Bugün: 28. 07. 2017
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Hakimler 10:1 - 11:11

1 - Avimelek'in ölümünden sonra İsrail'i kurtarmak için İssakar oymağından Dodo oğlu, Pua oğlu Tola adında bir adam ortaya çıktı. Tola Efrayim'in dağlık bölgesindeki Şamir'de yaşardı.

2 - İsrail'i yirmi üç yıl yönettikten sonra öldü, Şamir'de gömüldü.

3 - Ondan sonra Gilatlı Yair başa geçti. Yair İsrail'i yirmi iki yıl yönetti.

4 - Otuz oğlu vardı. Bunlar otuz eşeğe biner, otuz kenti yönetirlerdi. Gilat yöresindeki bu kentler bugüne dek Havvot-Yair diye anılıyor.

5 - Yair ölünce Kamon'da gömüldü.

6 - İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar; Baallar'a, Aştoretler'e, Aram, Sayda, Moav, Ammonoğulları ve Filistliler'in ilahlarına kulluk ettiler. RAB'bi terk ettiler, O'na kulluk etmediler.

7 - Bu yüzden İsrailliler'e öfkelenen RAB, onları Filistliler'e ve Ammonlular'a tutsak etti.

8 - Bunlar o yıldan başlayarak İsrailliler'i baskı altında ezdiler; Şeria Irmağı'nın ötesinde, Gilat'taki Amorlular ülkesinde yaşayan bütün İsrailliler'i on sekiz yıl baskı altında tuttular.

9 - Ammonlular Yahuda, Benyamin ve Efrayim oymaklarıyla savaşmak için Şeria Irmağı'nın ötesine geçtiler. İsrail büyük sıkıntı içindeydi.

10 - İsrailliler RAB'be, "Sana karşı günah işledik" diye seslendiler, "Seni, Tanrımız'ı terk edip Baallar'a kulluk ettik."

11 - RAB, "Sizi Mısırlılar'dan, Amorlular'dan, Ammonlular'dan, Filistliler'den kurtaran ben değil miyim?" diye karşılık verdi,

12 - Saydalılar, Amalekliler, Maonlular size baskı yaptıklarında bana yakardınız, ben de sizi onların elinden kurtardım.

13 - Sizse beni terk ettiniz, başka ilahlara kulluk ettiniz. Bu yüzden sizi bir daha kurtarmayacağım.

14 - Gidin, seçtiğiniz ilahlara yakarın; sıkıntıya düştüğünüzde sizi onlar kurtarsın.

15 - İsrailliler, "Günah işledik" dediler, "Bize ne istersen yap. Yalnız bugün bizi kurtar."

16 - Sonra aralarındaki yabancı putları atıp RAB'be tapındılar. RAB de onların daha fazla acı çekmesine dayanamadı.

17 - Ammonlular toplanıp Gilat'ta ordugah kurunca İsrailliler de toplanarak Mispa'da ordugah kurdular.

18 - Gilat halkının önderleri birbirlerine, "Ammonlular'a karşı ilk saldırıyı başlatan kişi, bütün Gilat halkının önderi olacak" dediler.

1 - Yiftah adında yiğit bir savaşçı vardı. Bir fahişenin oğlu olan Yiftah'ın babasının adı Gilat'tı.

2 - Gilat'ın karısı da ona erkek çocuklar doğurmuştu. Bu çocuklar büyüyünce Yiftah'ı kovmuşlardı. Ona, "Babamızın evinden miras almayacaksın. Çünkü sen başka bir kadının oğlusun" demişlerdi.

3 - Yiftah kardeşlerinden kaçıp Tov yöresine yerleşti. Çevresinde toplanan serserilere önderlik etmeye başladı.

4 - Bir süre sonra Ammonlular İsrailliler'e savaş açtı.

5 - Savaş patlak verince Gilat ileri gelenleri Yiftah'ı almak için Tov yöresine gittiler.

6 - Ona, "Gel, komutanımız ol, Ammonlular'la savaşalım" dediler.

7 - Yiftah, "Benden nefret eden, beni babamın evinden kovan siz değil miydiniz?" diye yanıtladı, "Sıkıntıya düşünce neden bana geldiniz?"

8 - Gilat ileri gelenleri, "Sana başvuruyoruz; çünkü bizimle gelip Ammonlular'la savaşmanı, bize, Gilat halkına önderlik etmeni istiyoruz" dediler.

9 - Yiftah, "Ammonlular'la savaşmak için beni götürürseniz, RAB de onları elime teslim ederse, sizin önderiniz olacak mıyım?" diye sordu.

10 - Gilat ileri gelenleri, "RAB aramızda tanık olsun, kesinlikle dediğin gibi yapacağız" dediler.

11 - Böylece Yiftah Gilat ileri gelenleriyle birlikte gitti. Halk onu kendine önder ve komutan yaptı. Yiftah bütün söylediklerini Mispa'da, RAB'bin önünde yineledi.


Apostolların İşleri 14:1-28

1 - Konya'da da şöyle bir şey oldu: Pavlus ve Bar-Nabas birlikte Yahudilerin duahanesine girip öyle konuştular ki, bir büyük kalabalık iman etti, hem Yahudiler hem de Grekler.

2 - Ama iman etmek istemeyen Yahudiler, milletlerden olan kişilerin kafalarını karıştırdılar ve kardeşlere karşı onların düşüncelerini bozdular.

3 - Pavlus'la Bar-Nabas uzun zaman orada kalıp Rabden için kurajla konuştular. Rab da izin verdi, onların elleriyle nişanlar ve mucizeler yapılsın, ve böylelikle habere şahitlik yaptı.

4 - Kasaba halkının çoğu ikiye bölündü: kimisi Yahudilerin, kimisi gene apostolların tarafını tuttu.

5 - Hem milletlerden olanlar, hem de Yahudiler, kendi güdücüleri ile birlikte bir düzen kurdular. İstediler, onlara karşı zorbacılık yapsınlar, hem de onları taşlasınlar bile.

6 - Ama Pavlus'la Bar-Nabas'ın ondan haberi oldu ve Likavoniya'nın Listra ve Derbe kasabalarına, hem de etraftaki köylere kaçtılar.

7 - Orada 'iyi haberi' yaymaya devam ettiler.

8 - Listra kasabasında bir adam dışarıda otururdu. Ayakları tutmazdı, ana rahminden sakat idi, hiç yürümemişti.

9 - Bu adam Pavlus'un konuşmasını sesledi. Pavlus da gözlerini ona dikip gördü ki, adamın imanı vardı, iyileşecek diye.

10 - O vakıt yüksek sesle dedi: "Kalk ayaklarının üstüne dur." Adam da bir fırladı ve yürümeye başladı.

11 - Kalabalıklar Pavlus'un yaptığını görünce, başladılar yüksek sesle Likavoniya dilinde şöyle bağırsınlar: "Tanrılar insan kılığına girip bize indiler!"

12 - Ve Bar-Nabas'a Zeyus, Pavlus'a gene Hermes dediler, çünkü en çok konuşan o idi.

13 - Zeyus'un put evi de kasabanın hemen dışında idi. Oranın güdücüsü kasabanın kapısına kadar gelip öküzler ve çiçek örgüleri getirdi. İstedi, kalabalıkla birlikte kurban kessin.

14 - Apostolların, hani Bar-Nabas ve Saul'un, ondan haberleri oldu. O vakıt rubalarını yırtıp koşa koşa geldiler ve kalabalığın içine dalıp şöyle bağırdılar:

15 - "Ey insanlar, ne için böyle yapıyorsunuz? Biz de sizin gibi insanız, aynı tabiyete sahibiz. Size 'iyi haberi' bildiriyoruz. Öyle ki, bu boş şeylerden vazgeçip yaşayan Allaha dönesiniz. Gökyüzü, yeryüzü, denizi ve onların içinde ne varsa, onları yapan Allahtır.

16 - Geçmiş kuşaklarda izin verdi, bütün milletler kendi yollarında devam etsinler.

17 - Gene de kendini şahitsiz brakmadı: mesela, iyilik yapmak için, size gökten yağmur gönderip bereketli aylar veriyor. O yiyentilerle yüreklerinizi de mutlulukla dolduruyor."

18 - Pavlus'la Bar-Nabas böyle konuştuktan sonra bile, kalabalığı zor zaptettiler, kendilerine kurban kesmesinler.

19 - Ama Antakya ve Konya kasabalarından kimi Yahudiler geldi. Onlar halkı kendi tarafına çekip Pavlus'u taşladılar. Onu ölü sanıp kasabadan dışarı çektiler.

20 - Ama öğrenciler Pavlus'un etrafında dururken, o ayağa kalktı ve kasabaya girdi. Ertesi gün de Bar-Nabas'la birlikte Derbe kasabasına gitti.

21 - O kasabada da 'iyi haberi' bildirdiler ve çok kişi öğrenci yaptılar. Ondan sonra Listra, Konya ve Antakya kasabalarına döndüler.

22 - Öğrencilerin yüreklerini sağlamlaştırdılar. Onlara kuraj verdiler, imanda devam etsinler. Dediler ki, "Allahın krallığına girmek için, lazım çok çekilerden geçelim."

23 - Ve oruç tutup dua ettiler. Böylelikle her bir toplulukta onlara ihtiyarlar görevli kıldılar. Ondan sonra onları iman ettikleri Rabbe teslim ettiler.

24 - Pisidiya'dan geçip Pamfiliya sancağına vardılar.

25 - Perge kasabasında haberi bildirdikten sonra, Antalya'ya indiler.

26 - Oradan da gemiyile Antakya kasabasına gittiler. Önceden orada bir iş için Allahın merhametine teslim edildiler, ve bu işi şimdi tamamlamış oldular.

27 - Varınca topluluğu bir araya çağırdılar. Allah onların eliyle neler yaptı, ve nasıl Allahsız milletler için bir iman kapısını açtı, hepsini anlatırdılar.

28 - Ve öğrencilerle uzun bir vakıt geçirdiler.