................... (ayet )


Soru 67: Bu meseleleri tutanlar, bir de tutmayanlar vardı. Pavlus onlara 'kuvvetli' ve 'zayıf' imanlı derdi. Yukarıdaki temalar için....

zayıf olanlar ne yapardı? ................................................

kuvvetli olanlar ne yapardı? ..........................................


Bu iki grup birbirlerine nasıl bakardı?

Zayıflar kuvvetlileri ............................................. ve

Kuvvetliler zayıfları .............................................


Soru 68: Rom 14:5 ile Gal 4:9-11 birbirlerine ters düşmüyor mu? Yoksa nasıl onları açıklarsın?

Soru 69: Bugün bizim için buna benzer temalar var mı? Birkaç örnek say. Bir toplantı içinde bu farklılıklar nasıl devam edebilir?

Soru 70: Rom 14:5 - O zaman herkes istediği şeyi inanmayacak mı? Hiç bir sıra olmayacak mı?

Soru 71: Rom 14:14 "Ama bir şeyi murdar sayan kimse için o şey murdardır." - Bu neden öyle? Allahın standardı ve buyruğu herkes için aynı değil mi?


Soru 72: Rom 14:18 "hepimiz Tanrının yargı kürsüsü önüne çıkacağız" (2.Kor 5:10 bknz.) - Hani imanlı yargılanmayacaktı (Rom 8:1; Yuh 5:24)?
Ders 15: Bazı pratik temalar (15:22-16:27)

Soru 73: Rom 15:16 - Bir kahin nedir, ne iş yapıyor?Eski Ahit'te kimler kahin olabilirdi? (İbr. 7:5) Pavlus buna göre kahin miydi? (Rom 11:1)Pavlus nasıl kendi işine 'kahinlik' diyebilir?
Soru 74: Sadece Pavlus mu kahinlik yapardı? Başka imanlıların bu hakkı var mı? (1.Pet 2:9) Sen o görevi yapıyor musun? Açıkla!
Soru 75: Rom 15:19 "Müjdeyi her yerde duyurdum?" - Pavlus bunu nasıl diyebilir? Birçok yerlere gitmedi? Onun 'stratejisi' nasıl idi?Bunun için bir örnek: Elçi 19:8-20. Bu ayetleri oku ve göster ki, Pavlusun işinde hangi adımlar vardı:

Soru 76: Rom 15:26-28 Kardeşler için para toplaması. Bu tema Pavlus için çok önemli idi (1.Kor 16:1-4, 2.Kor 8-9).

Pavlus bu paraları kimin için toplardı? Rom. 15:26Bunun için daha önce Petrus'la anlaşmıştı (Gal 2:10) Buradaki 'yoksullar' kimdir?Acaba, bu tema Pavlus için neden o kadar önemli idi?Soru 77: Rom 16:16 "Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın!" - Bugün aynısını yapalım mı?
Soru 78: Rom 16:17 - "ayrılıklara ve sapmalara neden olan". Bu ne demek oluyor? Bölüm 14'te ayrılıklar vardı, ama Pavlus onlara o kadar kızmıyor, orada 'kabul edin' diyor?. Hangi farklı öğretişleri kabul edebiliriz, hangilerini kabul edemeyiz?


Bunun için eskiden beri apostollar 'inanç bildirileri' çıkardılar. Bunun es eskisini okuyalım:

Elçilerin İnanç Bildirisi


- Ben Allaha iman ediyorum.

O, her şeyi yapabilen Baba'dır,

Gökü ve yeri yaratandır.

- Ben İsa Mesih'e de iman ediyorum.

O, Baba'dan doğan biricik Oğuldur, Rabbimizdir.

O, Kutsal Ruh'tan var oldu,

Bakire Meryem'den doğdu,

Pontuslu Pilatus'un vaktında çeki çekti,

Haça gerildi, öldü, gömüldü,

Üçüncü gün ölülerden dirildi.

Göke çıktı.

Her şeyi yapabilen Allah Baba'nın sağında oturuyor.

Oradan tekrar gelecektir,

Yaşayanları ve ölüleri yargılamaya.

- Ben Kutsal Ruh'a da iman ediyorum.

- Ben, bir olan, kutsal olan, elçilerin üzerinde kurulan kiliseye de iman ediyorum.

- Ben kutsalların beraberliğine,

Günahların affedilişine,

Ölülerden dirilişine ve

Sonsuz yaşama da iman ediyorum.

AMİNCEVAPLAR:


Soru 1:

Soru 2:

Soru 3:

Soru 4:

Soru 5:

Soru 6:

Soru 7:

Soru 8:

Soru 9:

Soru 10:

Soru 11:

Soru 12:

Soru 13:

Soru 14:

Soru 15:

Soru 16:

Soru 17:

Soru 18:

Soru 19:

Soru 20:

Soru 21:

Soru 22:

Soru 23:

Soru 24:

Soru 25:

Soru 26:

Soru 27:

Soru 28:

Soru 29:

Soru 30:

Soru 31:

Soru 32:

Soru 33:

Soru 34:

Soru 35:

Soru 36:

Soru 37:

Soru 38:

Soru 39:

Soru 40:

Soru 41:

Soru 42:

Soru 43:

Soru 44:

Soru 45:

Soru 46:

Soru 47:

Soru 48:

Soru 49:

Soru 50:

Soru 51:

Soru 52:

Soru 53:

Soru 54:

Soru 55:

Soru 56:

Soru 57:

Soru 58:

Soru 59:

Soru 60:

Soru 61:

Soru 62:

Soru 63: (1) Başka ilahların olmasın (2) Put yapmayacaksın (3) Allahın adına saygı göster (4) Sept gününü tut (5)Anne babaya hürmet et (6) Öldürme (7) Zina etme (8) Çalma (9) Kıskanma (10) Yalan söyleme

Soru 64:

Soru 65:

Soru 66: (1) et yemek (ya kurban eti, ya da domuz eti) (a.2, 21)

(2) şarap içmek (kurban şarabı) (a.21)

(3) gün tutmak (Sept günü) (a.5)

Soru 67:

Soru 68:

Soru 69:

Soru 70:

Soru 71:

Soru 72:

Soru 73:

Soru 74:

Soru 75:

Soru 76:

Soru 77: Bu ayette en önemli söz 'öpücük' değil ama 'kutsal'dır. Yani, birbirimizle konuşurken kardeş sevgisi ikiyüzlü olmasın. Bugün el sıkıştırmakla şükürleşiyoruz.

Soru 78: