Antlaşma
Çıkış 24:1-8

1 RAB Musa'ya, dedi: "Sen, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi bana gelin. Bana uzaktan tapın.

2 Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmasınlar. Halk seninle balkana çıkmasın."

3 Musa gidip RAB'bin bütün buyruklarını ve sıralarını halka anlattı. Herkes bir ağızdan, "RAB'bin her söylediğini yapacağız" diye karşılık verdi.

4 Musa RAB'bin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir kurbanyeri yaptı, İsrail'in on iki cinsini gösteren taştan on iki direk dikti.

5 Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da RAB'be yakmalık kurbanları sundular, barışma kurbanları olarak öküzler kestiler.

6 Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu, öbür yarısını kurbanyerinin üzerine döktü.

7 Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk, "RAB'bin her söylediğini yapacağız, O'nu dinleyeceğiz" dedi.

8 Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti ve, "Bütün bu sözlere göre, RAB'bin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur" dedi.


Giriş:

A. Rab, kendi halkıla antlaşma yapıyor

1. antlaşma = anlaşmadan çok daha ciddi

2. Allah yemin ediyor, kendini bağlıyor,

Efes 3:10-11

10 Öyle ki, Allahın çok türlü bilgiliği şimdiki zamanlarda belli olsun. Onu göklerdeki ruh hükümetlere ve kuvvetli ruhlara bildirmek için, Allah kiliseyi kullandı. 11 Bu da Allahın sonsuz planına uygundu, ve Rabbimiz İsa Mesihte o planı yerine getirmiş oldu.

3. antlaşmanın adımları

(1) a.7 - şartları okumak

(2) a.3 - ağızla söz vermek

(3) a.4 - kurban kesmek

- biz ‘kurban’ denildiği zaman hemen günah ve İsa Mesih hakkında düşünüyoruz,

- ama en başta başka anlam vardı: “Bu hayvan nasıl ölürse, ben de ölecem, eger bu antlaşmayı bozarsam”

Yara 15:9-12,17-18 – Rab İbrahimle antlaşma yapıyor

9 RAB, "Bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir" dedi, "Hepsi üçer yaşında olsun. Bir de kumruyla güvercin yavrusu getir."

10 Avram hepsini getirdi, ortadan kesip parçaları birbirine karşı dizdi. Yalnız kuşları kesmedi.

11 Leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu.

12 Güneş batarken Avram derin bir uykuya daldı. Üzerine dehşet verici zifiri bir karanlık çöktü.

17 Güneş batıp karanlık çökünce, dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti.

18 O gün RAB Avram'la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: "Mısır Irmağı'ndan büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları -Ken, Keniz, Kadmon, Hitit*, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevus topraklarını- senin soyuna vereceğim."

(4) a.8 - kanı dökmek ve serpmek

(a) hem kurbanyerinin üzerine serpildi

- bu kurban yeri neyin nesiydi?

(1) Çok önemli prensip: kurbanlar için lazım bir yer olsun

a. müslümanlıkta farklı:

kes kurbanı, kanlar yere aksın – dağıtır etleri – Allah sana sevapları yazacak

- kurban senin iyiliğini gösteren bir hareket

b. Kutsal Kitapta bambaşka

c. tarihte onu hep görüyoruz:

2. prensip: kurbanyeri kurbanı kutsal kılıyor

Matta 23:18-19

18 Ve diyorsunuz: 'Kişi kurbanyerinin üzerine yemin etti mi, o sayılmıyor. Ama kim kurbanyerinin üstündeki kurbanın üzerine yemin ederse o artık mecburdur.' 19 Kör adamlar sizi! Hangisi daha önemli: kurban mı, yoksa kurbanı kutsal kılan kurbanyeri mi?

(b) hem de halkın üzerine serpildi

(5) a.4 - nişan koymak (direkler)

Mezmur 103:2

Yücelt RAB’bi, ey ruhum, ve unutma iyiliklerinden hiç birini!

