Kötü ruhlarla ilgili sorular


1) Ruhlar nasıl insana giriyor?

Kötü ruhlar hep kötülük yapan kötü ruhsal varlıklardır. “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir” (Yuhanna 10:10). Onların insanlarda yapmaya çalıştıkları şeyler şunlardır: ayartmak, baştan çıkarmak, aldatmak, suçlamak, suçlu çıkarmak, ezmek, kirletmek, karşı durmak, kontrol etmek, çalmak, hasta yapmak, öldürmek ve mahvetmek.

Kötü ruhlar ‘açık kapı’lardan girerler. Bir insan onlara bir fırsat verince girerler. Şeytan kendi egemenliğini öyle düzenledi ki herbirimize kötü ruh salıp saldırabilir. Herbirimizi mahvetmek için bir plan kurmuştur.

Kötü ruh nasıl hayatımıza girebilir?

Yaptığımız kötülükler veya yapmamız lazım ama yapmadığımız iyilikler aracılığıyla. Hananya ve karısı suç işlediler. Peygamberlik hediyesine sahip olan Petrus ne yaptıklarını bildi ve Petrus ona, “Hananya, nasıl oldu da yüreğini Şeytan’a verdin, Kutsal Ruh’a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın?” dedi. (Elçilerin İşleri 5:3). İşledikleri günahla Hananya ve Safira açgözlülük, yalancılık ve aldatıcılık ruhlarıyla doldular.

Benliğin 15 işi

“Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı’nın Egemenliğini miras alamayacaklar” (Galatyalılar 5:19-21). Benliğin işleri ve kötü ruhların işleri arasındaki bağlantı nedir? Biri şeytanın kötü ruh aracılığıyla yaptığı ayartmasına uyup günaha düştüğü zaman benlikte günaha düşer. Bu günahla düşmana kapı açımış oluyor. Kötü ruhlar içine dalıyor. Kişinin iki kat problemi var. Hem ruhları kovması lazım hem de benliğini çarmıha germesi lazım.

Bir insanın yapmadığı iyilik aracılığıyla kötü ruhlara kapı açmasının bir örneği arkadaşını bağışlamayan kölenin hikayesidir. “Efendisi, tüm borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etmiş. Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır” (Matta 18:34-35) İşkenceciler kötü ruhlardır. İçerleme, nefret ve bunlara benzer kötü ruhlardır.

Kötü ruhlar çok haksızdır. Birinin zayıflığından faydalanmayı çok severler. İnsanın en zayıf olduğu zaman çocukluğudur. “Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa’yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı; çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, “Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?” diye sordu.“Küçüklüğünden beri böyle” dedi babası” (Markos 9 20 21). Bir çocuk onu korusun diye hep büyüklerine dayanmak zorundadır. Ama bir çok çocuk bu korumadan yoksundur. Alkolik babalar çocukların korku ve güvensizlik içinde büyümelerine sebep oluyor. Kötü ruhlar böyle durumlarda faydalanarak böyle çocukların içine giriyorlar. Ruhsal danışman bir kişiden kötü ruhlar kovmaya hazırlanınca “Sen çocukken anan babanla ilişkin nasıldı?” sorar.

Bir çocuğa “Sen baban gibisin. Onun zayıf taraflarına sahipsin” diye anlatılsa o çocuk ya buna inanır ve öyle olur ya da öyle olmaktan korkar ve korktuğu başına gelir. Kendisine izin verirsek Şeytan mirasımızı vermeye hazır. Oysa “Ne müthiştir ulu RAB, Bütün dünyanın yüce Kralı. …mirasımızı O seçti bizim için” (Mez 47 2,4). Bırakın RAB sana mirasını seçsin, Şeytan değil!


2) Nasıl anlaşılıyor, kişide kötü ruhlar var?

a) Ruhları Ayırt Etme Hediyesi

“birine ruhları ayırt etme… yeteneği veriliyor” (1.Korintliler 12:10). Kutsal Ruh bazı imanlılara kötü ruhları fark etme kuvvetini verir.

b) Duruma Bakıp Anlamak

Kötü ruhların insanlara yaptıklarını öğrenerek bunlardan birini bir kişide görüp kötü ruha tutulduğunu fark etmek. İsa’nın yeryüzünde bulunduğu zaman İnsanlar bunu yapabiliyordu: “O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, ‘Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutsak, çok kötü durumda’ diye feryat etti” (Matta 15:22). Kadın kızındaki işaretleri görüp anladı.

1/ Duygusal Problemler Herkesin arasıra duygusal problemleri olur ama sık sık veya devamlı duygu problemi olan insanda kötü ruh olduğunu anlayabiliriz. Sık sık rastlanan problemler şunlardır: içerleme, nefret, köfke, korku, reddedilme duygusu (kimse beni istemiyor, kimse beni sevmiyor duygusu), kendi kendine acıma, kıskançlık, sıkıntı (kara düşünce, depresiya), kaygılanma, aşağılık kompleksi, emniyetsizlik duygusu.

2/ Zihinsel Problemler Akıl dengesizliği ve bozukluğu. Akılda işkence çekmek, yapılacak işlerde karasız olup işi geciktirmek, kararsızlık, düşünceleri karıştırmak, ödün vermek (kompromis yapmak), kuşkulanmak, sağlam olmayan bir mantıkla bir şeyi haklı göstermeye çalışmak, belleği (hafızayı) kaybetme.

3/ Konuşma Problemleri Kontrolsüz konuşma. Yalancılık, sövüp sayma, ilenç, maytap, dedikodu, suçlama. Konuşamamak.

4/ Seks Problemleri Fanataziya seks tecrübeleri, kendi kendini kullanma, şehvet, cinsel sapıklık, eşcinsellik (homoseksüellik), orospuluk (evlilik dışına birleşme), zina (evliliği bozan birleşme), yakın akrabayla yatıp kirletmek, açık saçıklık.

5/ Düşkünlükler sigara, alkol, ilaç, uyuşturucu, kahve, yemek bağlılıkları.

6/ Fiziksel Zayıflıklar Bir çok hastalık ve fiziksel zayıflık hastalık ruhlarından gelir: ‘On sekiz yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. “Kadın” dedi, “hastalığından kurtuldun.” Ellerini kadının üzerine koydu, o da hemen doğruldu ve Tanrı’yı yüceltmeye başladı’ (Luka13:11-13). Hastalık ruh kovulduğu zaman onun yaptığı zararların şifalanması için dua etmek lazımdır.

7/ Yanlış İnançlara İnanmak İsa Mesih’I Allah’ın Oğlu olarak tanımayan ve O’nun kurban olmasının insanın günahlarının tek çaresi olarak kabul etmeyen her yanlıştır.

8/ Büyücülük ve Falcılık İşlerine Bağlılık Allah olmadan insanüstü bilgiye, kuvvete, yol gösterme, şifalanmaya kavuşmak için her çaba insanlara yasaklanmıştır. "Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü RAB bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız RAB, bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. Tanrınız RAB'bin önünde yetkin olun." "Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız RAB buna izin vermiyor (Yasanın Tekrarı 18:9-14).


3) Mesihteki serbestliğini nasıl korumak lazım?

1) Allahın bütün silahlarını kuşanın Onun için, Allahın bütün silahlarını kaldırın. Öyle ki, kötü günde karşı koyabilesiniz, ve her şeyi yaptıktan sonra sağlam durasınız:

1- Onun için belinizi hakikatla kuşatın.

2- Göğüslük olarak doğruluğu takın.

3- Ayaklarınıza da hazırlığı giyiyin: barış haberini yaymaya hazır olasınız.

4- Bunların hepsinden başka, iman kalkanını elinize alın. Onunla kötü olanın bütün ateşli oklarını söndürebilirsiniz.

5- Kurtuluş kasketini de takın.

6- Ve Ruhun kılıcını, hani Allahın sözünü, alın.

7- Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle Ruhta dua edin.” (Efesliler 6:13-18)

 1. İman Sözünü Konuşun İmansızlık sözünü konuşmak kötü ruhların etkisini gösteriyor. İman sözünü konuşmak Allah’ın Sözü’nün dediklerini söylemektir. Bu önceki temada olan kalkan ve kılıç silahlarıdır. “Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir” (Markos 11:23).

 2. Kutsal Kitab’ı Devamlı Okuyun Rab İsa Kutsal Kitab’ın sözlerini yüksek sesle Şeytan’ın yüzüne söyleyerek Şeytan’ı yendi (Matta 4:1 11 Ruhun Kılıcı). Kutsal Kitap ruhumuzun aynasıdır (Yakup 1:22-25), yolumuzu gösteren ışıktır (Mezmur 119:105), temizleyicidir (Efesliler 5:25-26), yüreği açığa çıkaran kılıçtır (İbranilere 4:12) ve ruhu besleyen yiyecektir (1.Petrus 2:2; Matta 4:4). Mezmur 1:1-3.

4) Benliği (Günahlı Tabiyatını) Çarmıha Ger! Sonra herkese şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkar etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin” (Luka 9 23). Kötü ruhların işbirliğiyle kurduğun davranış alışkanlıklarını İsa Mesih’in adında kıracaksın. Benliğin istekleri, tutkuları ve şehvetlerini çarmıha getirilmezse kötü ruhların dönmesi için bir yol açık bırakılmış olacak (Galatyalılar 5:19-21,24).

5) Devamlı Şükreden ve Dua Eden Bir Hayat Yaşayın! Şükretmek düşmanı susturuyor. Şükretmek Allah’a teşekkür, tapınma ve sevinç anlatan sözler veya ilahiler söylemek, alkışlamak, dans etmek, çalgı çalmaktır. “O halde ne yapmalıyım? Ruhumla dua edeceğim, zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla ilahi söyleyeceğim, zihnimle de ilahi söyleyeceğim” (1.Korintliler 14:15).

6) Kardeşlerle Paylaşmakta ve Ruhsal Hizmette Bulunan Bir Hayat Yaşayın! Sürüden uzaklaşan koyun en çok tehlikede olandır. “Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı’nın çok yönlü lütfunun iyi birer kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın” (1.Petrus 4:10).

