Bugün: 17. 11. 2019
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


1.Tarihler 7:1 - 8:40

1 - İssakar'ın dört oğlu vardı: Tola, Pua, Yaşuv, Şimron.

2 - Tola'nın oğulları: Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22 600’dü.

3 - Uzzi'nin oğlu: Yizrahya. Yizrahya'nın oğulları: Mikael, Ovadya, Yoel, Yişşiya. Beşi de boy başıydı.

4 - Soy kütüğüne göre, aralarında savaşa 36 000 kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı.

5 - Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 000’di.

6 - Benyamin'in üç oğlu vardı: Bala, Beker, Yediael.

7 - Bala'nın beş oğlu vardı: Esbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İyri. Bunlar boy başıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22 034 kişiydi.

8 - Beker'in oğulları: Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alemet. Hepsi Beker'in oğullarıydı.

9 - Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 22 200’dü.

10 - Yediael'in oğlu: Bilhan. Bilhan'ın oğulları: Yeuş, Benyamin, Ehut, Kenaana, Zetan, Tarşiş, Ahişahar.

11 - Yediael'in bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı.

12 - Şuppim ve Huppim İr'in, Huşim ise Aher'in oğluydu.

13 - Naftali'nin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilha'nın soyundandı

14 - Manaşşe'nin oğulları: Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir. Makir Gilat'ın babasıydı.

15 - Makir Huppim'le Şuppim'in kızkardeşi Maaka'yı karı olarak aldı. Makir'in ikinci oğlunun adı Selofhat'tı. Selofhat'ın yalnız kızları oldu.

16 - Makir'in karısı Maaka, Pereş ve Şereş adında iki oğul doğurdu. Şereş'in de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu.

17 - Ulam'ın oğlu: Bedan. Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat'ın oğulları bunlardır.

18 - Gilat'ın kızkardeşi Hammoleket İşhot'u, Aviezer'i, Mahla'yı doğurdu.

19 - Şemida'nın oğulları: Ahyan, Şekem, Likhi, Aniam

20 - Efrayim'in oğulları: Şutelah, Ezer ve Elat. Beret Şutelah'ın, Tahat Beret'in, Elada Tahat'ın, Tahat Elada'nın,

21 - Zavat Tahat'ın, Şutelah da Zavat'ın oğluydu. Ülkede doğup büyüyen Gatlılar Ezer'le Elat'ı öldürdüler. Çünkü onların sürülerini çalmaya gitmişlerdi

22 - Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler.

23 - Efrayim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası çocuğa Beria adını verdi.

24 - Kızı Aşağı ve Yukarı Beythoron'u, Uzzen-Şeera'yı kuran Şeera'ydı

25 - Beria'nın Refah adında bir oğlu vardı.

26 - Refah Beria'nın, Reşef Refah'ın, Telah Reşef'in, Tahan Telah'ın, Ladan Tahan'ın, Ammihut Ladan'ın, Elişama Ammihut'un, Nun Elişama'nın

27 - Yeşu da Nun'un oğluydu

28 - Efrayimliler'in yerleştikleri topraklar Beytel'i ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaran'ı, batıda Gezer'i ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu.

29 - Manaşşe oymağının sınırında Beytşean, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrail oğlu Yusuf'un soyu buralarda yaşadı

30 - Aşer'in oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.

31 - Beriaoğulları: Hever ve Birzayit'in kurucusu Malkiel.

32 - Hever Yaflet, Şomer, Hotam ve kızkardeşleri Şua'nın babasıydı.

33 - Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yaflet'in oğulları bunlardı.

34 - Şomeroğulları: Ahi, Rohga, Yehubba, Aram.

35 - Kardeşi Helem'in oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal.

36 - Sofahoğulları: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Yimra,

37 - Beser, Hod, Şamma, Şilşa, Yitran, Beera.

38 - Yeteroğulları: Yefunne, Pispa, Ara.

39 - Ulla'nın oğulları: Arah, Hanniel, Risya.

40 - Bunların hepsi Aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı yirmi altı bindi.

1 - Benyamin'in ilk oğlu Bala, İkinci oğlu Aşbel, Üçüncü oğlu Ahrah,

2 - Dördüncü oğlu Noha, Beşinci oğlu Rafa'ydı.

3 - Bala'nın oğulları: Addar, Gera, Avihut,

4 - Avişua, Naaman, Ahoah,

5 - Gera, Şefufan, Huram.

6 - Ehutoğulları Geva'da yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahat'a sürüldüler. Adları şunlardır:

7 - Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzza'yla Ahihut'un babasıydı.

8 - Şaharayim, karıları Huşim'le Baara'yı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu.

