Açıklama 12:5-6
Ejder ve şanlı kadın

A. Kadın

1 Gökte büyük bir nişan göründü: bir kadın güneşi kuşanmıştı ve onun ayaklarının altında ay vardı. Onun kafasında gene oniki yıldızdan yapılmış bir taç vardı.

1. kadın her zaman Allahın halkı için kullanılıyor

- İsa'dan önce İsrail halkı için kullanıldı, İsa'dan sonra kilise için - sade iki ayet göstermek yeterli olacak

Yeşaya 54:5

Çünkü kocan, seni yaratandır. O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir, İsrail'in Kutsalı'dır seni kurtaran. O'na bütün dünyanın Tanrısı denir."

Efes 5:31-32

'Bu sebeble erkek anasını ve babasını brakacak, karısına bağlanacak ve ikisi bir beden olacak.' 32 Bu çok büyük ve saklı bir meseledir. Çünkü ben bunu Mesih ve kiliseden için söylüyorum.

- Rab utanmıyor, o benzetmeyi çok kaba saymıyor - sevgisinin bir gösterişidir: bütün insanları seviyor, ama kendi halkını o kadar fazla seviyor ki, onunla sonsuzca bir bağlantı kurmak istiyor

- kadın olarak ya onun sevgisine karşılık veriyor, hep ona sadikan kalıyor, başka erkeklere gitmiyor - ya da ruhsal anlamda zina yapıyor: başka tanrılara bağlanıyor

- ya bakiredir, delikanlı kız olarak kendini koruyor - ya da yolsuz kadın olarak gösteriliyor: ikisi Açıklama kitabında geçiyor

2. Allahın halkı çok şanlı olarak gösteriliyor

- bir kraliçe gibi: güneş, ay ve yıldızlar onun süsü

- Rab halkına seviniyor: bir adam nasıl gelinini süslerse

3. bu kadın iki yerde aynı zamanda gösteriliyor: hem gökte, hem yeryüzünde

- bu önemli hakikatı anlamadın mı, ruhsal savaşında perişan olacan:

a. göktedir

Kol 3:1-4

1 Madem Mesihle beraber dirildiniz, yukarıdaki şeylerin peşine düşün. Mesih oradadır, Allahın sağındadır. 2 Değil yeryüzündeki şeyleri, ama gökteki şeyleri düşünün. 3 Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesihle birlikte Allahta saklıdır. 4 Evet, bizim yaşamımız Mesihtir. Ve O ne zaman ortaya çıkacaksa, o zaman siz de Onunla birlikte şanlılıkla ortaya çıkacanız.

- Allahın sözü bize öyle bakıyor, sanki zaten Mesihin yanına vardınız - o kadar bellidir, kesindir - bütün hayatımız Allahın kafasında, Allahın bakışında zaten bitmiş, zaten o şanlı yere vardık

- ondan çok önemli rezultat: biz hayatımızı nasıl planlıyoruz: sonundan tutup geri sayarak

- bir imansız kişi hep ileriye hesap yapıyor: ne olacağını bilmiyor, sade gündelik dertlerin içinde kopuşuyor ve cepteki delikleri kapatmaya bakıyor

- ama imanla yaşayan kişi başka: o kendini zaten ölü sayıyor; zaten Mesihin yanına vardım diyor

- en önemli temayı zaten çözmüştür: artık geri sayarak plan yapıyor. - onun için rahattır: bu yeryüzünde başına ne gelirse gelsin, o telaşa düşmüyor

- savaşta kazanmak için lazım her asker 4 bilgiye sahip olsun: ben neredeyim - bizim tsentralamız nerede, nereye lazım döneyim - düşman nerede - asker arkadaşlarım nerede: en başta kendi pozisyonunu bilsin

- ruhsal savaşta kazanmak için, lazım en birinci kendi pozisyonunu anlayasın: sen o kadının bir parçasısısn - zaten göktesin

b. yerdedir

1.Kor 5:9-10

9 Mektubumda size yazmıştım ki, zinacılarla işiniz olmasın. 10 Ama demek istemedim, dünyadan olan zinacılarla, ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı, lazımdı bu dünyadan dışarı çıkaydınız.

- dünyaDAYIZ ama dünyaDAN DEĞİLİZ

1.Kor 7:30-31

Ağlayanlar, ağlamamış gibi olsunlar. Sevinenler, sevinmemiş gibi olsunlar. Satın alanlar, o şeye sahip değilmiş gibi olsunlar. 31 Ve bu dünyanın mallarını kullananlar, kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Çünkü bu dünyanın hali uçup gidiyor.

