Gideon: çağrılması
Hakimler 6:1-32

A. (6:1-6) Midyanlılar ve Amaleklerin baskısı

Hakimler 6:1-6

İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar. RAB de onları yedi yıl süreyle Midyanlılar'ın eline teslim etti. 2 Midyan boyunduruğu İsrailliler'e öyle ağır geldi ki, dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. 3 Ekin ektikleri vakit, Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip 4 ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. 5 Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. 6 Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki, İsrailliler RAB'be yakarmaya başladılar. “

1. bütün sene uğraştılar – en sonunda başkası yedi

- Rabsız yapılan işlerin üzerinde bereket yok

2. Rab onlara daha önce bildirdi, açan öyle olacak:

Yasa 28:47-51

47 Madem bolluk zamanında Tanrınız RAB'be sevinçle, hoşnutlukla kulluk etmediniz, 48 RAB'bin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız; her şeye gereksinim duyacaksınız. RAB sizi yok edinceye dek boynunuza demir boyunduruk vuracak.

49 "RAB uzaktan, dünyanın öbür ucundan bir ulusu - dilini bilmediğiniz bir ulusu, yaşlılara saygı, küçüklere sevgi beslemeyen acımasız bir ulusu- birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek.

51 Siz yok oluncaya dek hayvanlarınızın yavrularını, toprağınızın ürününü yiyip bitirecekler. Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, ne sığırlarınızın buzağılarını, ne de sürülerinizin kuzularını bırakacaklar; ta ki, siz ortadan kalkıncaya dek.

Yeşaya 55:1-3

"Ey susamış olanlar, sulara gelin, Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. 2 Paranızı neden ekmek olmayana, Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki, iyi olanı yiyesiniz, Bolluğun tadını çıkarasınız!

3 "Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.

B. (6:7-10) Halkın yalvarması ve peygamberin azarlaması

Hakimler 6:7-10

İsrailliler Midyanlılar'dan ötürü RAB'be yakarınca, 8 RAB onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Sizi Mısır'dan ben çıkardım, köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. 9 Mısırlılar'ın elinden, size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum, topraklarını size verdim. 10 Size dedim ki, Ben Tanrınız RAB'bim. Topraklarında yaşadığınız Amorlular'ın ilahlarına tapmayın. Ama sözümü dinlemediniz."

1. Rabbin iyilikleri unutulmasın

2. Hiç bir şey senin yüreğini Rabden uzaklaştırmasın .

C. (6:11-24) Rabbin meleği Gidyon’a görünüyor, görev veriyor, nişan veriyor

1. Gidyon’un durumu ve meleğin selam sözü (6:11-12)

Hakimler 6:11-12

“RAB'bin meleği gelip Aviezerli Yoaş'ın Ofra Kenti'ndeki yabanıl fıstık ağacının altında oturdu. Yoaş'ın oğlu Gidyon, buğdayı Midyanlılar'dan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. 12 RAB'bin meleği ona görünerek, "Ey yiğit savaşçı, RAB seninledir" dedi.”

2. Gidyon’un cevabı:

a. “senin anlattığın şeyler gerçeklere uymuyor”

Hakimler 6:13

“Gidyon, "Ey Efendim, eğer RAB bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?" diye karşılık verdi, "Atalarımız RAB'bin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları RAB'bin bütün o harikaları nerede? RAB bizi terk etti, Midyanlılar'ın eline teslim etti."

b. Rab çağırınca insan sık sık “Ben o işe uygun değildim” diyor:

(1) Gidyon: (a.15)

"Ait olduğum boy Manaşşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım."

(2) Musa: Çıkış 4:10

“Musa RAB'be, "Aman, ya Rab!" dedi, "Ben iyi bir konuşmacı değilim. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim."

(3) Davud: 1.Samuel 16:11

“Sonra İşay'a, "Oğullarının hepsi bunlar mı?" diye sordu. İşay dedi: "Bir de en küçüğü var, sürüyü güdüyor." Samuel dedi: "Birini gönder de onu getirsin. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız."

(4) Meryem: Luka 1:34

“Ama bu nasıl olacak ki? Ben henüz el değmemiş bir kızım”

c. Rab zayıf ve insanca bakarsan, uygun olmayan kişiler de kullanabilir

1.Kor 1:26-29

“Kardeşler, bir bakın nereden çağrıldınız: insanca bakarsan, sizden çok kişi bilgili değildi, çok kişi kuvvetli değildi, çok kişi soylu değildi. 27 Ama Allah bu dünyanın aptal kişilerini seçti, akıllı kişileri utandırsın diye. Ve bu dünyanın zayıf kişilerini seçti, kuvvetli kişileri utandırsın diye. 28 Ve Allah bu dünyanın aşağıladğı ve hor görülen kişilerini, hani en olmayacak kişileri seçti; öyle ki, sayılan kişileri hiçe indirsin. 29 Öyle ki, hiç bir insan Allahın önünde övünmesin.”

