İsrailin kralları - 6. vaaz
Ahav ve İzevel

Giriş:

- Geçen hafta ne gördük? - severna tarafı İsrail'in kralı Yarovam'ın sonu: bir peygamber geldi - 'Senin soyundan kimse kral kalmayacak, bütün erkekler gömülmeden ölecekler'

- kral Yarovam önce Rabbin tapınışında kompromis yaptı ve politik amaçlarla başka tapinma yeri ve başka kahinlik sistemi koydu, hem de başka tanrıların tapılmasına izin verdi.

- onun ölümünden sonraki krallar bu sistemi 200 sene devam ettiler - İsrail krallığının sonuna kadar - ama gittikçe daha fazla Rabden uzaklaştılar

- Yarovam'ın oğlu Nadav sade iki sene krallık yaptı, sonra Baaşa onu öldürdü kendini kral yaptı

- Baaşa'nın soyu da kalmadı: o 24 sene krallık sürdü, onun oğlu Elah gene sadece 2 sene.

- Zimri onu öldürdü, ama kendisi sade 7 gün kral iskemlesinde oturdu, sonra Omri onu öldürdü

- görüyoruz ki, artık bu krallığın üzerinde hiç bereket yok - Rab Yarovam'a sözünü vermişti: sen benim buyruklarımı tutarsan, seni Davut kadar büyük bir kral yapacam - ama ne yazık ki, kralliĸlarını insanca sürdürmeye seçtiler

- yetmiyor bu, bütün bu zamanın içerisinde Yahuda krallığı ile savaşlar sürüyordu - kardeş kardeşe

A. Ahav'ın babası: Omri

- kral Omri zamanında iç savaş bile oldu: Tivni adında bir general ona karşı koydu - ancak .ok sene sonra asıl kral olabildi

1.Krallar 16:24

"Omri, Şemer adlı birinden Samiriye Tepesi'ni iki talant gümüşe satın alıp üstüne bir kent yaptırdı. Tepenin eski sahibi Şemer'in adından dolayı kente Samiriye adını verdi."

- artık İsrail krallığında Yeruşalim'in kopyası vardı: dik yamacın üstüne kurulmuş bir kasaba; onu düşmanlar or ele geçireceydiler. Orada İsrail kralları zamanla çok büyük binalar yaptılar

1.Krallar 16:25

"RAB'bin gözünde kötü olanı yapan Omri, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı."

- sanki bir senaryo hazırlanıyor: Yahuda'ya karşı İsrail - Davut'un soyuna karşı kafa kaldıran katiller - Yeruşalim'e karşı Samiriye - Levili kahinlere karşı insanca seçilmiş kahinler - Antlaşma Sandığına karşı iki altın dana

- sanki birisi Rabbin bütün işlerini kopya yapmış, ona karşı işlemeye kalkıyor: bugün görecez, nasıl bütün İsrail zamanında en korkunç bir düşman kalkıyor - Rabbin işini ve tapınışını yok etmeye kalkıyor: o da Omri'nin oglu Ahav ve onun karısı İzevel

- onun zamanında sanki en büyük ruhsal savaş oldu: Rabbin işini tapınışını ve insanlarını bütün yok etmeye çalıştılar - böylece sanki Antihristin örneği oldular

B. Ahav ve karısı İzevel

1. Ahav'ın günahları

1.Krallar 16:29-33

Yahuda Kralı Asa'nın krallığının otuz sekizinci yılında Omri oğlu Ahav İsrail Kralı oldu ve Samiriye'de yirmi iki yıl krallık yaptı. 30 RAB'bin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı.

31 Yarovam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi, bir de Sayda Kralı Etbaal'ın kızı İzevel'le evlendi. Gidip Baal'a hizmet ederek ona taptı. 32 Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu. 33 Ayrıca Tanrıça Aşera'yı simgeleyen bir de sütun yaptırdı. Ahav İsrail'in Tanrısı RAB'bi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi.

- daha önceki krallar putperestlikle kompromis yaptılar: hem Rabbe tapmaya devam ettiler, hem de başka yerlerde Baal ve Aşera putlarına taptılar

- Ahav da hepten Rab'den kopmak istemedi: çocuklarına öyle adlar koydu, içinde gene Yahve'nin adı geöiyor: Ahazya ('Rab elinde tutuyor'), Yoram ('Rab yücedir') ve Atalia ('Rab kuvvetlidir')

- Mahallemizde de kaç kişi kızanlarına "İsa" adını ya da Kutsal Kitaptan başka bir ad koydular - ama kendileri artık meydanda yok

- Ama Ahav bir adım daha öteye gitti: o artık altın danalardan bıktı ve yeni başkente başka bir tapınak yaptı - ama değil Rabbe, bir puta! Saydalıların tanrısına - ona Baal dediler: Rab demektir

- neden öyle yaptı - onun arkasında İzevel adında bir karısı vardı: Sayda kralının kızi idi - Ahav'ın babası o kralla anlaşma yaptı ve bağlantısını pekiştirmek için oğlunu onun kızı ile evlentirdi

- Ahav'ın babası Saydalıların yardımını istedi Suriyeye karşı - demek onun tek amacı politika idi

- İzevelin babası 'Etbaal" idi - o hem kral hem kahin, ve İzevelin kendisi de Baal putunun görevlisi idi.

- o kadın bütün zaman için Rabbin düşmanları için bir kötü örnek oldu:

1. putperestlik - Süleyman'ın karıları sade kendi bildiklerine tapmak istediler - ama İzevel sanki Baal putu için bir misyoner idi: bütün İsrailde Rabbin adını yok etmeye çalıştı

- bu amaçla sahte peygamberler yetiştirdi: Baal putunun propagandasını yapan 450 peygamber, Aşera putunun propagandasını yapan 400 peygamber vardı

- İzevel her gün onlara sarayda baktı, onları besledi, onlara aylık verdi (18:16)

2. katillik - Rabbin peygamberlerini yakalatırıp öldürtürdü

3. zina - hem ruhsal anlamda (Rabbin halkı ona 'evli' gibi sayılırdı) - hem de gerçek anlamda: Baalin tapınışında hem kadın, her erkek görevliler vardı; onlarla seks yapmakla Baal'a taptıklarını sanırdılar.

4. büyücülük - kendi amaçları için kötü ruhlarının yardımını aradı

- Süleyman'ın ölümünden sonra sade 56 sene geçti - 6 kral kalktı ve atıldı - ve bu kadar kısa zaman içinde İsrail halkının yarısı en yüksek yerden en korkunç düşüş gördü

2. Rab'den bir uyarı: Eriha kasabası

1.Krallar 16:34

Ahav'ın krallığı döneminde, Beyt-Elli Hiel Eriha Kenti'ni yeniden inşa etti. RAB'bin Nun oğlu Yeşu aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Hiel ilk oğlu Aviram'ı kaybetme pahasına kentin temelini attı; en küçük oğlu Seguv'u kaybetme pahasına da kentin kapılarını taktı.

- bu olay aslında konumuzla hiç ilgisi yoktur - ama gene de çok önemlidir: bir uyarı "Rab mutlaka sözünü yerine getirecektir - geç de olsa"

- tam 300 sene önce Yeşu zamanında Eriha kasabası yıkıldı (borazanlar) - o zaman Rab o kasabayı Yeşunun ağzından lanetledi: bir köy kalacaktı, ama kim duvarını yaparsa, onun en büyük ve en küçük oğlu ölecek diye (Yeşu 6:26)

- Rabbin sözü şaşmaz:

2.Petrus 3:8-9

Yalnız, sevgililer, şu mesele gözünüzden kaçmasın: Allahın gözünde bir gün bin sene gibidir, bin sene de bir gün gibidir. 9 Kimi kişiler sanıyor, Allah vermiş olduğu söz için geçe kalıyor. Hayır, öyle değil. O size karşı sabırlıdır. İstemiyor, kimse yok olsun, ama istiyor, herkes tövbeye gelsin.

- bu adamın oğullarının ölmesi lazımdi herkesi düşündürsün - ama ne yazık pek fayda getirmedi - 100% herkes o temayı konuştu - ama ne fayda? - lazımdı anlasınlar ki "Bizim yaptıklarımız fena, Rab bizi cezalandıracak - ama sade lafta kaldı

C. İlyas ve Kuraklık

1.Krallar 17:1

Gilat'ın Tişbe Kenti'nden olan İlyas, Ahav'a şöyle dedi: "Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak, ne de çiy düşecek."

- en kötü zamanda Rab ilgisiz kalmıyor - kendine göre uygun bir işçi hazırlıyor: bir tek adamla kurtuluş getirdi

- İlyasın büyüklüğü: (a) onun tekrar geleceği beklenirdi (Yahyaya sordular: "Sen İlyas mısın?")