4. kadın gebedir

2 Kadın gebe idi, ve öyle bağırdı ki, sanki doğum ağrıları içinde idi, doğurmak üzere imiş gibi.

- demek burada kendi hayatında büyük bir olay oluyor: yeni bir zaman başlıyor

- uzun bir beklemeden sonra artık vakıt tamamlandı: Mesih doğacak

- İsa'dan çnceki Yahudiler bile Mesihin çağının doğum sancıları sözünü kullanırdılar - bu değil bütün dünyada, ama İsrail halkıyla ilgili:

- İ.Ö. 64 senesinde son Yahudi kral düştü. Romalılar Yeruşalimi ele geçirdiler

- İ.Ö. 37 senesinde Büyük Hşrodes kral oldu, o Edomlu yabancı idi, herkes ondan nefret etti

- İsanın zamanında Yahudilik bölünmüştü:

Hirodesçiler istediler Romaya itaat edilsin - Zelotlar istediler terorist atentatlarla Romalılara karşı gidilsin - Sadukiler Allahevine ve oradaki hizmete önem veriridler - Ferisiler duahaneleri kontrol ederdiler, ve Musanın kanununa daha fazla önem verirdiler

- en ufak söylenti yeterliydi, hemen ayaklanıp “Mesih geldi” desinler

B. Ejder

3 Ve gökte başka bir nişan göründü: ve işte, kocaman kırmızı bir ejder. Onun yedi kafası ve on boynuzu vardı. Kafalarında da yedi tane taç vardı. 4 Onun kuyruğu yıldızların üçte birini sürekledi ve onları yeryüzüne attı.

1. eski yılan

a. ejder nedir: kanatlı yılan - uçabilir.

Aden bahçesinde Rab yılanı lanetlemişti: “Yerde sürüklenerek ilerleyecen”

- ama burada onu bütün gücüyle görüyoruz: yeryüzünde Şeytanın gücü kısıtlıdır, ama daha gökte hareket ediyor

- onun birinci hareketi: yıldılzarın üçte birini yere attı: bu birinci defa Allaha karşı giderken oldu

b. onun karakteri burada anlaşılıyor:

(1) o katildir: kırmızı renk, kan rengi - hiç aldanma, Şeytan seni bitirmek istiyor, senin bedenine rahat verebilir, ama sonsuz yaşamını yok edecek

(2) o güçlüdür: 7 kafa 10 boynuz:

- Daniel 2 ve 7: 4 krallık, bir tanesinde 4 kafa var = 7 kafa - onlar arka arkaya meydana gelen krallıklar - ama burada hepsi birden: bütün dünya krallarının gücü var onda

(3) o yalancıdır: kuyruğuyla savaşıyor:

- aldatıcı: önden seninle savaşıyor, birden hiç anlamadan kuyruğu sokuyo

c. onu sen yenemezsin

- Hidra: Herkules onunla savaştı: bir kafayı kestin mi, onun yerine hemen iki tane yeni çıkıyor - çok fazla otalaklı: onun braktığı izleri bile ölüm saçıyor

- insan Şeytanı dışarıdan öldüremez, yok edemez: ne kadar uğraşırsan, hep yeniden kafasını kaldırıyor

- insanın hayatında da aynı: bir günahı yeniyorsun, onun yerine iki tane yeni fark ediyorsun

2. Şeytanın birinci saldırısı: bebeği yok etsin

Ejder de doğurmak üzere olan kadının önünde durdu. Öyle ki, kadın doğurur doğurmaz, onun kızanını yesin. 5 Kadın da bir erkek çocuk doğurdu. O, bütün milletleri demir çomakla güdecek. Kadının çocuğu da Allahın yanına, Onun kral iskemlesinin yanına götürüldü.

a. o bebek kimdir hemen anlıyoruz: İsa Mesih -

Mezmur 2

6 “Ben”, diyecek, “kralımı yerleştirdim, Kutsal Sion tepesinin üzerine.” 7 RAB’bin fermanını yayacam: O bana şöyle dedi: “Sen benim Oğlumsun; sen benden bugün oldun.

8 Dile benden, sana miras olarak milletleri, mülk olarak dünyanın dört bucağını vereyim.9 Demir sopası ile onları ezeceksin, ve bir çömlekçi küpü gibi, onları param parça edeceksin.”

- Mesih bütün dünyanın kralıdır, her devlet, her insan lazım ona boyun eğsin

b. onun için Ejder onu yutmak istiyor:

- bu dünyanın efendisi: İsa'ya teklif ediyor: bütün bu krallıklar bana teslim edildi

- bu dünyanın tanrısı: gerek din, gerek vatan tapınmasıyla, gerek insana tapmak, gerek kötü ruhlarla, gerek kendi kendine tapmakla

- Şeytan onu İsanın hayatında nasıl yaptı:

(1) Meryemin gebeliğinde yolculuk yapmakla - ama Rab onu kullandı peygamberlikleri gerçekleştirmek için

(2) Hirodesin saldırmasıyla - ama Mısıra kaçtılar (Mısırdan Oğlumu çağırdım)

(3) kendini buradan aşağı at -

6 Ama kadın ıssız yerlere kaçtı. Orada Onun için Allahın hazırladığı bir yeri vardı. Öyle ki, ona orada bin iki yüz altmış gün boyunca baksınlar.

