Bugün: 22. 01. 2021
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Nehemya 12:1-47

1 - Şealtiel oğlu Zerubbabil ve Yeşu ile birlikte sürgünden dönen kâhinlerle Levililer şunlardır: Kâhinler: Seraya, Yeremya, Ezra,

2 - Amarya, Malluk, Hattuş,

3 - Şekanya, Rehum, Meremot,

4 - İddo, Ginnetoy, Aviya,

5 - Miyamin, Maadya, Bilga,

6 - Şemaya, Yoyariv, Yedaya,

7 - Sallu, Amok, Hilkiya, Yedaya. Bunlar Yeşu'nun döneminde kâhinlere ve öbür kardeşlerine önderlik ediyorlardı.

8 - Levililer: Yeşu, Binnuy, Kadmiel, Şerevya, Yahuda ve şükran ezgileri sorumlusu Mattanya ile kardeşleri.

9 - Öbür kardeşleri Bakbukya ile Unni ezgiler söylenirken onların karşısında dururdu.

10 - Yeşu Yoyakim'in babasıydı. Yoyakim Elyaşiv'in babası, Elyaşiv Yoyada'nın babası,

11 - Yoyada Yonatan'ın babası, Yonatan Yaddua'nın babasıydı.

12 - Yoyakim'in döneminde, kâhin ailelerinin başları şunlardı: Seraya ailesinin başında Meraya, Yeremya'nın Hananya,

13 - Ezra'nın Meşullam, Amarya'nın Yehohanan,

14 - Meliku'nun Yonatan, Şevanya'nın Yusuf,

15 - Harim'in Adna, Merayot'un Helkay,

16 - İddo'nun Zekeriya, Ginneton'un Meşullam,

17 - Aviya'nın Zikri, Minyamin'in, Moadya'nın Piltay,

18 - Bilga'nın Şammua, Şemaya'nın Yehonatan,

19 - Yoyariv'in Mattenay, Yedaya'nın Uzzi,

20 - Sallay'ın Kallay, Amok'un Ever,

21 - Hilkiya'nın Haşavya, Yedaya'nın Netanel.

22 - Levililer'den Elyaşiv, Yoyada, Yohanan ve Yaddua'nın yaşadığı günlerde, Pers Kralı Darius'un döneminde, Levili aile başlarının ve kâhinlerin kaydı tutuldu.

23 - Levililerden boy başlarının listesi Elyaşiv oğlu Yohanan'ın yaşadığı döneme kadar tarihler kitabına yazıldı.

24 - Levili önderlerden Haşavya, Şerevya ve Kadmiel oğlu Yeşu bir yanda, kardeşleri öbür yanda durur, Tanrı adamı Davut'un buyruğu uyarınca karşılıklı övgüler ve şükürler sunarlardı.

25 - Mattanya, Bakbukya, Ovadya, Meşullam, Talmon ve Akkuv kapılarda nöbet tutarak kapılara yakın ambarları korumakla görevliydiler.

26 - Yosadak oğlu Yeşu oğlu Yoyakim'in ve Vali Nehemya ile Kâhin ve Bilgin Ezra'nın yaşadığı dönemde bu insanlar görev yaptı

27 - Yeruşalim surları Tanrı'ya adanacağı zaman, nerede bir Levili varsa aranıp bulundu ve Yeruşalim'e getirildi. Çünkü surları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çenk ve lirlerle adamak istiyorlardı.

28 - Ezgiciler Yeruşalim çevresindeki bölgelerden, Netofalılar'ın köylerinden, Beytgilgal'dan, Geva ve Azmavet çevresinden toplandı.

29 - Yeruşalim çevresinde köyler kurmuşlardı

30 - Kâhinlerle Levililer önce kendilerini, sonra halkı, kapıları ve surları paklama görevini yerine getirdiler.

31 - Yahudalı önderleri surların üzerine çıkardım. Şükrederek yürüsünler diye iki büyük gruba ayırdım. Birinci grup sağdan Gübre Kapısı'na doğru yürüdü.

32 - Arkalarından Hoşaya ve Yahudalı önderlerin yarısı,

33 - Azarya, Ezra, Meşullam,

34 - Yahuda, Benyamin, Şemaya, Yeremya

35 - ve borazan çalan bazı kâhinler izliyordu. Asaf oğlu Zakkur oğlu Mikaya oğlu Mattanya oğlu Şemaya oğlu Yonatan oğlu Zekeriya

36 - ve kardeşleri Şemaya, Azarel, Milalay, Gilalay, Maay, Netanel, Yahuda ve Hanani Tanrı adamı Davut gibi çalgılarıyla yürüyorlardı. Bilgin Ezra onlara öncülük ediyordu.

