Allah halkının arasında düşmanlar
Hakimler 3:1-7


Hakimler 3:1-7

Kenan'daki savaşların hiçbirine katılmamış olan İsrailliler'i denemek için ve hiç savaş görmemiş yeni kuşaklara savaş eğitimi vermek için RAB'bin dokunmadığı halklar şunlardır:

3 Beş Filist Beyliği, bütün Kenanlılar, Saydalılar ve Hivliler.

4 RAB bu halkları ülkelerinde bıraktı, İsrailliler'i denemek için. İstedi görsün, acaba Musa’nın eliyle onların dedelerine verdiği buyrukları yerine getirecekler mi.

5 Böylece İsrailliler Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevus halkları arasında yaşadılar. 6 Onlardan kız aldılar, kızlarını onların oğullarına verdiler ve onların ilahlarına taptılar.

7 RAB'bin gözünde kötü olanı yapan İsrailliler Tanrıları RAB'bi unutup Baallar'a ve Aşera putlarına taptılar.

-----------------------------------

A. Rab, putperest halkları Kenan’da braktı iki amaç için:


Hakimler 3:1

Kenan'daki savaşların hiçbirine katılmamış olan İsrailliler'i denemek ve hiç savaş deneyimi olmayan yeni kuşaklara savaş eğitimi vermek için RAB'bin dokunmadığı uluslar şunlardır:


1. Rab kendi halkını deniyor

a. Rab deniyor mu, denemiyor mu?

Yakup 1:13

“Olamaz Allah kötülük için denensin, ve kendisi de hiç kimseyi öyle denemiyor. O zaman, kişi denendi mi, hiç kimse demesin 'Allah tarafından deneniyorum'.”

(1) Kötülük için denemek:


(2) iyilik için denemek:


b. Aynı bunun gibi, Rab kendi halkını deniyor, acaba kaçestvosu nasıl

1.Petrus 1:6-7

“Olabilir, dakkada kısa bir vakıt için türlü çeşit denemelerde lazım üzülesiniz. Ama gene de seviniyorsunuz. 7 Bununla imanınız belli ediliyor. Çürüyen altın bile ateşten geçmekle deneniyor. Ama sizin imanınız ondan daha kıymetlidir. Denemeleriniz sebep olsun, İsa Mesih görüneceği vakıt övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız.”


c. imansızlık yüzünden o halkları yenemediler, ama Rab onların günahlarını kullanıyor kendi amacı için

2. Rab, savaşı görmemiş kişileri savaşa hazır etmek istiyor


Mezmur 18:33-34

“O benim ayaklarımı geyik­lerin ayakları gibi şevik yaptı, ve de beni tepeler üzerinde ayakta tuttu. Ellerime savaşmayı öğretti, ve de kollarıma bakırdan bir yayı bükmeyi.”

a) İnsan eski günleri çok çabuk unutuyor


b) Zaten Rab İsrail halkı için senede bir gün ayırmıştı, ne zaman eski günleri ansınlar: Fısıh Bayramı

3. Bizim için ne demek oluyor: Rab bizi imansızların arasında brakıyor, bize iki önemli ders vermek istiyor

(1) imanımızın kaçestvosunu gösteriyoruz

(2) bizden sonraki kuşaklar da günahlı bir yerde yaşamak nedir diye bilsinler – yoksa çok kolay şımaracaklar


B. Allah halkının arasında yaşayan düşmanlar


1. İsrail halkının günahı


Hakimler 3:6

Onlardan kız aldılar, kızlarını onların oğullarına verdiler ve onların tanrılarına taptılar. 7 RAB'bin gözünde kötü olanı yapan İsrailliler Tanrıları RAB'bi unutup Baallar'a ve Aşera putlarına taptılar.

a. önce o halklarla karıştılar: kız alıp vermek

b. Bizim için bugün sıra nasıl?

1.Kor. 7:39

“Bir kadın, kocası yaşadıkça, kanuna göre ona bağlıdır. Ama kocası ölünce tekrar evlenmeye serbesttir. Ama mutlaka Rab'de evlensin.”


2. Bunun rezultatı: düşman halklarının putlarına tapmaya başladılar

a. Baal

b. Aşera

c. onların imanı: karışık bir din

d. Bunun canlı örneği: Kral Yoşiya (İsadan önce 640-609 senelerinde)


2.Tarihler 34:3-7

Yoşiya krallığının sekizinci yılında, daha gençken, atası Davut'un Tanrısı'na yönelmeye başladı. Krallığının on ikinci yılında da Yahuda ve Yeruşalim'i puta tapılan yerlerden, Aşera putlarından, oyma ve dökme putlardan arındırmaya başladı.

4 Yoşiya'nın gözetiminde Baallar'ın sunaklarını yıktırıp üzerlerindeki buhur sunaklarını parçalattı. Aşera putlarını, oyma ve dökme putları da parçalayıp ezdikten sonra tozlarını onlara kurban sunanların mezarlarına serpti. 5 Kâhinlerin kemiklerini kendi sunaklarının üstünde yaktı. Böylece Yahuda ve Yeruşalim'i arındırdı.

6 Naftali'ye dek Manaşşe, Efrayim ve Şimon oymaklarının kentleriyle çevredeki yıkıntılarda bulunan 7 sunakları, Aşera putlarını yıktı; toz haline gelinceye dek putları ezdi. İsrail ülkesinin her yanındaki buhur sunaklarını paramparça etti. Sonra Yeruşalim'e döndü.