İbraniler Mektubu - 13.vaaz / 7:1-10
Allahın Başgörevlisi Melki-Zedek

1 Bu Melki-Zedek, Salem kasabasının kralı ve En Yüksek Allahın görevlisi idi. Ne vakıt İbrahim krallar muharebesinden döndü, Melki-Zedek onunla karşılaştı ve onu mubarekledi. 2 İbrahim de ona herşeyin onda birini verdi. 'Melki-Zedek' sözünün türkçesi, en birinci 'Doğruluk Kralı'dır, daha sonra da 'Salem Kralı', hani 'Barış Kralı'dır. 3 Onun soyu Kitap'ta yazmıyor, sanki babasız ve anasızdır. Ne günlerinin başı, ne de hayatının sonu geçmiyor. Allahın Oğlu gibi o da sonsuza kadar bir Allah görevlisi kalıyor.

4 Bir bakın, bu adam ne kadar büyük birisi idi: dedemiz İbrahim bile kazandığı mallarından onda birini ona verdi. 5 Allah kanununa göre, Levi'nin oğullarından olanlar Allah için görev alıyorlar. Onlara buyuruldu ki, halktan ondalığını toplasınlar. Demek kendi kardeşlerinden toplasınlar, onlar İbrahim'in soyundan olsalar bile. 6 Melki-Zedek onların soyundan değildi, ama gene de İbrahim'den ondalığını aldı ve sonra Allahın verdiği sözlerine sahip olanı mubarekledi. 7 Hiç şüpe yok ki, küçük olan hep daha büyük olan tarafından mubarekleniyor. 8 Burada ölümlü insanlar ondalığı alıyorlar. Öbür tarafta gene, kimden için yazıldı hani yaşıyor, o kişi ondalığı alıyor. 9 Ve Levi ondalıkları aldı, ama bir anlamda, İbrahim'in elinden kendisi bile ondalık verdi. 10 Çünkü ne vakıt Melki-Zedek onunla karşılaştı, Levi henüz dedesinin bedeninde idi.

---------------------------------------------------

A. Melki-Zedek ve İbrahim (7:1-2a)

1. krallar muharebesi

" Yüce Tanrı'nın kâhini olan Şalem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi. 19 Avram'ı kutsayarak şöyle dedi: "Yeri göğü yaratan yüce Tanrı Avram'ı kutsasın, 20 Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrı'ya övgüler olsun." Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. "

2. Salem kasabası

 • Bu, Yeruşali m kasabasının eski adı idi - o zaman daha orada önemli bir şey yoktu, Yahudiler orada yaşamazdı

 • Orada yaşayan bir halk vardı, adı Yevuslar, Onun için Yevus-Sa lem derdiler, o da zamanla Yeruşalim oldu

 • Ve gene de Allah orada çok büyük ve önemli bir olay gerçekleştiriyor - sanki daha sonra o kasaba ne kadar önemli olacak diye göstermek istiyor

3. En Yüksek Allahın görevlisi

 • Bu bizi şaşırtıyor: İbrahim'den başka kişiler vardı, doğru tanrıya tapsınlar: - değil sade tapsınlar, ama Rab onları kullanırdı

- Yitro - Musanın kaynatası (Çıkış 3:1)

- Balam - İsrail halkını istemeyerek bereketleyen adam (Say bölüm 22-24)

 • Bu Melki-Zedek İsa Mesih için bir örnektir. Sanki Allah İsa'dan 2000 sene önce küçük bir senaryo hazırladı, daha sonra ne olacak diye göstermek için

B. Melki-Zedek'in adı (7:2b-3)

1. Doğruluk Kralı

 • "Melk"- 'kral 'demektir, 'Tsadok' - da doğruluk demektir

 • Sanki onun adı, aynı zaman onun işini gösteriyor: son Melki-Zedek olan İsa asıl Doğruluk Kralı olacak

Yeşaya 11:14-15

"Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri soluğuyla öldürecek. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak."


Yeremya 33:15

"'O günlerde, o zamanda, Davut için doğru bir dal yetiştireceğim; Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.


 • İsa asıl 'Melki-Zedek', yani Doğruluk Kralıdır. Mesihin krallığında asıl doğruluk yaşanıyor - nasıl?

Matta 20:25-27

"Biliyorsunuz, Allahsız milletlerin güdücüleri onları bondruğa sokarlar, ve ileri gelenler onlara diktatörlük yaparlar. Ama sizin aranızda öyle değil: aranızda kim isterse büyük olsun, o size hizmetkâr olacak. Ve aranızda kim isterse birinci olsun, o size esir olacak.


 • İsa'nın krallığında en küçük, önemsiz ve güçsüz kişi ye bile aynı davranılıyor

2. Barış Kralı

 • Melk i-Zedek aynı zaman hem Allahın görevlisi, hem de kral idi.

 • Kasabasının adı Salem , o da Barış demektir. Onun için 'Barış Kralı' demiliyor

 • Eski peygamberler de gelecek olan Mesih için dediler, açan asıl barışı o getirecek:

Yeşaya 9:6

"Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi (Barış Kralı) olacak."


Yeşaya 54:13

"Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, Esenlikleri tam olacak."


Yuhanna 14:27

"Size barış brakıyorum, size benim barışımı veriyorum. Dünyanın verdiği barışı size vermiyorum."


 • Dünya ne zaman rahat, ne zaman barış içinde - ne zaman problem ve sıkıntı yoksa. Ama İsa'nın barışı başka: değil problemin olmasın, ama problemlerin içinde Rab sana güç ve kuvvet veriyor.

 • İsa barışı nasıl: İsa kayıkta iken fırtınanın içinde bile rahat rahat uyudu. Hayatımızda fırtına olacak, ama ab yanımızda mı sakin oluyoruz. O hayatımızın fırtınaları dindiriyor.

3. onun soyu geçmiyor

 • Melki-Zedek bizi şaşırtırıyor: anlamıyoruz, nereden geliyor, nereye kayboluyor

 • Bütün Yaratılış kitabının içinde herkesin soyu inceden inceye anlatılıyor. Kimin oğlu, kimin torunu olduğu çok önemli. Adam ne kadar önemli ise, o kadar uzun olarak onun soyu anlatılıyor

 • Ama Melki-Zedek için ne babası, ne dedesi, ne çocukları, ne de torunları geçiyor. Elbette onda bütün bunlar vardı, ama kitapta geçmiyor.

 • Bu bir ipucudur: istiyor göstersin, onun görevi sonsuzdur ("Ne günlerinin başı, ne de hayatının sonu geçmiyor.")

 • Çok çok önemli bir peygamberlik:

Mezmur 110:4

"RAB yemin etti ve caymayacaktır: “Sonsuzca Allah görevlisi­sin, Melki-Zedek’in sırasından!”

 • Demek, Mesih geldi mi, o Melki-Zedek gibi bir Allah görevlisi olacak . SONSUZLARA kadar kalacak, onun görevi son bulmayacak.

C. Melki-Zedek'in büyüklüğü (7:4-10)

1. İbrahim'i besledi

 • İbrahim 'in adamları savaştan dönerken aç ve susuz idiler. Melki-Zedek onlara ekmek ve şarap getirdi. Bu o zaman en normal gündelik yiyenti idi.

 • Ama aynı zaman hemen Rabbin sofrası aklımız a geliyor. İsa ikinci Melki-Zedek gibi bize de ekmekle şarap teklif ediyor.

 • "Benim bedenim, benim kanım" derken - tam aynı yerde onun bedeni parçalandı, onun kanı aktı. Daha sonra İbrahim İshak'ı kurban edecekti, gene aynı o tepelerde.

 • Nasıl İbrahim yorgun, aç ve bitkin geldi, Melki-Zedek'in elinden alıp kuvvetlendi, biz de bu dünyada yoruluyorız, bitiyoruz, ama İsa'nın yiyentilerinden aldık mı, kuvvet buluyoruz.

 • İsa Kana düğününde şarap yapt, (Yuhanna 2), sonra 5000 kişi için ekmek çoğaltırdı ( Yuhanna 6). Bugüne kadar bizi çağırıyor:

Yeşaya 55:1-2

"Ey susamış olanlar, sulara gelin, Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki, iyi olanı yiyesiniz, Bolluğun tadını çıkarasınız! "

 • İnsanlar sık sık naz yapıyorlar "Aman ben soğan yemiyorum...". Aynı bunun gibi herkes Mesihin yiyentisini beğenmeyecek. Kim onun yiyentisi beğenecek. Yuhanna 4:34

"İsa onlara şöyle dedi: "Beni kim gönderdi, Onun istediğini yerine getirmek ve Onun işini tamamlamak - işte, benim yiyentim odur."

 • Sen Rabbin istediğini yapmak için mi yaşıyorsun? O zaman Rabbin yiyentisini beğenecen.

