YOEL kitabı

- Yunus kitabında görüyoruz: RAB yabancı halkları bile kurtarmak istiyor

Yoel kitabında görüyoruz: RAB kendi halkını bile yargılıyor

Giriş:

A. Yoel’in zamanını anlayalım

1. Biraz tarih:

- 830-800 senelerinde, kraliçe Ataliya, Ahab ve İzebel’in kızı

- ‘Yoel’ = ‘Yahve tanrıdır’, çok yaygın bir ad (13 defa EA)

- peygamberin adı bir program gibidir:

- bütün EA tarihi: gerçek tanrı ve sahte tanrıların arasındaki savaş

- gerçek tanrı: YaHVE,

Çıkış 20:2-3 "Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim. Benden başka tanrın olmayacak.’


Yeşaya 45:5-6 “Yahve Ben'im, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Sen beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım. Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. Yahve Ben'im, başkası yok. “

45:22 "Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

2. Yoel kitabında iki büyük felaket: kuraklık ve çekirgeler

- biz bugün onu anlamıyoruz, çünkü devletler arasında çok ticaret var, bir yerde kıtlık olurken, rahat rahat başka yerden yiyentiler alınıyor

a. Mısır’daki ceza: - Çıkış 10:

13 Musa deneğini Mısır'ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece RAB ülkede doğu rüzgarı estirdi. Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri getirdi.

14 Mısır'ın üzerinde uçuşan çekirgeler ülkeyi boydan boya kapladı. Öyle çoktular ki, böylesi hiçbir zaman görülmedi, kuşaklar boyu da görülmeyecek.

15 Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri, dolunun zarar vermedii aaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır'ın hiçbir yerinde, ne aaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı.

b. Musa’nın kanununda: çekirgeler cezalar arasında

Yasa 28:38-45

38 "Çok tohum ekeceniz, ama az toplayacaksınız. Çünkü ürününüzü çekirge yiyecek.

..... 42 Bütün aaçlarınızı, toprağınızın ürününü çekirgeler yiyecek.

45 "Bütün bu lanetler başınıza yaacak. Yok oluncaya dek sizi kovalayacak ve size erişecek. Çünkü Tanrınız RAB'bin sözünü dinlemediniz, size verdii buyrukları, kuralları yerine getirmediniz.

3. çekirgeler nedir anlayalım

- agırlığı sadece 2 gram, uzunluğu bir parmak kadar: (resim göster)

- her gün kendi ağırlığı kadar yemek yiyor

- bir örnek: Afrika’nın en büyük çekirge felaketi –

1926 Afrıka’da Niger devletinde başladı,

1930 bütün batı Afrika’ya yayıldı

sonra: 4000 km uzakta Sudan devletine, Etiyopya, Kenya

1932 Angola, Zimbabwe

1940 sona erdi = 14 sene sürdü = 10 milyon km2 (100 tane BG)

- 1 km2 içinde 75 milyon çekirge var = 1000 km2 içinde 80 milyar 80,000 milyon çekirge = bizim mahalleye 160 milyard çekirge düşecek

- 1500 m yüksek kadar uçuyorlar, güneşi kapatıyorlar

- 1866: Algeryada 200,000 insan öldü, çekirgelerin yüzünden

- 1991 Türkiyede, çak Egiptten bütün Akdenizi geçtiler 1000 km uçtular

B. Yoel kitabının haberi

1. Rab Yahuda halkını cezaladı: kuraklık ve çekirgeler (1:1-20)

a. Yoel yaşlıları şahit çağırıyor: bakın başımıza ne geldi! (2-4, 6-7 oku)

b. herkes ağlıyor:

- içkiciler, çünkü şarap çok pahalı olacak (1:5)

- kahinler, çünkü ekmek bile yok Rabbin evi için (1:9)

- köylüler, çünkü ambarlar boş, ekinlik tohum da yok (1:11,17)

- hayvanlar bile etkilendi, otlak bulamıyorlar (1:18)

- üzüntü o kadar büyük ki, nişanlı bir kızın kocası ölmüş gibi (1:8), daha gelinlik giymemiş

c. yas tutmak zamanıdır (1:13-20)

(1) sebep: Amos 6:1-8 (aynı zamanda yaşardı, halkın dur. göst.)

