Otniel, Ehut ve Şamgar
Hakimler 3:8-30

A. Tekrarlamak: Hakimler Kitabındaki tekerlek

(1) Halkın durumu iyidir – Rabbe tapıyorlar

(2) Şımarık olup Rabbi unutuyorlar başka tanrılara tapıyorlar

(3) Rab ceza olarak izin veriyor, yabancı halklar onlara ağır baskı yapsınlar

(4) Kötü durumda iken, halk tövbe edip yeniden Rabbe yalvarmaya başlıyor

(5) Rab onlar için bir kurtarıcı kaldırıyor – o da halkı yabancıların elinden kurtarıyor

- aslında Hakimler sözü iyi değil, “kurtarıcılar” sözü daha yerinde olacak

- bütün kitapta 12 Hakimin adı geçiyor, onların altısı önemlidir, uzun uzun anlatılıyor

B. Birinci hakim: Otniel

Hakimler 3:7-11

7 RAB'bin gözünde kötü olanı yapan İsrailliler Tanrıları RAB'bi unutup Baallar'a ve Aşera putlarına taptılar.

8 Bunun üzerine RAB İsrail'e öfkelendi ve onları Aram-Naharayim Kralı Kuşan-Rişatayim'in eline teslim etti. İsrailliler sekiz yıl Kuşan-Rişatayim'in boyunduruğunda kaldılar.

9 Ama RAB'be yakarmaları üzerine RAB onlara Otniel adında bir kurtarıcı çıkardı. Kalev'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel onları kurtardı.

10 RAB'bin Ruhu Otniel'in üzerine indi. Otniel İsrailliler'i yönetti, onlar için savaştı. RAB Aram-Naharayim Kralı Kuşan-Rişatayim'i onun eline teslim etti. Artık Otniel ondan daha güçlüydü.

11 Ülke Kenaz oğlu Otniel'in ölümüne dek kırk yıl barış içinde yaşadı.

1. Rabden ayrılıyorlar ve esir düşüyorlar

a. Halkın günahı neydi? – Rabbi unutmak, başka tanrılara tapmak

Habakuk 3:17-18

17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, sürüden tek hayvan kalmasa da, ahırlarda öküz kalmasa da, 18 ben yine RAB sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

“Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde, 13 sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında, 14 böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin.”

“Senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun? 8 Ama siz zaten doydunuz ya! Zaten zengin oldunuz ya! Zaten biz olmadan krallar oldunuz ya! Keşke sahiden de krallar olsaydınız.”

b. birinci esirlik

2. birinci kurtarıcı: OTNİEL

a. Otniel’in soyu

b. Otniel’in gücü – Kutsal Ruh’tan

“RAB'bin Ruhu Otniel'in üzerine indi”

Kutsal Ruh eskiden sadece zaman zaman imanlıların üzerine gelirdi, onlara güç verirdi – ama şimdi imanlının içinde kalıcıdır. Her zaman sana kuvvet verecek.

3. bugünkü düşman – bugünkü kurtuluş

(1) Allah halkına ilk olarak saldıran düşman: Aram’dan Kuşan-Rişatayim

(2) yeni kurtulmuş bir kişinin başına da aynısı gelebilir: kısa zaman içinde Rabbe muhtaç olduğunu unutuyor, kendini yükseltiriyor – o da sebep oluyor, Rabbi unutsunlar

(3) kurtarıcı: Otniel = Rabbin gücü

Efes 6:10-11

“En sonunda, Rab'de kuvvetli olun, Onun güçlü kudretini alın. 11 Allahın bütün silahlarını kuşanın ki, Şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasınız.”

C. İkinci hakim: EHUT

Hakimler 3:12-30

12 Sonra İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar. RAB gözünde kötü olanı yaptıkları için Moav Kralı Eglon'u onlara karşı güçlendirdi.

13 Kral Eglon Ammonlular'la Amalekliler'i kendi tarafına çekerek İsrail'e saldırdı. Onları bozguna uğratarak Hurma Kenti'ni ele geçirdi. 14 İsrailliler on sekiz yıl Moav Kralı Eglon'un boyunduruğu altında kaldılar.

15 Ama RAB'be yakarmaları üzerine RAB onlar için Ehut adında bir kurtarıcı çıkardı. Benyaminli Gera'nın oğlu Ehut solaktı. İsrailliler Ehut'un eliyle Moav Kralı Eglon'a haraç gönderdiler.

16 Ehut kendine bir arşın uzunluğunda iki ağızlı bir kama yaptı ve bunu sağ kalçası üzerine, giysisinin altına sakladı.

17 Varıp haracı Moav Kralı Eglon'a sundu. Eglon çok şişman bir adamdı.

18 Ehut haracı sunduktan sonra, haracı taşımış olan adamlarını salıverdi.

19 Ama kendisi Gilgal yakınındaki taş putlardan geri döndü. "Ey kral, sana gizli bir haberim var" dedi. Kral ona, "Sus" diyerek yanındaki adamların hepsini dışarı çıkardı.

20 Ehut, üst kattaki serin odasında yalnız kalan krala yaklaşarak, "Tanrı'dan sana bir haber getirdim" deyince kral tahtından kalktı.

21 Ehut sol eliyle sağ kalçası üzerindeki kamayı çekti ve kralın karnına sapladı.

22 Kamanın ucu kralın sırtından çıktı. Bıçağın ardından kabza da ete saplanmıştı. Ehut kamayı çekmeyince kama kralın yağlı karnına gömüldü.

23 Ehut sofaya çıktı, üst kattaki odanın kapısını ardından çekip kilitledi.

24 O çıktıktan sonra, geri gelen kralın hizmetkârları üst kattaki odanın kapılarını kilitli buldular. Birbirlerine, "Su döküyor olmalı" dediler. 25 Uzun süre bekledilerse de kral odanın kapılarını açmadı. Bunun üzerine bir anahtar bulup kapıyı açtılar. Efendilerinin ölüsü yerde yatıyordu.

26 Onlar beklerken Ehut kaçmış, taş putları geçerek Seira'ya yönelmişti. 27 Oraya varınca Efrayim'in dağlık bölgesine çıkıp boru çaldı. İsrailliler onunla birlikte dağlardan indiler. Ehut önden gidiyordu.

28 Onlara, "Beni izleyin" dedi, "RAB düşmanlarınızı, Moavlılar'ı elinize teslim etti." Ehut'u izleyen İsrailliler, Moav'a giden Şeria geçitlerini tuttular, kimseyi geçirmediler.

29 Moav'ın güçlü yiğitlerinden on bin kadarını vurup öldürdüler; hiç kurtulan olmadı.

30 Moav o gün İsrailliler'in boyunduruğuna girdi. Ülke seksen yıl barış içinde yaşadı.

1. tekerlek yeniden dönüyor

2. ikinci düşman: MOAV halkı ve Ammonlular ve Amalekliler

3. ikinci kurtarıcı: EHUT

4. Ehut’un hayatından dersler:

(1) Ehut’un babası: Gera - onun adının anlamı: uzun uzun çiğnemek

Bu söz, Kutsal Kitapta her zaman Allahın sözünü derinden düşünmek için kullanılıyor

Mezmur 1:1-2

1 Ne mutlu o adama ki, kötülerin aklına uymaz,

günahkârların yolunda yürümez ve alaycıların ortasında oturmaz;

2 ama zevkini RAB'bin kanunundan alır, ve gece gündüz bu kanun üzerinde düşünür.”


Mezmur 119:147-148

“Güneş doğumadan kalkıp yalvarıyorum, umut bağlıyorum senin sözüne.

Gözlerim gecenin nöbetlerini karşılıyor senin sözünü düşüneyim diye."“

(2) Gera’dan doğan: EHUT

‘Ehut’ sözü, Türkçe ‘hamd, övgü’ demektir

Burada derin bir anlam var: Allahın sözünüğ derin derin düşündükçe hayatımız Allahı övmekle dolu olacak

(3) Ehut’un kullandığı silah: iki ağızlı bir bıçak

O da Allahın sözünü gösteriyor: İbraniler 5:12

“Allahın sözü canlı ve kuvvetlidir, her iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve maksatlarını anlayabilir.”

D. Üçüncü raunt: ŞAMGAR

Hakimler 3:31

“Ehut'tan sonra Anat oğlu Şamgar başa geçti. Şamgar Filistliler'den altı yüz kişiyi üvendireyle öldürerek İsrailliler'i kurtardı.“

1. Gene aynı hikaye: 80 sene = iki kuşak geçiyor

- artık halkın dedeleri ancak Ehut’u ve onun kurtuluşunu hatırlıyor

- gene putlara tamak, gene düşmanın eli,ne düşmek

- bu sefer düşman: FİLİSTİLER = İsrailin batısında (zapad tarafında) yaşayan halk

2. Rab onlara yeniden bir kurtarıcı çıkarıyor: ŞAMGAR

- onun hakkında çok az biliniyor: sadece nasıl savaştı:

- bir üvendire ile 600 kişi vuruyor - üvendire = bir sırığın ucuna bağlanmış bir şiş

- sıradan bir instrument alıyor ve Rabbin hizmetinde kuvvetli bir silah oluyor