Açıklama (Vahiy) 4:1-11

Allahın krallık odası - Tapınma nedir?

1 - Bu meselelerden sonra baktım, ve işte, gökte açık bir kapı. Ve en başta işittiğim ses, hani bir borazana benzerdi, o ses bana konuştu. Ve dedi: "Buraya çık. Ben sana gösterecem, bu şeylerden sonra neler lazım olsun."

2 Ve birdenbire ben Ruhta oldum.

Mezmur 86:8

İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, Eşsizdir işlerin.

A. Tapınmanın 4 adımı

1. Tapınmanın birinci adımı: “Ben kime tapıyorum”.

Gökte bir kral iskemlesi kurulmuştu. Ve o kral iskemlesinin üstünde oturan Biri vardı.

2. tapınmamızın ikinci adımı: “şimdi benim isteklerim buraya kadar”

3 Orada Oturanın görünüşü yeşil ve kırmızı kıymetli taşlara benzerdi.

3. tapınmanın üçüncü adımı: “Allaha karakterini tanıyayım”

Mezmur 36:9

Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.

Rom 11:22

Evet, Allahın yavaşlığına ve sertliğine bir bak! Düşenlere karşı sertlik gösterdi. Sana gene yavaşlıkla davranıyor. Eger sen Onun yavaşlığında durmazsan, sen de kesilecen.

Kral iskemlesinin etrafında bir gökkuşağı vardı. Onun görünüşü de açık yeşile benzerdi.

4. Tapınmanın dördüncü adımı: “lazım imanla Allaha yaklaşayım”

İbraniler 11:6

Zaten iman olmadan Allahı memnun edemeyiz. Çünkü Allaha gelen kişi lazım iman etsin ki, O vardır ve Onu arayanlara karşılık verecektir.

4 O kral iskemlesinin etrafında gene yirmi dört tane kral iskemlesi daha vardı.

Ve gördüm, onların üzerinde yirmi dört ihtiyar otururdu.

Beyaz rubalar giymişlerdi ve

kafalarında altın taçlar vardı.

- Neden 24? İki düşünce var:

(1) Kahinlerin grupları

1.Krallar 24:1

Harunoğulları'nın bağlı oldukları bölükler: Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.

24:2 Nadav'la Avihu babalarından önce, oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Elazar'la İtamar kâhinlik yaptılar.

24:3 Davut Elazar soyundan Sadok'la İtamar soyundan Ahimelek'in yardımıyla Harunoğulları'nı yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı.

24:4 Elazaroğulları arasında İtamaroğulları'ndan daha çok önder olduğundan, buna göre bölündüler: Elazaroğulları'ndan on altı boy başı, İtamaroğulları'ndan ise sekiz boy başı çıktı.

(2) EA'da İsrail halkının 12 cinsi + YA'da İsa'nın 12 apostolu

Açık 21:12 - Yeni Yeruşalim'in oniki kapısı, oniki cinsinin adları

Açık 21:14 - Yeni yeruşalim'in oniki temel kyası, kuzunun oniki apostolu

B. Allahın kutsallığı

5 Kral iskemlesinden şimşekler, gök gürüldemeleri ve sesler çıktı.

Kral iskemlesinin önünde ateşle yanan yedi tane lamba vardı. Onlar da Allahın yedi ruhudur.

6 Kral iskemlesinin önünde camdan bir deniz vardı, sanki kristal gibi.

Kral iskemlesinin ortasında, hem de etrafında dört malük vardı. Önleri ve arkaları gözlerle dolu idi.

7 Malüklerin birincisi aslana benzerdi. İkincisi danaya benzerdi. Üçüncü malüğün yüzü insan yüzüne benzerdi. Dördüncüsü de uçan bir kartala benzerdi.

8 Ve dört malüğün her birisinde altışar kanat vardı.

Kanatların da her bir yanı, iç tarafları bile gözlerle doluydu.

Ve gece gündüz hiç durmamacasına şöyle diyorlar: "Eskiden var Olan, şimdi var Olan ve gelecekte var Olan, herşeyi güden Rab Allah, Kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır!"

9 Kral iskemlesinin üstünde Oturan sonsuzlara kadar yaşıyor.

aslan - vahşi hayvanların kralı

dana / öküz - evcil hayvanların kralı bütün yaradılışı temsil edyorlar, her canlı

insan - yeryüzünün kralı

kartal - havanın kralı

Ve ne vakıt malükler Ona şanlılık ve saygı ve şükür getirirseler, 10 o vakıt yirmi dört ihtiyar, kral iskemlesinin üstünde Oturanın önünde yere kapanıyorlar. Ve sonsuzlara kadar Yaşayana tapıyorlar. Ve taçlarını kral iskemlesinin önüne koyup diyecekler:

11 "Ey Rab! Şanlılığı ve saygıyı ve kuvveti almaya layık olan sensin. Çünkü herşeyi sen yarattın. Herşey, sen istedin diye oldu ve meydana geldi."

C. Tapınmanın iki tarafı vardır - 2 grekçe söz:

1. “latreo” - hizmet etmek - ibadet, arapça “abd”

- bir efendin buyruklarını seslemek, onun ihtiyaçlarını karşılamak

Rom 12:1

Onun için, kardeşler, acıyan Allahın adına size yalvarırım: bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul bir kurban olarak Allaha teslim edin. Bu, akıla uygun bir hizmetiniz / tapınışınız oluyor.

2. “proskuneo”

- öne doğru eğilmek, asıl kartinka: bir köpek efendisinin elini yalıyor.

D. Bizim tapınmamız için dersler

1. süreklilik:

2. hazırlık:

3. konsentrasyon (odaklanmak):

1.Kor 14:35

Ama birhangi şeyi öğrenmek isterlerse, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü toplantıda konuşmak kadına yakışmaz."

4. ilahi söylemek

4. korku:

Mezmur 5:7

Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim; Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

Mezmur 96:9

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının! Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

İbraniler 9:13

Keçilerin ve öküzlerin kanı, ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri kutsal kılıyor, hani onların bedenlerini Allahın önünde temiz kılıyor. 14 Madem öyle, Mesihin kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek; öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz. Mesih kendi kendini sonsuz Ruh ile lekesiz olarak Allaha kurban getirdi.

İbraniler 10:28

Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzere hiç acımadan öldürüldü. 29 Peki, kim Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz, o kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak.

Açıklama 14:6

Gökün ortasında uçan başka bir melek de gördüm. Onun sonsuz bir haberi vardı, ve onu yeryüzünde yaşayanlara bildirdi. Bütün milletlere, cinslere, dillere ve halklara bildirdi. 7 Yüksek sesle şöyle dedi: "Allahtan korkun, Onu şanlayın. Çünkü Onun davalama saati geldi. Kim gökü ve yeri, denizi ve su kaynakları yarattı, Ona tapın!"

5. başkalarına saygı:

1.Kor 14:27

"Dilde konuşan olursa, iki, en fazla üç kişi olsun. Bunu da arka arkaya yapsınlar. Hem de bir kişi onu çevirsin. 28 Eger yoksa kim çevirsin, öbür kişi toplantıda sussun. Kendi kendine ve Allaha konuşsun."

Yanlış anlamayın: benim maksadım değil kişilerin hareketlerine maana bulayım

- ama kendi kendine soru sor: "Ben gerçekten tapınıyor muyum?"

Son:

Mezmur 29:2

RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Mezmur 96:8

RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip avlularına girin!