Bugün: 16. 11. 2018
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


1.Tarihler 5:1 - 6:81

1 - İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları. -Ruben ilk doğandır. Babasının yatağına yatıp onu kirlettiği için ilk oğulluk hakkı İsrail oğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkına göre yazılmadı.

2 - Yahuda kardeşleri arasında en güçlü olandı, önderlik hep onun soyundan çıktı. Ama ilk oğulluk hakkı Yusuf'a aitti.-

3 - İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi.

4 - Yoel'in soyu: Şemaya Yoel'in, Gog Şemaya'nın, Şimi Gog'un

5 - Mika Şimi'nin, Reaya Mika'nın, Baal Reaya'nın,

6 - Beera Baal'ın oğluydu. Asur Kralı Tiglat-Pileser'in sürgüne gönderdiği Beera Rubenliler'in önderiydi

7 - Boylarına göre aile soy kütüğüne yazılan akrabaları şunlardır: Önder Yeiel, Zekeriya,

8 - Yoel oğlu Şema oğlu Azaz oğlu Bala. Bunlar Aroer'de, Nevo ve Baal-Meon'a kadar uzanan topraklarda yaşadılar.

9 - Doğuda Fırat Irmağı'ndan çöle kadar uzanan topraklara yayıldılar. Çünkü Gilat bölgesinde sığırları çoğalmıştı.

10 - Rubenliler Saul döneminde Hacerliler'e karşı savaş açtı. Onları yenilgiye uğratıp Gilat'ın doğusunda kalan topraklardaki çadırlarını ele geçirdiler.

11 - Gadlılar, Başan'da, Selka'ya kadar uzanan topraklarda Rubenliler'in karşısında yaşadılar.

12 - Önderleri Yoel'di; ikinci derecede önemli Şafam, Başan'da ise Yanay ve Şafat'tı.

13 - Boylarına göre akrabaları şunlardır: Mikael, Meşullam, Şeva, Yoray, Yakan, Zia, Ever. Toplam yedi kişiydi.

14 - Bunlar BÜz oğlu Yahdo oğlu Yeşişay oğlu Mikael oğlu Gilat oğlu Yaroah oğlu Huri oğlu Avihayil'in oğullarıydı.

15 - Guni oğlu Avdiel oğlu Ahi bu boyların başıydı.

16 - Gadlılar Gilat'ta, Başan'da, çevredeki köylerde ve Şaron'un bütün otlaklarında yaşadılar.

17 - Bunların hepsi Yahuda Kralı Yotam'ın ve İsrail Kralı Yarovam'ın döneminde soy kütüğüne yazıldılar.

18 - Rubenliler'in, Gadlılar'ın ve Manaşşe oymağının yarısının kalkan ve kılıç kullanabilen, ok atabilen, savaş için eğitilmiş 44 760 yiğit askeri vardı.

19 - Hacerliler'e, Yetur'a, Nafiş'e, Nodav'a karşı savaş açtılar.

20 - Onlarla savaşırken yardım gördüler. Tanrı Hacerliler'i ve onlarla birlikte olanları ellerine teslim etti. Çünkü savaş sırasında Tanrı'ya yalvarmışlar, O'na güvenmişlerdi. Bu yüzden Tanrı yalvarışlarına yanıtladı.

21 - Hacerliler'in hayvanlarını ele geçirdiler: Elli bin deve, iki yüz elli bin davar, iki bin eşek. Tutsak olarak da yüz bin kişi aldılar.

22 - Savaş Tanrı'nın isteğiyle olduğu için düşmandan birçok kişiyi öldürdüler. Sürgün dönemine dek Hacerliler'in topraklarında yaşadılar

23 - Manaşşe oymağının yarısı Başan'dan Baal-Hermon'a, Senir, yani Hermon Dağı'na kadar uzanan topraklarda yaşadı ve sayıca çoğaldı.

24 - Boy başları şunlardı: Efer, Yişi, Eliel, Azriel, Yeremya, Hodavya, Yahdiel. Bunlar yiğit savaşçılar, ünlü kişiler ve boy başlarıydı.

25 - Ne var ki atalarının Tanrısı'na bağlı kalmadılar. Tanrı'ya ihanet ederek önlerinden yok ettiği ulusların ilahlarına yöneldiler.

26 - Bu yüzden İsrail'in Tanrısı, Tiglat-Pileser diye bilinen Asur Kralı PÜl'u harekete geçirdi. Asur Kralı Rubenliler'i, Gadlılar'ı, Manaşşe oymağının yarısını tutsak edip Halah'a, Habur'a, Hara'ya, Gozan Irmağı'na sürdü. Onlar bugün de oralarda yaşıyorlar

1 - Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.

2 - Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.

3 - Amram'ın çocukları: Harun, Musa, Miryam. Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.

4 - Pinehas Elazar'ın oğluydu. Avişua Pinehas'ın,

5 - Bukki Avişua'nın, Uzzi Bukki'nin,

6 - Zerahya Uzzi'nin, Merayot Zerahya'nın,

7 - Amarya Merayot'un, Ahituv Amarya'nın,

8 - Sadok Ahituv'un, Ahimaas Sadok'un,

9 - Azarya Ahimaas'ın, Yohanan Azarya'nın,

10 - Azarya Yohanan'ın oğluydu. -Süleyman'ın Yeruşalim'de yaptığı tapınakta kâhinlik eden oydu.-

11 - Amarya Azarya'nın, Ahituv Amarya'nın,

12 - Sadok Ahituv'un, Şallum Sadok'un,

13 - Hilkiya Şallum'un, Azarya Hilkiya'nın,

14 - Seraya Azarya'nın, Yehosadak Seraya'nın oğluydu

15 - RAB Nebukadnessar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak da sürgüne gitmişti.

16 - Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.

17 - Gerşon'un oğulları: Livni, Şimi.

18 - Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.

19 - Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi. Soylarına göre yazılan Levi oymağının boyları şunlardır:

20 - Gerşon'un soyu: Livni Gerşon'un, Yahat Livni'nin, Zimma Yahat'ın,

21 - Yoah Zimma'nın, İddo Yoah'ın, Zerah İddo'nun, Yeateray Zerah'ın oğluydu.

22 - Kehat'ın soyu: Amminadav Kehat'ın, Korah Amminadav'ın, Assir Korah'ın,

23 - Elkana Assir'in, Evyasaf Elkana'nın, Assir Evyasaf'ın,

24 - Tahat Assir'in, Uriel Tahat'ın, Uzziya Uriel'in, Şaul Uzziya'nın oğluydu.

25 - Elkana'nın öbür oğulları: Amasay, Ahimot.

26 - Elkana Ahimot'un, Sofay Elkana'nın, Nahat Sofay'ın,

27 - Eliav Nahat'ın, Yeroham Eliav'ın, Elkana Yeroham'ın, Samuel Elkana'nın oğluydu.

28 - Samuel'in oğulları: İlk oğlu Yoel, ikincisi Aviya

29 - Merari'nin soyu: Mahli Merari'nin, Livni Mahli'nin, Şimi Livni'nin, Uzza Şimi'nin,

30 - Şima Uzza'nın, Hagiya Şima'nın, Asaya Hagiya'nın oğluydu

31 - Antlaşma Sandığı RAB'bin Tapınağı'na taşındıktan sonra Davut'un orada görevlendirdiği ezgiciler şunlardır.

32 - Bunlar Süleyman Yeruşalim'de RAB'bin Tapınağı'nı kurana dek Buluşma Çadırı'nda ezgi okur, belirlenmiş kurallar uyarınca görevlerini yerine getirirlerdi.

33 - Oğullarıyla birlikte görev yapan kişiler şunlardır: Kehatlılar'dan: Ezgici Heman. Heman

34 - İsrail oğlu Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah oğlu Evyasaf oğlu Assir oğl

35 - Tahat oğlu Sefanya oğlu Azarya oğl

36 - Yoel oğlu Elkana oğlu Amasay oğlu Mahat oğl

37 - Elkana oğlu Suf oğlu Toah oğlu Eliel oğl

38 - Yeroham oğlu Elkana oğlu Samuel oğlu Yoel'in oğluydu

39 - Heman'ın sağ yanında görev yapan akrabası Asaf.

40 - Asaf, Levi oğlu Gerşon oğl

41 - Yahat oğlu Şimi oğlu Zimma oğlu Etan oğl

42 - Adaya oğlu Zerah oğlu Etni oğlu Malkiya oğlu Baaseya oğl

43 - Mikael oğlu Şima oğlu Berekya'nın oğluydu

44 - Heman'ın solunda görev yapan kardeşleri Merarioğulları'ndan: Etan. Etan, Levi oğlu

45 - Merari oğlu Muşi oğlu Mahli oğlu Şemer oğlu Bani oğlu Amsi oğl

46 - Hilkiya oğlu Amatsya oğlu Haşavya oğl

47 - Malluk oğlu Avdi oğlu Kiyşi'nin oğluydu

48 - Bunların Levili akrabaları, çadırın, Tanrı'nın Tapınağı'nın bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar.