2. İbrahim'den ondalık aldı

 • Ondalık almak, o kişinin üstünlüğünü gösteriyor, o senin kralındır, ya da tanrındır. İbrahim bunu yapmadı ekmekle şarabı ödemek için

 • İstedi desin: "Melki-Zedek'in tanrısına saygı gösteriyorum. O bana yardım etti, birkaç hizmetçi ile o kocaman orduyu yeneyim. Aslında o yaptı"

 • Ondalık vermekle Allahı muhtaç ve bağlı olduğunu gösteriyorsun.

 • Bizi şaşırtıyor: sanıyoruz ki, o zamanlarda en büyük Allah adamı İbrahim idi, ama o gösteriyor Melki-Zedek ondan daha da büyüktür. Ama Melki-Zedek burada İsa Mesih'in yerine geçiyor - İbrahim aslında Mesih'e ondalık verdi.

 • İbrahim belki de anladı, Melki-Zedek gelecek olan torununun örneğidir:

Yuhanna 8:56

"İbrahim benim günlerimi görecekti, ve onun için sevinçliydi. Benim günlerimi gördü ve sevindi. "

3. İbrahim'i mubarekledi

 • Birkaç defa yazıyor, Rab İbrahim'i mubarekledi, ama burada bir insan onu mubarekliyor

 • Biz İbrahim'in evlatları olarak yeni Melki-Zedek tarafından, yani Mesihten, murarekleniyoruz.

 • İsa iki defa insanları mubarekledi:

Markos 10:15-16

"Brakın kızanları, bana gelsinler. Onlara engel olmayın. Çünkü Allahın krallığı böylelerindir. 15 Size çok doğru bir şey söyleyeyim: her kim Allahın krallığını bir kızan gibi kabul etmezse, oraya asla girmeyecek." 16 Sonra onları kucakladı, onların üstüne ellerini koyup onları mubarekledi."

Luka 24:50-51

"Sonra onları dışarı çıkarıp Beytanya'ya kadar götürdü. Ellerini kaldırıp onları mubarekledi. Onları mubareklerken onların yanından ayrıldı, göke çekildi."

 • İşte, sen istiyor musun, İsa seni mbareklesin? O zaman iki şey lazım yapasın: (1) bir kızan gibi olasın, kendi gururunu kırıp onun kurtuluşunu kabul edesin ve (2) hep göke bakıp onun gelişini bekleyesin

4. onun görevi sonsuzdur, Levililerden büyüktür

 • Musa'nın kanununa göre ondalık verilirdi Levi cinsinden olan Allah görevlilere. Onlar da senin ve benim gibi sıradan ölümlü insanlar idi

 • Ama Melki-Zedek sanki 'ölümsüzdür' - dediğimiz gibi aslında o ölümsüz değildi, ama Mesih ölümsüzdür, Melki-Zedek de onun örneğiydi

 • Yahudiler tabii ki, Levililere büyük saygı gösterirdiler. Ama burada okuyoruz aslında kime lazım daha büyük saygı gösterelim: yeni Melk,-Zedek'e, yani Mesihe

 • Levi, İbrahim'in torunu Yakup'un üçüncü oğlu idi, yani üç kuşak sonra. İbrahim Melki-Zedek'e ondalık verirken, o daha sanki İbrahim'in bedeninde idi. Ve onun için sanki Levi kendisi de ondalık ödedi

 • Demek, Melki-Zedek Leviden büyüktür. Madem öyle, asıl Melki-Zedek, yani Mesih, Levili Allah adamlarından kat kat büyüktür.

 • Bu, imanlılara büyük kuraj: Levili Allah görevliler çok süslü beyaz uniforma giyiyerdiler, altın eşyalarla uğraşırdılar, herkesin gözündeydiler. İmanlılar gene orada burada, evlerde ormanlarda toplantı yapardılar. Yok özel giyisiler, yok altınlar, süslü sakallar - dış görünüşten yana çok zayıf idiler

 • Ama bizim yeni anlaşmamız Musa'nınkinden kat kat daha üstündür:

2.Kor 3:9-10

"Madem insanlara suçluluk getiren hizmet şanlı idi, insanlara suçsuzluk getiren hizmet çok daha şanlı olacak. Ve diyebiliriz ki, bu durumda bir zamanlar şanlı sayılan hizmetin artık şanlılığı yoktur. Çünkü çok daha büyük bir şanlılık geldi."