İbraniler Mektubu - 20.vaaz / 10:19-39
Mesih'in kanı bize kuraj veriyor

19 Onun için, kardeşler, kurajımız var, İsa'nın kanıyla en kutsal yere girelim. 20 Mesih ne vakıt perdenin arkasına geçti (ve o perde aslında onun bedenidir), o vakıt bizim için oraya yeni ve canlı bir giriş yolu açtı. 21 Allahın evinin üzerinde büyük bir başgörevlimiz var. 22 Yüreklerimiz temiz kılındı, imanda tam emin olduk, yüreklerimiz kötü duygularımızdan temizlendi, ve bedenlerimiz saf suyla yıkandı. Madem öyle, yaklaşalım.

23 Umut ettğimiz ve açık açık söylediğimiz şeye hiç sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü bize söz Veren sadikandır.

24 Biz gene bakalım, birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. 25 Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için, hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor.

26 Çünkü hakikatı öğrendikten sonra, bile bile günah işledik mi, o vakıt artık günahlara karşılık hiç bir kurban kalmıyor. 27 Sade kalıyor, o korkunç davalamayı ve Allahın düşmanlarını yakıp bitiren o ateşi bekleyelim. 28 Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzere hiç acımadan öldürüldü. 29 Peki, kim Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz, o kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak. 30 Ne de olsa Rabbi tanıyoruz, O diyor:

"İntikam benimdir, karşılık ben verecem." Ve gene:

"Rab kendi halkını davalayacak."

31 Evet, diri Allahın eline düşmek korkunç bir şeydir!

32 Bir de eski günleri aklınıza getirin: o vakıt aydınlandınız ve sonra çekilere karşı büyük muharebeniz oldu. 33 Kimi kere siz aşağılandınız, çeki gördünüz, alçak düşürüldünüz. Kimi kere de, bunları çeken başkalarının dertlerini paylaştınız. 34 Mapusta olanlara yakınlık gösterdiniz. Mallarınızı güpegündüz alıp götürdüler, siz de onu sevinçle karşıladınız. Çünkü bilirdiniz ki, sizin daha yüksek ve kalıcı bir malınız var.

35 Madem öyle, kurajınızı ziyan etmeyin, çünkü onun karşılığı büyük olacak. 36 Size sabır lazım; öyle ki, Allahın istediğini yerine getirdikten sonra, söz verilen şeyi alasınız.

37 "Çünkü az vakıt kaldı,

Gelmekte Olan tez gelecek,

Hiç de oyalanmayacak."

38 "Benim doğru saydığım kişi imanla yaşayacak.

Ve ondan dönürse, canım o kişiden hoşlanmayacak."

39 Ama biz, geri dönüp perişan olanlardan değiliz. Biz, iman edip canlarını kurtaranlardanız.


Yazar, İsa’nın kurbanı ne kadar üstün olduğunu gösterdi. Bundan sonra artık şimdi bunun bizim için ne demek olduğunu gösterecek.

A. “En kutsal yere girelim” (a.19-22)

1. Ne kadar zor idi, Allahın yanına girmek

Mezmur 23:6

“Evet, yaşamımın her gününde, iyilik ve mutluluk beni izliyor ve uzun günler geçirecem RAB’bin evinde.”

Mezmur 84:1-4

“Ne cana yakındır senin evlerin, ey her şeyi yapabilen RAB’bim!

Ruhum tutuşuyor ve özlüyor RAB’bin avlularını,

kalbim ve bedenim neşe ile haykırıyor yaşayan Allaha.

Serçe kuşu bile bir ev buldu, acıkuşu da yavrularını koyacak bir yuva:

senin kurbanyerlerinin yanında, ey herşeyin Padişahı,

Kralım ve Allahım benim!

Ne mutlu senin evinde oturanlara: durmadan seni överler!

2. Ama bizim için bu her an mümkün olan bir hakikattır.

3. Sen Allaha nasıl yaklaşıyorsun?

- insanların yüzlerine bakmayan bir dilenci gibi mi, yoksa

- saygısız bir delikanlı gibi mi, yoksa

- fenalık yapmış ama af edilmiş bir evlat gibi mi?

4. Mesih perdeyi yırttı

Matta 27:51

“Ve işte, Allahevindeki ayırma perdesi yukarıdan aşağıya kadar yırtılıp iki parça oldu. Yer sarsıldı ve kayalar parçalandı.”

5. İsa başgörevli olarak bizim için ne yapıyor?

(1) yüreklerimiz temiz kılındı

Mezmur 51:10

”Ey Allahım, temiz bir yürek yarat bende, yepyeni bir ruh kök salsın içimde.”

Yeremya 17:9

“Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir”

1.Yuhanna 4:19-20

“Böylelikle biliyoruz, hakikattayız diye, ve böylelikle Onun önünde yüreklerimizi yavaşlattırıyoruz. Öyle ki, yüreğimiz bizi davalarsa bile, Allah yüreğimizden daha büyüktür. O her şeyi biliyor.”

(2) imanda tam emin olduk

(3) kötü duygulardan temizlendik

Mezmur 51:4

“Çünkü suçlarımı biliyorum, ve günahım her daim önümde.”

Rom 8:33-34

“Allahın seçtiği kişileri kim suçlayacak? Suçsuz çıkaran Allahtır. 34 Onları kim davalayacak? Ölen, hem de dirilen Mesih İsa'dır. O hem de Allahın sağında duruyor ve bizim için aracılık yapıyor.”

Açıklama 12:7-10

“Ve gökte muharebe oldu. Mihail ve onun melekleri ejdere karşı muharebe ettiler. Ejder de kendi melekleri ile muharebeye çıktı. Ama onlar kazanamadılar, gökte onlara artık yer kalmadı. Ve o büyük ejder, o eski yılan, adı 'İblis' ve 'Şeytan' olan, bütün dünyayı saptıran, işte o yeryüzüne atıldı. Ve kendisiyle birlikte, onun melekleri de yeryüzüne atıldı. Ve gökte şöyle yüksek bir ses işittim:

"Allahımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı, işte şimdi oldu. Onun Mesihinin kuvveti, işte şimdi oldu. Çünkü kardeşlerimizi kim suçlardı, o dışarı atılmıştır. Onları Allahımızın önünde gece gündüz suçlardı.”

(4) bedenlerimiz saf suyla yıkandı

1.Petrus 3:21

“Bunun karşılığı gibi, şimdi de vaftiz sizi kurtarıyor. Değil onda bedenin pisliği çıkartırılsın. Hayır, İsa Mesihin dirilişine dayanarak, kişi Allaha bakıp temiz bir duygu istiyor.”

B. “Sıkı tutunalım” (a.23)

C. “Birbirimize destek verelim” (a.24-25)

1. Ne için – sevgi ve iyi işler

Matta 5:16

“Aynı onun gibi, sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Öyle ki, sizin iyi işlerinizi görüp gökteki Babanızı şanlasınlar.”

2. Nasıl – toplantılarda

3. Bir örnek: Bar-Nabas

Apo 4:36-37 Rabbin işi için kendi tarlasını sattı

“Yusuf adında bir adam vardı. Kıbrıs doğumlu bir Levili idi. Apostollar ona 'Bar-Nabas' da bağırdılar, bunun türkçesi: kuraj veren. Onun da bir tarlası vardı. Ve onu satıp parasını apostolların ayaklarının dibine koydu.”

Apo 9:26-27 Pavlus’u apostollara tanıtırıyor

“Saul Yeruşalim kasabasına gitti. Öğrencilerinin arasına sokulmaya çalıştı, ama hepsi ondan korktular. İnanmadılar, açan o bir öğrenci oldu. Bar-Nabas gene, onu tutup apostolların yanına getirdi.”

Apo 11:22 Apostollar onu Antakya kasabasına gönderdiler

“Yeruşalimdeki topluluk onlardan için haber aldı ve bunun üzerine Bar-Nabas'ı Antakya'ya yolladı.”

Apo 11:29-30 Para yardımını onunla gönderdiler

“Öğrenciler de, karar verdi, herkesin elinden ne kadar gelirse, Yahudiye sancağında oturan kardeşlere yardım göndersinler. Onu yaptılar ve Bar-Nabas ile Saul'un elinden ihtiyarlara gönderdiler.”

Apo 12:25 Genç kardeşkızanı olan Markos’u yanına aldı

“Bar-Nabas ve Saul işlerini bitirip Yeruşalim'den döndüler. Yanlarına Markos lağaplı Yuhanna'yı da aldılar.”

