Duvardaki yazılar
(Daniel 5)

Kral Belşassar'ın Verdiği Şölen

1 Kral Belşassar soylu adamlarından bin kişiye büyük bir şölen verdi, onlarla şarap içti. 2 Şarabını keyifle içerken, atası Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki, kendisi, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler. 3 Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından alınan altın kaplar getirildi; kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler. 4 Şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler.

5 Ansızın bir insan elinin parmakları belirdi, şamdanın yanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü, 6 aklından geçenler onu ürküttü, benizi soldu; eli ayağı tutmaz oldu, dizlerinin bağı çözüldü.

7 Yüksek sesle Babil'in bilgelerini - falcılarla yıldızbilimcileri - çağırttı. Onlara, "Bu yazıyı kim okuyup ne anlama geldiğini bana açıklarsa, kendisine mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak ve ülkede üçüncü önder olacak" dedi. 8 Kralın bütün bilgeleri geldiyse de yazıyı kimse okuyamadı, ne anlama geldiğini de açıklayamadı. 9 Bu yüzden Kral Belşassar daha da korktu, benzi büsbütün soldu. Soylu adamlarıysa şaşkındı.

10 Kralla soyluların seslerini duyan kraliçe şölen salonuna geldi. "Çok yaşa, ey kral!" dedi, "Aklından geçenler seni ürkütmesin, benzin solmasın! 11 Ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var... 12 Kralın Belteşassar diye çağırdığı Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye, sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlamayi, bilmeceleri çözmeyi, gizli şeyleri açıklamayıda bilir. Daniel'i çağırtır, yazının ne anlama geldiğini o sana söyleyecektir."

13 Böylece Daniel'i kralın önüne getirdiler. Kral, "...Daniel sen misin?" diye sordu, 14 "Sende tanrıların ruhu bulunduğunu, çok akıllıö anlayışlı ve bilgili olduğunu duydum. 15 Bilgin adamları ve falcıları çağırttım, bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söylesinler. Ama ne anlama geldiğini açıklayamadılar... Bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini açıklayabilirsen, sana mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak; ülkede üçüncü önder olacaksın."

17 Daniel, "Armağanların senin olsun, ödüllerini de bir başkasına ver" diye karşılık verdi, "Ama ben yine de yazıyı okuyup ne anlama geldiğini sana açıklayacağım. 18 "Ey kral, Yüce Tanrı deden Nebukadnessar'a krallığı, büyüklüğü, yüceliği, görkemi verdi. 19 Tanrı'nın verdiği büyüklük yüzünden bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar ondan korkup titredi... 20 Ne var ki, gurura kapılıp saygısızlıkta direnince, krallık tahtından indirildi, yüceliği kendisinden alındı. 21 İnsanlar arasından kovuldu ve ona hayvan yüreği verildi. Yüce Tanrı'nın insanların krallığı üzerinde egemenlik sürdüğünü, onu dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yaban eşekleri arasında yaşadı, öküz gibi otla beslendi, bedeni göğün çiyiyle ıslandı.

22 "Ama ey sen, onun torunu Belşassar, bunların hepsini bildiğin halde alçakgönüllülüğü benimsemedin. 23 Bunun yerine göğün Rab'bine karşı kendini yükselttin. O'nun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. Sen, karıların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan tanrıları övdün. Ama senin soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gören Tanrı'yı yüceltmedin. 24 Bu yüzden Tanrı o yazıyı yazan eli gönderdi.

25 "Yazılan yazı şudur:

MENE, MENE, TEKEL ve PARSİN. \m

26 "Bu sözlerin anlamı şudur:

MENE: Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve ona son verdi.

5:26. "MENE": "Sayılan" anlamına gelir.

27 TEKEL: Kantarda tartıldın ve eksik bulundun.

5:27. "TEKEL": "Tartılan" anlamına gelir.

28 PERES: Krallığın ikiye bölünerek Medler'le Persler'e verildi."

5:28. "PERES": "Bölünen" anlamına gelmekle birlikte "Persler" sözcüğünü de çağrıştırır. Peres "Parsin"in tekilidir.

29 Belşassar'ın buyruğu üzerine Daniel'e mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takıldı ve ülkede üçüncü önder ilan edildi.

30 Kildani* Kralı Belşassar o gece öldürüldü. 31 Altmış iki yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi.


A. Tarihte ne oldu

1. o günün datasını çok kesin biliyoruz:

2. Belşassar kimdi?