Matta 11:2-11

Yahya, ?lyas ve ?sa

- Bugün birkaç foto?raf getirdim: bakin sakkall?lar, arapça harfler, ama bunlar müslüman de?il

- bu insanlar?n kutsal sayd?klar? bir kitap var: ama bunlar Yahudiler de?il

- bak?n nas?l suya giriyorlar, sanki vaftiz yap?yorlar, ama bunlar hristyan de?il

- bunlar SAB??LER - yeryüzünde 100.000 kişi kadar kald?ö ço?unlukla ?ran ve ?rak'ta - Yahya'y? Mesih gibi kabul ediyorlar, onun ad?nda s?k s?k vaftiz oluyorlar

- Nas?l oluyor 2000 sene sonra, hala öyle kişiler var? Yahya ne kadar büyük idi, öyle bir efekt braks?n?

2 Yahya da mapusta Mesihin işlerinden için işitmişti. Ve kendi ö?rencilerinden iki kişi yollad?. 3 ?sa'ya sordular:

"Gelecek olan sen misin, yoksa başkas?n? m? bekleyelim?"

4 ?sa onlara şöyle cevap verdi:

"Döndü?ünüzde Yahya'ya anlat?r?n neleri işittiniz, neleri gördünüz:

5 Körlerin gözleri aç?l?yor ve sakatlar yürüyor,

lepral?lar temizleniyor ve sa??rlar işitiyor,

ölüler diriliyor ve fukaralara 'iyi haber' bildiriliyor.

6 Ve ne mutlu o adama ki, benden kösteklenmez."

7 Oradan ayr?ld?lar. Ve ?sa kalabal?klara Yahya'dan için konuşmaya başlad?:

"Iss?z yerlere neyi görmeye gittiniz? Rüzgâr?n sallad??? bir saz m?? 8 Evet, neyi görmeye gittiniz? Yumuşak rubalar? giyiyen bir adam m?? Bak?n, yumuşak rubalar? giyiyenler, krallar?n saraylar?nda oturanlard?r. 9 Evet, neyi görmeye gittiniz? Bir peygamber m?? Do?ru, ama ben size diyorum: o bir peygamberden daha büyüktü. 10 Kitap'ta yaz?l? olan şu sözler Yahya'dan için yaz?ld?: "te, ben habercimi senin önünden yolluyorum. O, senden önce senin yolunu haz?rlayacak." [[

11 Size do[ru bir şey söyleyeyim: kad?ndan do?anlar?n aras?nda henüz öyle bir kişi ç?kmad?, Yahya'dan daha büyük olsun. Ama gökün krall???nda en küçük olan, ondan daha büyüktür.

Yuhanna 1:33-34

33 Ve ben Onu tan?mazd?m. Ama kim beni yollad?, su ile vaftiz edeyim, O bana demişti: 'Kimde görüyorsun, Ruh onun üzerine iniyor ve onun üzerinde duruyor, işte, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur.' 34 Ben de gördüm ve şahitlik yapar?m ki, Allah?n O?lu budur."

- Yahya vaftiz etti, iki amaçla

  1. (1) yeni bir halk haz?rlamak için

- eskiden nas?l Allah?n halk?ndan bir parça olurdun - daha do?uştan beri

- ama Yahya bambaşka bir metodla geldi: vaftiz - putperest halklardan bir kişi Yahudi olmak istedi mi, o rituallardan biri idi

- şimdi Yahya geliyor ve diyor ki: “Siz laz?m vaftiz olas?n?z. Sak?n demeyin: ?brahim bizim dedemiz” - neden: çünkü öyle konuşurdular

- ama Yahya diyor: “Öyle de?il, Allah?n gözünde hepiniz gavursunuz” - bundan sonra kimse otomatik olarak Allah?n krall???na girmeyecek - sen tek baş?na buna karar veriyorsun

- sanki ?sa'n?n ö?retişi önceden bildirmeye başlad?: Sen yeniden do?mal?s?n, Yeni Do?uş olmadan kimse Allah?n krall???na giremez - yok art?k 'ümmet', yok art?k kutsal halk - bundan sonra Allah?n halk? her kuşakta tek tek karar vermiş olan, gönüllü kişilerden oluşuyor

- Yahya yeni bir halk haz?rlad?, sonra onu ?saya teslim etti

  1. (2) vaftiz bir elek gibi idi, Mesihi bulmak için

- nas?l kumu eleyorsun, sade uygun, ince taneler kals?n - Yahya bütün ?srail halk?n? vaftiz etti, elekten geçirdi, tek bir kişiyi bulmak için

- Kutsal Ruh kimin üzerinde durursa, kutsal Ruhla vaftiz eden odur

- demek Yahya çok iyi bildi, ?sa Mesihtir

  1. 2. Yahya büyük depresyada

- ama şimdi uzun aylar geçti ve Yahyan?n bekledi?i olmad?. E?er ?sa Mesih ise, ben neden mapustay?m?

- Yahya kendisi için kah?rlanmazd? - ama onun kafas? alak bulak oldu: bekledi?i gibi olmad? - beklerdi ?sa kendisini ilan etsin, halk? ayakland?r?p Yahyay? mapustan ç?kars?n ve sonra kendini kral ilan etsin, Romal?lar? kovsun

- ama işler bekledi?i gibi olmad?: ?sa çok popüler idi, ama bir Mesih gibi davranmad?

- şimdi biz alt?k Mesih sözünü anlayal?m bir kurtar?c? gibi: sanki Mesih geldi insanlar? tek tek kurtars?n

- ama ?srailliler öyle düşünmüyorlar: onlar için Mesih Yahudilerin kral?d?r - daha fazla Atatürk gibi bir general: o 1923'te Grekleri Anadoludan kovdu, ?zmirde denize kadar kovalad? sonra bambaşka bir devlet kurdu

- Yahudiler Mesih dedikleri zaman bugüne kadar öyle bir kişiyi bekliyorlar

- Yahya şimdi soruyor “Sen misin, başkas?n? m? bekleyelim?” - acaba onu nas?l bir tonla, nas?l bir amaçla sordu:

(1) belki: “Haydi kendini göstersene - madem sen Mesih gibi davranm?yorsun, başkas? senin yerine geçecek, o yapacak”

- nas?l haçtaki haydut ba??rd?: “E?er Mesih isen kendini de, bizi de kurtar!” - ?say? harekete geçirmek istedi

(2) belki: gerçekten süphe etmeye başlad? - “Acaba yan?ld?m m?? Acaba yanl m? gördüm, boşuna umut ettim”

- o anlar imanl?lar korkunç zamanlard?r - sen de öyle şüpheye var m?ş?ün - “Belki inand???m her şey yalan”

- Yahya Eski Antlaşma'da bir peygambere çok benziyor: ?lyas - ve ?lyas da öyle bir şüphe ve umutsuzluk durumuna düştü - Rab de onunla karş?laşt? ve şüphelerini da??t?rd?

1.Krallar 19:10-13

?lyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen Tanr?'ya büyük bir istekle kulluk ettim" diye karş?l?k verdi, "Ama ?srail halk? senin antlaşman? reddetti, sunaklar?n? y?kt? ve peygamberlerini k?l?çtan geçirdi. Yaln?z ben kald?m. Beni de öldürmeye çal?ş?yorlar."

- Kral Ahav ve kraliçe ?zevel - gerçek Tanr?ya Yahveye hizmet etmeyi yasak ettiler

- ?lyas?n belli bir anlay?ş? vard?, Rab nas?l işleyecek diye - ama Rab şimdi o konuda de?işilik yapacam, art?k başka türlü işleyecem diyor

11 RAB, "Da?a ç?k ve önümde dur, yan?ndan geçece?im" dedi. RAB'bin önünde çok güçlü bir rüzgar da?lar? yar?p kayalar? parçalad?. Ancak RAB rüzgar?n içinde de?ildi. Rüzgar?n ard?ndan bir deprem oldu, RAB depremin içinde de de?ildi.

12 Depremden sonra bir ateş ç?kt?, ancak RAB ateşin içinde de de?ildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu.

13 ?lyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, ç?k?p ma?aran?n girişinde durdu. O s?rada bir ses, "Burada ne yap?yorsun, ?lyas?" dedi.

- ?lyas bilirdi nas?l Rab eskiden beri kendini gösterdi: f?rt?na, zelzele ve ateş (Musan?n zamn?nda Horev Da??nda)

- ama bundan sonra Rab işleyecek yumuşak bir sesle, ince bir yel ile: art?k masovo bütün halkla istemiyor u?raşs?n, ama insanlarla tek tek u?raşacak

- Ve şimdi Yahya da t?pat?p ayn? durumda: mapusta düşünmeye başlad?: “Yaln?z ben kald?m! Nerede Rabbin büyük işleri? Göremiyorum!”

- Fark ettiniz mi, bu laf, bu duygu bugün birçok kardeşlerde var: nerede o eski günler? Rab art?k işlemiyor. Kişiler art?k eskisi gibi kalabal?k gelmiyorlar.