4. Bu antlaşma şartlı idi

a. İsrail sadece Yahveye kulluk edecekti

b. en sonunda Rab büyük bir söz veriyor:

Yeremya 31:31

31 "İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor" diyor RAB,

32 "Atalarını Mısır'dan çıkarmak için Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, Bozdular o antlaşmamı" diyor RAB.

33 "Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB, "Yasamı içlerine yerleştirecem, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

34 Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, 'RAB'bi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni" diyor RAB. "Çünkü suçlarını bağışlayacağım, Günahlarını artık anmayacağım."

b. yepyeni bir antlaşma olacak: insan artık dışarıdan güdülmeyecek, ama içeriden güdülecek


B. yeni antlaşma İsa Mesihte gerçekleşti

- Rabbin sofrasını dağıttığımız zaman Matta 26’daki sözleri tekrarlıyoruz, ama onun ciddiliğini hiç anlamıyoruz

- Musa’nın getirdiği antlaşmaya bakıp İsa’nın yeni antlaşmasını daha iyi anlayacaz


1. şartları okumak

a. aynı bunun gibi, Rab bize de önce “otur,hesap et “diyor

Luka 14:26-28

26 "Bir kişi bana geldi mi, ama kendi anası ve babasından, karısı ve kızanlarından, kardeşleri ve kızkardeşlerinden, hem de, evet, kendi hayatından bile vazgeçmedi mi, o kişi benim öğrencim olamaz. 27 Her kim haçını taşıyıp arkamdan gelmezse, benim öğrencim olamaz.

28 Çünkü aranızda bir kişi var mı ki, bir kule yapmak isterken, en peşin oturup hesap yapmasın: acaba bitirmek için elinde yetecek kadar para var mı, yok mu?

b. ne kadar sık hiç düşünmeden bir işe atılıyoruz

c. Yeni Ahit’teki halk İsrail halkına benziyor:

2. ağızla söz vermek

Rom 10:9-10

9 Eger ağzınla açık açık söylersen, İsa Rab'dir diye, ve yüreğinle iman edersen, Allah onu ölülerden diriltirdi diye, o zaman kurtulacan. 10 Çünkü suçsuz sayılmak için yürekle iman etmek lazım, ve kurtulmak için ağızla açık açık söylemek lazım.

(1) çok gizli imanlı saklıdan iman etmeye çalışıyorlar – ama kendini açıkladın mı, önce baskı var, ama sonra serbest kalırsın

(2) çok kişi var, İsa’nın doğru olduğunu söylerler, ama kendileri hiç karar vermediler

“O yol güzeldir” demek başka, “Ben de onlardan biriyim” demek başka

(3) çok kişi var, anaları babaları imanlı – ve sanıyorlar, ben de otomatik imanlıyım; ama öyle değil, onlar da kendi ağızıyla İsa’yı açıklamalı

- Rab sana bir antlaşmayı teklif ediyor, sen onu kaul ediyor musun – ‘Evet’ ya da ‘hayır’ söyle

3. kurban kesmek

İbraniler 10:28-29

28 Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzere hiç acımadan öldürüldü. 29 Peki, kim Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz, o kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak.

4. kanı dökmek ve serpmek

- hatırlıyoruz: kan iki tarafa uygulandı: kurbanyeri ve insanlara

- İsa Mesih de aynısını yaptı:

a. kendi kanını babasına gösterdi, uyguladı

Efes 5:2

Mesih kendini bizim için verdi. Allaha bir adak ve kurban oldu, Ona hoş bir koku oldu. İşte, siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün.

b. aynı zamanda onun kanı senin üzerine gelmesi lazım

Gal 2:20

“Mesihle beraber haça gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, Allahın Oğluna iman etmekle yaşıyorum. O beni sevip kendini benim için teslim etti.”

5. anmak

a. Rabbin sofrasında İsa diyor: “Bunu beni anmak için yapın”

b. Sadhu Sundar Singh:

c. sanıyorum anladınız:

Son: