İbraniler Mektubu - 1. vaaz

İsa ve peygamberler (1:1-3)İbraniler 1:1-3

1 Eski zamanlarda Allah dedelerimize birçok defa ve birçok yollarda peygamberlerle konuştu. 2 Ama bu son günlerde bize kendi Oğlu ile konuştu:

-------------------------------------------------------

Giriş:

A. Oğul peygamberlerden farklıdır

1. Peygamberlerin işi nedir?

a) Allahı tanıtmak, onun buyruklarını bildirmek

b) Antlaşmayı hatırlatmak ve tövbeye çağırmak

c) teselli etmek

d) Mesihin geleceğini müjdelemek

2. Peygamberler Allah’ın sesini işitirdiler

a. ”birçok defa” konuştu

  1. Nuh’dan - İbrahim’e kadar - 3500 sene konuşmadı

  2. Yusuf’dan - Musa’ya kadar - 430 sene konuşmadı

  3. Malaki’den - Yahya’ya kadar - 430 sene konuşmadı

b. “birçok yollarda” konuştu

c. ‘eski zamanlar’da konuştu

3. ama şimdi Allah bize konuşmak için artık sade OĞLUNU kullanacak

a. ‘bu son günlerde’

b. “bize kendi Oğlu ile konuştu”

(1) Allahın sesi İsa’da bulunurdu

a) Allah bütün insanlığa gökten konuşmak istemedi

b) insandan beden aldı

c) beden Kutsal Ruhla dolu idi

(2) İsa’nın konuşması üç derecede oldu

a) Sözlerle -

Markos 14:31

“Gök ve yer ortadan kalkacak ama benim sözlerim ortadan kalkmayacak.”

Yuhanna 6:63

“Yaşamı veren ruhtur, bedenin bunda faydası yok. Size söylediğim sözler - onlar ruhtur, onlar yaşamdır.”

Yuhanna 15:3

“Size söylemiş olduğum sözden için siz zaten temizsiniz.”

b) İşlerle -

c) Mucizelerle

Rom 1:4

“Ama kutsallık ruhuna göre kuvvetle ve ölülerden dirilmekle Allahın Oğlu olarak ilan edildi.”

1.Krallar 17:21-22

İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp RAB'be şöyle dua etti: "Ya RAB Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver." RAB İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü.

Markos 6:41-42

Ve kızanın elini tutup ona "Talita kumi." dedi (onun anlamı da şudur: "Kız, sana diyorum kalk!'). Ve kız dakkada ayağa kalkıp yürümeye başladı. Kız oniki yaşında idi. Kişiler de şaşkına döndüler.

B. Oğul peygamberlerden üstündür

1. Onu her şeyin üzerine mirasçı kıldı

Yuh. 5:26

“Çünkü nasıl Baba'nın kendisinde yaşam varsa, aynı öyle Oğul'a da verdi, kendisinde yaşam olsun”

2. Onunla dünyaları yaratmıştı

Yuh. 12:49-50

“Ne de olsa, ben kendimden konuşmadım. Ama beni göndermiş Olan Baba, o kendisi bana buyurdu, ne söyleyeyim ve ne konuşayım diye. Ve biliyorum, Onun buyruğu sonsuz yaşamdır. Ben de ne konuşursam, Baba'nın bana söylediği gibi konuşuyorum"

Matta 11:27

“Baba her şeyi benim elime verdi. Ve Babadan başka kimse Oğluyu tanımıyor. Ve Oğuldan başka kimse Babayı tanımıyor. Ama Oğul kime Babayı açıklarsa, o kişi de Babayı tanıyacak.”

3. Oğul, Allahın şanlılığının şıllantısıdır

4. Onda Allahın asıl tabiyetini görüyoruz.

5. Kendi kuvvetli sözüyle her şeyi ayakta tutuyor.

6. Günahlardan paklama işini bitirdi

7. yukarıdaki Büyük Kralın sağında oturdu.

Son: