Korku ve kurban yeri
Çıkış 20:18-26

18 Halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve balkanın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durup 19 Musa'ya dediler, "Bizimle sen konuş, dinleyelim. Ama Tanrı konuşmasın, yoksa ölürüz."

20 Musa, "Korkmayın!" diye karşılık verdi, "Tanrı sizi denemek için geldi; Tanrı korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye."

21 Musa Tanrı'nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu.

22 RAB Musa'ya şöyle dedi: "İsrailliler'e de ki, 'Göklerden sizinle konuştuğumu gördünüz.

23 Benim yanımsıra başka ilahlar yapmayacaksınız, altın ya da gümüş ilahlar dökmeyeceksiniz.

24 Benim için toprak bir sunak yapacaksınız. Yakmalık ve esenlik sunularınızı*, koyunlarınızı, sığırlarınızı onun üzerinde sunacaksınız. Adımı anımsattığım her yere gelip sizi kutsayacağım.

25 Eğer bana taş sunak yaparsanız, yontma taş kullanmayın. Çünkü kullanacağınız alet sunağın kutsallığını bozar.

26 Sunağımın üzerine basamakla çıkmayacaksınız. Çünkü çıplak yeriniz görünebilir.'"

A. Korku (a. 18-20)

1. Allahtan korkmak hikmetin başlangıcıdır

- İstanbul’da mektepte işlerken: kapkara bulutlar geldi, karanlık oldu, birdenbire yukarıdan kalın sesler, sanki şimşek sesleri = bütün öğrencilerin korkmaya başladı, çarşaf gibi oldular = birisi: ‘Galiba ahret başladı’ = meğerse, balkonda işçiler zaverka yaptı

- azıcık korku olsun, kişi Allahı hatırlıyor “Aa ya, doğru be, vardı öyle bir şey. Vardı öyle bir Allah’”

- Asenovgrad’dan bana saat sabah altıda telefon geldi: “Dua edin bizim için, burada zelzele oldu, bütün mahalle bizim toplantıya kopuştu”

- ya burada: Rab kendini öyle korkunç gösterdi ki, halk dedi ‘Artık bizimle konuşma’

2. Eski ve Yeni Antlaşma farklı

a. İbr. 12:18-24

18 Ama siz o balkana gelmediniz: hani, ona dokunmak yasak idi, orada harıl harıl yanan bir ateş, karanlık ve kapkara bir fırtına vardı. 19 Bir borazan sesi ve sözlerin uğluması işitildi. O dereceye geldi ki, onu işitenler yalvardılar, artık onlara bir söz daha söylenmesin. 20 Çünkü onlara buyurulan söze dayanamadılar:

"Bir hayvan olsa bile, bu balkana kim dokunursa taşlanacak!"

21 Bu görüntüye bakmak o kadar korkunçtu ki, Musa dedi: "Çok korkuyorum ve titriyorum."

22 Hayır, siz Siyon Dağına geldiniz, diri Allahın kasabasına, gökteki Yeruşalim'e, sayılamayan meleklerin şenliğine geldiniz. 23 Gökte yazılı olan ilk doğanların topluluğuna geldiniz; herkesi davalayan Allaha geldiniz; tamamlık durumuna getirilmiş doğru adamların ruhlarına geldiniz. 24 Yeni anlaşmanın aracısı olan İsa'ya geldiniz; Abil'in kanından daha iyi şeylerden için konuşan serpilmiş kana geldiniz.

b. ama: biz lazım önce Eski Ahiteki sırayı anlayalım

c. Avstriyada – Alois

– 65 yaşında kör imanla – giderdim, ona İncili okurdum – bana dedi: “Kör olduktan sonra Allahı daha iyi görmeye başladım” – gençliğinde tarlada işlerken, arkadaşı küfürcü, Allahsız bir kişi idi, eğlenirdi, söverdi - birdenbire hava kararıyor – şimşek, anında kül oluyor - “o zaman iman etmeye başladım”

d. Yeni Ahitte de imanlılara korku öğretiliyor: Ananiya ve Safira (Apo 5:1-11)

B. Tekrar: Put Yapmayacaksın

1. Büyük kontrast: gerçek Tanrı hem göktedir, hem konuşuyor

- putlar gene yerde yapılıyor ve konuşamıyor

Yeşaya 40:10-24

12 Kim denizleri avucuyla, Gökleri karışıyla ölçebildi? Yerin toprağını ölçeğe sığdıran, Dağları kantarla, Tepeleri teraziyle tartabilen var mı?