49 - Ancak, Tanrı kulu Musa'nın buyruğu uyarınca, yakmalık sunu sunağında ve buhur sunağında sunu sunanlar Harun'la oğullarıydı. En Kutsal Yer'de yapılan hizmetlerden ve İsrailliler'in bağışlanması için sunulan kurbanlardan onlar sorumluydu.

50 - Harunoğulları şunlardır: Harun'un oğlu Elazar, onun oğlu Pinehas, onun oğlu Avişua,

51 - onun oğlu Bukki, onun oğlu Uzzi, onun oğlu Zerahya,

52 - onun oğlu Merayot, onun oğlu Amarya, onun oğlu Ahituv,

53 - onun oğlu Sadok, onun oğlu Ahimaas

54 - İlk kurayı çeken Kehat boyundan Harunoğulları'nın sınırlarına göre yerleşim yerleri şunlardır:

55 - Yahuda topraklarındaki Hevron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi.

56 - Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kalev'e verildi.

57 - Sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa,

58 - Hilen, Devir

59 - Aşan, Yutta, Beytşemeş kentleriyle bunların otlakları Harunoğulları'na verildi

60 - Benyamin oymağından da Givon, Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı on üçtü

61 - Geri kalan Kehatoğulları'na Manaşşe oymağının yarısına ait boylardan alınan on kent kurayla verildi.

62 - Gerşonoğulları'na aile sayısına göre İssakar, Aşer, Naftali ve Başan'daki Manaşşe oymağından alınan on üç kent verildi.

63 - Merarioğulları'na aile sayısına göre Ruben, Gad ve Zevulun oymaklarından alınan on iki kent kurayla verildi.

64 - İsrailliler bu kentleri otlaklarıyla birlikte Levililer'e verdiler.

65 - Yahuda, Şimon, Benyamin oymaklarından alınan ve yukarıda adları sayılan kentler kurayla verildi.

66 - Kehat boyundan bazı ailelere Efrayim oymağından alınan kentler verildi.

67 - Efrayim dağlık bölgesinde sığınak kent seçilen Şekem,

68 - Gezer, Yokmoam, Beythoron, Ayalon, Gat-Rimmo

69 - ve bunların otlakları verildi

70 - İsrailliler Manaşşe oymağının yarısından alınan Aner, Bilam ve bunların otlaklarını Kehat boyunun öbür ailelerine verdiler.

71 - Aşağıdaki kentler Gerşonoğulları'na verildi: Manaşşe oymağının yarısına ait Başan'daki Golan, Aştarot ve bunların otlakları.

72 - İssakar oymağından Kedeş, Daverat, Ramot, Ane

73 - ve bunların otlakları

74 - Aşer oymağından Maşal, Avdon, Hukok, Rehov

75 - ve bunların otlakları

76 - Naftali oymağından Celile'deki Kedeş, Hammon, Kiryatayim ve bunların otlakları.

77 - Merarioğulları'na -geri kalan Levililer'e- aşağıdaki kentler verildi: Zevulun oymağından Rimmono, Tavor ve bunların otlakları.

78 - Ruben oymağından Eriha'nın ötesinde, Şeria Irmağı'nın doğusundaki kırda bulunan Beser, Yahsa, Kedemot, Mefaat

79 - ve bunların otlakları

80 - Gad oymağından Gilat'taki Ramot, Mahanayim, Heşbon, Yazer

81 - ve bunların otlakları


İbraniler 10:1-39

1 - Musa'nın kanununda gelecek iyi şeylerden için sade bir gölge var, ama onların asıl biçimi yok. Ve seneden seneye hiç durmadan kurbanlar getiriliyor. Ama kim o kurbanlarla Allaha yaklaşıyor, kanun o kişileri kusursuz kılamaz.

2 - Öbür türlü, Allaha tapan kişi bir kere temiz kılındıktan sonra, o kurbanlar artık devam etmeyeceydi. O zaman kişi kendini günahlı hisetmeyeceydi.

3 - Ama o kurbanlar seneden seneye günahı andırıyorlar.

4 - Zaten olamaz, öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın.

5 - Onun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: "Kurbanları ve adakları istemedin. Ama sen benim için bir beden hazırladın.

6 - Yakılan adaklar ve günah için kesilen kurbanlardan hoşlanmadın.

7 - O vakıt dedim ki, (ve Kitap'ta benden için yazıyor) 'Ey Allahım, işte geldim, senin istediğini yerine getireyim!'"

8 - Yukarıda dedi: "Kurbanları, adakları ve yakılan kurbanları istemedin, onlardan hoşlanmadın." (ki, o kurbanlar Allahın kanununa göre getiriliyor!).

9 - Ondan sonra şöyle diyor: "İşte geldim, senin istediğini yerine getireyim." Demek, birincisini kaldırıyor, ikincisini yerine koysun diye.

10 - Evet, Allahın istediği buydu. Biz de ona göre kutsal kılındık, çünkü İsa Mesihin bedeni ilk ve son defa kurban edildi.

11 - Ve her Allah görevlisi günden güne kalkıp Allaha hizmet ediyor ve aynı kurbanları tekrar ve tekrar getiriyor. Onlar gene de günahları ortadan kaldıramaz.

12 - Ama Mesih günahlar için sonsuzlara kadar tek bir kurban getirdi. Ondan sonra Allahın sağ tarafında oturdu.

13 - Ve artık bekliyor, düşmanları Onun ayaklarının altında basamak yapılsınlar.

14 - Mesih tek bir kurbanla kutsal kılınan kişileri kusursuz kıldı.

15 - Kutsal Ruh da evelden söylenen şu sözlerle buna şahitlik yapıyor:

16 - "Rab diyor: o günlerden sonra, onlarla şöyle bir anlaşma yapacam: Kanunlarımı onların yüreklerinin içine yazacam, onların düşüncelerinin içine koyacam." sonra şöyle diyor:

17 - "Onların günahlarını ve suçlarını bir daha anmayacam."

18 - Ve günahlar nerede af edilirse, orada artık onlardan için kurban getirilmiyor.

19 - Onun için, kardeşler, kurajımız var, İsa'nın kanıyla en kutsal yere girelim.

20 - Mesih ne vakıt perdenin arkasına geçti (ve o perde aslında onun bedenidir), o vakıt bizim için oraya yeni ve canlı bir giriş yolu açtı.

21 - Allahın evinin üzerinde büyük bir başgörevlimiz var.

22 - Yüreklerimiz temiz kılındı, imanda tam emin olduk, yüreklerimiz kötü duygularımızdan temizlendi, ve bedenlerimiz saf suyla yıkandı. Madem öyle, yaklaşalım.

23 - Umut ettğimiz ve açık açık söylediğimiz şeye hiç sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü bize söz Veren sadikandır.

24 - Biz gene bakalım, birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim.

25 - Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için, hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor.

26 - Çünkü hakikatı öğrendikten sonra, bile bile günah işledik mi, o vakıt artık günahlara karşılık hiç bir kurban kalmıyor.

27 - Sade kalıyor, o korkunç davalamayı ve Allahın düşmanlarını yakıp bitiren o ateşi bekleyelim.

28 - Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzere hiç acımadan öldürüldü.

29 - Peki, kim Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz, o kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak.

30 - Ne de olsa Rabbi tanıyoruz, O diyor: "İntikam benimdir, karşılık ben verecem." Ve gene: "Rab kendi halkını davalayacak."

31 - Evet, diri Allahın eline düşmek korkunç bir şeydir!

32 - Bir de eski günleri aklınıza getirin: o vakıt aydınlandınız ve sonra çekilere karşı büyük muharebeniz oldu.

33 - Kimi kere siz aşağılandınız, çeki gördünüz, alçak düşürüldünüz. Kimi kere de, bunları çeken başkalarının dertlerini paylaştınız.

34 - Mapusta olanlara yakınlık gösterdiniz. Mallarınızı güpegündüz alıp götürdüler, siz de onu sevinçle karşıladınız. Çünkü bilirdiniz ki, sizin daha yüksek ve kalıcı bir malınız var.

35 - Madem öyle, kurajınızı ziyan etmeyin, çünkü onun karşılığı büyük olacak.

36 - Size sabır lazım; öyle ki, Allahın istediğini yerine getirdikten sonra, söz verilen şeyi alasınız.

37 - "Çünkü az vakıt kaldı, Gelmekte Olan tez gelecek, Hiç de oyalanmayacak."

38 - "Benim doğru saydığım kişi imanla yaşayacak. Ve ondan dönürse, canım o kişiden hoşlanmayacak."

39 - Ama biz, geri dönüp perişan olanlardan değiliz. Biz, iman edip canlarını kurtaranlardanız.