3. Meleğin görev vermesi:

Hakimler 6:14-16

“RAB Gidyon'a dönüp, "Kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlılar'ın elinden kurtar" dedi, "Seni ben gönderiyorum."

15 Gidyon, "Ey Efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim?" diye karşılık verdi, "Ait olduğum boy Manaşşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım."

16 RAB, "Ben seninle olacağım" dedi, "Midyanlılar'ı tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın."”

a. hep bu sıra var:

(1) “BEN seni gönderiyorum” = senin yapacağın iş aslında benim işimdir

(2) “kendi gücünle git” = elinde ne kadar da az kuvvet varsa, onu kullanmaya başla = bir iman adımı at

(3) “Ben seninle olacağım” = o zaman eksik olan gücü verecem

b. Hardal Tanesi

"Gökün krallığı bir hardal tanesine benziyor. Adam onu alıp tarlasına ekmiş. 32 Bu tohum bütün öbür tohumlardan daha küçüktür. Ama büyüdükten sonra, bahçedeki bütün yemişlerden büyük oluyor, ağaç kadar oluyor, öyle ki, havadaki kuşlar gelip onun dallarında yuva kurarlar."

- bunu yapan İsa’dır: o hardal tanesini alıp ekti, kocaman bir krallık oldu

“Çünkü size doğru bir şey söyleyeyim: sade bir hardal tanesi kadar imanınız oldu mu, bu balkana diyeceniz 'Buradan kalk, oraya git' ve gidecek. Sizin için mümkün olmayan bir şey yok.”

c. Rab senden aynısını bekliyor:

4. Melek, Gidyon’un imanını arttırıyor

Hakimler 6:21

“RAB'bin meleği elindeki değneğin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokununca kayadan ateş fışkırdı. Ateş eti ve mayasız pideleri yakıp kül etti. Sonra RAB'bin meleği gözden kayboldu.”

D. Gidyon babasının putlarını kırıyor (6:25-32)

Hakimler 6:25-32

25 Aynı gece RAB, Gidyon'a dedi: "Babanın öküzünü ve yedi yaşındaki ikinci öküzü al, sonra babanın Baal için yaptırdığı kurbanyerini yık. Onun yanındaki Aşera putunu kes. 26 Onra Tanrın RAB için bu tepenin üstünde uygun bir kurbanyeri yap. İkinci öküzü al, keseceğin Aşera putunun odunlarıyla yakmalık kurban olarak sun."

27 Gidyon adamlarından onunu yanına alarak RAB'bin kendisine buyurduklarını yerine getirdi. Ne var ki, ailesinden ve kent halkından korktuğu için bunu gündüz yapacağına gece yaptı.

28 Sabah erkenden kalkan kasaba halkı gördü, nasıl Baal'ın kurbanyeri yıkıldı, yanındaki Aşera putu kesildi, ve ikinci öküz yeni yapılan kurbanyerinin üzerinde sunuldu.

29 Birbirlerine, "Bu işi kim yaptı?" diye sordular. Araştırıp soruşturduktan sonra, bu işi Yoaş oğlu Gidyon'un yaptığını anladılar. 30 Bunun üzerine Yoaş'a, "Oğlunu dışarı çıkar" dediler, "Ölmesi gerek. Çünkü Baal'ın kurbanyerini yıktı, yanındaki Aşera putunu kesti."

31 Yoaş çevresindeki öfkeli kalabalığa, "Baal'ı savunmak size mi düştü?" dedi, "Siz mi onu kurtaracaksınız? Kim onu savunursa gün doğmadan ölecek. Eger Baal tanrıysa, bırakın kendini savunsun. Yıkılan kurbanyeri onundur!"

32 Bu lafın üzerine, hani "Baal kendini savunsun, yıkılan kurbanyeri onundur" O gün Yoaş, oğlu Gidyon'a Yerubbaal adını verdi.

1. Gidyon, Rabbin sözüyle korkuyu yendi

2. Gidyon babasına ve kardeşlerine karşı gitti

2.Kor. 6:17

“Onun için Rab diyor: "Onların arasından çıkın, ayrılın! Mundar bir şeye dokunmayın, ve işte, ben sizi kabul edecem.”

3. Hakikatı bırakıp yanlışı desteklediler