13 RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi? O'na öğüt verip öğretebilen var mı?

14 Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için RAB kime danıştı ki? O'na bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı?

15 RAB için uluslar kovada bir damla su, Terazideki toz zerreciği gibidir. Adaları ince toz gibi tartar.

16 Adakları yakmaya yetmez Lübnan ormanı, Yakmalık sunu* için az gelir hayvanları.

17 RAB'bin önünde bütün uluslar bir hiç gibidir, Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır.

18 Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz? Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?

19 Döküm işçisi bir put yapar, kuyumcu altınla kaplar, gümüş zincirler döker.

20 Böyle bir sunuya gücü yetmeyen yoksul kişi Çürümez bir ağaç parçası seçer. Yerinden kımıldamaz bir put yapsın diye usta bir işçi arar.

21 Bilmiyor musunuz, duymadınız mı? Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi? Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı?

22 Gökkubbenin üstünde oturan RAB'dir, Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri perde gibi geren, Oturmak için çadır gibi kuran O'dur. ....

25 "Beni kime benzeteceksiniz ki, Eşitim olsun?" diyor Kutsal Olan.

26 Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları? Yıldızları sırayla görünür kılıyor, Her birini adıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

2. Ama insanın anlayışı zayıf – gözle görünen bir şey istiyor

- onun için Rab Musa zamanında gözle görünen bir tapınma sistemi verdi kendi halkını hazırlamak için

- kurban, kurban yerleri, kutsal biğinalar, kutsal adamlar, elbiseler, törenler (rituallar)

- Rab, yeni bir zaman için hazırlık yapardı

Yuh 4:21, 23-24

öyle bir vakıt gelecek ki, Baba'ya ne bu balkanda ne de Yeruşalim'de tapacanız.

23 Ama öyle bir vakıt gelecek ki, ve aslında başladı bile, asıl tapanlar Baba'ya Ruh'ta ve hakikatta tapacaklar. Çünkü kim Ona öyle taparsa, işte, Baba öyle kişileri arıyor. 24 Allah ruhtur, ve kim Ona taparsa, lazım Ona Ruh'ta ve hakikatta tapsın.

2.Kor. 3:17

17 Şimdi, Rab Ruhtur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, orada serbestlik vardır.

- yok kutsal yerler, kutsal adamlar, kutsal zamanlar,

- yokharam yemekler, yıkama adetleri, sünnet

3. putlar yasaktı, çünkü Rabbe benzeyen tek bir şey var: Rab İsa

Kol 1:15

“Ve O, görünmez Allahın görüntüsüdür.”

İbr. 1:3

”Oğul, Allahın şanlılığının şıllantısıdır ve Onda Allahın asıl tabiyetini görüyoruz”

C. Kurbanyeri

1. Çok önemli prensip: kurbanlar için lazım bir yer olsun

a. müslümanlıkta farklı:

kes kurbanı, kanlar yere aksın – dağıtır etleri – Allah sana sevapları yazacak

- kurban senin iyiliğini gösteren bir hareket

b. Kutsal Kitapta bambaşka

c. tarihte onu hep görüyoruz nasıl bir kurbanyeri yaptılar:

2. prensip: kurbanyeri kurbanı kutsal kılıyor

Matta 23:18-19

Ve diyorsunuz: 'Kişi kurbanyerinin üzerine yemin etti mi, o sayılmıyor. Ama kim kurbanyerinin üstündeki kurbanın üzerine yemin ederse o artık mecburdur.' 19 Kör adamlar sizi! Hangisi daha önemli: kurban mı, yoksa kurbanı kutsal kılan kurbanyeri mi?

3. kurbanyeri nasıl olmalı: kaba ve yontulmamış taşlardan

4. asıl kurbanyeri nerede?

a. yontulmamış taşlar = Daniel 2

Dan 2:44

"Bu krallar döneminde Göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisiyse sonsuza kadar sürecek.

b. İsa Mesih o ‘yontulmamış taştır’ – “el değmeden”

- hiç bir insan ona biçim vermedi, ona yol göstermedi, onun programı insan düşüncesi değildir

- “Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım” Yuh 6:23

- bakireden doğdu = Allahın bağrından geldi

c. asıl kurbanyeri sadece İsa’dır

- sen istediğin kurban getir makbul olmayacak

1.Petrus 2:5

Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar.