İsa’nın mucizeleri


İsa Mesih hayat boyunca yüzlerce mucize yaptı. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bunların kırktan fazlasını ayrı olarak yazdılar, ama ondan daha fazla mucize yapıldığını da açıkça söylüyorlar (mesela Matta incilinde: 4:23-24; 8:16; 9:35; 10:1,8; 11:4-5; 11:20-24; 12:15; 14:14; 14:36; 15:30; 19:2; 21:14).

Saklı şeyleri ve geleceğini bilmek

- Nataniyel incir ağacının altında (Yuh 1:48-49)

- Kuyudaki kadının kocası (Yuh 4:16-19)

- Bir balığın ağzında para (Mat 17:24-27)

- Sıpanın sahipleri (Mat 21:1-3; Mar 11:1-6; Luka 18:28-34)

- Lazar’ın ölümü (Yuh 11:11-13)

- Sofra için kullanılan odanın sahibi (Mar 14:12-16; Lu 21:7-2)

- Yahuda’nın ele vermesi (Mat 26:21-25; Yuh 13:21-30)

- Petrus’un inkar etmesi (Mat 26:33-35; Mar 14:29-31; Lu 22:31-34)

Bedene şifa vermek

normal hastalıklar

- Bir saray adamının oğlu (Yuh 4:46-54)

- Petrus’un kaynanası (Mat 8:14-15; Mar 1:29-31; Luka 4:38-39)

- Bir yüzbaşının hizmetçisi (Mat 8:5-13; Luka 7:1-10)

- Bir dul kadının kızı (Mat 15:21-28; Mar 7:24-30)

- sakatlık -

- Betesta havuzundaki sakat adam (Yuh 5:1-9)

- Sakat bir adam (Mat 9:2-8; Mar 2:3-12; Luka 5:18-26)

- Eli kurumuş olan bir adam (Mat 12:9-13; Mar 3:1-5; Lu 6:6-10)

- Malkus’un kulağı (Luka 22:49-51; Yuh 18:10)


murdarlık

- Bir lepralı adam (Mat 8:2-4; Mar 1:40-45; Luka 5:12-16)

- Kan akıntılı bir kadın (Mat 9:20-22; Mar 5:25-34; Lu 8:43-48)

- On lepralı (Luka 17:11-19)


duygu organları

- Sağır ve dilsiz bir adam (Mar 7:31-37)

- Beytsayda’da bir kör adam (Mar 8:22-26)

- Bir kör adamın gözlerini açtı (Mat 9:27-31)

- Kör domuş bir adam (Yuh 9:1-7)

- Kör Bar-Timeyus (Mat 20:29-34; Mar 10:46-52; Luka 18:35-43)

- cumartesi gününde -

- Beli bükük bir kadın (Luka 13:10-17)

- Sudan şişmiş bir adam (Luka 14:1-6)

Kötü ruhları kovmak

- Duahanedeki kötü ruhlu adam (Mar 1:23-28; Luka 4:31-36)

- Gadara’da bir kötü ruhlu adam (Mat 8:28-34; Mar 5:1-20; Luka

8:26-39)

- Dilsizlik getiren bir kötü ruh (Mat 9:32-33)

- Kör ve sağır ruhlu bir adam (Mat 12:22; Luka 11:14)

- Bir çocuktan kötü ruhu kovuyor (Mat 17:14-18; Mar 9:14-29;

Luka 9:38-42)

Tabiyatla ilgili mucizeler

- Suyu şaraba çevirdi (Yuh 2:1-11)

- Beklemediği yerden balık çıkardı (Luka 5:1-11)

- Fırtınayı dindirdi (Mat 8:18-27; Mar 4:35-41; Lu 8:22-25)

- Beşbin kişiyi doyurdu (Mat 14:14-21; Mar 6:34-44; Luka

4:12-17; Yuh 6:5-13)

- Suyun üstünde yürüdü (Mat 14:24-33; Mar 6:45-52; Yuh 6:16-

21)

- Dörtbin kişi doyurdu (Mat 15:32-39; Mar 8:1-9)

- Bir incir ağacını lanetledi (Mat 21:18-19; Mar 11:12-14)

- İkinci defa beklemediği yerden balık çıkardı (Yuh 21:1-

11)

Ölüleri diriltirmek

- Bir dul kadının oğlu (Luka 7:11-15)

- Yayrus’un kızı (Mat 9:18-19,23-26; Mar 5:22-24,35-43;

Luka 8:41-42, 49-56)

- Lazar (Yuh 11:17-44)


İsa Mesih’in en büyük mucizesi:

Ölülerden dirilmek