1.Kor 1:10-17

Kaos kilisesi Korint - Bölünmeler

Giriş:

Geçen hafta sadece bir giriş idi, asıl ete bugün dalacaz. Değil mi, biz hep 'et' istiyoruz, et, derinnn öğretişler. Merak ettiğimiz konular, daha fazla bilgi gerektiriyor. Biz de orasına merak ediyoruz:

Şeytan nereden geldi (Yeşaya 14, Hezekiel 28) ? Antihrist kim olacak? 666 ne demek?

Ama asıl et orada değil. Asıl et nerede: bizim hareketlerimizi değiştiren konularda. Ve öyle bir konuya bugün bakacaz.

Kaos kilisesi Korint dedik. Gerçekten de öyle. Onların konuları neydi? bölünmeler, zina ve gezgincilik, dava açmak, evliliği yasak etmek, kurban etleri, Rabbin sofrasında sura, kadınlar kafa kaldırdılar, dillerde konuşmak ve ruhsal vergiler, dirilişi yanlış anlamak ... üff

Sana bir soru: hangi konu sence en büyük? Mektup yazarken en birinci hangisine bakacan? En acil hangisi?

Pavlus için en acil konu: BİRLİK, bölünmeler hemem bitsin. Acaba neden? Neden bu konu zina, davalar, diller konusundan daha büyük? 3 sebep verecem:

(1) Bir topluluğa bir kere öyle bir ayrılık ruhu daldı mı, o ruh işlemeye devam edecek. “Hakikatı savunuyorum” derken, kilise gittikçe daha küçük gruplara dağılacak.

Yeni imanlı iken öyle kilisede idim: en başta 1800 yıllarda, canlı bir hareket idiler, sonra iki grup oldular: bir grup dedi ki, “tapınmada çalgılar olamaz”, öbürleri “olabilir” dediler. Ve artık iki ayrı denominasyon oldular. Birlik koptu.

Daha sonra o çalgısızcılar kendine ad koydular “Mesihin kilisesi”. Artık “Bizden başkası kurtulmayacak” demeye başladılar. Ama bir kere o virusu kaptılar ya! Ve ondan sonra her en ufak konu hakkında gene bölünmeye devam ettiler:

var bazı kiliseler “Kule olamaz” diyorlar. Bazılar sadece bir tercüme kullanıyorlar. Var gene “tek kadehçiler” - demek, hepsi Rabbin sofrasını tek kadehten içiyorlar, ve küçük tek kişilik kadehleri kullanan artık imandan çıktı. ...

(2) Bölünmelere izin veren topluluk gittkçe ruhsal güç kaybedecek. Ruhsal problemleri çözmek için güç kalmayacak. Korint'te zina problemi vardı. Bütün topluluk buna karşı gideceğine, gücünü ona kullanacağına, bütün enerjii nereye gitti? “Sen kimi tutuyorsun, Pavlus mu, Apolos mu?

Hele dışarıdan baskılar geldi mi, birlik olmayınca Şeytan bizi öyle güzel tek tek yok edecek. Göreceniz !!

1986 İstanbul'da hükümet bazı imanlıları mahpusa atmaya başladı. Önceden çok güzel ayrım yapardık aramızda: Dillerde konuşmak şart mı, değil mi? Sen ruhlandın mı? Karizmatik misin, değil misin? Birlik bozuldu.

Bir de bakıyoruz, polis ayrı ayrı mahpuslar kullanmadı. Dillerde konuşanı da, konuşmayanı da aynı yere kilitlediler, aynı biligisayara koydular bizi.

(3) Bölünmeler Rabbin adına bir lekedir, ayıp bir şey. Daha ayet altıda demişti ki:

6 Ve artık gösteriyorsunuz ki, Mesihten için yapılan şahitlik doğrudur.

Yani, sizin topluluğunuz, sizin birliğiniz, imansızların önünde büyük bir şahitliktir. Sizi bir anlayışta, bir yürekte gördüler mi, Mesihin öğretişi çekici kılınacak, siz Rab İsa için iyi bir reklam olursunuz.

Ama aranızda ayrılık oldu mu, imansızlar diyecek: “A brak, onlar mı? Hepsi birbirleriyle çekişiyorlar. Hepsi egoist. Ve böylelikle kurtarıcımızı utandırıyoruz.Pavlus her mektubunu aynı sözlerle başlatıyor: “..... kasabadaki kiliseye”. Efes kasabasında, Kolose kasabasında, Filipi kasabasında, Selanik kasabadında v.s.