1 Yazıklar olsun Siyon'daki kaygısızlara, ...... 3 Ey sizler, kötü günü uzak sananlar... 4 Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar, Sedirlere serilenler, Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler, 5 Çenk eşliinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar, 6 Tas tas şarap içenler, Yaların en güzelini sürünenler, VE Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler! (= Rabbin işini düşünmeyenler)


7 Bu yüzden şimdi bunlar Sürgüne gideceklerin başını çekecekler; Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü. 8 Rab Yahve başı üzerine ant içti, Her Şeye Egemen RAB Tanrı şöyle diyor:

"Yakup'un gururundan ireniyorum, Saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti düşmana teslim edeceğim."


Açıklama 3:5

Onun için hatırla nereden düştün, tövbe et ve en birinci yaptığın işleri yerine getir. Öbür türlü, eger sen tövbe etmesen, ben sana tezlerde gelecem ve senin mumluğunu yerinden kaldıracam.

- bizim için:

- Siyon’da kaygısız olmak: ‘Ben kurtuldum ya!’

- ‘Kötü gün uzaktır’ demek: Yoel’in haberi: RABbin günü yakındır (Yahya, İsa), yakınlık kafada, anlayışta, değil kalenderde (Slovenya’da ‘Bratko Horvat’, yeni kişise, güzel bina, tanklar)

- Yatakta uzanmak: alışkanlık, zaten biliyorum, aa biz eski imanlıyız

- Yusuf’un yıkımına kederlenmemek: başka kardeşlerin halini düşünmemek

(2) üzüntüyü göstermek - dıştaki işaretler:

- çul giyimek, yas tutmak, ağıt yakmak,

büyün gece kalmak, oruç, özel toplantı

- asıl iş: RABbe yakarın

- değil: KADER, ‘yazgı bozulmaz’, ‘Allah sabır versin’

- ama: gerçekleri göstermek

2. Ama daha büyük bir felaket gelecek: Rabbin günü (2:1-11)

(a) ‘boru çalın’ = UYaNIN! Düşman yaklaşıyor!

- Yoel çekirgelerin gelişini anlatıyor, ama görünüşü bir ordu gibi

- çekirgeler birer yiit asker gibi gösteriliyor (resim göster)

- yavaş, yavaş bu iki görüntü birleşiyor

- belki bir çekirge alıp yakından baktı (gümüş rengi, zırh) ve o zaman Rabbin Ruhu ona konuşmaya başladı (1-11 oku)

(b) K.K.’ta üç yerde çekirge felaketi geöiyor:

Açıklama 9:1-11

Beşinci melek borazanını bağırtırdı. O zaman gökten yeryüzüne düşmüş bir yıldız gördüm. Ona dipsiz çukurun anahtarı verildi. 2 Ve dipsiz çukuru açtı. O zaman çukurdan duman yükseldi, sanki kocaman bir ocaktan çıkan duman gibi. Ve çukurdan çıkan dumandan güneş ve hava karardı. 3 Dumandan çekirgeler çıkıp yeryüzüne yayıldı. Onlara öyle kuvvet verildi, nasıl yeryüzündeki akreplerde de varsa. 4 Onlara denildi ki, ne yeryüzünün yeşil otlarına, ne birhangi yeşil bir şeye, ne de aaçlara zarar vermesinler. Sade öyle insanlara zarar versinler, kimlerin alnında Allahın mühürü bulunmuyor. 5 Onlara verildi ki, o kişileri öldürmesinler ama onlara beş ay boyunca çeki çektirsinler. Onların verdii çekisi benziyor akreplerin verdikleri çekisine, ne vakıt ineleriyle insanlara sokuyorlar. 6 O günlerde insanlar ölümü arayacaklar, ama bulamayacaklar. Ölmeye hasret kalacaklar, ama ölüm onlardan kaçacak.

7 Çekirgelerin görünüşü de muharebeye hazırlanmış beygirler gibi idi. Onların kafalarında taçlara benzer bir şey vardı; sanki altından imiş. Yüzleri de insan yüzlerine benzerdi. 8 Onların saçları, kadınların saçları gibi idi. Dişleri gene aslan dişleri gibi. 9 Öyle göüslükleri vardı, sanki demirden yapılmış. Kanatlarının sesi de öyle bir ses idi, sanki muharebeye koşan çok beygir arabaları gibi. 10 Onlarda akrepler gibi kuyrukları ve tikenleri vardı. Ve kuyruklarında vardı kuvvet, insanlara beş ay boyunca çeki çektirsinler. 11 Onların üzerinde kral olan, çukurun meleği idi. Onun adı İbranice dilinde 'Abaddon', ve Grekçe dilinde 'Apoliyon'dur (hani, 'Yok edici').

- Yuhannanın görümü, Yoel’inkine benziyor

- eskiden: yeşillie zarar verirdiler, şimdi: insanlara zarar veriyor

eskiden: çekirgeler hayvanlardır, şimdi: kötü ruhları gösteriyor

- o başladı: cinler korkunç yayıldı, insanları aldatıp eziyet çektiriyorlar

ama son günlerde: herkes kötü ruhlardan çekecek

sade: Allahın mühürü olmayanlara dokunuyorlar

- bakın komşularınıza, arkadaşlarınıza: bunu göreceniz

- sen korkuyor musun: o zaman o mühürü ara, (o da Kutsal Ruh’tur)

3. Tövbe ederseniz, size yeniden bereketleyecem (2:12-27)

a. (12-14 oku) tam tövbe edin

- değil çöldeki İsrail halkı gibi (korkudan), ama...

- ‘bütün yürekle’ = artık yeni bir bakış kazanın

- ‘Giysilerinizi değil, Yüreklerinizi paralayın’ = içerden

- ve tanrınız RABbe dönün = ondan kaçardınız (Yunus)

- Yoel bize de konuşyor

b. ayet 16 oku!

c. eger tövbe ederseniz...

- çekirgeleri denize üfleyecem

- gene yamur verecem

- aaçlar, otlaklıklar herşey yeşil olacak, bol yemek olacak

- hayvanlar kurtulacak

4. Rabbin günü korkunç olacak

a. Ondan önce kendi Ruhumu dökecem (2:28-32 oku)

(1) ondan sonra = son günlerinde

- çok büyük, önemli peygamberlik sözü: bütün halk peygamber olacak (kadın - erkek, genç - yaşlı)

(2) gerçekleşmesi: Pentekost gününde Petrus (hatırlıyoruz...)

(1) Allahtan başka peygamber, kurtarıcı gelmeyecek

(2) RABbin yargılaması başlayacak

(3) artık her gerçek imanlı birer peygamberdir:

Açıklama 19:10 Çünkü İsa'dan için şahitlik yapmak, asıl peygamberlik budur.

- değil sade: İsa’ya gel, cennete gidecen

- ama: bu sapık kuşktan kendinizi kurtarın (Apo 2:40)

(a) peygamber lazım konuşsun, susmasın

Yeremya 20:9

"Bir daha onu anmayacam, O'nun adına konuşmayacağım" desem,

Onun Sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, yüreğimde yanan bir ateş oldu.

Onu içimde tutmaktan yoruldum, Yapamıyorum artık.

(b) peygamber lazım Allahtan kaçmasın (Yunus)

(c) peygamber lazım Allahın sözünü bilsin

(d) peygamber lazım insanlardan korkmasın

Hezekiel 3:7-9

İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir, çünkü o beni dinlemek istemiyor. Bütün İsrail halkı dikbaşlı ve inatçıdır. Seni onlar kadar inatçı yapacağım, senin alnını onlarınki kadar katılaştıracağım. Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma, yılgınlığa düşme.

b. Kendi halkımı yeniden toplayacam (3:1-8)

- Pentekost gününde bütün dünyadan Yahudiler vardı

- şimdi bu harika zamanın içinde yaşıyoruz

c. Bütün milletlerle savaş yapıp onları davalayacam (3:9-16)

- RAB büyük bir hesaplaşma günü hazırlıyor

- şimdi daha çok kişi tarafsız, ama gittikçe iki grup oluşacak: Rabbin mührünü taşıyanlar ve taşımayanlar

- hem milyonlarca kişi Rabbe geliyor, hem de asıl imanlılara gittikçe daha fazla baskı yapılıyor (Fransa: evangelızatsia yasak)

d. Kendi halkımla birlikte oturacam (3:17-21 oku!)

- sonunda umut veriyor

- balkandan şarap ve süt, çölde su = RAB yaşam olmayan yerde yaşam veriyor, ölümden diriltiyor

- RAB Sion’da oturur = tarihin sonu, asıl cennet

SON: