1.Samuel 11:1-12:20

Ammonlularla savaş + Samuel’in vedası

Giriş:

A. Saul Amonluları yeniyor (11:1-11)

1. Yabeş-gilead, İsrail halkını tehdit ediyor (11:1-3)

1.Sam 11:1-3

Ammon Kralı Nahaş Yaveş-Gilat üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler, Nahaş'a, "Bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz" dediler.

2 Ama Ammonlu Nahaş, "Ancak bir şartla sizinle antlaşma yaparım" diye karşılık verdi, "Bütün İsrail halkını küçük düşürmek için her birinizin sağ gözünü oyup çıkaracağım."

3 Yaveş Kenti'nin ileri gelenleri ona, "İsrail'in her bölgesine haberciler göndermemiz için bize yedi günlük bir süre tanı" dediler, "Eğer bizi kurtaracak kimse çıkmazsa o zaman sana teslim oluruz." 4 Ulaklar Saul'un yaşadığı Giva Kenti'ne gelip olanları halka bildirince, herkes hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

2. Saul bütün halkı savaşa birleştiriyor (11:5-8)

1.Sam 11:5-8

5 Tam o sırada Saul, öküzlerinin ardında, tarladan dönüyordu. "Halka ne oldu? Neden böyle ağlıyorlar?" diye sordu. Yaveşliler'in söylediklerini ona anlattılar.

6 Saul bu sözleri duyunca, Tanrı'nın Ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi. Saul çok öfkelendi.

7 Bir çift öküz alıp parçaladı. Habercilerin elinden İsrail'in her bölgesine bu parçaları gönderdi ve şöyle dedi: "Kim Saul ile Samuel'in ardınca gelmezse, herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır." Halk RAB korkusuyla sarsıldı ve tek beden halinde yola çıktı.

Efesliler 6:10-13

10 En sonunda, Rab'de kuvvetli olun, Onun güçlü kudretini alın. 11 Allahın bütün silahlarını kuşanın ki, Şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasınız. 12 Çünkü bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerine, ruh güçlerine ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. 13 Onun için, Allahın bütün silahlarını kaldırın. Öyle ki, kötü günde karşı koyabilesiniz, ve her şeyi yaptıktan sonra sağlam durasınız:

3. kral Nahaş’ı yeniyorlar (11:9-11)

1.Sam 11:11

Ertesi gün Saul adamlarını üç bölüğe ayırdı. Adamlar sabah nöbetinde Ammonlular'ın ordugahına girdi. Savaş en sıcak saatlerine kadar devam etti. Sağ kalanlar dağıldı; iki kişi bile bir arada kalmadı.

B. Saul ikinci defa kral olarak tanınıyor (11:12-15)

1.Sam 11:12

Bundan sonra halk Samuel'e, "'Saul mu bize krallık yapacak? diyenler kimdi? Getirin onları, öldürelim" dedi. 13 Ama Saul, "Bugün hiç kimse öldürülmeyecek" diye yanıtladı, "Çünkü RAB bugün İsrail halkına kurtuluş verdi."

14 Samuel halka dedi: "Haydi, Gilgal'a gidip orada krallığı yeniden onaylayalım". 15 Böylece bütün halk Gilgal'a gidip RAB'bin önünde Saul'un kral olduğunu kabul etti. Orada, RAB'bin önünde esenlik kurbanları kestiler; Saul da bütün İsrailliler de büyük bir sevinç yaşadılar.

1. 3 adım gördük

1) saklıdan meshedildi

2) asıl işe başladı

3) başarılı olduktan sonra – herkes kişiyi oficialno o görevde kabul ediyor

1) her imanlı yeni doğuşta meshediliyor

2) ama gün gelir ki, Ruhun vergilerini kullanmaya başlıyor

3) artık kendini gösterdikten sonra, bütün toplantının önünde o görev için kabul ediliyor

1.Timoteyus 3:10

Ve onlar lazım en önce denensinler. Ondan sonra vazife alsınlar, eger kusursuz çıkarlarsa.”2. Saul kötü konuşanları bağışlıyorC. Samuel’in son sözleri (12:1-25)

1. Kimse Samuel’i suçlayamıyor (12:1-5)

2.Tim 2:15

Dikkat et, kendini Allahın önünde öyle bir işçi olarak gösteresin, hani utanmak için sebebin olmasın.”2. Samuel halkına buyruk veriyor, Rabbi seslesinler (12:6-15)


1.Sam 12:10

Sizin dedeleriniz RAB'be şöyle yalvardılar: 'Günah işledik; RAB'bi bırakıp Baal ve Aştoret putlarına kulluk ettik. Ama şimdi bizi düşmanlarımızın elinden kurtar, sana kulluk edeceğiz”. 11 RAB de Gideon'ı, Barak’ı, Yiftah'ı ve Şimşon’u gönderdi. Güvenlik içinde yaşamanız için sizi saran düşmanlarınızın elinden kurtardı.”

3. Rab halkı korkuturuyor (12:16-19)

1.Sam 12:15-18

Ama eger RAB'bin sözünü dinlemezseniz, eger buyruklarına karşı gelirseniz, RAB kralınızı cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır.

16 "Şimdi olduğunuz yerde durun ve RAB'bin gözlerinizin önünde yapacağı şu şaşılacak işi görün. 17 Bugün ekin biçme zamanı değil mi? Göğü gürletsin, yağmur yağdırsın diye RAB'be yalvaracağım. Böylece bir kral istemekle yaptığınız kötülüğün RAB'bin gözünde ne kadar büyük olduğunu iyice anlayacaksınız."

18 Samuel RAB'be yalvardı ve RAB o gün göğü gürletti, yağmur yağdırdı. Halk RAB'den de Samuel'den de çok korktu.”Vakıtsız şimşek ve gök gürüldemeler

4. Samuel halkı teselli ediyor (12:20-25)

1Sam 12:20-21

20 Samuel halka, "Korkmayın" dedi, "Siz bu büyük kötülüğü yaptınız, ama yine de RAB'bin ardınca gitmekten vazgeçmeyin; tersine, bütün yüreğinizle RAB'be kulluk edin. 21 Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin; çünkü onlar değersizdir.

5. Samuel onlar için dua edecek (a.23)

1.Sam 12:23

Bana gelince, sizin için RAB'be yalvarmaktan vazgeçip O'na karşı günah işlemek benden uzak olsun! Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim.”

Efes 6:18

Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle Ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun, bütün kutsallar için durmadakka yalvarın.”

Yakup 5:16

Günahlarınızı birbirinize açık açık söyleyin ve birbiriniz için dua edin, öyle ki, iyileştirilesiniz.”

SON: