İbraniler Mektubu - 30.vaaz / 13:9-14
Son nasihatlar - 2

9 Türlü çeşit yabancı öğretişlerle sağa sola sürüklenmeyin. Çünkü iyidir, yürek merhamet ile sağlamlaştırılsın, değil yemek meseleleri ile - onlarla uğraşanlar ondan hiç bir fayda göremediler. 10 Bizim öyle bir kurbanyerimiz var ki, öbür Allahevinde hizmet edenlerin hakları yok ondan yesinler.

11 Çünkü başgörevli oradaki hayvanların kanı, günah kurbanı için en kutsal yerin içine getiriyor. Ama o hayvanların bedenleri, halkın yaşadığı yerin dışında yakılıyorlar. 12 Aynı onun gibi İsa da, kasabanın kapısından dışarı çeki gördü, halkı kendi kanıyla kutsal kılsın diye. 13 Madem öyle, biz de kasabadan dışarı çıkıp Onun yanına gidelim ve Onun utancını biz de taşıyalım. 14 Zaten burada kalıcı bir kasabamız yok, gelecekteki kasabayı arıyoruz.

---------------------------------------------------

Giriş:

A. Merhametin kuvveti

1. din ve merhamet

2. İsa Mesih dinin sonudur

a. merhamet ve işlemek

İbr 6:1-2

“Onun için Mesihin temel öğretişlerini geride brakalım ve tamamlık durumuna doğru ilerleyelim. Yeniden aynı temeli koymayalım: hani, ölü işlerden tövbe etmek, Allaha iman etmek, 2 türlü vaftiz meseleleri için öğretiş, el koymak, ölülerin dirilişi ve sonsuz davalama.”

Gal 3:3

“Bu kadar akılsız mısınız? Ruh'la başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz?”

b. soru: "Ama sade merhamet yeterli olabilir mi? Kişide lazım biraz korku olsun"

3. Merhamet yeni bir yaşam prensibidir

a. bu sistem herşeyi değiştiriyor:

  1. Allahla olan ilişkim: artık merhametin içinde duruyoruz (Rom 5:1)

  2. kendi kendimie bakışım: var fırsatım, kendimi kabul edeyim

  3. evlilikteki ilişkim: değil üstünlük kavgası , değil eşitlik , ama gönüllü alçalma

  4. topluluğun içindeki ilişkiler: birbirleriyle aynı durumda olanlar gönül razılığıyla güdücülere sesliyorlar. sevgiden gelen bir şey

Mat 23:8-10

Size gene 'muallim' demesinler, çünkü tek bir Mualliminiz var, ve siz hepiniz kardeşsiniz. 9 Ve yeryüzünde kimseye 'baba' demeyin. Çünkü tek bir Babanız var, O da göktedir. 10 Size 'güdücü' demesinler. Çünkü tek bir Güdücünüz var, o da Mesihtir.

İbr 13:17

Size güdücülük yapan kardeşleri sesleyin, onlara boyun eğin. Çünkü sizin canlarınıza bakan ve bir gün onlardan için hesap verecek olan onlardır. O işi sevinçle yapsınlar, değil kahırlanarak; o sizin için faydasızdır.

b. sonuç (rezultat): "Yüreğin Tanrı lütfuyla güçlenmesi"

2.Kor 12:9

Ama Rab bana dedi, "Benim merhametim sana yeter. Çünkü benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor."

- Lütfum sana yeter.

B. Mesih'in yanında olmak

1. merhamet sisteminin bir privilegiası: kâhin olmak hakkı

İbr 13:10

“ Bir sunağımız var ki, tapınma çadırına hizmet edenlerin ondan yemeğe hakkı yoktur.”

Levililer 7:6-7

“Kâhinler soyundan gelen her erkek bu sunuyu yiyebilir. Sunu kutsal bir yerde yenecek, çünkü çok kutsaldır. Suç ve günah sunuları için aynı yasa geçerlidir. Et, sunuyu sunarak günahı bağışlatan kâhinindir”

Yuh 1:16

“Biz de hepimiz Onun doluluğundan aldık; merhamet üstüne merhamet aldık.”

2. uyarı: "Mesih’in yanında kalın"

a. Eski Ahit'te: Arınma Günü (Yom Kippur)

Lev 16:27

“Günah sunusu olarak sunulan ve kanları günahları bağışlatmak için kutsal yere getirilen boğa ile teke ordugahın dışına çıkarılacak. Derileri, etleri, gübreleri yakılacak.”

Hayvanların kanı ‘En Kutsal Yer’e - geri kalan parçalar dışarıda yaklılırdı

b. İsa'nın hayatında bu gerçekleşti:

3. İsa'nın kurbanı:

İbr. 9:11-14

“Ama Mesih gelecekteki iyi şeylerin başgörevlisi olarak geldi. Ve daha büyük ve eksiksiz olan Allahevine girdi. O Allahevi de elle yapılmamış, hani demek istiyorum bu dünyadan değildir. 12 Mesih yanına keçilerin ya da danaların kanını almadı. Hayır, kendi kanıyla, ilk ve son defa, en kutsal yere girdi ve böylelikle bize sonsuz kurtuluşu kazandırdı. 13 Keçilerin ve öküzlerin kanı, ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri kutsal kılıyor, hani onların bedenlerini Allahın önünde temiz kılıyor. 14 Madem öyle, Mesihin kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek; öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz. Mesih kendi kendini sonsuz Ruh ile lekesiz olarak Allaha kurban getirdi.”

4. "Kasabanın dışında"

a. ‘Kasaba’ = bizi koruyan, bize hoş duygular veren şeyler

b. o radan çıkmak lazım

Matta 10:34-36

“Sanmayın ki, geldim yeryüzüne barışıklık getireyim. Ben gelmedim barışıklık getirmeye, geldim bir kılıç getirmeye. 35 Çünkü ben bir adamın babasıyla arasını bozmaya geldim; ve bir kızın anasıyla arasını bozmaya geldim; ve bir gelinin kaynanasıyla arasını bozmaya geldim. 36 Ve adamın kendi ev halkı bile ona düşman olacak. 37 Kim babasını ve anasını benden daha çok severse, o bana layık değildir. Ve kim oğlunu ya da kızını benden daha çok severse, o bana layık değildir”

5. Biz de onun yanına gidelim

2.Kor. 6:16-18

“Ve Allahın evi putlarla ne birliği olabilir? Ama biz yaşayan Allahın eviyiz. Allahın dediği gibi: "Ben onların aralarında oturacam ve yürüyecem. Ben onların Allahı olacam, onlar da benim halkım olacaklar." 17 Onun için Rab diyor: "Onların arasından çıkın, ayrılın! Mundar bir şeye dokunmayın, ve işte, ben sizi kabul edecem. 18 Ben size Baba olacam, siz bana çocuklar ve kızlar olacanız." Evet, sonsuz kuvvetli Allah öyle diyor”.