Apo 13:2-3 Birinci misyonerlik yolculuğuna gönderiliyor

“Onlar oruç tutup Rabbe hizmet ettiler. O vakıt Kutsal Ruh şöyle konuştu: "Bana Bar-Nabas'ı ve Saul'u ayırın. Ben onları bir iş için çağırdım." Ondan sonra oruç tutup dua ettiler. Ve ellerini onların üzerine koyuyup onları yolcu ettiler.

Apo 14:11-12 Bar-Nabas’ın işi değil konuşmak, sakinlikle kişilere kuraj vermek

“Kalabalıklar Pavlus'un yaptığını görünce, başladılar yüksek sesle Likavoniya dilinde şöyle bağırsınlar: "Tanrılar insan kılığına girip bize indiler!" Ve Bar-Nabas'a Zeyus, Pavlus'a gene Hermes dediler, çünkü en çok konuşan o idi.“

Apo 15:22 büyük tartışma çıkarken, onu gönderdiler

“Bunun üzerine apostollar, ihtiyarlar, hem de bütün topluluk uygun gördü, aralarından adamlar seçip onları Pavlus ve Bar-Nabas'la birlikte Antakya kasabasına göndersinler.”


D. “Bile bile günah işlemeyelim” (a.26-31)

1. “çünkü...”

2. “bile bile” günah işlemek nedir?

(1) Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında çiğnemek

(2) kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey saymak

(3) merhamet ruhuna karşı dikilmek

3. İsa son fırsattır

Markos 12:6

“Adamın çok sevdiği tek bir Oğlu varmış. Son olarak, 'Oğlumu sayacaklar' diye, onu kiracılara yollamış”


4. Musa’ya ve İsa’ya karşı gitmek – hangisi daha korkunç?

Açıklama 20:15

“Ve bir kişinin adı o yaşam kitabında yazılı olarak bulunmadıysa, o kişi ateş gölüne atıldı.”

E. “Eski günleri aklımıza getirelim” (a.32-34)

1. korkunç bir örnek: Efes kilisesi (Açık 2:2-5)

"Ben senin işlerini biliyorum. Ve biliyorum ne kadar çok işliyorsun, ne kadar dayanıyorsun. Ve biliyorum, sen kötü kişilere hiç dayanamıyorsun. Kim kendini apostol getiriyor, ama aslında değildir, işte öyle kişileri sen denedin ve onları yalancı buldun. Sende sabır var. Benim adımdan için hep taşıdın ve yorulmadın. Gene de sana karşı bir şeyim var: sen birinci sevgini braktın. Onun için hatırla nereden düştün, tövbe et ve en birinci yaptığın işleri yerine getir. Öbür türlü, eger sen tövbe etmesen, ben sana tezlerde gelecem ve senin mumluğunu yerinden kaldıracam.

2. Bu kadar övülen bir kilisede nasıl sevgi olmayacak?

Cevap: biz başka sebeplerle de Rabbe hizmet edebiliriz:

(1) alışkanlık : “Bunu hep öyle yaptık”

(2) korku : “Rab için yeterince işlemezsen, sonsuzlukta yanacan”

(3) gurur : “Benim kadar kimse güzel ilahi söylemiyor (vaaz edemiyor, ders yapamıyor...)

(4) Mesihin işini bir firma işi gibi yapıyoruz: “Toplantımız büyüsün”

F. “Sabırla bekleyelim” (a.35-39)

1. KURAJ: “Karşılığınız büyük olacak”

1.Kor. 10:13

“Sizin başınıza henüz öyle bir hal gelmedi ki, öbür insanlara da aynısı gelmesin. Allah da sadikandır. O izin vermeyecek, siz öyle bir denemeye düşesiniz, hani taşıyabileceğinizden daha büyük olsun. Ama deneme ile birlikte aynı zamanda bir çıkış yolu da hazırlayacak. Öyle ki, onu taşıyabilesiniz.”

2. SABIR: “Söz verilen şeyi alasınız” - Rab bizi neden bekletiriyor?

3. İMAN: “Doğru saydığım kişi imanla yaşayacak”

2.Kor 5:7

“Ne de olsa, değil görmekle ama imanla yaşıyoruz.”