İsa ilk öğrencilerini çağrıyor

Luka 5:1-11

Giriş:

- Mesihçiliğin ilk yüzyıllarında onun sembolu haç, yani krıst, değildi. Ama balık idi.

- çünkü Grekçede 'balık' sözü 'ihthus'tur. Ve o sözün her bir harfını alıp İsa hakkında bir öğretiş için, onun kim olduğunu göstermek için kullandılar:

Yesu - Hristos - Theu - Uios - Soter = İsa Mesihtir, Allahın Oğludur, Kurtarıcıdır

- ve gerçekten İncili okurken sanki her adımda balıklar var: İsa 5 ekmek ve 2 balık kullandı - Dirliş için Yunusun nişanı diyor: sanki mezarda kalışını balığın midesindeki zamana benzetiriyor - İsa tapınağın vergisini bir balığın ağzından çıkardı - Dirlişten sonra öğrencilerin önünde ekmek ve balık yiyor, neden bu detayları söylüyor?

- ama en büyük balık meselesini bugün okuyacaz - ve bu aynı zaman öğrenci olmak için en büyük derstir

Luka 5:1-11

1 Ve öyle oldu ki İsa, Ginesar gölünün kenarında dururdu. Kalabalıklar da Allahın haberini işitmek için, Onun her yanını sarıp Onu sıkıştırdılar. 2 İsa gölün kenarında iki kayık gördü. Ama balıkçılar oradan çıkmıştı, serpmelerine temizlik yapardılar. 3 Bu kayıkların biri Simun'un idi. İsa ona binip, Simun'a yalvardı, kenardan biraz içeri girsin. İsa da oturup halka kayıktan ders vermeye başladı. 4 Konuşmasını bitirince, Simun'a dedi ki, "Derin sulara ayda, serpmelerinizi orada indirin, balık tutasınız."

5 Simun cevap verip dedi: "Efendim, bütün gece çok sıkı çalıştık, gene de bir şey yakalayamadık. Ama madem sen söylüyorsun, serpmeleri indirecem."

6 Onu yaptıktan sonra o kadar çok balık tuttular ki, serpmeleri yırtılmaya başladı. 7 Öbür kayıkta çalışan arkadaşlarına el attılar, gelip yardım etsinler diye. Geldiler, her iki kayığı da doldurdular, öyle ki, az kalsın batacaydılar. 8 Simun Petrus bunları görünce İsa'nın ayaklarının dibine düştü ve dedi: "Ey Efendimiz, ayrıl benden. Ben günahlı bir adamım."

9 Çünkü o ve arkadaşları şaşkınlığa döndüler, o kadar çok balık tutmuşlar diye. 10 Simun'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup ve Yuhanna'ya da öyle oldu. Ve İsa Simun'a dedi: "Korkma, bundan sonra insanları tutacan."

11 Kayıkları toprağa çektiler, herşeyi brakıp İsa'nın arkasından gittiler.

-----------------------------------

1. İsa hakkında işitmek

- Bu olayı yeni imanlı olarak okuduğum zaman, hep şaştım: “Nasıl olabilir ki, sen işini yapıyorsun, bir kişi senin önünden geçiyor, o seni çağırıyor, sen de işini gücünü, hatta bütün hanenini, cinsini brakıyorsun, adamın peşinden takılıyorsun.

- sandım ki, İsa'nın birtakım gizli, sihirli gücü var da, öyle bir tepki gösterdiler.

- ama İsa kendisi istemiyor, biz körü körüne iman edelim: Luka 14'de diyor: kim isterse ev yapsın, önce oturup güzel bir hesap yapıyor, acaba elinde yeterince para var mı. Yoksa ev yarıda kalacak ve herkes adamla eğlenecek.

- Hayır: Petrus ve Andreas, Yakup ve Yuhanna ve İsanın daha başka öğrencileri onu aylardan tanırdılar. Hatta, daha önce Yahya'nın öğrencileri idi.

- Onu Yuhanna İncilinde okuyoruz

Yuhanna 1:26-27 - "Ben su ile vaftiz ediyorum. Ama sizin aranızda duruyor öyle bir Kişi ki, siz onu tanımıyorsunuz. 27 Benden sonra gelen odur. Ben de layık değilim, onun pabuçlarının bağlarını çözeyim."

- Değil sade Petrus ve Andreas ama bütün İsrail halkı İsa hakkında birşeyler duydu. Yahya büyük bir sesle bildiridi ki, Beklediğimiz Mesih artık aramızda yaşıyor.” Böylelikle İsanın yolunu hazırladı.

- Bugüne kadar aynı: bir kişi İsanın hakkındaki haberi işitmedi mi, kurtuluşa gelemez. Bu çok basit bir düşünce, ama maalesef bugünlerde birçok hristiyan onu sanki unutuyorlar.

- Birçok kiliselerde öyle bir anlayış var: “Herkes hangi dinde, hangi anlayışta doğup büyüdüyse, onda devam etsin. Eğer kişi dürüst ise, ve bildiğine yürekten inanırsa, kurtulacak. Neye iman edersen önemli değil, yeter ki, iyilik yap”

- Bu, tabii ki, Şeytanın sesidir. O istiyor ki, kurtarıcıya gerek kalmasın. Herkes bir iki tane sevap işleyip kendini iyi sansın.

- Ama Allah diyor: “Demek, iman işitmeye bağlıdır, işitmek de Allahın sözüne bağlıdır.” (Rom 10:17)

- Sen Allahın sözünü, daha doğrusu, İsanın iyi haberini işitmedin mi, yok neye iman edesin, ve o zaman yok nasıl kurtulasın.

- İnsan kimi kere kendine soruyor: “Gerçekten başka yol yok mu, kurtulmak için? Ya kimin fırsatı yoksa İsanın haberini işitsin, o kişilere ne olacak?” - Evet, arkadaş anla ki, başka yol yok, lazım işitsinler.

- sade bir örnek vereyim: şu anda yeryüzünde 6900 dil konuşuluyor ve İncilin en azında bir parçası 2817 dilde bulunuyor. Yok yeryüzünde başka bir kitap, o kadar dillere çevirilsin. İkinci yerde Pinokyo kitabı: 240 dile. Kuran ya da bir parçası yaklaşık 120 dile tercüme edildi.

- ama şu anda İncil 2167 başka dile tercüme ediliyor. Her birinde bir sürü kişi işliyor, ve ona milyonlarca para harcanıyor. Neden? Çünkü insanlar işitip anlamadılar mı kurtulamazlar.

- Demek Petrus ve Andreas en birinci İsa hakkında işittiler: ama bu yeterli değil

2. İsa ile karşılaşmak

35 Ertesi gün Yahya gene iki öğrencisiyle dururdu. 36 Ve İsa geçerken, Yahya Ona bakarak diyor ki, "Bakın, Allahın kuzusu!"

37 Bunu söylerken onun iki öğrencisi bunu işitip İsa'nın arkasından gittiler. 38 İsa dönüp gördü ki, Onu izliyorlar ve onlara sordu: "Ne istiyorsunuz?"

Onlar da Ona şöyle dediler: "Ey Rabbi (ve bunun Türkçesi 'muallim'dir), sen nerede oturuyorsun?" 39 Onlara, "Gelin de görün!" dedi. Gidip Onun nerede yaşadığını gördüler ve o gün Onunla kaldılar, çünkü saat öğlenden sonra dört idi.

40 Evet bu ikisi önce Yahya'yı sesleyip sonra İsa'nın arkasından gittiler. Onlardan biri Simun Petrus'un kardeşi Andreyas idi. 41 O da en birinci kardeşini Simun'u buluyor ve ona diyor ki, "Biz Mesihi bulduk” (Yuhanna 1:35-41)

- İsa'nın öğrencisi olmak için ikinci adım budur: yeterli değil sadece kafanda bir bilgin olsun, ama kişisel olarak, yani liçno, onunla karşılaşıyorsun.