7) Kendini Tamamen Mesih’e Verin Karar verin ki her düşüncen, sözün ve davranışın İsa’nın karakterine benzesin. Ruhun meyvesiyle dolun ve hayatın için her durumda Allah’a güvenin.

4) ‘Evi doldurmak’ neden önemli?

‘“Kötü ruh kişinin içinden çıkınca kurak yerlerde dolanıp rahatı arar, ama bulamaz. O zaman, ‘Çıkmış olduğum kendi evime döneyim’ der. Eve gelince orayı kimsesiz, süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın da başına gelecek olan budur”’ (Matta 12 43-45).


Kötü ruhlar içinde yaşadıkları insanları bir ev olarak tanıyorlar. Onlar sadece uğratıldıkları insana dönmekle kalmıyorlar beraberlerinde başka kötü ruhları götürüyorlar. Bunun için bir insan kötü ruhlardan serbest olunca o insanın dolması lazımdır. Aynı tema Luka 11:24-26 ayetlerinde bulunuyor: “Kötü ruh kişinin içinden çıkınca kurak yerlerde dolanıp rahatı arar. Bulamayınca da, ‘Çıkmış olduğum kendi evime döneyim’ der. Eve gelince orayı süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur.” Luka ayetlerinde İsa’nın bu sözleri söylemesi konuşmazlık ruhunu bir adamdan kovmasından sonra gelir. Adam konuşmaya başladı. Bazı insanlar İsa’nın bunu kötü ruhların başı olan Beelzebub’un gücüyle yaptığını söyediler. İsa bu söz doğru olsaydı Şeytan’ın egemenliğinin içten bölünmüş durumunda olduğu anlamına gelirdi. O zaman Şeytan’ın egemenliği yıkılmak üzereydi. Sonra şunu ekledi: “Ama ben cinleri Tanrı’nın eliyle kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.” (Luka 11:20). Yahudilerin dini olumsuzluklarla doluydu: Şunu yapma, bunu etme, şu şeye dokunma, bu şeyi tatma! Hayatlarından bir çok şey çıkarmışlardı ama bunların yerine bir şey koymamışlardı. İsa’nın onlara vermek istedi olumlu şeyi kabul etmiyorlardı. Bunun için İsa onları kötü ruhlardan kurtulmuş bir adama benzetti: olumsuz olandan kurtuldu ama yerine olumlu bir şey koymayınca çok korkunç bir duruma düştü.


Evi İsa’yla doldurmalıyız. İsa kutsal ve kuvvetlidir. Kutsal Ruh’un meyvesine ve hediyelerine ihtiyacımız vardır.

Evi Kutsal Ruh’un Kuvvetiyle Doldurmak

İsa göklere yükselmeden önce “Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz” dedi (Elçilerin İşleri 1:5). Bu sözün yerine gelmesi Elçilerin İşleri bölüm 2’de anlatılyor: “İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar” (Elçilerin İşleri 2:4).

Kutsal Ruh’ta vaftiz olmanın amacı neydi? İsa bunun cevabını şöyle verdi: “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (Elçilerin İşleri 1:8). Bu kuvvet kendini Kutsal Ruh’un hediyeleriyle gösterdi. “Herkesin ortak yararı için herkese Ruh’u belli eden bir yetenek verilir. Ruh’un aracılığıyla birine bilgece söz söyleme yeteneği, bir diğerine aynı Ruh’tan bilgiyle söz söyleme yeteneği,

birine aynı Ruh’la iman, bir diğerine aynı Ruh’la hastaları iyileştirme gücü, birine mucizeler yapma gücü, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerde konuşma, bir diğerine de bu dilleri çevirme yeteneği veriliyor. Bunların hepsini etkin kılan bir ve aynı Ruh’tur. Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır” (1.Korintlilere 12:7-11).

Evi Kutsal Ruh’un Meyvesiyle Doldurmak

Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir” (Galatyalılar 5:22-23). Bunlar İsa Mesih’in karakteridir. Kötü ruhların karakterinin tam tersidir.

5) Ruhsal savaşta nasıl dua edilmeli?

Kişi İçin Dua

Kötü ruhlara esir olan bir insanın kurtuluşu için dua etmemiz lazım. Kutsal Kitap’ta bu konuda çok örnek yoktur. Ama Pavlus İsrail milleti için bu konuda dua ettiğini açıklar: “Kardeşler! Yüreğimin arzusu ve İsraillilerin uğruna Tanrı’ya yalvarışım, kurtuluşları içindir” (Romalılar 10:1). İsa Mesih şöyle öğretti: “Size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin” (Luka 6:28). Bir düşmanın iyiliği için dua edecek en iyi yol onun kurtulması için dua etmektir. Pavlus imanlıların esenlik dolu bir yaşam yaşamaları için devlet önderlerıne dua etmesini Timoteyus’a öğretirken şunları ekler: “Bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, yalvarışlar ve şükürler edilsin. Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’yı hoşnut eder. O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister” (1.Timoteyus 2:2 4). Bütün insanlar için onların kurtuluşu konusunda dua edebiliriz.


Dua ettiğin kişinin ruhsal durumu nasıl? Yeniden doğmuş mu? İmandan düşmüş mü? İnsan kurtulmadan önce ölüdür: “Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz” (Efesliler 2:1). Bedeni ölü değil çünkü nefes alıp veriyor, gidip geliyor. Canı ölü değil, çünkü düşünüyor, karar veriyor ve duygu duyuyor. Oysa ruhu ölü, Allahı ve ruhsal şeyleri anlayamıyor ve onlara ilgi göstermiyor. Kutsal Ruh’un onu ruhunu diriltmesine ihtiyacı var. Yeniden doğmalıdır (Yuhanna 3:3). Bu da kişi iman edince Allah’ın merhametiyle oluyor: “ İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır” (Efesliler 2:8). “İman, haberi işitmekle, işitmek de Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur” (Romalılar 10:17). Kurtuluş kötü ruhlardan kurtulmanın birinci adımıdır.


Ama o insan İsa Mesih’e bağlanmaya razı gelmiyorsa o kişiyle ilgilenen imanlılar onun için duaya durmaları lazımdır. Onun ruhsal körlüğünün ortadan kaldırılması için dua etmelidirler: “Yaydığımız müjde örtülü ise de, mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı’nın görüntüsü olan Mesih’in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir” (2.Korintliler 4:3 4). Bu çağın ilahı Şeytan’dır. Kurtuluş müjdesini anlamsınlar diye o imansızların akıllarını karıştırıyor. Biz lazım onlar için dua edelim ki Allah ruhsal gözlerini açsın ve kendini onlara açıklasın. ‘Çünkü, “Karanlıktan ışık parlayacak” diyen Tanrı, İsa Mesih’in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek üzere yüreklerimizi aydınlattı’ (2.Korintliler 4:6).


İmanlılar için Dua

Kötü ruhlardan kurtulmaya muhtaç olduğunu anlamayan bir kardeşin aydınlanması için de dua etmeliyiz. “Kötü olandan bizi kurtar” (Matta 6:13).


Ruhsal Savaş Duası

Kutsal Ruh bir kişi için dua savaşını açmamızı bize gösterebilir. O kişi belki kötü ruhlar tarafından o kadar bağlandı ki ona teklif edilen ruhsal yardıma karşı isteksiz görünüyor. “Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır” (Efesliler 6:12).


Sevgi Silahı

Kötü ruha bağlı bir insanın kurtuluşuna sevgi yol açar. Kötü ruhlar ona anlatmışlardı ki o çirkindir, kimse onu sevmiyor, kimsenin onu sevmesine layık değildir. O da nefret ve kinle dolu karşılık veriyor. Ama Allah’ın sevgisini ona gösterirsek kötü ruhların yalanları ortay çıkacak ve sevgi o kişinin yüreğini açacak.


Kutsal Kitabın Dualarını Kullanmak

Kutsal Ruh’un yol göstermesiyle biri için dua ederken Kutsal Kitabın dualarını kullanabilirsin. Bir kızkardeş iman yolunda yürümeyen kocası için şöyle dua edebilir: Ben kocam Mehmet için dua etmekten, tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı’nın isteğini tam olarak bilmesini dilemekten geri kalmıyorum. Rab’be yaraşır biçimde yaşasın ve O’nu her yönden hoşnut etsin, her iyi işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlesin diye dua ediyorum. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmesi için O’nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmesini diliyorum” (Koloseliler 1:9 11).


Ruhsal savaşında Kutsal Ruh sana yol göstersin. Savaş Allah’ındır. Komutan O’dur. “Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır” (2.Timoteyus 2:4).


6) ‘Bağlamak’ ve ‘çözmek’ nedir?

Şeytan’ın kötü ruhlarını bağlamak konusunda

‘Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.”’ (Matta 16:18 19).


İsa Mesih, bu parçada Petrus’un İsa Mesih’in kişiliğini anladığını ve ölüler diyarının kapılarının bu inanca bağlı topluluğa karşı etkisiz kaldığını açıklar. Bundan sonra İsa bağlama ve çözme işini anlatır. İsa Mesih’in topluluğuna ölüler diyarının kapıları üzerine yetki verilmiştir. Şeytanın orduları topluluğu durduramayacaktır!


Kötü ruhları bağlayabiliriz Çünkü İsa Mesih zaten onları bağlamış bulunuyor. Eğer ben cinleri Beelzebub’un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız cinleri kimin gücüyle kovuyorlar? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı’nın Ruhuyla kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir. “Bir kimse güçlü adamın evine girip onun malını nasıl çalabilir? Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa, onun evini soyabilir’ (Matta 12:27 29).


İnsanları bağlılıklardan çözebiliriz çünkü İsa Mesih onları zaten çözmüş bulunuyor. “On sekiz yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. “Kadın” dedi, “hastalığından kurtuldun” (Luka 13:11 12). Asıl dilde “hastalığından çözüldün”! Havra yöneticisi İsa’nın yaptığına karşı durunca ‘Rab ona şu karşılığı verdi: “Sizi ikiyüzlüler! Her biriniz Sept günü kendi öküz ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre, Şeytan’ın on sekiz yıldır bağlı tuttuğu, İbrahim’in bir kızı olan bu kadının da Sept gününde bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?”’ (Luka 13 15 16).


Şeytan güçlü adamlarını salmıştır devletlere, milletlere, kasabalara, hanelere ve topluluklara. “Günah işleyen, İblis’tendir*. Çünkü İblis, başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı” (1.Yuhanna 3:8).


Şizofreni

Sık sık rastlanan bir problem. Bazılarında hafif oluyor ve onlar evde yaşayabiliyorlar. Bazlarında çok ağır oluyor ve onlar akıl hastahanelerine kapatılıyor.

Şizofreni hastalığına tutulmuş bir kadından kötü ruh kovmaya çalışan bir kızkardeş bir ileri iki geri gibi bir durumla karşılaşıyordu. Rab ona özel bir açıklama verdi. “Şizofreni kişiliğin gelişmesinde bir aksaklık, çarpıtma veya parçalamadır.” Bu hastalığa tutulanların içinde birden fazla kişilik bulunuyordu. Rab ona iki elin parmaklarını birbirine geçirmesini söyledi. İki elin parmakları kötü ruhları temsil ediyor. Onlar insanın gerçek kişiliği olmayan iki kişiliktir. Bu kötü ruhların bibirinden ayrılması ve teker kovulması lazımdır. Bu yavaş yavaş yapılmalı çünkü insan kişiliğinin çoğu kensdisinin olmadığını öğrenince şok geçiriyor. Kendi gerçek kişiliğinin ne olduğunu öğrenmek için zamana ihtiyacı vardır. Onun kişiliğini bozan kötü ruhlardan ayrılmayı öğrenmelidir. “İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?” (Amos 3:3). Kötü ruhlarla olan anlaşmasına teker teker son vermelidr. Birbirinde ayrılan son parmaklar iki elin orta parmaklarıydı. Bunlar kötü ruh kişiliğinin özünü olan reddedilme ve başkaldırma. Bunlar kovulunca kişi serbesttir ve kendi kişiliğini geliştirmeye başlayabilir.

Kontrol kötü ruhu şizofreni ruhudur. “Tüm yaşamında böyle değişken, kararsız olan adam” (Yakup 1:7). Kararsız sözü asıl metinde iki akıllı (veya canlı) anlamına gelen ‘di-psuhos’ sözüdür. Kontrol ruhu olan şizofreni ruhu insanın kişiliğini bozabilmek için başka ruhları çağırıyor.

Şizofreni her zaman ‘reddedilme’ ile başlar. Şizofreni, çocukluk, küçük çocukluk, bebeklikte bazan ana karnında bile başlar. Reddilmenin çok sebepleri vardır: bebek istenmemiş olabilir, veya erkek beklenirken kız gelir. Evedki huzursuzluk çocukta reddilme duygusunu yaratabilir. Şizofreni miras olarak babalardan çocuklara geçebilir. Bir annede şizofreni olursa kötü ruhlar onun kızanlarından birine saldırmaya bakarlar. Anne haneye sevgi getirendir. Bir annede reddedilme duygusu olursa kızanlarıyla bağlantısında problemler olur. Annesindeki reddedilme kızanda reddedilme duygusunu uyandırır.

İnsanda reddedilme ruhu olabilir ama şizofreni ruhu olamayabilir. Reddilme ruhu olan bir insan kendi kişiliğini oluşturursa az çok sağlam bir kişi olabilir. Şizofreni ruhlu kişi ise her zaman bocalar. “Ben kimim?” diye devamlı sorar. Gerçek kişiliği karışmış veya kaybolmuştur.

Reddedilme duygusu kötü ruhların şizofreni çeken insanda kurdukları kişiliklerden birinde kontrol ruhudur (sol eldeki orta parmakla gösteriliyor). Reddedilme duygusu içine dönük bir kişiliği sunar. (Kişinin içinde duyulan bir duygudur. Kişinin içinde çekilen acıdır. “Kimse beni sevmiyor” duygusudur. Güvensizliktir. Aşağılık duygususdur. Fantezi ve hayaller kurmadır. Gerçeklerin dışında yaşamaktır. Her şey kişinin içinde oluyor. “Benim bunlarda payıma yok” düşüncesidir. Kötü ruhların kurdukları kişiliklerden biri budur.

Kötü ruhların kurdukları öbür kişilik baş kaldırmadır. (Sağ eldeki orta parmağa bakınız). Bir çocuk doyurucu sevgi ilişkileri kurmadan yetişirse sevgi yokluğunu çeker ve başkaldırmaya başlıyor. O sevgi elde etmek için savaşmaya başlıyor. Veya onu sevgiden yoksun bırakanlardan öç almaya çalışır. Başkaldırma, kendini inat, bencil isteklere bağlılık ve bencillikte gösterir. Bu başka bir kişiliktir. Bu kişilik, içine kapanmış, çekingen bir kişilik değildir. Tam tersine, öfke, kızgınlık, nefret ve öç alma duygularınyla davranan saldırgan bir kişiliktir. Şizofreni çeken insan birbirine karşıt iki kişiliğe göre davranır. Kişiliği saniyeden saniyeye değişiverir.

Şizofreni çeken insanın gerçek kişiliği reddedilme ve başkaldırma kişilikleri değildir. Kötü ruhlar insanın gerçek kişiliğinin gelişmesine izin vermiyorlar. Şizofreni çeken insan kendi kişiliğini bilmiyor. Kötü ruhlardan kurtulmaya başlayınca onun gerçek kişiliği İsa Mesih’e muhtaçtır. İsa Mesih’in karakterine uymayı lazım öğrensin. Örneğin: yetkiye uyma gerekliliğiyle karşılaşınca, o uymak alışkanlığında değildi. Ne yapacak? Yeniden reddedilme duygusuna mı kapılsın? Odasına geri çekilip yüzünü mü örtsün? Kimseyle konuşmayı reddetsin mi? Yoksa başkaldırmaya mı kendini kaptırsın? Öfkeyle bağırıp çağırsın mı? Meydan mı okusun? İnatla mı davransın? Yoksa yetkiyi sesleyerek İsa Mesih’in karakterine yer mi versin? Karar onundur. Kötü ruhları seslememeye karar vermeli. Ve eski davranış alışkanlıklarını kırmalıdır. Onun gerçek kişiliği Mesih’te öyle güçlenmeli ki verdiği doğru karara göre sona kadar davranmalıdır.

Resimde iki el arasında bir kasırga resmi vardır. Şizofreni çeken insan çevresinde devamlı fırtınalar yaratır. O bu fırtınalar kapılır gider. Çevresindeki insanlar da bunun etkisine girer. Ona doğru uzanan oklar çevresindeki kişileri temsil eder. Onlardan bazılarında kasırga bulunduğuna dikkat et. O kişi sağlam olmayan bir kişilikle kendi kasırgasını şizofreni çeken insanın kasırgasına ekler. Başka oklar düzdür. Bunlar sağlam kişilik sahipleridir. Onlar sağlam bir şekilde fırtınalı kişiyi karşlayabilen kişilerdir. Onlar yaralanmadan kasırgaya yaklaşabilirler. Şizofreni çeken insanın ruhsal danışmanı böyle sağlam kişilik sahibi olmalıdır.

Kasırga olayları acılık kökünü gelişip derinlenmesine yol açar (sağ ele bak).

Sol eldeki öbür parmakların temsil ettiklerine göz atalım. Yüzük parmağına şehvet denir. Bu kötü ruh insanı sevgi aramak üzere dünyaya bağlıyor (dünyayla evlendiriyor). Şehvet (yanlış cinsel istek) reddedilme duygusuna bağlıdır. Normal sevgiyi tatmamış kişinin günahlı tabiyatı onun bildiği bedensel, erotik “sevgiyi” aramaya koyulacak. Böylece şehvet ruhlarının girmesine bir kapı açılıyor. Şehvet ruhlarının yoldaşı şehvet hayalleri kurma ruhudur. Kendini sinema artisti gibi büyük bir aşık olduğunu sanır. Veya kafasında cinsel ilişkileri hayal eder. Kadınlardaki fuhuş ruhları açık saçık giyim ve kışkırtıcı davranışlarda kendini gösterebilir. Cinsel sapıklıklar sevgisizliği gidermenin aşırı yollarıdır. Gerçek veya hayali cinsel tecrübeler hiç bir zaman gerçek sevginin yerini tutamaz. Şeytan gerçek sevginin yerine koymaya çaılıştığı sahte şeydir. Onlar insanı suçluluk duygularıyla doldurup yol kenarında yaralı olarak bırakır.

Sol eldeki küçük parmak güvensizlik ve aşağılık duygusudur. Bu reddedilme duygusunun başka bir yönüdür. Başkaları tarafından reddildiğini düşünen kişi kendini güvensizlik ve aşağılık duygusu içinde bulur.

Sol eldeki işaret parmağı kendi kendini suçlamadır. Bu kötü ruh insanın kendisine karşı çıkmasına yol açar. Onu kişisel değerini yıkmaya kışkırtır. Bu kötü ruhun çoğu zaman zorlayıcı itiraf ruhuna bağlı olduğu görülür. Örneğin bu kişi zina işlemişse zorlayıcı itiraf onu bunu başkalarına anlatıncaya kadar rahat bırakmaz. Bu günahı ona en çok sevgi göstermesi bekelenen kişillere itiraf etme gerekliliğini duyar. Bunu yapar çünkü şok yaratmak istiyor öyle ki, o kişiler hiç olmazsa kendisine biraz dikkat çevirsinler. Bu dikkat sevgi değilse de o insan için birazcık sevgiye benzer.

Resimdeki sağ eli ele alalım. Oradaki orta parmak başkaldırmadır. Bu fkötü ruhların yarattığı sahte kişiliklerden birinin özüdür. Bu reddedilme duygusunun yarattığı boşluğu doldurma çabasıdır. Reddedilmenin tersidir. Başkaldırma meramını açıklayan, saldırgan ve fırtınalı ruhtur. Reddedilme ise içine kapanık ve çekingendir.

Sağ eldeki yüzük parmağı bencil isteklere bağlılık (kendi iradesine düşkünlük) ruhunu temsil eder. Bu ruh, inatçılığa, bencilliğe ve öğretişi veya düzeltmeyi kabul etmezliğe yol açar. Yine reddedilme duygusunun yarattığı boşluğu doldurma çabasını görürüz. Kişi ya reddedilmişse ya da reddedilmekten korkmaktaysa o kendi kendini aşırı bir şekilde şımartmaya başlar. Kendini öne koymay zorlanır. O bu yolda reddedilme duygularının verdiği boşluğu doldurmaya çalışır.

İşaret parmağına suçlama denir. O da boşluğu dolduran bir ruhtur. Kişinin dikkatini başkaları tarafından reddedilmesinden çevirir. Dikkatini başkalarının üzerine getirerek kendi içine kapanmasını engellemeye çalışır. Sol eldeki işaret parmağı kişinin kendisini işaretleyerek, “Sen suçlusun” der. Sağ eldeki işaret parmağı ise başkalarını işaretleyerek, “Siz suçlusunuz” der. Suçlama ruhu yargılayıcılık ruhlarına yol açar.

Sağ eldeki küçük parmak kendini aldatma ruhudur. Onun arkadaşları kendini yanıltma, kendini baştan çıkarma gururdur. Benliğe bağlı bu üç ruh gururu şişirir. Gurur reddeilmenin bıraktığı boşluğu doldurmanın başka bir yoludur. Reddedilme duygusunu duyan kişi kendini önemli biri olarak bilmek ihtiyacını duyar. Kendini yanıltma ruhu ona “Sen çok önemli bir kişisin!” Ama bu kötü ruhların aldatmasıdır. İnsanı daha da çok batırıyor çünkü boş bir laftan başka bir şey değildir.

İki başparmak şizofreninin paranoya yönünü temsil eder. Paranoya bir ruh hastalığıdır. Onunla hasta olan insan gerçek olmayan, hayali şeylerden korkup kaçar. Elbette bu hastalığa kötü ruhlar sebep olur. Bu paranoyanın bir tarafı sol eldeki başparmakla temsil edilir çünkü kökü reddedilme duygusundadır. Reddilmeyi temsil eden başparmakta kıskançlık ve haset ruhları bulunur. Sevgi yoksunluğu çekenler sevgi gören kişileri kıskanmaya başlar. Başkaldırma tarafında güvensizlik, kuşku, korkular ve eziyet (kovalama) ruhları bulunur. Bu ruhlar grubunda “ne pahası olursa olsun dürüstlük gösterek karşı çıkma” ruhu bulunur. Bu ruhla şizofreni çeken kişi başkasına karşı kuşkular ve güvensizlik duya duya o kişiyer karşı çıkmaya zorlanır. Gidip o kişiyi türlü türlü şeylerle suçlayarak onun yüzünde patlar. Paranoya çeken kişi bununla rahatlanır ama öbür kişiyi yara bere içinde bırakır. Kötü ruhlarla sürüklenen kişi başkalarına karşı acımasızdır ama kendi kendine acınarak başkalarının söylediklerine karşı çok alıngandır.

Rabbin Ida Mae Hammond adlı kızkardeşe verdiği göksel açıklama şizofreni çekenlerin serbest bırakılmaları için yanılmaz bir yardım yolu olmuştur.

Sol el üzerine yazılan başka ruh grupları şizofreni çekenlerin reddedilme kişiliğinde sık sık görülen öbür ruhlardır. Bazan değişik olabilir ve başka ruhları eklenebilir. Bütün bu ruhların üç kontrol ruhu olan reddedilme, reddedilme korkusu ve kendi kendini reddetme ruhlarıyla bağlantısı vardır.

Sağ elde yazılan öbür ruhların arasında başta kontrol ve sahip olma ruhları gelir. Bunların başkaldırmayla sıkı bir bağiantısı vardır. ”Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır ve büyüklenme, putatapıcılık kadar kötüdür. Sen RAB'bin buyruğunu reddettiğin için, RAB de senin kral olmanı reddetti" (1.Samuel 15:23). Bu ayetin iki anlamı vardır. Birinci anlam Allah için başkaldırmanın, falcılık ve büyücülük günahları kadar iğrenç olmasıdır. Bunun yanı sıra, başkaldırma tabiyatına sahip bir kişinin, büyücü tabiyatına sahip olduğu anlamına gelir. Büyücülüğün amacı başka insanları kontrol etmektir. Bunu kötü ruhların gücüyle yapar. Başkaldırma kişiyi başkalarını kontrol etme çabasına götürür.

Sağ taraftaki kötü ruhları gözden geçirmeye devam edelim. Orada acılık kökü görülmektedir. Hayatta ister istemez insanların arasında problemler, çekişmeler ortaya çıkar. Olaylar oluyor ve sözler söyleniyor ki bağışlmayı gerektiriyor. Şizofreni çekenin problemi burada zorlaşır. O bağışlayamaz. Onun affetmezlik ruhu vardır. 30 yıl önce olan bir olyaı dün olmuş gibi aklında canlı kalır. Acılık kökü başkalarından gördüğü zararları hep aklında canlandırır. Bu kökten içerleme, nefret, öfke, öç alma, şiddet ve adam öldürme çıkar. Acılık köküne bağlı başka bir çok kötü ruh olabilir.

Şizofreni çeken kişi bu karışık ve dolaşık durumdan nasıl çıkabilir? Yenmesi lazım olan üç ana şey vardır: reddedilme, başkaldırma ve acılık kökünü. Bu ruhlar kovuldukça onun hayatı sevgi alış verişi, her doğru yetkinin sözünü dinlemesi ve herkesi bağışlamasıyla doldurulmalıdır. Bu üç kötü ruh yenilince öbür ruhlar güçlerini kaybeder ve kovulabilir. “Ben değişeceğim! Kötü ruhların hayatımı yönetmelerine izin vermeyeceğim!” diyebilen kişi en sonunda şizofreniden kurtulacak.

Resmin dibinde bir insancık çizilmiştir. Bu gerçek kişiliktir. Uzun bir zaman gerektiren serbest bırakılma hizmeti sürdükçe gerçek kişilik yükselmesi lazım (oklarla gösterildiği gibi). Gerçek kişilik kötü ruhların yarattığı sahte kişilikleri yarıp geçirmesi lazımdır. Bunu onların kötü ruhlarıyla yaptığı anlaşmaları teker teker bozmakla ve onların getirdikleri davranış alışkanlıklarını bırakmakla yapabilir. Onun gerçek kişiliği İsa Mesih’in karakterini üstüne almalıdır. Kutsal Kitab’ı okuması, dua etmesi, oruç tutması, Rabbi övümesi ve kardeşlerle ruhsal paydaşlık yapması onun serbestliğe kavuşması için kaçınılmazdır.

Şizofreni çeken ve ona yardım edenler için zor bir çalışmadır. Kararlılık ve sabır gerektiriyor.

7) Bir imanlının içinde nasıl kötü ruh bulunabilir?

Kutsal Ruh’un içinde yaşadığı aynı bedende nasıl kötü ruh yaşayabilir? Bu akla yatıyor. Ama akla yatan her şey doğru değildir. Ve bazı akla yatan şeyler yanlış bir temel üzerine kurulmuştur. Mesela “Şeytan Allah’ın yaşadığı aynı evrende nasıl yaşayabilir?” sorusu da aynı akla bağlıdır ama yanlış bir duruma benzemyor. Allah’la melekleri Şeytan’la kötü ruhları aynı evrende yaşıyor ve birbirleriyle savaş halindeler. “Bir gün ilahi varlıklar RAB'bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, Şeytan da onlarla geldi. RAB Şeytan'a, ‘Nereden geliyorsun?’ dedi. Şeytan, ‘Dünyada gezip dolaşmaktan’ diye yanıt verdi. (Eyüp 1:6 7). Şeytan Allah’la yüz yüze gelip konuşabiliyorsa Kutsal Ruh’la kötü ruhlar aynı kişide yaşamaları nasıl imkansız bir şey olabilir? Bazen Kutsal Ruh’la kötü ruhlar aynı kişide yaşıyor ve birbirleriyle savaş yapıyor.

Kutsal Kitap durumu şöyle açıklar: “Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlüğünüz doğal benliğe fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: ‘Komşunu kendin gibi sev.’ Ama birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız, sakının, birbirinizi yok etmeyesiniz! Şunu diyorum: Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır. Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa altında değilsiniz. (Galatyalılar 5:13 18). İman etmeden önce Şeytan doğal benliğimizi etkiliyordu: Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık” (Efesliler 2:1 3). İman ettiğimiz zaman Kutsal Ruh bizde yaşamaya başlıyor ve bize kuvvet veriyor bizi etkileyen kötü ruhları kovmaya kuvvet veriyor. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta mükemmel olalım” (2.Korintliler 7:1).


Mesih İnanlısı Olmayan Kişi Kötü Ruhtan Kurtulabilir Mi?

Bunun basit cevabı ‘evet’tir. İsa Mesih’in adındaki yetki karşısında her kötü ruh gitmek zorundadır. Ama bir problem var: Mesih inanlısı olmayan bir kişi nasıl kötü ruhları dışardı tutacak? Şeytana karşı durmak lazım ama Mesih inanlısı olamayan kişi bunu nasıl yapabilir? Matta 12:43 45 ayetlerine göre daha çok kötü ruh temizlenmiş bir hayata dönecek eğer Allah’ın kuvveti yoksa o insanda daha çok kötü ruh onu dolduracak. Her halde böyle düşünceler Pavlus’u köle kızını kötü ruhlardan kurtarmaktan günlerce engelliyordu. Hem de Pavlus bu işin kendisi için tehlike yaratabileceğini hesaplıyordu. “Bir gün biz dua yerine giderken, karşımıza, falcılık ruhuna tutsak bir köle kız çıktı. Bu kız, gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Pavlus’la diğerlerimizin arkasına takılarak, ‘Bu adamlar yüce Tanrı’nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar!’ diye bağırıp durdu. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda, bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha, ‘İsa Mesih’in adıyla, bu kızın içinden çıkmanı emrediyorum’ dedi. Ruh hemen o anda kızın içinden çıktı. Kızın efendileri, kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus’la Silas’ı yakalayıp çarşı meydanına, yetkililerin önüne sürüklediler” (Elçilerin İşleri 16:16 19). Ve hesabı doğru çıktı. Ama başka çaresi de yoktu. O kötü ruhların kurtuluş müjdesine sahip çıkmalarına ve yaymalarına göz yumamazdı. Ne pahası olursa olsun bunu durdurması lazımdı. Ve pahalı oldu. Pavlus ve Silas dövülüp hapise atıldılar.

Kötü ruhları kovmak İsa Mesih’in müjdecilerine buyruğudur: “İsa on iki öğrencisini yanına çağırdı; kötü ruhları kovmak ve her hastalığı, her illeti iyileştirmek üzere onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi. Bu on iki elçinin adları şöyle: birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreya, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever* Simun ve İsa’yı sonradan ele veren Yahuda İskariyot. İsa Onikileri şu buyrukla halkın arasına gönderdi: ‘Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerin de hiçbirine uğramayın. Bunun yerine, İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin’” (Matta 10:1 8). Dirilişinden sonra onları bütün dünyaya gönderdi: İsa onlara şöyle buyurdu: “Bütün dünyaya gidin, Müjde’yi bütün yaradılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar, hastalar da iyileşecek.” Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı’nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, sözünü onlarla birlikte görülen belirtilerle doğruluyordu” Markos 16:15 20.

Filipus yarı yabancı bir yer olan Samiriye’ye gitti. O orada halkın arasında kötü ruhlar kovdu. Büyük ihtimalla bunlar Mesih inanlısı olmayanlardı. Ama olabilir ki onlar Flipus’u dinleyip iman etmiş olanlardı. Çünkü Luka ancak Filipus’un müjdeyi duyurmasından sonra kötü ruhlardan söz eder. “Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih’i tanıtmaya başladı. Filipus’u dinleyen ve yaptığı mucizeleri* gören kalabalıklar, hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı; bir sürü felçli ve kötürüm iyileştirildi. Ve o kentte büyük bir sevinç oldu” (Elçilerin İşleri 8:5 8). Kötü ruhların kovulması ve insanların şifalanması kasabayı Müjde için açtı.

Kötü ruhları imansızlardan kovabiliriz ama ancak eğer sonra Mesih’ gelip O’nda sağlamlaşırlarsa kötü ruhlardan serbest kalabilirler. Bazı durumlarda bizim için ve Allah’ın egemenliği için tehlike yaratabilir. Bunun için ancak Allah’ın istediğini iyice bildikten sonra böyle bir işe girebiliriz.

Ruhsal akildanecilik (öğütçülük)

A. Ruhsal Savaşın Gerçekliği

Efesliler 6:10-13

"Son olarak Rab'de ve O'nun üstün güçüyle güçülenin. İblis'in hilerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır. Bundan dolayı, kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın."

Hoşea 4:6

"Halkım bilgi yokluğundan helak oldu."

B. Ruhsal Savaşın Temeli:

Matta 28:18

"İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi!"

Koloseliler 2:11-15

"Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları tamamen aldıktan sonra, onları açıkça sergiledi. Kendisinde onlara karşı yengi kanzandı."

Koloseliler 1:15-18

"15 Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı O’dur. 16 Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratılmıştır. 17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir. 18 Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O’dur."

Elcileri İşleri 1:8

"Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Ve benim tanıklarım olacaksınız."

D. Ruhsal Savaşın Şartları:

a) Ruhsal Öğütçülükte tutum:

1. Her öğütçü Tanrı'nın konuşmasını işitebilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Önemli olan, problemi dinlerken Tanrı'nın söylediğine de dikkat etmektir.

2. Her öğütçü, öğüt almaya ve düzeltilmeye her zaman hazır olmalı.

3. Her öğütçü kendisini tamamen İsa Mesih'e vermiş olmalı.

Kendisini ölüme gömmek, imanlının Mesih'in ölümünden pay almak konularını bilmeli ve kendi yaşamında onu yapmış olmalı. Romalar 6 ve Yuhanna 12:24: "buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir."

Rab'bin beraberliği ile Rab tarafandan değiştirilmeye her gün hazır olmalı.

İbraniler 4:12 13

"Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar. Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır."

4. Her öğütçüde İsa'nın düşüncesi olmalı ve ona göre yaşamalı

Filipiler 2:1-4

"Böylece eğer Mesih’ten gelen bir cesaret, eğer sevgiden doğan bir teselli ve Ruh’la bir beraberlik varsa, eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle bir diğerini kendinden üstün saysın; yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.


- Büyüklenmek

- Başarısı ve bilgisine gururlu olmak - Bu da onu başkalarını reddetmeye götürebilir.

- Kendi kendini yükseltmek: Kendimizi öğüt almaya gelen kişiden üstün koymak tehlikesindeyiz. -İnsanların birbilerine olan güveni sarsılıyor.

- Egemen olmak istemek: Öğüt almaya gelen kişiyi kontrol etmek. Öğüt almaya gelen kişiyi öğütçüye tamamen bağlamak tehlikesi. Onun şahıssızlanmasına kadar ileri gidebilir.


Bundandır ki Rab İsa öğrencileri döndükleri zaman onlara şöyle dedi: "Bununla birlikte, ruhları size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin." Luka 10:20.


b) Özgürlüğe götüren öğüt verme sırasında öğütçünün başına gelebilenler:

1. Bedeni, canı ve ruhunda çekilenler:

2. Gedikte durmak:

c) Öğütçünün silahları:

1. İsa Mesih kendisi, Kutsal Ruh'un gücüyle yanımızda duruyor!

– Bunu büyü ile karıştırmayalım.

Elçilerin İşleri 4:12

"Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiç bir ad yoktur."

Filipililer 2:9-11

"Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa adı anıldığında goktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltlmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin." - - + Elçilerin İşleri 3:15 -

2. İsa'nın Kanıyla örtülüp ve korunmamız.

İbraniler bölüm 9-11

"İlk doğanları öldüren melek İsraillilere dokunmasın diye Musa imanla, Fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapıların üzerine serpilmesini buyurdu." (İbraniler 11:28)

3. Tanrı'nın silahları:

Efesililer 6:l4-l8:

"Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan Ruh’un kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’ta dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun."

4. Tanrı’nın vaatlarına dayanıp Ruh'un gücüne güven bağlamak.

Yeşaya 55:11

"Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. "

5. Dua desteği


D. Özgürlüğe götüren öğütçülük:

1. Hem kişiyi, hem Rabbi dinlemek

2. Kişi lazım beden işlerini öldürsün


Doğal kişi…


 • Kendini seven Matta 16:24-26

 • Hoşnutsuz Yahuda 16

 • İsyankar 1.Samuel 15:23

 • Somurtkan ve hassas Efesliler 4:31

 • Söz dinlemez Romalılar 1:30

 • Teşekkür etmez 2.Timoteyus 3:1 2

 • Öfkeli ve dargın Yakup1:19-2O


Yeremya 17:9,10 Yeşaya 64:6

 • Kavgacı ve kendini haklı çıkaran Rom. 2:8

 • Yalancı Esinleme 21:27

 • Gizli işler yapan Efesliler 5:l2-l3

 • Çirkin düşünceli Matta 15:19

 • Şüpheci Yakup 1:6-8

 • Kıskanç Rom. 1:29

 • Başkalarını sevmez 1.Yuhanna 3:15
benliğin işlerini ortaya çıkarıyor”: Galatyalılar 5:20 21

“cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir.”Yeni ruhsal yaşam İsa Mesih'in aracılığıyla kurtulmuş kişinin yüreğine ekildi:


Ama eski benlik ağacının gövdesi ölü değil, o yeniden filizlenebilir.

Rom. 7:21-25


Bunun gibi görünmüyor mu? Eski benliğin kötü özellikleri yeni yaşamı sıkıştırdığı ve gölgelediği zaman bu ağaca benziyor:
 • Başkalarına eleştiriyor musun? Romalılar 2:1 3

 • Kendini beğeniyor musun? 1.Petrus 1:18

 • Dünya gibi konuşup davranıyor musun? Yakup 4:4,5

 • Parayı seviyor musun? 1.Timoteyus 6:17 19

 • Güveneceğine kaygılanıyor musun? Matta 13:7 22

Başka bütün günahların kaynaklandığı ana kök benciliktir
 • Tembel misin? Süleymanın Meselleri 24:30 34

 • Yüreğinde büyükleniyor musun? 1.Petrus 5:5

 • Komşunu seviyor musun? 1Yuhanna 4:11-12

 • Kıskanıyor musun? Vaiz 4:4

 • Rab’le geçirdiğin hergünkü zamanı ihmal ediyor musun? Daniel 6:11

Yeni insan bütün iyi özellikleri ortaya çıkarabiliyor:


 • Herkesi sevebiliyor. 2.Petrus 1:7

 • Barışçıdır Matta 5:9

 • Rab’be sürekli güvenir Mezmur 17:7

 • Yüreğini temiz tutar Matta 5:8

 • RAB'bin verdiği sevinç onu güçlü kılar Nehemya 8:10 • İyilikle doludur Galatyalılar 5:22

 • Bütün kaygılarını Rab’be yüklüyor 1.Petrus 5:7

 • En küçük şeylerde bile sadıktır Matta 25:21

 • Yürekten yumuşak huyludur 1.Petrus 5:5,6


Yeni tabiata yer verildiği zaman Ruh'un meyvelerini oluşturacak. Dünya düşüncesinin ve günahın yara izleri eski gövdede görülebilir.


3. Ne zaman anlıyoruz, kişide cin var?


4. Beden can ve ruh arasındaki ruhsal bağlılıklar:


Kutsal Ruh bir insanın içine yerleşince o insanın ruhuyla iletişim kurar. O insan yeniden doğar.

Kutsal Ruh

 • Doğal insanda ruhsal tabiat cılızlaşmış olduğundan (Şeytana aktif bir şekilde tapanlar bundan bir istisnadır) can önceki egemenliğini kaybetmek istemediğinden Kutsal Ruh’un işlemesine karşı koyar. Kutsal Ruh'un aracılığıyla değiştirilmiş insan ruhu, istiyor ki canında ve bedeninde Kutsal Ruh'un gücüyle İsa Mesih'in yaşamı açıklansın. Günahlı tabiat ve ruh arasındaki savaş. Kutsallaşma.

 • Karanlık kuvvetlerinin engellemesi bedenin (onun her bir tarafında), canın (irade, zihin, duygular, bilinç, bilinçaltı, bilinçdışı olarak) ve ruhun (sezgi, tapınma, vicdan olmak üzere) her bir alanında bulunabilir.

 • Tanrı’nın ilkin bize ruhumuz aracılığıyla ulaştığı için Şeytan da ruhumuzu kontrol etmek ister. O kendisine bağlı olanlara ruh tabiatıyla bedenin dışında gezinme yeteneğini verir. Bunda can insan ruhu üzerinde egemen kesilir. Buna “astral yolculuğu” denir.

 • Bunda beden ve canın kontrolü altında yaşamamamızın önemini görürüz.
5. Karanlık kuvvet bağlılıklarının nişanları:

“(Bir hastalıkta) kötü ruhların işlemesine belirti, hastalığın uzun sürmesi, hasta insanın hiç iyileşmeye yüz tutmaması, bu hastalığın sürekli kötüleşmesi, hastayı git gide sakatlığa, kötürüm olmaya ya da ölüme götürmesidir. Böylece kötü tümörler (urlar) kötü ruhların işlemesine ilişkili hastaların arasındadır. Benim bildiğim kadarıyla şifa ve özgürlüğe kavuşturma konularıyla uğraşan öğütçülerin arasında bu konu hemen hemen hiç tartışmalı değildir. Kötü urda kötü ruhların varlığının özü açıklanır. Düzenli yaşamın hesabına düzensiz yaşamını yayar. Çevreyi bozarak geniş çapta büyür ve kendini normal yaşamın bir taklidi olarak gösterir. Normal yaşam düzenli, orantılı ve çevreye uygun bir şekilde büyür. Ur, yaşamın dış görünüşüne sahiptir, ama düzensizce, fazla çabuk ve çevredeki dokuya uygunsuz bir şekilde büyür ve böylece mahvedici bir ölüm ruhunun biçiminde ortaya çıkar.”

6. Karanlık güçlerine bağlı günahlar (yalnız birkaç örnek)

7. Babaların ya da ataların bağlılıkları:

“Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.” (Çıkış 20:5,6).

Günahın kendisi hakkında bilgi bulunmazsa da onun sonuçlarının izleri bulunur.

8. Doğrudan özgür kılma:

a) Can ile ruh arasında ayırmak.

 1. Genel olarak Şeytanın esirliğini reddetmek.

c) Tövbe

ç) Karanlık güçlerini reddetmek

 1. Karanlık güçlerden öğütçü aracılığıyla ayrılmak

e) Cinlerin işgal ettikleri kişiyi bırakmaklarını İsa’nın adında emretmek.

Bunu yapmanın değisik yolları var.

 1. Cinlerden

a) Bilmeliyiz ki karanlık güçlerinin savaş planı var:

Amaç: Karışıklık, amaca varlıldığı gibi bir görünüş vermek.

b) Yalan söylemelerinin mümkün olduğunu bilmeliyiz.

c) Güçlü mücadele:

İsa’nın verdiği yetki ile emredersek veya sorarsak cinlerin yalan söylemeye veya bizimle oyun oynamaya firsatları yoktur.


B) Tanrı'dan esinleme (açıklama):

Cinlere emir verdikten sonra ve uzun bir mücadeleden sonra çıkmak istemezlerse daha derin bir kökün var olduğunu düşünmek gerektir. Örneğin: ruhunu Şeytana satmak, gizli bir tören, belki de ataların işlediği bir suç olabilir. Bu durumda, Rabbin Ruhu ruhsal armağanlar (özellikle ruhları ayırt etme armağanı) aracılığıyla bizi aydınlatabilir. (Bazı şeyler kilitlenmiş ve bağlanmış olabilir).


Cinlerin çıkma belirtileri:

a) Esnemek, geğirmek, hava çıkarmak, ve bunlara benzer şeyler.

b) Yüzünün görünüşün çok değişmesi.

c) Kişinin sarsılması (sağa sola olabilir), duvara karşı atılması. Korkmayın, kendisine yaralanmasın diye onu tutun.

d) Yabancı seslerin, bağırışların öğüt alan kişiden çıkması.

e) Öğüt alan kişinin bayılması, sanki ölmüş gibi görünmesi. Soluğu azalıyor, nabzı yavaşlıyor, kendinden geçmiş gibi görünüyor. Cinler öğüt alanın ruhvücudu aracılığıyla onu bedenden çıkarıyor. Ölümden dönen kişilerin yaşadıkları tecrübelere benzer!


Yardım: Gümüş tel

“Gümüş tel kopmadan, altın tas kırılmadan” (Vaiz 12:6). Vaiz bölüm 12’te ölüm konusu ele alınır.


9. Ruhsal savaş bazı durumlarda aylarca sürebilir.

Belki de gece gündüz çalışması gerekecek. Çok dayanma gücünü gerektirecek.


10. Öğüt aldıktan sonra insan boşluk hissedebilir,

yada sanki hepsi bir oyun gibi oldu, hiç bir şey değişmedi.

a) Bu durumda çetin savaş yeniden başlayabilir.

b) Küçüklüğünden beri gizli karanlık işlerine bağlı olan insanın küçüklüğünde giderilmemiş gereksinmelerinin giderilmesi gerekecek!

 1. Hem öğüt alan hem de öğütcüye öğüt verirken bedensel bitkinliği duyabilir. Bu durumda:

ç) Olabilir ki insanın kurtulduğu kötü güçler zorla geri dönmeye çalışacaklar. Bu durumda: Karşı durmak gerekecek. 1.Petrus 5:8-9.


11. Cinleri nasıl kovmalı?

a) Evi ruhsal bakımdan dua ve yağlamakla (meshetmekle) temizlemek.

b) Güçlü olanı bağlamak. Markos 3:27

c) Doğrudan çözme duası: Beden, can, ruh çözülmek. Bazen yalnız birinden gerekiyor:

"Ben kendimi beden, ruh ve can bakımından bildiğim ve bilmediğin bütün büyücülük ve karanlık güçleri alanlarında ……………………’den çözüyorum ve İsa'nın adında onu reddediyorum!

Öğütcü: "İsa'nın adında, filancayı (kişinin adını söyleyin) beden, ruh ve can bakımından bildiğim ve bilmediğin bütün büyücülük ve karanlık güçleri alanlarında ……………………’den kesiyorum ve onu çözüyorum. Filancanın üzerindeki kuvveti kırıyorum ve buna bağlı olan bütün karanlık güçlerinin ve onlara ait olan her şeyin İsa'nın adında İsa Mesih'in hazırlağı yere gitmelileri emrediyorum!"

ç) Koruyucular: Bunların sayısını öğrenmek gerek çünkü bunların önceden gitmeleri gerektir. –Bazen sayı yüksektir. Kimse buna şaşırmasın. Bazen de özel koruyuclar vardır. Onları hemen kovmak gerektir.

 1. Baş cinler: Bunları çoğunlukla beden, can ve ruhtan kovmak gerektir. Bazen yalnız tek bir alandan kovmalı.

Düzen:


Beden: Beyin: sinirler, sinir hücreleri, sinir yolları, bilinçaltı sinir sistemi.

Kemikler: ilik, kıkırdak, eklemler, ara maddeleri, dişler.

Kaslar: hücreler, lifler, bağlar, kirişler.

Cilt. sümüklü doku, boynuzlu cilt, saç, tırnak.

Kan dolaşımı: kalp, kalp bölgesi, kalp kası, kalp karıncığı, kalp kulakçığı, atardamarlar, toplardamar, kan yapan ve kaanı parçalarına ayıran bütün organlar, kan.

Hava dolaşımı akciğer, bronşlar, soluk alıp verme.

Hormonlar

Lenfatik sistem

Bezler

Organlar: Mümkün olduğu kadar hepsini söyleyin.

Cinsellik Mümkün olduğu kadar buna ait organların tümünü söyleyin.

Can: İrade, anlayış, duygular, bilinç, bilinçaltı, bilinçdışı.

Ruh: Vicdan, tapınma, sezgi.

 1. Cinler gittikten sonra boş olmuş her tarafı Kutsal Ruh’la doldurmasını Rab’ten istemeliyiz.

f) Öğüt alan kardeşi meshetmemiz ve şifa bulması için dua etmemiz mümkün olabilir.Öç alıcı ruhları bağlamayı unutmayın. Bizi çok üzüntüden koruyacaktır.

Lütfen bütün mücadelede özgürlüğe kavuşturabldiğimiz insanlarla uğraştığımızı unutmayalım. Onların ihtiyaçlarına önem verelim. Onların ağlamalarına izin verin. Bu onlara yardım edecektir.


Atalar bağlılığı: Lev. 26:39,40; Yeşaya 14:21; 65;7; Yeremya 2:9; 16:10,11; 14:20, Ağıt. 5:7; Say. 14:18; Neh. 1:6; Daniel 9:15,16; 1.Yuhanna 1;9; Ölmeyecekler: 2.Krallar 14:6; 2.Tarih 25:4.

İnsanı Şeytana bağlayan işler


1) Muska taşıdın mı? Evine koydun mu? Çocuklarına taktın mı?

2) Ruhları çağırdın mı?

3) Ölmüş bir insanın ruhuyla konuştun mu?

4) Ölüler için yemek yedin mi?

5) Hocaya gittin mi? Niçin? Hoca sana ne yaptı?

6) Büyü yaptın mı yoksa başkasına yaptırdın mı?

7) Sana büyü yapıldı mı?

8) Nazar boncuğu taşıdın mı? Evine koydun mu? Çocuklarına taktın mı?

9) Kurban kanı sana sürüldü mü?

10) Kutsal sayılan küçük boyda bir kitap veya buna benzer bir şey taşıdın mı?

11) Ziyarete, ermişin mezarına, dede türbesine, tekkeye gidip dileğini almak için mum yaktın mı, tel veya kumaş bağladın mı, bagaj bıraktın mı, tuz ektin mi, para attın mı, dua ettin mi?

12) Hoca şifa için senin bir çeşmede yıkanmaya gönderdi mi?

13) Yedi çeşmeden su topladın mı?

14) Normal doktordan başka herhangi bir yoldan şifa bulmaya çalıştın mı? Bunun Şeytanın büyücülük işlerine bağlı olup olmadığını öğrenmelisin.

15) İpnotize (хипнотизиран) edildin mi? Bazı doktorlar bunu kullanıyorlar ama insan, kendini başkasının kontrolü altına koyduğu için kötü ruhların ve başka kötülüklerin saldırısına açıyor.

16) Ekstrasens'e gittin mi?

17) Mussaf öptün mü, öptürdün mü?

18) Falcıya gittin mi? Başkası senin için gitti mi?

19) Kitap açtırdın mı? Başkası senin için açtırdı mı?

20) Oyun (iskambil) kağıdı, sarkaçla, bakla, fasulye, buğday, kahve, el ayasıyla veya başka yollarla fal baktın mı? Baktırdın mı?

21) Gazetelerde, televizyonda çıkan yıldız falını (horoskop, zodiak) okudun mu?

22) Kurşun döktün mü, döktürdün mü?

23) Çatal biçiminde olan ağaç parçasını tutarak yer altında su aradın mı?

24) Bazen geleceği (бъдещето) biliyor musun?

25) Rüyaların yerine geliyor mu?

26) Korkulu rüyalar görüyor musun?

27) Cin, peri veya hayalet gördün mü?

28) İnsandan gelmeyen ayak seslerini veya başka sesleri işittin mi?

29) İnsan eli olmadan kapıların açıp kapandığını veya başka şeylerin yerini değiştiğini gördün mü?

30) Şeytana dua ettin mi, ondan yardım istedin mi?

31) Kendi kanını akıtıp bu kanla Şeytanla bir antlaşma (договор) imzaladın mı?

32) Büyüklerin seni Şeytana bağladı mı?

33) Evinde kötü ruha (babaya) ayrılmış bir oda var mıydı?


Evlilik


34) Bereketlenmek için kına gecesi yapılıyor.

35) Evlenme gününde bereketli olsun diye buğday, pirinç ya da başka şeyler dökülüyor.

36) Bir nine gelinin iki koltuğu altına iki ekmek koyuyor. Gelinin eline yağ sürüyor. Gelin yağlı elini kapıya sürüyor.

37) Nişan ya da evlenme günü gelin güveyin ayağına ilk basarsa o baş olacak, güvey gelinin ayağına ilk basarsa o baş olacak. Bu yanlış çünkü Tanrı'nın sözü kocanın hanenin başı olduğunu açıklıyor.

Hamilelik

38) Hamile kadın hocaya gidiyor, hoca ona gelincik kesiyor. Bazen de ona gelincik etini yediriyor.

Kızan doğduğu zaman:

39) Kulağına adı, hem de Müslümanlığın inanç sözü olan Kelime-i Şehadeti fısıldanıyor.

40) Kızan kırk gün evden çıkmamalı.

41) Anne ve bebek evde yalnız bırakılmamalı.

42) Hastahaneden çıktığı zaman değişik adetlere göre ya Meryem pidesi ya da kulaç pişiriliyor.

43) Bebek yatağında yalnız kalmamalı. Onu kötü kuvvetlerden ve nazardan kollamak için maşa, balta, ekmek parçası, bıçak, süpürgeden üç tel, çekiç ve buna benzer şeyler koyuyor. Bazı imanlıların İncil kitabını kızanın yanına koyduklarını gördük ama bu da aynı şekilde günahtır. Tanrı'nın melekleri onları koruyor (Matta 18:10 11). Onlar için dua etmeliyiz.

44) Kızan yirmi günlük olunca bebeği yıkıyorlar. Suyun içine altın ve taş koyup yirmi kaşık su kızanın başına döküyorlar.

45) Kızan kırk günlük olunca bebeği yıkıyorlar. Suyun içine altın ve taş koyup kırk kaşık su kızanın başına döküyorlar.

46) Kızanın çamaşırlarını akşam dörtten sonra kırda bırakmak iyi değilmiş.

47) Çocuk bayılırsa, hastalanırsa ona kurşun dökerler, ona mavi boncuk asarlar, muska ve saire takarlar.

48) Bebek uyurken gülerse birisi babasını kovuyormuş.

49) Bebek uyurken ağlarsa, birisi anasının bir memesini kesermiş.

50) Kızanın ağzı çok akarsa üç kere makasla kesilirse dururmuş.

Büyücülük ve falcılık adetleri

51) Dede türbesine ziyaret.

52) Bir koca karısının ona karşı zina işlediğine şüphe duyarsa ve karısı bunu yapmadığını ileri sürerse dede türbesini ya da musafı öperse kocası ona inanır.

53)Hamile kadın örgü öremezmiş.

54) Kadir gecesinde yeşil bir demet kapıya asılır ve akşam olunca arkaya dönerek üç kere taş atarlar ve dilek dilerler.

55) Evde bir ölü olursa kırk gün o ev boş kalmaması lazım yoksa kötü ruhlar gelip orada yaşarlarmış.

56) Rüyada ayakkabı, pabuç ya da çıplak insan görülürse birinin öldüğüne inanılır.

57) Uhu ya da gece kuşu evin etrafına uçarsa o evdeki hasta ölecekmiş.

58) Köpek başını kaldırıp ulularsa insan başını yiyecekmiş. Bunun için köpeğe "Kendi başını yiyesi" diye ilenir.

59) Pembe bulut göründüğü zaman bir insan ölürmüş.

60) İnsan bir yere gitti zaman işi rast gelsin diye arkasına su atılır.

61) Yürürken taş önüne olursa onu geri çevirmek lazımmış yoksa yol iyi girmezmiş.

62) Korktuğun zaman gömleğin içine üç kere tükürmek lazımmış.

63) Güzel kız görürsen "maşaallah" denir ve pırtısından bir iplik alınır ve gömleğin içine koymalı.

64) Kızan doğduğu zaman akıllı veya güzel bir insan onun ağzına tükürmek lazımmış ki onun gibi akıllı veya güzel olsun.

65) Kişi tuvalete gittiği zaman urak olmasın diye "Destur" deyip tükürmek lazımmış

66) Kara kedi gördüğü zaman insan üç kere dönmesi lazımmış.

67) Yıldızın düştüğü yerde insan ölürmüş.

68) Kibrit oyunu.

69) Zodiak - horoskop.

70) Kahveye bakmak, karta açmak, ele bakmak, banyodan sonra kalan suya kibrit atmak.

71) Okunmuş suyu veya şerbeti içmek.

72) Diş çıktığı zaman kiremit üzerinden atılır ve "Altın olsun!" denir.

73) Elbise, bagaj hocaya, bakımcıya götürmek.

74) Ev yapıldığı zaman temele muska koymak ve bittikten sonra kurban kesmek.

75) Suya yazılı kağıt koyup içirmek.

76) Çaya bakmak. Ekstrasens. Üflemek. Kurban kanını insana bulaştırmak.

77) Hasta insanları derelerde banyo yaptırmak ve kırk taş toplayıp dereye birer birer atmak.

78) Hamile kadının şalvarından yumurta geçirmek.

79) Gece çamaşır yapmak iyi değilmiş.

80) Sabah iş iyi gitmezse bütün gün iyi gitmeyecekmiş.

81) Ekmeği altüst koymak bereket getirmezmiş.

82) Salı günü iş olursa iyi gitmezmiş.

83) Emzikli kadının memeleri ağırırsa üç kere elini yalar ve poposuna sürmesi lazımmış.

84) Kabakulak olduğu zaman insanın yüzünü kara boyamak lazımmış.

85) Nazar değmesin diye kulak ardı kara boyamak.

86) Aya bakmak. (Yıldız ve güneşe)

87) Güvercin yüreğini yutturmak.

88) Mevlut.

89) Çayda kan veya sidik muska olarak insanlara içirmek

90) İlenç.

91) Çay ve yumurta karıştırılır muska yapılıp ateşte yakılır.

92) İlk aybaşı olduğu zaman ağaca veya başka yere üç çizgi çizilir.

93) Ceviz muskası.

94) Eller karıncalanmasın diye karınca yuvasında yıkamak.

95) Kalem (химикал) oyunu.

96) Elleri kol altına koymak.

97) Kızan hastalanınca köpek deliğinden geçirmek.

98) Akrep veya benzerleri soktuğu zaman ceviz ağacının kökleri altında olan tünelden geçirmek.

99) Sinekler toplanınca ölünün ruhu geldiğine inanılır.

100) Doğmamış bebeği düşürme düşünce.

101) Kendi bedeniyle kendi kendini tatmin etmeye çalışmak.

102) Kızanların bedenleriyle oynamak.

103) Ölü yılan muskası.

104) Kötülük gitsin diye üç yol arasında yıkanmak.

105) Bebek güzel olsun diye yüzüne yumurta sürmek.

106) Kızan hastalanınca mezardaki kovuğa (kuuk) koyulur.

107) Hayvan öldürmek günah. Kedi veya köpek öldürürsen, sana ilenirmiş.

108) İnsan kazada ölürken kanı bağırırmış ve lazım o yerde gece ateş yakılsın.

109) Azgın ruh, peri ruh.

110) Muskalardan bir kaçı: Kara çalıdan, kaplumbağa kuresinden, kara koyun yapağından, ana sütü unla karışmış durumunda, kumaş içinde yazılmış kağıt, mavi göz boncuğu, sarmısak, bebek ayakkabı, nal, ölüden kalan mendil, demir halka.

111) Doğuran kadından çıkanı ya da yeni doğmuş kızanın göbeğinden düşeni muska olarak kullanmak.

112) Hamile kadın kolan kemer takamaz çünkü kadının bağırsakları kızanın boynuna bağlanırmış.

113) Kızana eşek sütü içirilir yorgaca hastalığına (boğmacaya) karşı.

114) Koca karısını bırakmasın diye kadın kendi tırnak kesintilerini kavurup ona yedirir.

115) Mezardan toprak toplayıp düşmana kötülük getirmek için evinin çatısına veya evinin önüne atmak.

116) Bebeği aynaya baktırmamak lazım çünkü deli olurmuş.

117) Gece yolda yürürken işememek lazım çünkü cin çarparmış.

118) Burun kaşınırsa dayak veya kavga seni beklermiş.

119) Ayağın tabanı kaşınırsa yola çıkacaksın.

120) Arkan kaşınırsa dayak yiyeceksin.

121) Kulak çınlarsa birisi seni anarmış.

122) Bebeğe bir parça ekmek hamuru yedirirsen çabuk konuşacakmış.

123) Gözün bir tarafa atarsa iyilik öbür tarafa atarsa kötülük demekmiş.

124) Kutsal Georg bayramında üç kere yıkanmak ve üç taş atmak.

125) Acı ot suya koyup yıkanmak.

126) Düğünde kırmızı kemer veya elbise giymek (bebek olsun diye).

127) Kara kedinin kulağını kestiler çünkü çocuk çamaşır suyu üzerinde yürüyüp delendi.

128) Kızan yürüdüğü zaman pita pidesi pişirilir.

129) Ölü leylek suyuyla yıkanmak.

130) Ölünün altından veya üstünden geçirmek. Sonra o kişi hasta insanları şifa için kucaklar.

131) Ölüyü yıkamaktan kalan suyu içirmek.

132) Değişik havanların boku muska için kullanmak.

133) Meryem çiçeği koklayan hamile kalırmış.

134) Mum yakmak.

135) Eşek veya başka hayvanın dilini yemek.

136) Kızanı mezarın üzerine bırakmak.

137) Mezarlığa yemek getirmek.

138) Kızan kendin kaybettiği zaman kızan boncu oldu mu kadın şalvarını çıkarıp üzerine oturarak oklayı kırar. Kızanın ölçüsüni iple alıp ipi ölünün kefenliğinin içine koymak.

139) Öldürmek için bagajı mezarlığa gömmek.

140) Çok sesli ve hareketli bir kızanı kuzu gibi yapmak için koyun süresi onun üzerinden geçmesini bırakmak.

Kötü ruh grupları

Kötü ruhlar tabiyatlarıyla tanınır. İnsanlarda nefret kışkırtan ruh “nefret” adıyla tanınıyor. Nefret ruhu şehvet duygularını kışkırtmaz o yalnız insanlarda nefret uyandırmaya bakar. Ruhlar çoğu zaman yalnız gezmez: “Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın da başına gelecek olan budur” (Matta 12:45).

Bunun için birisinde bir ruhu tanırsanız onun arkadaşlarını o kişide aramalısınız. Kötü ruh grubunun bir önder ruhu vardır. Bazı vakitler Kutsal Ruh önderi başta kovmamızı söyler, başka zamanlarda önderi sona bırakmamızı ister. Önderi tanımak kurtulan kişiye yardımcı olur. O kurtulunca kendisine gelecekte saldırabilecek kötü ruhun tabiyatını bilmesi karşı koymasına yardımcı olabilir. Kimi kötü ruhlar bazı davranış alışkanlıklarına bağlıdır. Kurtulan kişi o alışkanlıkla bağlılığını kesmeli ve ona bağlı günahlı tabiyatını çarmıha germelidir.

Önder ruhu insana ilk giren ruhtur. İlk giren olduğu için önderlik yapabiliyor ve arkasından çektiği öbür ruhlara sözünü geçirebiliyor. Ruhlar kovunca kovan kişi şöyle diyebilir: “Çıkın ve arkadaşlarını toplayıp gidin!” Veya: “Çıkın ve bütün köklerini söküp çıkarın!” Ama bir kötü ruh grubundan bir iki kötü ruh kaldıysa öbürlerini tekrar toplayıp i.eri sokmak için meydfan bırakılmış olacak. Bunun için bütün grubu kovduğunuza emin olmalısınız.

Grupta bir çeşitten bir kaç tane kötü ruh insanın içinde olabilir. Bir çeşit ruh birden fazla grupta bulunabilir. Örneğin: kızgınlık ruhu hem acılık grubunda hem de titizlik grubunda bulunabiliyor.


Sık sık rastlananan kötü ruh grupları

1. Acılık

içerleme

nefret

bağışlamazlık

şiddet

öfke

kızgınlık

intikam

adam öldürme

2. İsyan (başkaldırma)

bencil isteklere bağlılık

inatçılık

sözdinlemezlik

dik kafalılık

3. Kavga

çekişme

atışma

tartışma

bozuşma

dövüşme

4. Kontrol

sahip olma

üstünlük

büyücülük

5. Öç

yıkma

kin

nefret

sadizm

acıtma

zulüm

6. Suçlama

davalama

eleştirme (kritikuva)

kusur bulma

7. Uğratılma

uğratılma korkusu

kendi kendini kabul etmeme

8. Emniyetsizlik (güvensizlik)

aşağılık duygusu

kendi kendine acıma

yalnızlık

korkaklık

çekingenlik

yetersizlik

beceriksizlik

9. Kıskançlık

haset

kuşku

güvensizlik

bencilik

10. İçine kapanma

surat asma

hayal görme

fantezi

gösteriş

gerçeklerin dışında yaşama

11. Gerçekten kaçma

aldırmazlık

stoacılık (duygularını açığa vurmama)

pasiflik

uykuculuk

alkol

uyuşturucu

12. Pasiflik

kötü huyluluk

kayıtsızlık

halsizlik

uyuşukluk

13. Depresyon

ümitsizlik

kara düşünce

cesaretsizlik

yenilgiye kapılma

hüzün

umutsuzluk

intihar

ölüm

uykusuzluk

ölümü devamlı düşünme

 1. Ağırlık

kasvet

yük

tiksinti

15. Kaygı

endişe

korku

dehşet

kuruntu

 1. Sinirlilik

gerginlik

baş ağrısı

sinirlilik alışkanlıkları

huzursuzluk

heyecanlılık

uykusuzluk

dolaşıcılık

17. Alınganlık

kendi kendine dönüklük

insan korkusu

kınanma (kabul edilmeme) korkusu

18. Eziyet

haksızlık

yargı korkusu

mahkumiyet korkusu

suçlama korkusu

azarlama korkusu

alınganlık

19. Ruh hastalığı

delilik

cinnet

çılgınlık

geri zekalılık

bunaklık

şizofreni

paranoya

sanrı

20. Şizofreni

(ayrı bir bölümde açıklanıyor)

21. Paranoya

kıskançlık

haset

kuşku

güvensizlik

eziyet

korkular

karşı gelme

22. Kafa Karışıklığı

moral bozukluğu

tutarsızlık

unutkanlık

23. Kuşku

imansızlık

şüphecilik

24. Kararsızlık

sürüncemede bırakma

şerefini tehlikeye atma

kafa karışıklığı

unutkanlık

aldırmazlık

25. Kendi kendini aldatma

kendi kendini yanıltma

kendi kendini baştan çıkarma

gurur

26. Akıl çelme

kafa karışıklığı

insan korkusu

başarısızlık korkusu

gizli güçler ruhları

medyumluk ruhları

27. Zihine tapıcılık

intelektüalizm

akılcılık (rasyonalizm)

gurur

benlik (ego)

28. Korkular (her çeşit)

fobiler (her çeşit)

histeri

29. Yetkiler korkusu

yalancılık

aldatma

30. Gurur

benlik (ego)

kendini beğenmişlik

kendini haklı çıkarma

kibirlilik

büyüklük

küstahça kibir.

31. Yapmacık davranış

abartılı davranış (tiyatroculuk)

oyunculuk

hayat hakkında çok bilme

gösterişçilik

32. Göz dikme

hısızlık

hırsızlık düşkünlüğü (kleptomani)

maddecilik tutkusu

açgözlülük

hoşnutsuzluk

33. Kusursuz olma hırsı

gurur

kendini beğenmişlik

benlik (ego)

moral bozukluğu

eleştirme (kritikuva)

tez öfkelenme

hoşgörüsüzlük

kızgınlık

34. Yarışma

dürtü

tartışma

gurur

benlik (ego)

35. Sabırsızlık

ajitasyon

hüsran

hoşgörüsüzlük

içerleme

eleştirme (kritikuva)

36. Sahte yük

sahte sorumluluk

sahte merhamet

37. Büyük üzüntü

keder

gönül acısı

büyük acı

ağlayış

keder

acımasızlık

38. Bitkinlik

yorgunluk

bezginlik

tembellik

39. Hastalık

herhangi bir hastalık veya illet

40. Ölüm

41. Miras

(fiziksel)

(duygusal)

(zihinsel)

(ilençler)

42. Aşırı faaliyet (işleme)

huzursuzluk

dürtü

baskı

43. İlenç

sövüp sayma

kirli şakalar

dedikodu

eleştirme

birini arkasında kötüleme

maytap

aşağılama

44. Düşkünlük ve zorlama

aşağılama

sigara

alkol

uyuşturucu

ilaç

kahve

oburluk

45. Oburluk

sinirlilik

yemek düşkünlüğü

içerleme

hüsran

tembellik

kendi kendine acıma

kendi kendini ödüllendirme

46. Kendi kendi suçlama

kendi kendisinden nefret etme

kendi kendini mahkum etme

47. Suçluluk

mahkumiyet

utanç

değersizlik

mahçup olma

48. Cinsel Kirlilik

şehvet

şehvet hayalları

masturbasyon

homoseksüellik

lezbiyenlik (sevicilik)

zina (evliliği bozan cinsel ilişki)

orospuluk (evlilik dışı cinsel ilişki)

yakın akraba ile cinsel ilişki

fuhuş

ırza geçme

açık saçıklık

frijitlik (eşine karşı soğuk davranma)


49. Tarikatlar

Yehova Şahitleri

Mormonlar

Bahai

Masonluk

(Kutsal Kitabı kullanan ama İsa Mesih’in Tanrılığını ve kurtaran kurbanını inkar eden herhangi bir grup, dernek, cemiyet)

50. Gizli güçler

(Bakınız İsa Mesih’teki Serbestliğe Yedi Adım kitapçığındaki listeye)

51. Dindarlık

dinsel törencilik

biçimcilik

yasacılık (zakonculuk)

öğretişe aşırı bağlılık

baştan çıkarma

öğretişte yanılma

Allah’tan aşırı ürkme

cehennemden aşırı ürkme

kurtuluşunu kaybetme korkusu

aşırı dinsellik

52. Ruhçuluk

medyumculuk

seans

ruh rehberi

ölüler ruhlarını çağırma

53. Doğru olmayan dinler

Budizm

Taoizm

Hinduizm

İslam

Şintoizm

Konfuşus dini