Ama hiç oturup hesap yaptık mı, bu ne demek oluyor? Tabii ki, bazı kasabalarda bütün imanlılar her pazar günü aynı binada toplanırdılar. Ama onun sınırı nerede?

Büyük kasabalarda, diyelim, Londrada, Seoul'da, Rio de Janeiro'da... hani nerede bir kasabada onbinlerce imanlı var... onlar mecbur mudurlar hepsi bir tek organizasyon altinda olsunlar?

Ya da farklı diller konuşursalar, hakları yok mu, ayrı toplantı yapsınlar. Mesela Berlin'de yüzlerce Almanca toplantının yanında 20 tane Koreli toplantı, ve yüz tane Afrikalı toplantı varmış.

Buna rağmen Pavlus gene de bir kasabada yaşayan imanlıları bir tek kilise, bir tek beden sayıyor. Demek, sormamız gereken soru şu: Mesihteki birlik aslında nasıl bir şeydir?Birliğimizin özü nedir? Bugünkü konumuz o olacak.Şimdi, birlik konusunda. Rab demiyor, Mesihçi adını kullanan herkesle bir ol! Bazı durumlarda kimi kişilerle kesinlikle birlik olamaz.

1.Kor 5:9-11

>Mektubumda size yazmıştım ki, zinacılarla işiniz olmasın. 10 Ama demek istemedim, dünyadan olan zinacılarla, ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı, lazımdı bu dünyadan dışarı çıkaydınız.

>11 Hayır, size yazarken demek istedim ki, eger bir kardeş zinacı, açgözlü, puta tapan, küfürcü, içkici ya da dolandırıcı olarak bilinirse, o vakıt onunla hiç işiniz olmasın. Böyle birisi ile yemek bile yemeyin.

İkincisi:

Eğer temel konularda Yanlış öğretişleri yayan birisi varsa, onunla birliğimiz olamaz.

1.Yuhanna 4:1

>Sevgililer, her bir ruha inanmayın. Ruhları deneyin, acaba Allahtan mıdırlar diye. Çünkü bir sürü sahte peygamberler dünyaya yayılmıştır.Peki, Korint'te durum ne idi? Oradaki ayrılıklar neydi?

10 Kardeşler, ben de size Rabbimiz İsa Mesihin adına yalvarıyorum ki, hepiniz aynı sözde birleşesiniz. Aranızda ayrılıklar olmasın. Hayır, tek bir fikirde, tek bir kararda birleşin.

11 Çünkü Klovi'nin ev halkı bana sizden için anlatırdılar ki, aranızda kavgalar oluyormuş.

12 Şunu demek istiyorum: her biriniz diyor ki, "Ben Pavlusçuyum", "Ben Apolosçuyum", "Ben Kifasçıyım", ya da "Ben Mesihçiyim".

Korint'te 4 ayrı grup olmuştu: Pavlusçular, Apolosçular, Petrusçular ve de Mesihçiciler - Sanki Pavlus hepsini azarlıyor, sanki hepsi yanlıştır.

1) Pavlusçular

Aslında en başta hepsi Pavlusçu idi, çünkü topluluğu kuran, başlatıran o idi. Ama sonra başka 'büyük' vaizler gelip Korint'teki kardeşlere konuştular. Kimi imanlılar da daha fazla onları beğenmeye başladılar.

Bu hep öyle oluyor: sen kan ter döküp Rab için uğraşıyorsun... sonra başkaları gelip hazıra konuyorlar.

Ve burada Pavlus bize çok güzel örnek oluyor, Rabbin işçisi nasıl düşünmeli: Bakın, kendi tarafını tutanları bile azarlıyor: “Siz benim fenlerim olmayın... yürekte öbür kardeşlerle bir olun!” - işte, gerçek büyüklük budur.

Fil 1:15,18

Tabii, var birtakım kişiler, İsa'yı anlatırıyorlar kıskançlık ve çekişme olsun diye. Ama var gene kişiler, iyi niyetle anlatırıyorlar. ... 18 Fark etmez! Ama gösteriş için, ama hakikatla, yeter ki, Mesih anlatırılsın. Evet buna seviniyorum, sevinecem de.”

Korint'teki Pavlusçular onun öğretişinden en fazla ne anladılar: “Biz Mesihte serbestiz”! Ama o düşünceyi alıp bambaşka bir tarafa çektiler: “serbestiz zina etmeye, serbestiz putperestlerle birlikte put tapınaklarında kurban eti yemeğe” v.s.

2) Apolosçular

2.Kor 11:6

“Konuşmam pek süslü değilse de, bilgiden yana acamı değilim”

1.Kor 8:2

Bir kişi, 'Ben biliyorum artık' diye düşündü mü, o daha hiç bir şey nasıl lazımsa bilmiyor.

3) Kifasçılar

4) Mesihçiler

Apo 18:26

Priskila ve Akvila onu işitince, onu bir kenara çekip Allahın yolunu daha ince olarak açıkladılar

2.Tim 2:2

Birçok şahitlerin önünde benden çok şeyler işittin. Bunları sadikan kişilere emanet et. Ve onlar da bunları başkalarına öğretirmeye hazır olsunlar.

2.Tim 3:14

Sen gene öğrendiğin ve emin olduğun öğretişlere bağlı kal. Çünkü biliyorsun, bunları kimden öğrendin.

1.Kor 9:5

Bizim hakkımız yok mu, bir kızkardeşle evlenip onu gezilerimizde yanımıza alalım? Öbür apostollar ve Rabbin kardeşleri ve Kifas öyle yapmıyorlar mı sanki?Ve şimdi bakalım, Pavlus bu haberi duyunca nasıl tepki veriyor:

13 Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça gerilmedi ki! Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz?

Sanki onlara bağırıyor, yalvarıyor: “Bu insanları tutmakla ne yaptığınızı biliyor musunuz?”.

Oradaki söz, yırtıp dağıtmak demektir: mesela: bir parça kumaş. Özellikle onun için kullanırdılar.

Ve nasıl İsa'nın haçlanmasında İsa'nın rubasını yırtmak istemediler, ve o aslında Allahın planı idi, aynı biçimde şimdi Pavlus yalvarıyor kardeşlere “Sizin yaptığınızı o acımasız, putperest, günahlı Romalı askerler bile yapmadılar!”

İşte, toplulukta ayrılık yapmak buna benziyor: al Mesihi, yırt onu, herkese bir parça düşsün. Korkunç bir senaryo!

Ve sonra Pavlus 3 tane soru soruyor, üç sonuç gösteriyor. Taraf tutmakla, topluluğu bölmekle imanlılar 3 tane korkunç durum yaratıyor:

“Siz Mesihi paramparça yapıyorsunuz”

13 Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça gerilmedi ki! Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz?

Kol 1:17-18

“O, her şeyden öncedir. Ve Onda herşey bir arada tutuluyor. O, aynı zamanda bedenin, hani kilisenin başıdır.”

“Pavlus sizin için haça gerilmedi ki!”

Apo 20:28

Siz de hem kendinize, hem de sürüye dikkat edin! Kutsal Ruh sizi onların arasında güdücü kıldı, Allahın kilisesine çobanlık yapasınız. Evet, onu kendi kanıyla satın aldı.

1.Petrus 5:4

Ve Başçoban ne zaman ortaya çıkacaksa, o zaman solmaz bir şanlılık tacı alacanız.

"Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz?"

Bulut ve denizin içinde iken, hepsi Musa'ya vaftiz oldular.

14 Allaha çok şükür, Krispus ve Gayus'tan başka hiç kimseyi vaftiz etmedim. 15 Hani denilmesin, benim adıma vaftiz olmuşunuz. 16 Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim. Ondan başka hatırlamıyorum, kimseyi vaftiz edeyim.

17 Mesih beni zaten göndermedi ki, vaftiz edeyim, ama iyi haberi ilan edeyim. Ama değil akıllıca sözlerle. Öbür türlü Mesihin haçı boş bir şey olacaydı.

Peki, çare nedir?

1.Kor 1:10

Kardeşler, ben de size Rabbimiz İsa Mesihin adına yalvarıyorum ki, hepiniz aynı sözde birleşesiniz. Aranızda ayrılıklar olmasın. Hayır, tek bir fikirde, tek bir kararda birleşin.

Son:

Efes 4:15-16

Ama biz lazım hakikatı sevgi ile konuşalım, ve böylelikle Mesihe taraf büyüyelim. Her meselede baş olan Odur.

16 Bütün beden Ondan fırsat alıyor. Hani şöyle: bağlı olan her parça bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor.

Her klise üyesi bedene bir şey katıyor, bedeni bir arada tutuyor.

Sen toplulukta nesin: makas mı, yoksa yapıştırıcı mı?