9 - Yeni karısı Hodeş'ten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam,

10 - Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayim'in oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı.

11 - Şaharayim'in karısı Huşim'den de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı.

12 - Elpaal'ın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beria'yla Şema Ayalon'da yaşayan halkın boy başlarıydı.

13 - Bunlar Gat'ta yaşayan halkı sürdüler

14 - Ahyo, Şaşak, Yeremot,

15 - Zevadya, Arat, Eder,

16 - Mikael, Yişpa ve Yoha Beria'nın oğullarıydı.

17 - Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever,

18 - Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaal'ın oğullarıydı.

19 - Yakim, Zikri, Zavdi,

20 - Elienay, Silletay, Eliel,

21 - Adaya, Beraya ve Şimrat Şimi'nin oğullarıydı.

22 - Şaşak'ın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel,

23 - Avdon, Zikri, Hanan,

24 - Hananya, Elam, Antotiya,

25 - Yifdeya, Penuel.

26 - Yeroham'ın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya,

27 - Yaareşya, Eliya, Zikri.

28 - Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalim'de yaşadılar.

29 - Givon'un kurucusu Yeiel Givon'da yaşadı. Karısının adı Maaka'ydı.

30 - Yeiel'in ilk oğlu Avdon'du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav,

31 - Gedor, Ahyo, Zeker

32 - ve Şima'nın babası Miklot. Bunlar Yeruşalim'deki akrabalarının yanında yaşarlardı.

33 - Ner Kiş'in, Kiş Saul'un babasıydı. Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaal'ın babasıydı.

34 - Yonatan Meriv Baal'ın, Meriv Baal Mika'nın babasıydı.

35 - Mika'nın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz.

36 - Ahaz Yehoadda'nın babasıydı. Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimri'nin, Zimri Mosa'nın,

37 - Mosa Binea'nın, Binea Rafa'nın, Rafa Elasa'nın, Elasa da Asel'in babasıydı.

38 - Asel'in altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Asel'in oğullarıydı.

39 - Asel'in kardeşi Esek'in oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet.

40 - Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam'ın birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.


İbraniler 11:1-40

1 - İman, umut ettiğin şeylere güvenmektir, görmediğin şeylerden emin olmaktır.

2 - Eski adamlar da, imanlarıyla anıldılar:

3 - İmanla anlıyoruz ki, var olan herşey Allahın sözüyle meydana geldi. Değil, gördüğümüz şeyler görünen şeylerden yapılsın.

4 - İmanla Abil Allaha daha iyi bir kurban getirdi. Ve öyle yaptı diye, Allah onun verdiklerine şahitlik yapıyor. Abil'den için bildiriliyor, doğru biri imiş. O kendisi öldü, ama iman yoluyla gene de bize konuşuyor.

5 - İmanla Hanok ölümü görmeden yukarı alındı. O artık bulunmadı, çünkü Allah onu yukarı almıştı. Ve yukarı alınmadan önce kendisinden için söyleniyor ki, Allahı memnun etti.

6 - Zaten iman olmadan Allahı memnun edemeyiz. Çünkü Allaha gelen kişi lazım iman etsin ki, O vardır ve Onu arayanlara karşılık verecektir.

7 - İmanla Nuh Allahtan korkup gemiyi yaptı, hanesi kurtulsun diye. Ondan önce Allah onu henüz görülmeyen bir mesele için uyantırdı. Onunla da dünyayı yok etti. Böylelikle Nuh, imandan gelen doğruluğun mirasçısı oldu.

8 - İmanla İbrahim, ne vakıt Allah onu çağırdı, sesleyip yola çıktı. Ve nereye gitti, o yeri daha sonra miras alacaydı. Ama yola çıkarken nereye gideceğini daha bilmezdi.

9 - Allah ona bir yer için söz vermişti, İbrahim de imanla orada bir gurbetçi olarak yaşadı. İshak ve Yakup da onunla birlikte aynı Allahın sözüne sahip idiler, ama İbrahim onlarla birlikte çadırlarda yaşadı.

10 - Sağlam temelleri olan kasabayı aradı. O kasabayı planlayan ve kaldıran da Allahın kendisidir.

11 - İmanla Sara da kuvvet aldı kızan doğursun. Aslında onun doğurma seneleri çoktan bitmişti. Ama sözü veren Allahı sadikan sayıp gene de doğurdu.

12 - Ve böylelikle tek bir kişiden, hem de ölmek üzere olan bir kişiden, o kadar çok kişi dünyaya geldi. Gökyüzündeki yıldızlar kadar kalabalık ve denizdeki kum taneleri kadar sayılmaz oldular.

13 - Bütün bu kişiler iman ederek öldüler. Söz verilen şeyleri, daha çok uzakta iken görüp, onlara sarıldılar. O şeylere henüz kavuşmadan öldüler. Kabul ettiler ki, bu yeryüzünde yabancı ve misafir idiler.

14 - Böyle konuşanlar belli ediyorlar ki, asıl vatanlarını daha arıyorlar.

15 - Sahi, eger çıktıkları yeri düşünseydiler, fırsatları vardı dönsünler.

16 - Ama daha iyi bir vatanı, hani gökteki vatanı özlediler. Allahın kendisi onlara bir kasaba hazırladı. Ve onun için çekinmiyor, onların Allahı diye çağrılsın.

17 - İmanla İbrahim, denendiği zaman İshak'ı kurban etti. Evet, Allahın sözünü alan kişi, kendi biricik oğlunu teslim etti.

18 - Allah ona demişti: "Senin soyun İshak'la sayılacaktır!"

19 - İbrahim hesap etti, Allahın kuvveti var, çocuğunu ölülerden diriltirsin bile. Ve sembolik anlamda, çocuğunu sahiden de oradan geri aldı.

20 - İmanla İshak, Yakup'la Esav'ı gelecekteki şeyler için mubarek kıldı.

21 - İmanla Yakup, ölmek üzere iken, kendi değneğine dayanıp Yusuf'un iki oğlunu mubarekledi.

22 - İmanla Yusuf, ölmek üzere iken, söyledi, İsrail halkı Mısır'dan çıkacak, ve böylelikle kendi kemiklerinden için buyruk verdi.

23 - İmanla Musa ne vakıt doğdu, anası ve babası onu üç ay boyunca sakladılar. Çünkü gördüler, ne kadar yakışıklı bir bebek idi ve kralın buyruğundan korkmazdılar.

24 - İmanla Musa, ne vakıt artık büyüdü, razı gelmedi, ona 'Firavun'un kızının çocuğu' desinler.

25 - Onun yerine seçti, Allahın halkıyla birlikte çeki çeksin, ne kadar kısa bir vakıt için günahın dadını çıkarsın.

26 - Mesihten için aşağılanmayı Mısır'ın bütün zenginliklerinden daha büyük bir zenginlik saydı. Çünkü ileri bakıp karşılığı gördü.

27 - İmanla kralın öfkesinden korkmayıp Mısır'dan çıktı. O dayandı, çünkü görünmeyeni gördü.

28 - İmanla Fısıh kurbanını yerine getirdi ve onun kanını serpti. Öyle ki, ilk doğanları öldüren melek onlara dokunmasın.

29 - İmanla Kızıldeniz'den geçtiler, sanki kuru topraktan geçerek. Mısırlılar aynısını yapmaya kalkınca boğuldular.

30 - İmanla Eriha kasabasının duvarları, yedi gün onların etrafını dolaşıldıktan sonra, devrildi.

31 - İmanla, yolsuz bir kadın olan Rahav, izcileri misafir etti. Ve böylelikle iman etmek istemeyenlerle birlikte öldürülmedi.

32 - Ve daha ne söyleyeyim? Kalktım mı, Gideon, Barak, Şimşon, Yefta, Davut, hem de Samuel ve öbür peygamberlerden için konuşmaya, vakıt yetmeyecek.

33 - Onlar, imanla başka krallıkları yendiler, doğru işler yaptılar, Allahtan verilen sözler aldılar, aslanların ağızlarını kapattılar.

34 - Yakıp bitiren ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçtılar, zayıf iken kuvvet buldular, dövüşürken yiğitlik yaptılar, yabancı orduları darmadağın ettiler.

35 - Kadınlar ölülerini ölümden geri aldılar. Başkaları gene, serbest brakılmaya razı gelmeyip işkence edildiler. Öyle ki, daha iyi bir dirilişe kavuşsunlar.

36 - Başkaları eğlentiye alındılar. Kamçılar, zincirler ve mapusla denendiler.

37 - Taşlandılar, bıçkılarla ortadan kesildiler, kılıçlarla parçalandılar. Ziyanlık içinde, ezilmiş ve uğratılmış vaziyette, koyun ve keçi postakilerini giyiyip avare avare gezdiler.

38 - Dünya onlara layık değildi! Issız yerlerde ve balkanlarda, mağaralarda ve yerin altında gezerdiler.

39 - Bunların hepsi iman etmekle iyi bir ad kazandılar, gene de, söz verilen şeylere kavuşmadılar.

40 - Ama Allah bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı, öyle ki, onlar biz olmadan tamamlanmış duruma gelmesinler.