Kutsal Ruh: Dördüncü vaaz

Giriş:


13. Kutsal Ruhu gönderen, İsa'dır

16:8 “Ama gittim mi, ben Onu size gönderecem”

a. Matta 3:11-12 "Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur"

11 Bana gelince, ben sizi suyla vaftiz ediyorum, tövbe edesiniz diye. Ama benden sonra biri gelecek, O benden daha kuvvetlidir. Ve ben layık değilim, Onun pabuçlarının bağlarını çözeyim. İşte, O sizi Kutsal Ruhla ve ateşle vaftiz edecek. 12 Onun küreği elindedir. Harman yerini iyice temizleyecek. Buğdayı ambarlarına toplayacak. Ama samanı hiç sönmeyen ateşle yakıp bitirecek."

- Apo 2 "ateş dilleri" - değil sade 'darba' vermek için - ama Allahın yargılamasının başlangıcı

- Mal 3:2

Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek... Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RAB'be doğrulukla sunular sunacaklar.

- Luka 12:40 Siz de lazım hazır olasınız. Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz vakıtta gelecek.

b. KR’un en baştaki işi: şahitlik için kuvvet vermek

- Kutsal Ruhla 'doldular'; hep kuraj için

Ap. İşl. 2:4 başka dillerde imansızlara şahitlik yapmak

Efe 5:18 şarapla değil, ruhla dolun

Luka 1:15 Yahya doğuştan beri Ruhla doluydu

1:41 Elisabet peygamberlik yaparken Ruhla doldu

1:67 Zekerya, çocuğu Yahya'nın sünnetinde

Ap. İşl. 4:8 Petrus vaaz ederken

4:31 dua ettikten sonra

6:5; 7:55 Stefanus ölürken

9:17 Ananiyas Saul'la konuşurken

13:9 Pavlus Kıbrıs'ta

13:52 Pisidya Antakya'da

14. Kutsal Ruh insanlara günahı gösterecek

16:8 Ve O geldi mi, dünyayı günah, doğruluk ve davalamak meselelerinden için azarlayacak:

- Apo 24:26 Pavlus ne vakıt doğruluk, kendini zaptetmek ve gelecekteki davalamadan için konuştu, Feliks korkmaya başladı ve dedi: "Şimdilik git. Vakıt bulunca seni gene çağıracam.

- KR işlediği yerde, insanlar kendi günahlarını görmeye başlayacak

- orada çok gözyaşı ve büyük sevinç yanyana bulunacak

a. günah konusunda

(1) değil: 'günah işledim' ama 'günahlıyım'; değil biraz var, ama insanın karakterini gösteriyor, kara yüreğini

- kurt, nasıl elmanın içine giriyor? Değil kırdan, icerden: yumurta brakılıyor büyünce kıra çıkıyor

- Yakup 1:13-15

kişi denendi mi, hiç kimse demesin 'Allah tarafından deneniyorum'. 14 Hayır, herkesin kendi isteği onu çelip kandırıyor ve o zaman kişi deneniyor. 15 Ondan sonra istek gebe kalıp günahı doğuruyor. Günah da tamamlanınca, ölümü doğuruyor.

(2) müslümanlar diyor: Adem'in biraz ayağı kaydı, ama sonra Allah onu hemen af etti ve başka sonuç yok

- onun için günah anlayışı yok: sözde üç günah varmış: zina, katillik ve putperestlik

- ama İsa başka öğretiriyor: gözle zina işlemek (Mat 5:28), sözlerle öldürmek (Mat 5:22) ve mal sevgisi, sanki başka tanrılara tapmak (Efes 5:5)

Çünkü şunu kesin bilin: ne zinacının, ne miskin düşünen kişinin, ne de hiç bir açgözlünün (ki, o aslında puta tapmaktır), evet, Mesihin ve Allahın krallığında öylesinin mirası olmayacak.

- onun için günahı sanki materyalno br şey gibi görüyorlar (hamamda 40 tas su atmak). Ama EA: Yeremya 1:22 Çamaşır sodasıyla yıkansan, Bol kül suyu kullansan bile, Suçun önümde yine leke gibi duruyor" Diyor Rab Yahve.