C. Gökteki savaş

7 Ve gökte muharebe oldu. Mihail ve onun melekleri ejdere karşı muharebe ettiler. Ejder de kendi melekleri ile muharebeye çıktı. 8 Ama onlar kazanamadılar, gökte onlara artık yer kalmadı. 9 Ve o büyük ejder, o eski yılan, adı 'İblis' ve 'Şeytan' olan, bütün dünyayı saptıran, işte o yeryüzüne atıldı. Ve kendisiyle birlikte, onun melekleri de yeryüzüne atıldı.

1. Şeytana yer kalmadı

- suçlamak işini artık yapamıyor: savcı, prokoror

- o aslında en güçlü silahı idi, çünkü hakikata dayanırdı

10 Ve gökte şöyle yüksek bir ses işittim:

"Allahımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı, işte şimdi oldu. Onun Mesihinin kuvveti, işte şimdi oldu.

Çünkü kardeşlerimizi kim suçlardı, o dışarı atılmıştır. Onları Allahımızın önünde gece gündüz suçlardı.

D. Yeryüzünde savaş

1. Şeytanın ikinci saldısı: kadına karşı

13 Ejder ne vakıt gördü yeryüzüne atıldığını, o kadına eziyet etmeye başladı, hani erkek çocuğu dünyaya getirmişti.

- Şeytanın işi hristiyanlıkla değil, ama kadınla = Allahın gerçek halkıyla

- ne kullandı:

a. savaşlar

- islamiyet 7-8 yüzyılda - bütün Ortadoğuda hristiyan devletleri yok etti: İspanyayı ele geçirdiler, Fransanın yarısını, İtalyanın bir parçası

- sonra Osmanlılar: Kanuni Süleyman: “Ben emperator 5. Karlın kafasını kesip ondan Ren ırmağından su içecem”

b. diktatorlar

- Enver Hoca (Albania): ben devletim bütün dinleri yok edecem

- Krusçev: “Yirmi sene sonra Rusyada hristiyanlık kalmayacak. Son hristiyanı muzeye koyacam”

c. filozoflar ve ünlü kişiler

- Rene Deskart: Bu peçatnitsa ile hristiyanlığı yok edecem - 60 sene sonra aynı peçatnitsadan imanlı broşürler basıldı

- John Lennon: “Biz Beatles grubu olarak şimdiden bile İsadan daha popüleriz. Mesih unutulacak”

d. içeriden çürütmekler

- Konstantin: devlet hristiyanlığı - papalık: gerçek imanlılara her zaman ölüm saçtı

- Biblia kritiği: İsa mucize işlemedi, tekstler sade semboliktir

2. ama kadın korunuyor: ÇÖLDE

- en logika olmayan yerde

14 Ama kadına o büyük kartalın iki kanadı verildi. Öyle ki, kendi yerine kaçsın. Orada yılanın yüzünden ırak idi ve bir vakıt, vakıtlar ve yarım vakıt için beslenildi. 15 Yılan da ağzından kadının peşinden bir ırmak kadar su püskürdü, onu sel ile götürsün diye. 16 Ama yeryüzü kadına yardım etti. Yeryüzü ağzını açtı ve o ırmağı yuttu, hani ejder onu ağzından püskürdü.

- orada RAB direktno onları besliyor: İsrail halkı ne zaman başladılar ağlaşmaya, büyük günahlara düştü - imanla yaşamadılar

- halkımı brak, bana çölde bayram yapsınlar: tam bizim durumumuz

- halk özlem duydu: etle kaynayan kazanlara, soğan, sarımsak ve pırasaya - hangisini istiyorsun: bunlar mı, yoksa diri Allahın yanında olmak

- senin hayatın nasıl olsun: bütün mahallenin standardına göre mi, yoksa büyük bir maceranın içinde yer almak mı istiyorsun?

- sen Rabbin yanında emin yerdesin, o seni koruyacak

3. Şeytanın üçüncü saldırısı

- artık tek tek uğraşıyor

17 Ejder kadına artık çok kızmıştı. Ve gitti, kadının soyundan geri kalan kişilerle muharebe etsin. Onlar Allahın buyruklarını tutuyorlar ve İsa'ya şahitlik yapıyorlar.

18 Ve ejder gidip deniz kenarına dikildi.

- deniz: Allahsız milletler - her zaman kaynaşıyorlar, savaşlarla, haberlerle: hep nağara ama hep aynı yere kadar geliyor

- şimdi Ejder oradan bir yardımcı çıkaracak: o yardım edecek kadından doğanları yok etsin

SON:

- bunları görüyoruz: tek dünya hükümeti geliyor

11 Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar.

12 Onun için, ey siz gökler ve onlarda oturanlar, sevinin. Ama vay dünyaya ve denize ve onlarda oturanlara, çünkü Şeytan size indi ve onun öfkesi çok büyük, açan biliyor, ona az vakıt kaldı diye."

5