- ona Rabbi dediler: bu söz İbranice, Arapça değil. Arapça olarak, 'Benim Rabbim, efendim' demektir, ama İbranice, benim muallimim, hocam

- bunu söylemekle gösterdiler ki, İsanın öğrencileri olmak istediler - o zamanlarda her Yahudi muallim ve Greklerin filozofları, etrafında bir grup öğrenci toplardılar. Onlar sadece günde birkaç saat ders görüp sonra kendi hayatlarını yaşamaya devam etmediler, öğrenci olmakla onların hayatları büsbütün değişti.

- öğrenci, talebe nasıl lazım olsun?

(1) öğrenci öğreniyor

- onun bilgisi ve anlayışı her geçen gün çoğalıyor, aynı derecede kalmıyor. Birinci sınıfta bir pırvoklasnik eve defter getirdi mi, ve a b v yazmaya başladı mı, çok seviniyoruz.

- ama 10 sene sonra gene o derecede kaldıysa, hiç ilerlemediyse, memnun değiliz, onu övmeyecez.

- biz hayat boyunca Mesihin öğrencileriyiz, hep öğrenmeye devam etmemiz gerek. Sen kendi kendine sor: ben İsanın yolunu, onun sözlerini, Kutsal Kitabın sözlerini öğreniyor muyum. Gittikçe ilerliyor muyum?

(2) öğrenci muallimine benzer oluyor

- bir kişi ile gece gündüz vakıt geçirirsen, otomatik olarak ona benzemeye başlayacan. Onun gibi düşünecen, onun gibi konuşacan, onun gibi hareket edecen.

- TR'de hep Nurcularla karşılaştım; onlar Said Nursi adında bir fanatik hocanın talebeleri. Onları 200 m uzaktan anlardım: hepsi genç erkekler, kısa kara saçlı, sola doğru taranmış ve gri Pantolon giyiyor. Adam 1960 senesinde öldü, ama onun öğrencileri sanki bugüne kadar onun kopyalarıdır.

- Ama tabii ki, biz sormuyoruz: İsa nasıl giyindi, nasıl saçlarını taradı, ne yemek yedi, da aynısını yapalım. Bizim İsa'ya benzememiz içeridendir.

- Fil 2:5” İsa Mesihte nasıl bir düşünce vardı, aynısı sizde de olsun: 6 O, Allah özüne sahipti, ama gene de düşünmedi, Allahla aynı olmak en büyük şeydir diye. 7 Ama kendini döktü, demek köle özünü aldı”

- 1.Petrus 2:21 “Çünkü Mesih de bizim için çeki çekti. Öylelikle bize bir örnek braktı. Biz de Onun izinden yürüyüp, Onun arkasından gidelim.”

- Efes 5:1 “Onun için Allahın sevgili evlatları olarak, Onu örnek alın. 2 Mesih kendini bizim için verdi. Allaha bir adak ve kurban oldu, Ona hoş bir koku oldu. İşte, siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün.”

(3) öğrenci mualliminin kaderini paylaşıyor

- İncilde: İsrailliler çölde Musaya vaftiz oldular. Artık halk ve Musa bir birlik oluşturdular, hep beraber olacaydılar. Musa'nın başına ne geldi, halkının başına da o geldi.

- 2.Timoteyus 2:11-13

Şu söz çok doğrudur: Eger Onunla birlikte öldüysek, Onunla birlikte de yaşayacaz. Eger dayanırsak, Onunla birlikte krallık sürecez. Eger Onu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek. Ama sadikan kalmasak, o gene de sadikan kalıyor. Çünkü kendi kendini inkâr edemez.”

3. İsa'nın kim olduğunu anlamak

8 Simun Petrus bunları görünce İsa'nın ayaklarının dibine düştü ve dedi: "Ey Efendimiz, ayrıl benden. Ben günahlı bir adamım."

- “bütün gece ağır işledik, ama hiç bir şey yakalamadık” hayatımız çoğu vakıt öyle, uğraşıyon, didiniyon bir şeyler elde edesin. Sonra ? Hepsi boş: ev yapmışın - sonra banka onu alıyor. Kocaman düğün yapmışın - sonra bir kavga çıkıyor, bütün hava bozuluyor

- “ama madem sen diyorsun, ben bir daha deneyecem” İsa daha iyisini biliyor

- ne zaman anlayacaz ki, ancak Rab bize buyurdu mu, yaptığımız işlerin üzerinde bereket olacak, ancak o zaman anlamlı ve kalıcı olacaklar

- bir daha deniyorlar - ve rezultat bambaşka: o kadar balık, neredeyse iki kayık batmaya başlıyor

- sonra Petrus bir laf yapıyor, beni hep şaşırttı: “Ayrıl benden, ben günahlı bir insanım” - nereden nereye: balıklardan günaha. İsa günah hakkında hiç bir laf yapmadı ki. Petrus burada ne gibi bir bağlantı görüyor?