- o müsl. düşünceden kurtulmamız lazım: değil "günaha düştüm" (sanki hayatımız dümdüz, arasıra düşüyoruz) AMA "Ben kendim günahlıyım"

- KK: Adem'de hepsi ölüyorlar (1.Kor. 15:22) = Adem'in günahı insanlara ölüm getirdi, Allah af etse de, artık ölüm geldi, artık günahın tohumu insanın içinde

- KR insanı o derece getiriyor, kendi halini görsün; Şeytanın işçileri: "Falanca adama bak - o senden daha da beter!" - Ama KR; "Kendi haline bak! Sen bu vaziyette Allahın krallığı için hazır değilsin!"

(3) "çünkü bana iman etmiyorlar"

- İsa geldikten sonra günah sade günah değildir, günah = çare varken almıyorsun, ilaç varken içmiyorsun

- Apo 2:36 - Petrus'un Pentikost konuşması

Onun için, bütün İsrail halkı şunu kesin olarak bilsin: bu İsa, hani siz onu haça gerdiniz, Allah Onu hem Rab, hem Mesih yaptı!"

- sanki çok ağır hastalandın, yatakta bekliyorsun, lineyka gelince, doktorun yüzüne tükürüyorsun

- Mel Gibsin 'Tutku' filminde: haçlanma sahnesinde enserleri ve çekici tutan Gibson'un kendisidir = İsa'yı haça geren ne Yahudiler, ne de Romalılar, ama BEN

- KR imansız kişiyi o duruma getiriyor

b. doğruluk konusunda

- değil sade insanı kirli göstersin, Allahı da temiz gösteriyor

(1) onu yapmak için, Rab EA'ta yüzlerce sene temizlik kanunları koydu (Çıkış, Yasa kitaplarında)

- yemekler, deri hastalıkları, kan pislik v.s. insanı Allahtan ayırırdı

- neden kadın aybaşında tapınağa gelmesin? Haksızlık değil mi?

- hayır: Eski Ahitte en büyük ders: "BEN KUTSALIM - onun için siz de kutsal olacanız!"

- Rab yüzlerce sene uğraştı, halk gene de anlamadı

- ama KR bunu kişiye kısa zamanda gösteriyor

(2) ...çünkü ben Babama gidiyorum ve beni görmeyeceniz. =

- KR bize İsa'nın doğruluğunu gösteriyor: göke alınınca, herkese gşsterdi, Allah ondan memnun kaldı, onu yanına aldı

- KR gösteriyor, nerede insan doğruluk bulabilir: İsa kendisi doğruluğumuzdur - 1.Kor. 1:30 (Mesih bizim için Allahtan gelen bilgilik oldu: doğruluk ve kutsallık ve kurtuluş odur.)

- KR kendi günahını ankamış olan kişiye gösteriyor, nerede doğruluk bulabilsin:

- Luka 18:10-14 - Ferisi ve gümrükçü (otrannik) - bu benzetme, aynı zamanda, herkesin yolculuğunu gösteriyor: önce hepimiz Ferisi idik (kendini doğru sanan 18:1), sonra Allahın doğruluğunu anlayıp o gümrükçü gibi yapıyoruz.

c. davalanmak konusunda

(1) Şeytan davalanmış bulunuyor - Kol 2:15-16

“O, borç kâğıdı, bize karşı olan, bize ters düşen buyrukları, sildi. Onu haça mıhlayıp ortadan kaldırdı. Onda ruh hükümetlerini ve güçlü ruhları yendi, onları soyunturdu, onları herkesin önünde rezil etti.”

- Şeytan İsa'nın haçını önlemek istedi: Petrus - İsa hiç ölümü gize almasın (Mat 16:23); Yahuda - İsa kendi gücüne göstersin (Lu 22:3) - şahitler karışık (Mat 26:60) - "Haçtan insene!" Mat 27:40-42 - İsa gene de dayandı, öyle Şeytanı yendi

(2) KR kişiye sonsuz davalamayı gösteriyor

- Şeytanın yalanı: terazi kantar düşüncesi: “Günahlarına karşılık sevap gösterecen”

- Kutsal Ruhun hakikatı: “Günahlarımıza karşılık, Allahın oğlu lazımdı ölsün”

- Şeytanın yalanı: daha çoook vakıt var - KR hakikatı: son saattir (1.Yuh. 2:18) -

(3) Şeytanın yalanları: cendeme girecen - biraz yanıp günahlarını ödeyecen - sonra tertemiz çıkacan

- KR hakikatı: Allahın davalaması sonsuzdur – o karar verdi mi, sonsuzlara kadar geçerli kalacak

- Matta 25:46

İşte, bunlar sonsuz cezaya gidecekler. Ama doğru olanlar sonsuz yaşama girecekler.

örnek:

- cehennem:

ateş (Allahın kutsallığı - ondan kaçamıyorsun, ama yaklaşamıyorsun

karanlık (Allahtan uzak olmak: ekskursovod - mağara - birkaç dakka en karanlık yerde duruyorlar - lambaları sönüp bekliyorlar - insanı kör ediyorve

diş gıcırtısı (Ah, keşke... sonsuzluk düşüncesi ölümdür, fırsat vardı ben kaçırdım)

15. Kutsal Ruh, öğrencilerine bütün hakikatı gösterecek

16:13 “Ama O, hani hakikatın ruhu, geldi mi, sizi güdüp bütün hakikata götürecek.”

- Yahudi / milletler ayrımı ortadan kalkacak

- Efes 2:5-6

“Daha önceki kuşaklarda bu saklı şeyler insanlara henüz açılmamıştı. Ama şimdi Allah onları Onun kutsal apostollarına ve peygamberlerine Ruhla açtı. 6 Bu saklı bilgi de şuydu: 'iyi haber' yolu ile... - milletler aynı mirası paylaşıyorlar, - aynı bedenin parçalarıdır, - Allah, Mesih İsa'da onlara da aynı sözünü verdi.”

- bu ayet, Kanunun sonu demektir

- Yuh 4 - zaman gelecek, ve aslında başlamıştır... = Ruhla tapınışı

16. Kutsal Ruh, İsa'yı şanlayacak

16:13-14 “Çünkü kendisinden konuşmayacak: ne işitirse, onu konuşacak. Hem de gelecek olan şeyleri size bildirecek. O beni şanlayacak. Çünkü benim neyim varsa, O ondan alıp size bildirecek.”

a. KR geldi mi, 'Kutsal Ruh' diye bağırmayacaz, 'İsa, İsa' diye bağıracaz

- KR adında dua etmek yok, mucize yapmak yok,

- Korint kil. bunu anlamadı, 1.Kor. 12 ve 14 - ortada 13 sevgi bölümü

- projektor gibi = kimse ona dikkat emiyor, herkes onun verdiği ışına bakıyor

b. üçlü birlik içinde bir alçalma var: Oğul Baba'yı şanlayacak, Ruh da oğulu şanlayacak

- Rab bizden bir şey isterken, önce kendisi yapıyor, öncüdür

- Efe 5:21 birbirinize boyun eğin, sesleyin - karı koca - anne baba ve kızanlar - köleler ve efendileri - ama aynısı topluluğun içinde

- seslemek yok mu, topl. yürüyemez

SON:

- İsa’dan sonra 800 yıllarında, Avrupa'nın en büyük kralı Şarlmanye idi (Almanya ve Fransa’yı hükmederdi)

- 200 sene önce onun mezarını buldular. Onun cesedi çok ilginç bir pozisyonda dururdu:

- Kral iskemlesinin üzerinde otururdu, elinde kral değneği, kucağında açılmış incil vardı

- parmağı Markos 8:36 gösterirdi: "Bir adam bütün dünyayı kazanıp da kendi canını kaybetsin, ona ne fayda?"