Daniel dört yaratık görüyor
(Daniel 7)

Bölüm 7

Daniel'in Dört Yaratıkla İlgili Düşü

1 Babil Kralı Belşassar'ın krallığının birinci yılında, Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün özetini yazdı; 2 şöyle dedi:

"Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. 3 Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı.

4 "Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.

5 "İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona, 'Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye!' dediler.

6 "Sonra baktım, parsa (leoparda) benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti.

7 "Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı; yiyip parçalıyor, artakalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı.

8 "Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı.

9 "Ben bakarken Tahtlar kuruldu, Eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.

10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu.

Binlerce binler Ona hizmet ediyordu;

On binlerce on binler Önünde duruyordu.

Mahkeme kuruldu, Kitaplar açıldı.

11 "Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım, yaratık gözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu.

12 Öbür yaratıklara gelince: Egemenlik onlardan alınmış, ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti.

13 "Gece görümlerimde göğün bulutlarıyla İnsanoğlu'na benzer birinin geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.

Düşün Yorumu

15 "Ben Daniel'e gelince, ruhum üzüntüyle sarsıldı, gördüğüm görümler beni ürküttü. 16 Orada duranlardan birine yaklaştım, bütün bunların gerçek anlamını açıklamasını istedim.

"O da bana bunların ne anlama geldiğini açıkladı:

17 'Bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört kraldır.

18 Ama Yüceler Yücesi'nin kutsalları krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde tutacaklar. Evet, sonsuzlara dek.'

19 "Bundan sonra öbürlerinden farklı, çok korkunç, demirden dişleri, tunçtan* tırnakları olan, yiyip parçalayan, artakalanı ayakları altında çiğneyen dördüncü yaratığın ne anlama geldiğini öğrenmek istedim. 20 Bunun yanısıra başındaki on boynuzdan sonra çıkan öbür boynuzun ne olduğunu da öğrenmek istedim. Bu boynuzun önünden üç boynuz düşmüştü, sanki ötekilerden daha iriceydi. Gözleri ve böbürlenen bir ağzı vardı. 21 Ben baktığım sırada bu boynuz kutsallarla savaşıyor ve onları yeniyordu.

22 Eskiden beri var olan gelip Yüceler Yücesi'nin kutsallarının lehine yargı verilene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı gelmişti.

23 "Bana şu açıklamayı yaptı: 'Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak.

24 On boynuz bu krallıktan çıkacak on kraldır. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral çıkıp üç kralı yere vuracak.

25 Yüceler Yücesi'ni kötüleyen sözler söyleyecek, O'nun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsallar bir vakte, vakitlere, yarım vakte kadar eline teslim edilecekler.

26 " 'Ama mahkeme kurulacak, onun egemenliğine son verilecek, büsbütün yok edilecek. 27 Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi'nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edip sözünü dinleyecek.'

28 "İşte olayın gelişimi burada bitiyor. Ben Daniel'e gelince, düşüncelerim beni çok ürküttü, benzim soldu. Ama bu olayı içimde sakladım."


Giriş:

Daniel'in zamanı karışıklık ve kavga dolu bir zamandı

biz de her gün yeni ve korkutucu haberler işitiyoruz

eski sistemler yıkılıyor, yeni devletler karışmaya başlıyor

Fransa ve Angliya - en büyük imperiyalar

Japonya be Germanya, kısa bir zaman için kalktılar

1989/90: herkes Rusyaya ve ist. Evropa'ya bakardı - bugün İrak, yarın ? Korea, Kitay, Suudi Arabistan ?

komunizm yıkıldı

7:2 Deniz: Allahsız milletler ve devletler için bir sembol


Yeşaya 57:20

20 Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir,

O deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve pislik savurur.

Mezmur 46:1-7

1 Allah bizim sığınacak yerimiz ve gücümüzdür;

sıkıntıda, yardımı hiç eksik olmaz.

2 Bunun için biz korkmayız - yeryüzü alt üst olsa da,

balkanlar denizin bağrına devrilse de.

3 Denizin dalgaları bağırıp kaynasa da,

onların kabarmasıyla balkanlar titrese de.

4 Bir ırmak, sularıyla Allahın kasabasını neşelendirir,

yüce Allahın binalarından en kutsalını.

5 Allah onun içindedir; o hiç sarsılmayacak.

Gün doğar doğumaz, onun yardımına gelir Allah.

6 Milletler kaynıyor, devletler düşüyor,

o sesini duyurduğu zaman, yeryüzü titriyor.

7 Orduların RAB’bi bizimledir,

Yakub’un Allahı bizim için bir kaledir.


- Daniel'in görümü iki yerde geçiyor: yeryüzünde ve gökte


A. Yeryüzünde: 4 canavar

1. Bu, aslında bölüm 2'deki görümün bir tekrarıdır

a. orada: 4 metaldan yapılmış bir heykel

burada: arka arkaya gelen dört ayrı hayvan (canavar)

b. anlamı: arka arkaya gelen, dört büyük devlet, emperatorluk

- Babil - Medya/Persler (İranlılar) - Grekler - Romalılar

c. bizim için anlamak kolay, çünkü geriye bakıyoruz.

- ama Daniel ileri bakıyor. geleceğini bildiriyor

d. orada: 1 heykel - burada: 4 canavar

2. dört canavarın anlamı:

a. aslan = Babil krallığı

- iki kanatlı = çok çabuk yayıldı, büyüdü

- öyle resimler Babil'de bulundu

- kanatları koparılıyor, ayağa kalkıyor, insan yüreği veriliyor:

= Nebukadnessar'ın zamanında yayılma durdu, diktator olmaktan vazgeçti, daha yavaş bir kral oldu (Dan 4'te, hastalanıyor, inek gibi yaşıyor, sonra kendini alçaltıp iyileşiyor)

b. ayı

- daha az şerefli, ama gene de çok güçlü

- Medler/Persler (Kürtler / İranlılar); iki devletin ortak krallığı

- "bir yanı üzerinde doğrulmuş" - bir devlet (İranlılar) daha güçlü

- "yiyebildiğin kadar et ye!" = çok devlet yen, ele geçir


c. leopard

- dört kanatlı = en hızlı yayılıyor (Büyük İskender = Aleksandır Veliki, 10 sene içinde, Gırtsiya'dan çak İndiya'ya kadar, dünyanın en büyük emperatorluğu yarattı

- ama çok genç öldü, arkasından 4 general onun krallığını böldü (= dört kafa sembolu)


d. dördüncü yaratık - en korkunç

- demirden dişler = hepsinden en yırtıcı

- Romalılar: en büyük ve en uzun süren krallık (500 sene)

- on boynuz: on kral, bütün yeryüzündeki kuvvet


e. küçük boynuz

- daha küçük, ama başka kralları yendi

- ağzı var: büyük şeylerle övünüyor, gözleri var: herşeyi görüyor

- kutsallarla savaşıyor, onları yeniyor


B. gökteki şeyler:

1. 'Eskiden beri var olan'

a. Allahın sonsuzluğu: ezelden ebede, hiç bir zaman yok olmadı,

b. tahtlar kuruldu = hem saray, hem de mahkeme

c. beyaz giysiler, beyaz saçlar = kutsallık

1.Tim 5:16

“Ölümsüzlük sade Onda var. Yaklaşılmaz aydınlıkta oturan Odur. Hiçbir insan Onu görmemiştir, göremez de. Şeref ve kuvvet sonsuza kadar Onun olsun.”

1.Yuh 1:5-7

5 Ve Ondan işittiğimiz haber, size bildirdiğimiz haber şudur: Allah aydınlıktır, Onda hiç bir karanlık yok. 6 'Onunla beraberliğimiz var' dersek ama karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş oluyoruz ve hakikatı işlemiyoruz. 7 Ama O aydınlıktadır, ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü, o zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve Onun Oğlu İsa Mesihin kanı bizi her bir günahtan temizliyor.

d. ateş: taht, tekerlekler ve ırmak

- kimse Rabbe yaklaşamaz - İbr. 12:28-29

28 Demek, sarsalanmayan bir krallık alıyoruz. Madem öyle, yüreğimiz şükür etmekle dolu olsun. Allah korkusu ve saygınlık içinde, Allaha makbul biçimde hizmet edelim. 29 Çünkü Allahımız yakıp bitiren bir ateştir.

- ne kadar sık bunu unutuyoruz: yok "Allah baba iyidir"

e. hizmetçiler: milyonlar, yüzlerce milyon

- demek onda güç var, kararlarını yerine getirsin

- değil OON gibi, karar versin ama askerleri yok

f. mahkemenin kararı: dördüncü yaratık = ölüm


2. İnsanoğluna benzer biri

a. tahtın önüne çıkıp taçlanıyor

b. bulutlarla geliyor:

c. büyük kontrast:

d. İsa kendisi için bu adı en çok kullandı

- kimisi diyor: onun alçakgönüllülüğünü gösterirmiş

- tam tersi: bunu yapmakla, kendine en büyük adını verdi

- Yuh 5:26-27

26 Çünkü nasıl Baba'nın kendisinde yaşam varsa, aynı öyle Oğul'a da verdi, kendisinde yaşam olsun. 27 Ve Ona hak verdi, davalasın, çünkü 'İnsanoğlu' Odur (dikkat: ÇÜNKÜ İnsanoğlu odur)

- başkahin Kayafa'nın önünde mahkemede: Matta 26:63-64

Ama İsa hep sustu. Allahevinin güdücüsü Ona dedi: "Yaşayan Allahın adına sana yemin ettiriyorum - söyle bize, Mesih sen misin, Allahın Oğlu sen misin?" İsa ona dedi: "Sen kendin söyledin. Gene de size söylüyorum: bundan sonra İnsanoğlu'nu göreceniz, nasıl en kuvvetli Olanın sağında oturacak, ve nasıl gökteki bulutların üstünde gelecek."

- Kayafa'nın sorusu: "Allahın Oğlu sen misin?" - İsa'nın cevabı: "İnsanoğlunu göreceniz" = sanki ikisi bir

- Stefanus ölürken - Apo 7:56

"Bakın, ben görüyorum, nasıl gök açık duruyor ve İnsanoğlu nasıl Allahın sağ tarafında duruyor."

3. Kutsalların savaşı ve krallık alması

a. önce: kutsallar

- biliyoruz, bu Allahın halkı demektir

- ama aynı zamanda gösteriyor, o halk kutsaldır, bir özel iş için ayrılmıştır

- mahallede 'kutsal' anlaşılmıyor; ayrı, özel bir yer, bir zaman yok

- sen Allah tarafından özel bir iş için seçildin, ayrı bir yere koyuldun

b. 'küçük boynuz' = Antihrist, Mesih düşmanı

- 1.Yuh 2:18,22

25 Yüceler Yücesi'ni kötüleyen sözler söyleyecek, O'nun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsallar bir vakte, vakitlere, yarım vakte kadar eline teslim edilecekler.

26 " 'Ama mahkeme kurulacak, onun egemenliğine son verilecek, büsbütün yok edilecek. 27 Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi'nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edip sözünü dinleyecek.'

- bunu yenmek için bir şart var: 2.Tim. 2:11-12

11 Şu söz çok doğrudur: - Eger Onunla birlikte öldüysek, Onunla birlikte de yaşayacaz. 12 - Eger dayanırsak, Onunla birlikte krallık sürecez.