- Petrus anladı ki, burada çok büyük bir mucize oldu: o gölü karış karış bilirdi. Bütün hayatı orada geçti. Bilirdi nerede ve ne zaman balık bulunuyor ve nerede bulunmuyor.

- önce o balıkları tutmakla meşguldu, ama her şey bittikten sonra, biraz düşünmeye başldı. Bu balık tutmanın ihtimalını, yani veroyatnostu hesapladı - ve anladı ki, bu insanca mümkün değil. Burada Allahın parmağı var.

- belki Yunus'un olayı aklına geldi: nasıl Rab o balığa buyurdu ve söyledi nereye gitsin, ne yapsın - aynı biçimde burada İsa balıklara buyurdu toplansınlar ve serpmelere atlasınlar.

- ve o zaman Petrus iyi gibi anladı bu İsa kimdir: değil sade birhangi peygamber, çünkü peygamberler bunu yapamaz. Değil de sadece Mesih, ama Allahın kendisi ondadır.

- ve o zaman Musa'yı hatırladı. Nasıl Rab ona yanan çalıda dedi: “Pabuçlarını çıkar, Çünkü durduğun toprak kutsaldır. Petrus ayağında zaten pabuç yoktu, ama bir şey anladı: “İsa kutsaldır, ben gene günahlıyım, kutsal değilim”

- işte, öğrenci olmanın en büyük noktası bu: bu dereceye, bu anlayışa gelmeyen kişi İsanın öğrencisi olamaz. Kimde Allah korkusu, kimde bu kutsallık anlayışı yoksa, toplantıya gelsin, dua etsin, ilahi söylesin, hatta Rab için büyük işler yapsın... gene de İsanın öğrencisi değildir

- her gerçek imanlının hayatında öyle bir olay, öyle bir an gelmeli, nerede diyorsun: Rab İsa, anladım sen kimsin, sende Allahın kendisi duruyor. Ve anlıyorum ben kimim.

- Pavlus'un Rom 7'de dediği gibi: “İçimde günah oturuyor” - böyle bir anlayış panika yaratıyor: “Ne? Günah benim içimde? Benim kalbimde?”

4. İsa'nın çağrısını işitmek

- ama olay burada bitmiyor: Petrus o duruma geldikten sonra, İsa onu çağırıyor: "Korkma, bundan sonra insanları tutacan."

- bunlar çok klasik sözler: Rab EA'da ne zaman insanlara göründüyse, hepsi büyük telaşa düştüler. Ve her sefer Rabbin onlara birinci sözü: Korkma!

- mesela: Dan 10:19 "Ey çok sevilen adam, korkma!" dedi, "Esenlik olsun sana! Güçlü ol! Evet, güçlü ol!"

- İsa burada öğrencilerini öyle sözlerle çağırıyor, nasıl EA'da Rab peygamberleri çağırdı. Bunu mahsustan yaptı, kim olduğunu göstermek için.

- “Bundan sonra insanları tutacan” - ben sana daha büyük bir görev veriyorum. Evet, öğrenci olmak ve görev yapmnak beraber gidiyor

- Bu çağrı kişiseldir, individualnodur. Rab herkesi başka bir biçimde yola getiriyor: kimisi okumakla - kimisi mucize ile - kimisi hiç mümkün olmayan biçimde bir insanla karşılaşıyor - kimisi imanlıların iyilğini ve sevgisini görüyor - Rab biliyor nasıl kişiye konuşsun

- İsa bir tarafta bir tellaldır, yani kralın kararlarını meydanlarda bağıra bağıra bildiren bir kişi - ama sade bu kadar değil: öbür tarafta iyi çobandır; kaybolan kuzucuklarını tek tek adlı adınca çağırıyor

5. Herşeyi brakmak ve İsanın peşinden gitmek

- peki, İsa'nın çağrısını aldık mı, nasıl cevap verecez? Ne gibi tepki gösterecez?

