Rabbin ustaları
Çıkış 31:1-11

1. RAB Musa'ya şöyle dedi:

2. "Bak, Yahuda oymağğından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel'i seçtim.

3. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum.

4. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca işler üretsin;

5. taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü zanat dalında çalışsın.

6. Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav'ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim.

7. Buluşma Çadırı'nı, Levha Sandığı'nı, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nı, çadırın bütün takımlarını,

8. masayla takımlarını, saf altın kandillik takımlarını, buhur sunağını,

9. yakmalık sunu sunağıyla takımlarını, kazanla kazan ayaklığını,

10. dokunmuş giysileri  Kyahin Harun'un kutsal giysileriyle oğullarının kyahin giysilerini 

11. mesh yağını, kutsal yer için güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınla.


A. Musa’nın zamanındaki tapınak

1. Rab bu işi bir yabancıya vermedi

Esin 14:7

Yüksek sesle şöyle dedi:

"Allahtan korkun, Onu şanlayın. ( yani tapın demek ) Çünkü Onun davalama saati geldi. Kim gökü ve yeri, denizi ve su kaynakları yarattı, Ona tapın!"

Yuh. 4:21-23

İsa ona dedi:

"Kadın, bana inan, öyle bir vakıt gelecek ki, Baba'ya ne bu balkanda ne de Yeruşalim'de tapacanız. 22 Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz gene bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. 23 Ama öyle bir vakıt gelecek ki, ve aslında başladı bile, asıl tapanlar Baba'ya Ruh'ta ve hakikatta tapacaklar. Çünkü kim Ona öyle taparsa, işte, Baba öyle kişileri arıyor.

2. Allah demedi önune gelen kişilerle bu işi yap ?

a. Allah istiyor kaçestvo (kalite). O çağrıyor en büyük ustayı en iyi iş için

b. Rab senden de isteyecek en güzelini

Apo. 20:35

Her meselede size gösterdim ki, lazım böyle sıkı işlemekle fukaralara yardım edesiniz ve Rab İsa'nın sözlerini anasınız. O kendisi dedi ki, 'Vermek almaktan daha bereketlidir.'"

Matta 6:1

Sakın doğruluk işlerinizi gösteriş için insanların önünde yapmayın. Yoksa gökteki Babanızdan karşılık almayacaynız...

3. Rabbin bir planı vardı bu işler için,

Rab istiyor kesin İtaat.

2.Kor. 9:13

Bu hizmetle kendinizi ispatlamış olacanız. Kişiler görecek, siz nasıl Mesihin 'iyi haberini' hem ağızla anlatırıyorsunuz, hem de ona itaat ediyorsunuz. Görecekler, onlara ve bütün herkese ne kadar açık elle yardım ettiniz. Ve onun için Allahı şanlayacaklar.

Yuh. 14:15-16

Eger beni severseniz, benim buyruklarımı tutacaksınız. 16 Ve ben Baba'dan isteyecem, O da size başka bir Yardımcı verecek, öyle ki, O her daim sizinle kalsın.

4. Bu ev gezen bir evdi.

Örnek: Kutsal topraklar (Meke Muhamet– Yeruşalim İsa – Rim Papa) insanlar diyorlar bu topraklar en kutsaldır. Ama bu dorumu .

5. Allah kendi Ruhunu veriyor.

Gal. 3:3

Siz o kadar sersem misiniz? Ruhta başladınız, ve şimdi bedende mi bitirmeğe bakıyorsunuz?

Apo. 2:17-19

'Allah diyor:

Son günlerde öyle olacak ki,

Ruhumu bütün insanların üzerine dökecem:

Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecekler.

Delikanlı adamlarınız görüntü görecekler,

Yaşlı adamlarınız da rüya görecekler.

18 O günlerde Ruhumu dökecem

hem erkek, hem kadın hizmetçilerimin üzerine

Ve peygamberlik edecekler.

19 Yukarıda, gökte şaşılacak işler gösterecem.

Ve aşağıda, yeryüzünde nişanlar gösterecem:

Kan ve ateş ve buğu ve duman.

B. Bügünkü Allahın evi

1. Eskiden elle dokunulan bir ev vardı – bugün: ruhsal bir ev

1.Pet 2:5

Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle llaha makbul oluyorlar.

2. Rab için en iyisini ver ?

3. Rab bügün de bir plan kuruyor onun imanlıları için ?

- her imanlı nereden başlasın, Allahın evini yapmaya?

a. Rabbin evini yaparken, Besalel ve Oholiav nereden başladılar:

b. Rab bizim için de bir plan yaptı:

Apo 1:8

Ama Kutsal Ruh üzerinize geldi mi, kuvvet alacanız. O vakıt benim şahitlerim olacaksınız, hem Yeruşalim kasabasında, hem bütün Yahudiye ve Samiriye sancaklarında, hem de dünyanın en uzak köşelerinde."

  1. en başta Yeruşalim’de – yani bulundukları kasabada

  2. sonra: Yahudiye ve Samriyie sancaklarında – yani biraz dışarıda, komşu bölgelerde

  3. en sonunda: dünyanın en uzak köşelerinde

  1. Yeruşalim = senin ailen, sana en yakın olan kişiler

  2. Yahudiye = senin arkadaşların, mahallen, köyün

  3. dünyanın en uzak köşeleri = başka köyler, kasabalar, devletler.

4. Rab birhangi Kutsal yere bağlı değil

- mesela: Mekke – Roma – Yeruşalim

2.Kor. 5:16

Öylelikle artık hiç kimseyi bedence tanımıyoruz. Eskiden Mesihi bile bedence tanırdık. Ama artık Onu öyle tanımıyoruz.

Efes 2:22

Ve siz Mesihte hep birlikte öyle bir ev yapılıyorsunuz ki, Allah orada Ruhuyla oturuyor.

a. Madem diyoruz: bu yerler değil kutsal. o zaman Kutsal olan nedir?

b. Evin içinde bir kişi lazım otursun . demek: Allah aramızda oturuyor.

5. Allah sana da Besalel ve Oholiav gibi Ruhunu verdi

Efes 4:7

“Ama Mesih her birimize merhametinden verip derece derece vergiler dağıtırdı.”