- Yahya ?saya bakt? ve ondan f?rt?na, zelzele ve ateş bekledi - masovo halk? ele geçirsin ve sonra kendini kral ilan etsin

- ama öyle olmad?: bir lepral?y? iyileştirirken diyor ki “Sak?n kimseye bildirme, sade git kendini kahine göster” (Matta 8:4)

- ekmekleri, bal?klar? ço?alt?rd?ktan sonra halk deli oldu: ?sa önce balkan bindi sakland?, sonra gemilerle, teknelerle onun peşine düşüyorlar

- ve ?sa son çare onlar? bu yanl fikirden vazgeçirtmek için diyor: “Benim etimi yiyeceniz, kan?m? içeceniz” - Yuhana 6:66 ço?u onu terk ettiler

- art?k Rab başka metodla işleyecek, sen onu kabul etmeye haz?r m?s?n?

- eskiden BG'da nas?l: sokaklarda evangelizacia: mikrofonlarla, tonkolonalarla, yonikalarla büyük na?ara ile. "Ey, Eskiden ne kadar sevgi vard?!”

- şimdi Rab istiyor bambaşka işlesin: insanlarla tek tek - eskiden biz raz?yd?k kişiler gelsin masovo, ama bir şey anlamas?nlar, ama art?k istiyoruz, her gelen gerçekten kurtulmuş olsun

- bana çok bed geliyor: gidiyorum başka başka kasabalara, görüyorum insanlar?, güya hepsi imanl?, ama biliyorum, Rab geldi mi, onlar? almayacak

- birçok güdücüler sanki Yahyan?n kafas?nda: f?rt?na, zelzele ve ateş gibi büyük işler bekliyorlar - ama Rabbin ince sesle, hafif yelle konuştu?unu anlam?yorlar

- ?san?nn cevab?:

5 Körlerin gözleri aç?l?yor ve sakatlar yürüyor,

lepral?lar temizleniyor ve sa??rlar işitiyor,

ölüler diriliyor ve fukaralara 'iyi haber' bildiriliyor.

6 Ve ne mutlu o adama ki, benden kösteklenmez."

- eski peygamberler (mesela Yeşaya) zaten söylediler: "Mesih geldi mi, öyle mucizeler yapacak"

- ama anlam? daha büyük: ?sa diyor: "Zamanlar de?işecek, art?k bambaşka olacak!"

- art?k Rabbin işi böyle olacak - de?il: ordularla düşmanlar? yenmek, de?il: milyonluk bir halk? bir kerekten denizden geçirmek - de?il: yeryüzünde bir centyr, bir kral, bir saray, nereye herkes alt?nlar? getiriyor

- ama Rabbin işi art?k zay?f, at?lm ve alçakgönüllü insanlarla olacak - sen de onlar?n aras?nda m?s?n? Sen de kendini kör mü say?yorsun - yoksa Ferisiler gibi: "Biz kör de?iliz, görüyoruz!"

- sen de mi kendini lepral? say?yorsun - hani Rabbim gözünde i?renç?

- sen de mi kendini Lazar gibi ölü ve sanki bir mezarda imiş gibi hissediyorsun?

.... o zaman senin için umut var, o zaman Mesihin krall???nda sana yer var

- Kutsal Kitap? bir kitap gibi görmeye alt?k - ama unumayal?m ki, Malaki ve Matta aras?nda 430 sene geçti

- EA'n?n son sözlerine dikkat edelim, çünkü ?sa onlar? tekrarl?yor ve diyor ki onlar Yahya için konuşuoyr:

Malaki 4:4-6

4 "Kulum Musa'n?n yasas?n?, bütün ?srail'e iletmesi için Horev Da??'nda ona verdi?im kurallar?, ilkeleri an?msay?n.

5 "RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber ?lyas'? gönderece?im.

6 O babalar?n yüreklerini çocuklar?na, çocuklar?n yüreklerini babalar?na döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim."

- nas?l Yusufun hayat?ndan sonra 430 sene M?s?rda Allah sustu, uzun bir bekleme zaman? idi, ayn? onun gibi şimdi Allah 430 sene sustu, peygamber göndermedi - Malaki'nin son sözleri, nas?l geceleyin radyo stancias? kapan?yor: "Bugünün yay?na son veriyoruz. Yar?n saat yedide gene görüşmek üzere"

- ayn? biçimde Malaki diyor ki: "Siz o kadar Rabden uzaklait?n?z. Bir daha ondan haber almayacan?z. Sadece o son korkunç hesaplaşma gününden önce bir kere daha size ?lyas'? gönderecem"

- ?lyas hiç ölmeden göke al?nd? - sanki kişilerde öyle bir anlay brakt?: o görevini tamamlamad?, laz?m bir daha gelsin

- Ve Yahudiler beklerdiler ayn? insan yeryüzüne dönsün, bukvalno ayn? kişi, ayn? beden: Tişbe kasabas?ndan ?lyas

- F?s?h Bayram?nda sofra yap?l?yor ve ?lyas? bekliyorlar: belki ?lyas bu sene dönecek, diye ona kap??yorlar ve bir kadeh şarap yere döküyorlar

- bu peygamberlik sözlerine bakarak Mesih gelmeden önce ?lyas dönecek diyorlar.

Yuhanna 1:21

Ve ona sordular: "O zaman ne? Sen ?lyas m?s?n?" O da "De?ilim" dedi.

- Yahudilerin güdücüleri herşeyi materyalno anlad?lar. E?er Yahya deseydi: "Ben ?lyas'?m" onu kabul etmeyeceydiler: "Senin baban? tan?yoruz. O bize anlat?rd? nas?l do?dun. Sen ?lyas olamazs?n!"

  1. - başmelek şahitlik yapt?:

Luka 1:17

Rabbin önünden gidecek. ?lyas'?n ruhu ve kuvveti onda olacak. Öyle ki, babalar?n?n yüreklerini yeniden k?zanlar?na döndürecek. Seslemeyenleri de do?ru kişilerin akl?na döndürecek. Böylelikle Rabbe haz?rlanm bir halk yetiştirecek."

- ?lyas?n ruhu ve kuvveti: Yahya ayn? çölde yaşad?, kral?n günahlar?n? ortaya ç?kard? (kar?s?na karş?), ayn? biçimde giyindi (deve tüyünden rubalar ve deriden kay) insanlardan uzak, uzun saçl? ve sak?ll? - bak?ms?z, bütün ruh dünyas?nda yaşayan bir peygamber

  1. - ?sa şahitlik yapt?:

- Ne vak?t balkanda onun görünüşü de?işti, Musa ile ?lyas onun yan?nda idiler - Malaki 4'te Musa ve ?lyas geçiyor - ö?renciler hemen anlad?lar ki: "Art?k Rab 4430 sene sustuktan sonra yeniden halk?na konuştu."


Matta 17:3, 10-13

Ve işte, onlara Musa ve ?lyas göründü, nas?l ?sa'yla konuşurdular

10 Onun ö?rencileri de Ona şunu sordular:"Madem öyle, kanun muallimleri nas?l diyorlar ki, en birinci laz?m ?lyas gelsin?"

11 O da onlara cevap verip dedi: "Evet, ?lyas sahiden de geliyor ve herşeyi yeniden s?raya sokacak. 12 Ama ben size diyorum: ?lyas zaten geldi, ama onu tan?yamad?lar, ve ona istedikleri gibi yapt?lar. ?nsano?lu da onlar?n ellerinden ayn? çekiyi görecek."

13 O vak?t ö?renciler anlad?lar ki, ?sa onlara vaftizci Yahya'dan için konuştu.

- ilk bakta öyle de?il: Yahya sanki ne yapt?? - ?lyas çok daha büyük işler yapt?:

- gökyüzünü kapad?, ya?mur ya?mas?n - yemek ço?alt?rd? - beygirlerden daha h?zl? kaçt? - ölüleri diriltirdi

- ve en önemlisi: düşmanlar?n? yendi (450 put peygamberi) ve nas?l geldiler onu yakalamaya, askerlerin üzerine ateş ya?d?rd? - ama askerler Yahya için gelirken o bir şey yapamad?: tutukland?, mapusa at?ld? ve en sonunda onun kafas?n? kestiler

- başka peygamberle gelecek zaman için peygamberlik yapt?lar: Yeşaya, Daniel - o kadar büyük sözler verdiler; insanl???n tarihini bir razpisanie gibi anlatt?lar

- Yahya sade tek bir peygamberlik yapt?: "Benden sonra başka birisi gelecek - o benden büyüktür."

- ?sa gene de diyor: "En büyük peygamber Yahya idi" - nas?l?

(1) öbür peygamberler onun hakk?nda konuştular, gelece?ini söylediler

- kişiler diyorlar: "?sa peygamber idi" - cevab?m: ?sa peygamberden daha büyüktü, çünkü onun yolunu haz?rlayan bir perygamberi var. Peygamerin peygamberi olur mu?"

- ama Yahyan?n gelişi bile haz?rland? ü o bile daha önce bildirildi

(2) Daha anas?n?n karn?nda iken Kutsal Ruh ile dolu olacak. (Luka 1:15)

- EA'da peygamberler büyüdükten sonra belli bir günde peygamber olmaya ça?r?ld?lar, ancak o zaman Kutsal Ruhu ald?lar

- mesela: Elişa - ?lyas'? nas?l gördü göke ç?karken, o zaman Kutsal Ruhu ald?

(3) çünkü kendi gözleriyle Mesihi gördü -

- Balam: Musa'n?n zaman?nda, ?srail çölde iken Mesih'in gelece?i hakk?nda konuştu

Say?lar 24:17

'Onu görüyorum, ama şimdilik de?il, Ona bak?yorum, ama yak?ndan de?il. Yakup soyundan bir y?ld?z ç?kacak, ?srail'den bir önder yükselecek.

- ama Yahya, daha do?madan önce bile ?say? tan?d?

Luka 1:41

Ve öyle oldu ki, Elizabet Meryem'in selam?n? işitince, onun karn?ndaki bebek f?rlad?. Elizabet de Kutsal Ruh'la doldu.

- EA'daki en büyük Allah adamlar? bile Allah?n ayd?nl???na sahip idiler - ama o sadece bir mum kadar ayd?nl?k

- Malaki 4:2 (ayn? bölümde nerede Yahyan?n gelişinibildiriyor) "Iş?nlar?yla şifa getiren do?ruluk güneşi do?acak"

- ikinci ?lyas?n, yani Yahyan?n gelişinin zaman?nda Allah?n ayd?nl??? do?acak bir güneş gibi

- bu laf bize bugün çok büyük kuraj versin: ne ? sen Yahya'dan, yani en büyük peygamberden daha büyük imişin?

- sen kendi mülüslü?ünü zor yenip toplant?ya geliyorsun? Sen ki, s?radan bir hayat yaş?yorsun, gündelik problemlerle u?raş?yorsun - Yahyadan büyük müsün?

- Yahya çölde yaşad?, insanlardan uzak: ama sen yar?m saate dayanam?yorsun, Rable yaln?z kalas?n, hemen huzursuz oluyorsun

- Yahya çekirge ve yaban bal? yedi: ama onlar? spetsialitet dükkan?ndan por?çka yapmad? - ne bulduysa yedi, ama biz ne kadar zaman ay?r?yoruz yeme?e

- Yahya ölmüş hayvanlar?n posatkilerini giydi: ama sen ne kadar zaman geçiriyorsun aynan?n önünde, ne kadar para harc?yorsun hep daha güzel rubalar için

- ve en önemlisi: Yahya Allah?n sözünü konuştu hiç korkmadan, hiç kendini düşünmeden - ama biz ne kadar da korkuyoruz insanlar?n laflar?ndan, "aman farkl? olmayal?m"

- George Verwer, bir misyan?n baş?: "Bana öyle on tane genç ver, hani kendi hayat?n?, kendi keyfini düşünmüyorlar, ve ben bütün dünyay? de?iştirecem"

- keşke bugün Yahya gibi yaşayan birkaç protsent imanl? olsa

- ama gene de Rab ?sa sana diyor ki, sen Yahyadan büyüksün - onun için önce kendi durumunu anla:

Luka 10:23-24

"Ne mutlu o gözlere ki, sizin gördüklerinizi görüyorlar. 24 Size şunu söyleyeyim: Çok peygamber ve krallar vard?, sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Ve sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler."

Yuhanna 3:29

Gelin kimin ise, işte, güveyi odur. Ama güveyinin dostu, onun yan?nda durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi, gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu.

- Yahya güveyin dostu idi - sen gene gelinsin, gelinin bir parças?s?n -

- Yahya dü?ünde misafir idi - ama sen dü?ünün sebebisin, herkesin gözleri senin üzerinde

- onun için: "Allah?n krall??? yak?nd?r" - "Senin krall???n gelsin" diye yalvar?yoruz - onu özle, onun için yaşa - nas?l Yahya özledi o günleri görsün, sen de özle

- nas?l Yahya bu hayata boşverdi, sen de ayn?s?n? yap: bu hayat?n temalar?na boşver, zaten onlar kalmayacak

- nas?l Yahya için konuşuldu: "Rabbin yolu haz?rlay?n, her tepeyi yok edin, dereleri doldurun!" - nas?l Yahya Mesihin birinci gelişini haz?rlad?, biz de onun ikinci gelişini haz?rl?yoruz

- Yahya kaç sene çölde yaşad?, Mesih ortaya ç?kana kadar - sen de şimdi ayn? durumdas?n

8