- bu sahne sanki İlyas, Elişayı çağırmasını tekrarlıyor: 1.Krallar 19:19-21

İlyas oradan ayrılıp gitti, Şafat oğlu Elişa'yı buldu. Elişa, on iki çift öküzle saban sürenlerin ardından on ikinci çifti sürüyordu. İlyas Elişa'nın yanından geçerek kendi cüppesini onun üzerine attı.

Elişa öküzleri bırakıp İlyas'ın ardından koştu ve, "İzin ver, annemle babamı öpeyim, sonra seninle geleyim" dedi. İlyas, "Geri dön, ben sana ne yaptım ki?" diye karşılık verdi.

Böylece Elişa gidip sürdüğü çiftin öküzlerini kesti. Boyunduruklarıyla ateş yakıp etleri pişirdikten sonra, yesinler diye halka dağıttı. Sonra, İlyas'ın ardından gidip ona hizmet etti.

- bakın: Elişa da babasının zanaatını yaptı, çiftçilik, Petrus gene balıkçılık - her ikisi de babalarını braktılar, yeni bir yaşam stili başladılar: artık cins köke, mahalleye bağlı olmayacaklar, ama büsbütün onları çağıran kişiye: İlyas ve İsa

- onun için ne vakıt İlyas göke alınıyor Elişa bağırıyor: 2.Krallar 2:12 Olanları gören Elişa şöyle bağırdı: "Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!" - İlyas gerçekten onun babasının yerine geçti

- ama dikkat ederseniz, burada bir fark var: Elişa önce istiyor babasıyla vedalaşsın, İlyas da izin veriyor. Ama ne vakıt isa öyle bir öğrenci geldi ve dedi: “Önce babamı gömeyim” İsa diyor hayır, hemen, şimdi arkamdan gel. Beklemek yok! - Demek İsa'nın çağrısı daha büyük, daha ciddi.

- aynı biçimde İsa bizim hanemiz - ama ilk önce kendi cinsimizden olan bağlantıyı koparmak lazım

- bu düşmanlık bizden gelmiyor, bu Rabbin kılıcıdır.

- Tabii ki, mahallede en büyük tema bu, nasıl brakacaz akrabalarımızı? Nasıl yalnız yaşayacaz? Bu çok fazla büyük bir fiyat değil mi, sanki? - Petrus da aynısını İsaya sordu: (Markos 10:28-30)

"Te bak, biz herşeyi braktık, senin arkana düştük." İsa da ona dedi:

"Size çok doğru bir şey söyleyeyim: var öyle insanlar, benden için ve 'iyi haber'den için brakıyorlar evini, kardeşlerini, kızkardeşlerini, anasını, babasını, kızanlarını ya da tarlalarını. 30 Onlardan yok bir kişi, şimdiki zamanda onun yüz katını kazanmasın: hem evler, kardeşler, kızkardeşler, analar, kızanlar ve tarlalar, (ama onların yanında çekiler de kazanacak), hem de gelecek zamanda sonsuz yaşamı kazanacak.”

Son:

- Evet, İsa Petrus ve Andreas, Yuhanna ve Yakub'a nasıl bir çağrı braktıysa, bugüne de bize aynı çağrıyı brakıyor: herşeyi brak, arkamdan gel - yani artık benim işlerimi bitir, benim gibi yaşa

- Sanmayın bu sadece ilk apostollar için geçerli olsun. Matta 28:18

"Gökte ve yeryüzünde bütün kuvvet bana verildi. 19 Onun için gidin, bütün milletleri öğrenci olarak yetiştirin” - yani, ben Petrus'a ve öbür apostollara nasıl yaptım, siz de sonraki kuşaklarda başkalarına yapın. - onlar da öğrenci olsunlar

- İsa hep öyle yapıyor. Bir kişinin hayatını kökten değiştiriyor: sen buna hazır mısın?