37 - Pınar Kapısı'ndan Davut Kenti'nin merdivenlerinden dosdoğru surlara çıktılar; Davut'un sarayının üst tarafından geçerek doğuya doğru, Su Kapısı'na kadar yürüdüler.

38 - Şükürler sunarak yürüyen öbür grupsa surların üzerinde sola doğru ilerliyordu. Halkın yarısıyla birlikte ben de onları izledim. Fırınlar Kulesi'nden geçip Geniş Duvar'a kadar yürüdük.

39 - Efrayim Kapısı'nı, Eski Kapı'yı, Balık Kapısı'nı, Hananel Kulesi'ni, Hammea Kulesi'ni geçip Koyun Kapısı'na kadar gittik. Muhafızlar Kapısı'nda durduk.

40 - Şükürler sunarak yürüyen bu iki grup Tanrı Tapınağı'nda durdu. Görevlilerin yarısıyla birlikte ben de durdum.

41 - Benim grubumda borazan çalan şu kâhinler vardı: Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elyoenay, Zekeriya, Hananya.

42 - Ayrıca Maaseya, Şemaya, Elazar, Uzzi, Yehohanan, Malkiya, Elam, Ezer. Ezgiciler Yizrahya'nın öncülüğünde yüksek sesle ezgiler söylediler.

43 - O gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi, çünkü Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu sevince katıldılar. Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu.

44 - Bu arada bağışların, ilk ürünlerin ve ondalıkların konacağı ambarları gözetecek bazı kişiler görevlendirildi. Bunlar Kutsal Yasa'nın kâhinler ve Levililer için öngördüğü yardımları kentlerin çevresindeki kırsal bölgelerden toplayıp ambarlara getirmekle sorumluydu. Yahudalılar kâhinlerle Levililer'in hizmetinden hoşnuttu.

45 - Çünkü onlar Tanrıları'nın hizmetini ve paklama görevini yerine getiriyorlardı. Ezgicilerle kapı nöbetçileri de Davut'la oğlu Süleyman'ın buyruğuna uygun olarak sorumluluklarını yerine getirdiler.

46 - Çünkü eskiden, Davut'un ve Asaf'ın yaşadığı yıllarda, ezgicileri yönetenler vardı. Tanrı'ya övgü ve şükür ezgileri söylenirdi.

47 - Zerubbabil'in ve Nehemya'nın yaşadığı dönemde bütün İsrail halkı bağışlarıyla ezgicilerin ve kapı nöbetçilerinin ücretlerini gününde karşıladı. Levililer'in hakkını ayırdılar, Levililer de Harun soyundan gelenlerin hakkını ayırdı


Apostolların İşleri 22:1-30

1 - "Kardeşler ve dedeler! Sizin önünüzde şimdi kendimi haklı çıkarayım. Bana kulak verin."

2 - Ne vakıt işittiler, Pavlus onlara İbranice dilinde konuştu, hepten sustular. Ve Pavlus şöyle devam etti:

3 - "Ben bir Yahudiyim. Kilikiya sancağının Tarsus kasabasında doğdum. Ama bu kasabada, Gamaliyel'in ayaklarının dibinde okudum. Dedelerimizin kanununa sımsıkı bağlanarak büyüdüm. Siz bugün nasıl Allah için kıskançsınız, ben de aynı öyle idim.

4 - Ve bu 'İsa Yoluna' çeki çektirirdim, çak ölüme kadar. Erkek, kadın demeden onları yakalatırıp mapusa attırırdım.

5 - Allahevinin güdücüsü ve bütün akıldaneciler toplantısı buna şahitlik yapabilir. Zaten onlardan öbür Yahudilere mektuplar aldıydım. Bir defa Damask kasabasına yola çıktım. Orada oturanları bile cezalamak için mapusçu olarak Yeruşalim'e getirecektim.

6 - Ve öyle oldu ki, ben yolda iken, öğlene doğru Damask kasabasına yakınlamıştım. O vakıt gökten çok parlak bir şafaklık her bir tarafıma şılladı.

7 - Yere düştüm ve işittim, bir ses bana nasıl dedi: 'Saul, Saul, ne için bana fenalık yapıyorsun?'

8 - Ben de cevap verip dedim: 'Ya Efendimiz, sen kimsin?' O da bana dedi: 'Ben Nasıralı İsa'yım. Sen bana fenalık yapıyorsun.'

9 - Benim yanımda olanlar o şafağı gördüler ama bana konuşan kişinin sesini anlayamadılar.

10 - Ben de dedim: 'Ya Rab, ne lazım yapayım?' Ve Rab bana şöyle dedi: 'Kalk ve Damask kasabasına gir. Ve sen ne lazım yapasın, orada sana onu anlatıracaklar.'

11 - Ama o şafaklık o kadar şıllak idi, göremez oldum. Onun için yanımda olanlar beni elimdem tuttular. Böylelikle Damask kasabasına geldik.

12 - Orada Ananiya adında bir adam vardı. O Allah kanununa bağlı bir adamdı. Orada yaşayan bütün Yahudiler ondan için iyi şeyler konuşurdular.

13 - O bana geldi ve yanımda durup dedi: 'Saul kardeş, gözlerin görsün.' Ve tam o anda ben gözlerimi kaldırıp ona baktım

14 - Ve o dedi: 'Dedelerimizin Allahı seni seçti, Onun istediğini öğrenesin, 'Doğru Olan'ı göresin ve Onun ağzından çıkan sesini işitesin.

15 - Çünkü gördüğün ve işittiğin şeylerden için bütün insanlara şahitlik yapacaksın.

16 - Ve şimdi daha neyi bekliyorsun? Kalk, vaftiz ol ve Rabbin adını çağırıp günahlarını yıka.'

17 - Ve öyle oldu ki, ben Yeruşalim'e dönünce Allahevinde dua etmekte idim. O vakıt kendimden geçtim.

18 - Ve Onu gördüm. Bana dedi: 'Şevik ol! Hemen Yeruşalim'den kaç! Çünkü benden için yapacağın şahitliği kabul etmeyecekler.'

19 - Ben de dedim: 'Rab, onlar kendileri de biliyorlar, ben nasıl duahaneleri arka arkaya dolaştım, sana iman edenleri nasıl mapusa attırıp dövdürdüm.

20 - Ve senin şahidin olan Stefanus'un kanı dökülürken ben de orada durdum. Onu öldürenlerin kaftanlarını ben gözletirdim.'

21 - Ama O bana dedi: 'Git, ben seni uzak yerlere, Allahsız milletlere gönderecem.'"

22 - Halk Pavlus'u bu lafa kadar sesledi. Ama o anda seslerini kaldırıp bağırdılar: "Bu herifi dünyadan yok edin! Hakkı yok yaşasın!"

23 - Ve başladılar deli gibi çığırsınlar, kaftanlarını çıkarsınlar ve havaya toz atsınlar.

24 - Binbaşı buyurdu, Pavlus kalenin içine götürülsün. İstedi öğrensin, halk ne için ona karşı bu kadar bağırdı. Onun için ısmarladı, Pavlus kamçılansın.

25 - Tam onu iplerle germeye başladılar, o vakıt Pavlus yanında duran yüzbaşıya dedi: "Acaba, hakkınız var mı, dava görülmeden bir Roma vatandaşını kamçılayasınız?"

26 - Yüzbaşı bunu işitince, binbaşıya gidip ona meseleyi şöyle anlatırdı: "Sen ne yapmaya kalktın? Bu adam Roma vatandaşı imiş!"

27 - Binbaşı da gelip Pavlus'a dedi: "Söyle bana, sen Roma vatandaşı mısın?" O da "Evet" diye cevap verdi.

28 - Binbaşı karşılık olarak dedi: "Ben bu Roma vatandaşlığını bir sürü parayla satın aldım." Ama Pavlus dedi: "Ben gene, vatandaş olarak doğdum."

29 - Bunun üzerine onu soruşturacak olan adamlar dakkada onu braktılar. Binbaşı da öğrenince, hani Pavlus Roma vatandaşı imiş, korkmaya başladı, çünkü onu zincirlerle bağlatırmıştı.

30 - Ve ertesi gün tam olarak öğrenmek istedi, Yahudiler onu neyle suçladılar. Onun için Pavlus'u serbest braktı ve buyurdu, Allahevinin güdücüleri ve bütün parlamento toplansın. Sonra Pavlus'u aşağıya indirip onların önüne getirdi.