Kilisede Kadının Yeri


A. Allah kadın ile erkek arasında ayrım yapmıyor

- Eski Ahit'ten örnekler :


1. Tekvin 2:21 - kadını erkeğin kaburgasından yaratıyor :

Bir eski Yahudi hikaye:

Soru: Allah neden kadını tam erkeğin kaburgasından yarattı?

Cevap: Baş kemiklerinden yaratmadı, erkekten üstün olsun diye.

Ayak kemiklerinden de yaratmadı, erkekten aşağı olsun diye.

Kaburgasından yarattı, onun kalbine yakın olsun, her zaman onun yanında bulunsun diye.

2. Galatyalılar 4:4 - Allahın Oğlu kadından dünyaya geldi.

Bize bugün bu söz normal geliyor, ama İsa'nın zamanında kadınlar o kadar hor görülürdü ki, onlara konuşmak bir hocaya yakışmazdı (Yuhanna 4:9). Onun için düşünülmez bir şey ki, Allahın Oğlu bir kadından dünyaya gelsin.

3. Kitabı-Mukaddes'te iki kitabın adları kadın adlarıdır : Ester ve Rut

4. Allah üç defa kendi halkını kurtarmak için bir kadın kullandı : Debora - Ester - Meryem

5. Kadınlar, serbestçe gezerdi, pazarlık yapardı, miras alırlardı. Tapınak ve sinagogların içine de dalırlardı.

6. Allah kadınları peygamber olarak da kullandı :

- Miryam (Çıkış 15:20-21)

- Hulda (2.Kırallar 22:14)

- Anna (Luka 2:35)

7. Yeni Ahit'te bu gerçek daha açık olarak öğretiliyor:

- Gal 3:28 - Mesih'te kadın erkek ayrımı yoktur.

- 1.Kor.11:11 Kadın erkek birbirlerine bağlı.

B. Yeni Ahit'te kadınların önemi

1. Matta 1 - İsa'nın soy kitabı

- Bir soy kitabı önemli kişilerin dedelerini sayıyor. Genellikle iyi ve süslü kişilerin adları geçerdi. Ama Matta özellikle buradaki soyağacının içine kötü kişileri ve kadınları da alsın. İstiyor göstersin ki, İsa fakirlere, yabancılara ve kadınlara hizmet etmeye geldi dünyaya.

- ayet 3 - Tamar : kendi kayınbabasından çocuk ediniyor

- ayet 5 - Rahab : bir yolsuz kadın

- ayet 5 - Rut : yabancı bir kadın

- ayet 6 - Uria'nın karısı : zina yoluyla Davud çocuk ediniyor

2. Mesih'in doğumunda üç önemli kadın vardı :

- Elisabet

- Meryem

- Hanna

3. İsa'nın yaşamında önemli kadınlar :

Luka 7:37-50 günahlı kadın

8:1-3 para bahşişi veren kadınlar

9:38-42 Meryem ve Marta

21:1-4 dul kadının bahşişi

23:27 ağlayan kadınlar

23:49 haçın yanındaki kadınlar

23:55 şahit olurlar ki, İsa nasıl gömülüyor.

24 :1-4 dirilişinin ilk şahidi.

Res. İşl. 1:14 Pentikost gününü beklerken.


4. İsa, öğretiş verirken öyle konuşurdu ki, kadınlar da onu anlasın.

a. Luka 7:26, 28 - kuşlar ve zambaklar :

- 'kuşlar' örneği erkeklere konuşuyor (ne ekerler, ne biçerler = bunlar erkek işleri)

- 'zambaklar örneği' de kadınlara konuşuyor (ne çalışırlar, ne de iplik eğirlerler' = bunlar kadın işleri)

b. Luka 15:1-7 ve 8-10 - kaybolmuş kuzu (erkek işi), kaybolmuş para (ev işi)

c. Mat 13:31-32 ve 33 - hardal tanesi (erkek işi) – maya (kadın işi)

d. Luka 5:36 ve 37-38 - yama yapmak (kadın işi) - şarap tulumlara dökmek (erkek işi)