(b) o Musa ile beraber İsanın yanında göründü (Matta 17)

- 3 1/2 sene yağmur yağmayacaktı - ama bunun en başta bilmezdiler - belki de 10 sene sürecekti

- bu sanki Ahav ve İzebelin suratına bir şamar: gece gündüz Baal'a taptılar, o halka bolluk ve bereket getirsin - ama onun gücü yok, gök kapılarını açsın; o güç sade Rabde var.

1.Krallar 17:2-7

O zaman RAB, İlyas'a şöyle konuştu: 3 "Buradan ayrıl, doğuya git. Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'nde gizlen. 4 Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin." 5 RAB'bin söylediklerini yapan İlyas, gidip Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti. 6 Dereden su içiyordu, kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu. 7 Ancak ülkede yağmur yağmadığı için bir süre sonra dere kurudu.

- Musa ile benzerlikler: Rab kendi halkına çölde su, ekmek ve et veriyor hem de her gün

- Rab kendi halkına bakıyor: lazımsa mucize ile (burada) ya da başka insanların yardımı ile

1.Krallar 18:3-4

Ovadya RAB'den çok korkardı. 4 İzevel RAB'bin peygamberlerini öldürdüğünde, Ovadya yüz peygamberi yanına alıp ellişer ellişer mağaralara gizlemişti ve yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamıştı.

- ama bu kolay olmadı: en sonunda İlyas gene susuz kaldı: şimdi ne olacaydı?

- öyle bir duruma geldin mi: Rabbin istediğini yapıyorsun ama en sonunda fayda yok diye düşünüyorsun?

- Rab şimdi nasıl İlyas'a kuraklıkta bakacak? bu temalar hem gündelik ihtiyaçar için oluyor, hem de ruhsal kuraklık için - çünkü görüyoruz, nasıl ikisi beraber gidiyor, değil mi?

- bugünlerde işsizlik ve parasızlık sade ekonomya konusunda değil, ruhsal konularda da kriza getirdi - Rab şimdi İlyas'ın hayatından bize bu 3 1/2 sene için ders verecek:

- bu olaylar sanki Matta 6:33 ayetinin bir komentarıdır:

"Siz gene, en birinci Onun krallığının ve Onun doğruluğunun peşine düşün. O vakıt size bütün bu şeyler de verilecek"

- iyi güzel - ama onu nasıl yapacaz:

1. ders: rahatını ve alışkanlıklarını boz

1.Krallar 17:8-9

O zaman RAB, İlyas'a dedi: "Şimdi kalk git"

- İlyas o derede aylarca durdukan sonra rahatlığa alıştı: Rab beni besliyor - ve sanıyorum, Rab onu biraz harekete geçirmek istiyor, onun peygamberi uykuya dalmasın

- "kalk, git" - belki bu bizim için de uygun bir retsepta: kalk, git - ben seni besleyecem, ama en peşin kalk, git.

- tabii ki, Rab burada gurbetçilik için konuşmuyor, ama kafada değişiklik yapmak meselesi

- "Kalk, git" İbrahim'e söylenen sözler - Rab her zaman bu metodla yenilik yapıyor, oturduğun yerde bir şey bekleme - çık imanla, kendini riske at

2. ders: korkularını yen

1.Krallar 17:8-9

O zaman RAB, İlyas'a dedi: "Şimdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Sarefat Kenti'ne yerleş.”

- bu İlyas için hiç de kolay olmadı: o birhangi kasaba değil, tam İzevel'in memleketi; Rab onu sanki aslanın ağzına yolluyor

- "Ama Rab, onlar beni orada bitirecekler!" - Rabbin planı başka, tam korkunçluğun içinde o bizi besleyecek

- Sarefat kasabası 120 km uzaklıkta idi - Ahav ve İzevel İlyas'ı arardılar, bütün polis onun peşinde - ve şimdi İlyas lazım o kasabalardan geçsin nerede onu arıyorlar

- biz de korkmuyor muyuz?

3. emin ol ki, Rab sana bakacak - zaten hazırlık yaptı

1.Krallar 17:9

Orada dul bir kadına buyruk verdim, sana yiyecek versin.

- Rab zaten kendi işçisi için işleri düzdü, o yok olmasın diye

- ama bunun yapmak için en olmayacak metodları ve kişileri kullanıyor: bir dul kadın - kendisinden daha umutsuz bir durumda olan bir kişi - değil o kasabada zengin bir tücar ya da politikacı, hani yemek bulabilen kişiler - ama en umutsuz kişiyi kullandı

4. gururunu yen

1.Krallar 17:10

Sarefat'a giden İlyas kentin kapısına varınca, orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına: "Bana içmek için biraz su verebilir misin?" dedi. 11 Kadın su getirmeye giderken İlyas yine konuştu: "Lütfen bir parça da ekmek getir."

12 Kadın, "Senin Tanrın yaşayan RAB'bin adıyla ant içerim, hiç ekmeğim yok" diye karşılık verdi, "Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak, ölüp gideceğiz."

- Rab, Filipus'u Samiriye halkına gönderdi - Yahudiler onlardan hiç azlaşmazlardı

5. Rabbe vermeye alış

13 İlyas kadına, "Korkma, git yiyeceğini hazırla" dedi, "Yalnız önce bana küçük bir pide yapıp getir. Sonra oğlunla kendin için yaparsın. 14 İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 'Toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek.'" 15 Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler. 16 RAB'bin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca, küpten un, çömlekten yağ eksilmedi.

- bereket ALMAK için, en birinci bereket OLACAKSIN - bunların arasında bir bağlantı var:

- bu dul kadında iman vardı - bu mucize benziyor İsanın 5000 kişiyi beslemesine - o mucize o kadar önemli ki, bütün 4 İncilde geçiyor

- bu dul kadın bir de İsaya balıklarını veren o küçük çocuk birbirlerine benziyorlar:

(1) elinde NE VARDI verdiler

- Rab onlardan olmayan bir şey istemedi, ama var olan şeyler

- aynı bunun gibi Rab senden beklemiyor, büyük şarkıcı olasın Rab için, ya da mucize yapasın - ama ne kadar az, ya da önemsiz görünen bir vergi de olsa.... ONU KULLAN

1.Petrus 4:10

"Herkes nasıl bir vergi almışsa, onunla birbirinize hizmet edin. Böylelikle Allahın vergilerine iyi idareci olursunuz. Allahın vergileri de türlü çeşittir: 11 Kim konuşursa, Allahın sözlerini konuşur gibi konuşsun. Kim hizmet ederse, Allahın verdiği kuvvetle hizmet etsin."

- burada konuşma ve hizmet etme vergilerinden konuşuyor

(2) elinde NE KADAR VARDI verdiler

- bu dul kadın lazımdı bütün yemekler versin, ama Rab istiyor en birinci bizim iç tarafımızı:

Matta 22:37-38

"Ve İsa ona şöyle konuştu: "'Allahın olan Rabbi seveceksin bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla.' En büyük ve en birinci buyruk budur."

- yürek: senin duygularında en büyük tema nedir, neye heyecanlıyorsun?

- can: senin gücün - energian, işin ve paran

- akıl: senin düşüncelerin - kendini geliştirmek, okumak, ilerlemek

Son iman denemesi

Bir süre sonra ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı, sonunda öldü. 18 Kadın İlyas'a, "Ey Tanrı adamı, alıp veremediğimiz nedir?" dedi, "Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldin?"

19 İlyas, "Oğlunu bana ver" diyerek çocuğu kadının kucağından aldı, kendi kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. 20 Sonra RAB'be şöyle yalvardı: "Ya RAB Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın?" 21 İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp RAB'be şöyle dua etti: "Ya RAB Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver."

22 RAB İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü. 23 İlyas çocuğu yukarı odadan indirip annesine verirken, "İşte oğlun yaşıyor!" dedi.

24 Bunun üzerine kadın, "Şimdi anladım ki, sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten RAB'bin sözüdür" dedi.

- daha önce kadın güzel şeyler konuştu, ama yüreğinde kesin iman henüz yoktu - ama şimdi anladı


Eyub 42:5-6

Senin hakkında bütün bildiklerim sade kulaktan duyma idi, ama şimdi gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyorum, toz ve kül içinde tövbe ediyorum.

- diliyorum bizden daha çok kişi o dereceye gelsin: Allahı artık tanımış olalım

Son:

- İlyas'ın hayatında büyük kuraj alalım ve aynı zaman o bize örnek olsun

- en kötü zamanda bile Rab işliyor

- en kötü zamanda bile Rab kendi işçilerini koruyor ve besliyor