Bugün: 18. 11. 2017
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Amos 6:1-14

1 - Vay başına Siyon'daki kaygısızların, Samiriye Dağı'nda kendilerini güvende sananların, İsrail halkının başvurduğu Önder ulusun tanınmış insanlarının!

2 - Kalne Kenti'ne gidin de görün, Oradan büyük Hama'ya geçin, Filistliler'in Gat Kenti'ne inin, Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler? Toprakları sizinkinden daha mı geniş?

3 - Ey sizler, kötü günü uzak sanan, Zorbalık tahtını yaklaştıranlar.

4 - Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar, Sedirlere serilenler, Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler,

5 - Çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar,

6 - Tas tas şarap içenler, Yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler!

7 - Bu yüzden şimdi bunlar Sürgüne gideceklerin başını çekecekler; Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü.

8 - Egemen RAB başı üzerine ant içti, Her Şeye Egemen RAB Tanrı şöyle diyor: "Yakup'un gururundan iğreniyor, Saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti Düşmana teslim edeceğim."

9 - Eğer bir evden on kişi kalmışsa, Onlar da ölecek.

10 - Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince, Evdekine, "Yanında kimse var mı?" diye soracak, O da, "Hayır!" yanıtını alınca, "Sus!" diyecek, "RAB'bin adı anılmamalı."

11 - Çünkü RAB buyuruyor, Büyük ev toza, Küçük ev küle dönecek.

12 - Atlar kaya üzerinde koşar mı? Kimse denizde öküzle çift sürer mi? Ama siz adaleti zehire, Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz.

13 - Sizler, Lo-Devar Kenti'ni aldık diye sevinenler, "Karnayim'i kendi bileğimizle ele geçirmedik mi?" diyenlersiniz.

14 - İşte bu yüzden, ey İsrail halkı, Üzerinize bir ulus göndereceğim Diyor Her Şeye Egemen RAB Tanrı, "Levo-Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi."


Luka 1:39-80

39 - O günlerde Meryem kalkıp alatladı, Yahudiye sancağının balkanlık tarafında bulunan bir kasabaya gitsin.

40 - Zekeriya'nın evine girip Elizabet'e selam verdi.

41 - Ve öyle oldu ki, Elizabet Meryem'in selamını işitince, onun karnındaki bebek fırladı. Elizabet de Kutsal Ruh'la doldu.

42 - Yüksek sesle bağırarak şöyle dedi: "Kadınlar arasında en mutlusun, ne mutlu da senin karnındaki bebeğe.

43 - Ve nereden bana o şans ki, Rabbimin anası bana geliyor?

44 - Çünkü işte, ne zaman senin selamının sesi kulaklarıma geldi, tam o zaman bebek karnımda sevinçle fırladı.

45 - Ne mutlu o kadına ki, Rab ona ne konuşmuştu olacak diye iman etti."

46 - Meryem de şöyle konuştu: "Canım Rabbi yükseltiriyor,

47 - Ruhum kurtarıcım Allahla seviniyor.

48 - Kulunun düşkünlüğüne dikkat çevirdi. İşte, bundan sonra bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.

49 - Çünkü 'Kuvvetli Olan' benim için büyük işler yaptı. Kutsaldır Onun adı.

50 - Onun merhameti kuşaktan kuşağa Ondan korkan kişilerin üzerinde duruyor.

51 - O, kendi eli ile kuvvetli işler yaptı. Yüreğinde yükseklik düşünenleri darmadağın etti.

52 - O, kralları iskemlelerinden aşağı attı ve düşkünleri yükseltirdi.

53 - Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri gene boş ellerle geri çevirdi.

54 - Kendi merhametini andı, kulu olan İsrail'e yardım etti.

55 - Hani nasıl dedelerimize söz verdiydi: İbrahim'e ve onun evlatlarına sonsuza kadar merhamet edeceydi."

56 - Meryem de üç ay kadar Elizabet'in yanında kaldı. Sonra evine döndü.

57 - Elizabet'in doğurma vaktı gelince, bir erkek çocuğu doğurdu.

58 - Komşuları ve hısımları duydular, Rab ona ne kadar büyük bir iyilik yaptı. Onunla beraber çok sevindiler.

59 - Sonra da öyle oldu ki, sekizinci gün, çocuğu sünnet etmek için, toplantı yaptılar. Ona babasının adını Zekeriya vereceklerdi.

60 - Anası cevap verip dedi ki, "Hayır, olamaz! Onun adı Yahya olacak."

61 - Ona dediler: "Ama senin hısımların arasında öyle ad yok ki!"

62 - Çocuğun babasına ellerle konuşup, onun adı ne olsun diye sordular.

63 - O da istedi, bir yazı tahtası getirsinler. Üzerinde şöyle yazdı: "Onun adı Yahya." Herkes de şaşıp kaldı.

64 - Dakkada onun ağzı açıldı ve dili çözüldü. O da Allahı övüp konuşmaya başladı.

65 - Aynı mahallede oturanların hepsine büyük bir korku geldi. Yahudiye sancağının balkanlık tarafında her yerde bütün bu meseleleri konuşurdular.

66 - Ve her kim bu meseleleri işitmişse onları aklında tutardı. Dediler ki, "Bakalım, bu çocuğa ne olacak." Çünkü Rabbin kuvveti açık açık onunla beraber idi.

67 - Ve babası Zekeriya Kutsal Ruh'la dolup peygamberlik etti. Dedi ki,

68 - "İsrail'in Allahına, Rab'be şanlar olsun. Çünkü aramıza geldi. Kendi halkını yeniden satın alıp kurtuluş getirdi.

69 - Hizmetçisi Davud'un cinsinden bizim için kuvvetli bir kurtarıcı yükseltirdi.

70 - Hani, kutsal peygamberlerin ağzından eskiden nasıl söz verdiydi:

71 - Düşmanlarımızdan, bizden azetmeyenlerin hepsinden kurtuluş getireceydi.

72 - Dedelerimize merhamet göstereceydi, kutsal anlaşmasını,

73 - İbrahim dedemize ettiği yeminini anacaydı.

74 - Yemin etmişti ki, bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracaydı. İzin vereceydi ki, korku olmadan Ona hizmet edelim.

75 - Kutsallık ve doğruluk içinde ömür boyunca Onun önünde hizmet edelim.

76 - Sen de, ey çocuk, 'En Yüksek Olan'ın peygamberi diye çağrılacan. Rabbin önünden gidecen, Onun yollarını hazırlayasın diye.

77 - Onun halkına bildirecen ki, günahları af edilecek de, öyle kurtulacaklar.

78 - Çünkü Allahımız merhamet ve acıma ile doludur. O merhametle 'Yükseklerden Doğan Güneş' bize gelecek.

79 - Karanlık ve ölüm gölgesinde oturanların üzerine parlasın diye, ayaklarımızı barış yollarında gütsün diye."

80 - Çocuk da büyümeye ve ruhta kuvvetlenmeye devam etti. İsrail halkının önüne çıkacaktı; ama o güne kadar ıssız yerlerde yaşadı.