5. İlk kilisenin hayatında önemli kadınlar :

a. Pentikost gününde – Kutsal Ruh’u ilk alanlar (Elç.İşl. 1:14)

b. Tabita – basit bir imanlı ama örnek gösteriliyor (Elç.İşl. 9:36-42)

c. Lidya – zengin bir tüccar (Elç.İşl. 16:13-15)

d. Filipus'un kızları - peygamberlik ederdiler (Elç.İşl. 21:9)

e. Nimfa - onun evinde topluluk olurdu (Kol.4:15)

f. Priskila (Akvila'nın karısı) – kocası ile beraber misyonerlere destek verirdiler (Elç.İşl. 18:2,18,26; Rom. 16:3-4; 1.Kor.16:19; 2.Tim.4:19)

g. Romalılar 16:1,6,7,12 : Fibi, Meryem, Yunya, Trifena, Trifosa, Persis = Pavlus'un iş arkadaşları, Rab'de işçiler, kilisenin hizmetçileri (yani: diakon)


6. Yeni Ahit zamanında dişi diakonlar bile vardı:

- Romalılar 16:1 – Fibi kızkardeş; Kenhire topluluğunun diyakonu

- 1.Timoteyus 3:11 – diyakonlar için şartlar

- fakat kimi kardeşler bunu başka anlarlar, kabul etmezler


C. Kilisede kadının işine kısıtlayan ayetler :

- bu ayetlerin üzerinde bütün dünyada kardeşler değişik,değişik fikirlere sahip. Hepsine saygı göstermek lazım.


1. 1.Timoteyus 2:8-15

- Burada apostol Pavlus neyi yasaklıyor? Kadın erkekten üstün olmasın, onun için ders vermesin, muallimlik yapmasın.

- Ders vermek ne demek? Konuşmak mı, incilden okumak mı, ayağa kalkmak mı, amfona çıkmak mı, şahitlik yapmak mı, yoksa ne?

- Pavlus istiyor söylesin : kadınlar bir kilise içinde çobanlık yapmasınlar, haftadan haftaya Allahın sözü anlatma işini gütmesinler, dışarıya 'vaiz' olarak bilinmesinler.


2. 1.Korintliler 14:34-35

- Burada, Korint'teki kilisede asıl problem ne idi? Toplantı olurken, çok kadınlar bir şey anlamayıp kocalarına yüksek sesle sorular sorarlardı, fazla nağara olurdu. Kimse vaizin ne dediğini işitemezdi.

- Onun için Pavlus diyor ki, kadınlar toplantıda susup evde kocalarına soru sorsunlar.


3. 1.Korintliler 11:7-9

- Burada asıl problem ne idi? Kadınlar Rabbe geldikten sonra 'Biz serbestiz, artık gerek yok başörtü takalım.' demişler, onu çıkarıp atmışlar. Başörtüsüz gezen bir kadın ehalinin gözüne batardı.

- Pavlus istiyor söylesin: Kadınlar Rab'de serbest olduktan sonra kendi haklarını aramasınlar (erkekler de aramasınlar. Rab bize hak ettiğimizi değil, merhamet verdi !!!), Mesih'in halkı böyle önemsiz şeyler için kötülenmesin imansızların gözünde.

- Hangi devletlerde bugüne kadar kadınlar normal olarak başörtülü gezerse, orada imanlı kadınlar da başörtü takınsınlar. Boşu boşuna halkın standartlarına karşı gitmesinler.

- Ama Bulgaristan’da öyle bir durum yok. Burada bir kadın başörtüsüz sokakta gezdi mi, kimse ona ayıp gözüyle bakmıyor. Onun için kadının toplantı içinde özellikle başörtüyü takıp da, sokakta takmazsa, saçmalık olur.


8. En önemli mesele : Efesliler 4:7-10 - Kilise içinde lazım HERKES ruhsal bir iş yapsın.

- Bizim Bulgaristan'da kiliselerdeki imanlıların çoğu kadın, ama 'kadınım' diye işlemiyorlar. Böylece Rabbin bedeni zayıf düşüyor.

- Vaizler, çobanlar lazım kadınlara da ön verip, dikkat etsinler onlar da çalışsın.