Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Muhammed mucize işledi mi?

Yukarıda gösterdiğimiz gibi, her peygamber Allah tarafından peygamberlik görevini aldığını ispatlamalı; yoksa insan ona nasıl iman etsin ki? Her peygamber ya mucize işledi, ya da geleceğini önceden bildirdi. Şimdi de Kuran'a bakarak Muhammed'in mucize yapıp yapmadığını araştıracağız.

Muhammed'in zamanında yaşayan Araplar, onun 'Ben peygamberim' sözlerini sorgusuz sualsız kabul etmediler. Bu, elbette takdir etmemiz gereken bir tutum. Bugünlerde bir kişi kalkıp 'Ben peygamberim' derse, onu hiç araştırmadan kabul edecek miyiz? Hayır, o peygamberlik iddiasının ispatlarını soracağız. Mekke kasabasının halkı da aynısını yaptı. Şimdi de Kuran'ın verdiği cevaplarına dikkat edelim; acaba Muhammed çağdaşlarına kendi görevini tasdik eden kanıtlar gösterebildi mi:

İnkâr edenler: "Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Sen ancak bir uyarıcısın. (Kuran - Rad suresi 13:7)

Demek, Allahın kendisi burada ispatlıyor ki, Muhammed'e mucize verilmedi, onun görevi sadece uyarmaktır.

Onlara bir ayet geldiği zaman, "Allah'ın peygamberlerine verilen size de verilmedikçe inanmayız" derler. Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve hilelerinden ötürü de şiddetli bir azap erişecektir. (Kuran - Enam suresi 6:124)

Burada, Muhammed'e inanmayanlar, onu daha önceki peygamberlerle karşılaştırıyorlar ve gayet mantıklı bir biçimde diyorlar: "Madem sen kendini peygamber olarak ilan ediyorsun, o eski peygamberler kadar mucize işle!". Sözde Allah'tan gelen cevap, her zamanki gibi, sadece korkutmaktır. Aşağıdaki ayetlerde de bir sebep göreceğiz, Allah neden Muhammed'e tek bir mucize vermedi:

"Rabbinden ona (Muhammed'e) bir belge indirilseydi ya" dediler. De ki: "Doğrusu Allah bir belge indirmeğe Kadir'dir, fakat çoğu bilmezler." (Kuran - Enam suresi 6:37)

Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. (Kuran - Isra suresi 17:59,90-93)

Ne imiş sebep? Muhammed'e neden mucize verilmemiş? - daha öncekiler, eski peygamberlere iman etmemişler, Muhammed'in zamanında yaşayanlar ise, zaten Muhammed'in mucizelerini anlamayacaklarmış. Bu nasıl bir açıklama? Bu nasıl bir kaçış yolu?

"Çocuklar! Ben sizin için mucize yapacaktım, ama faydası olmayacak, çünkü daha önceki halklar mucize gördüler ve gene de peygamberlere iman etmediler. Kaldı ki, siz zaten o kadar cahilsiniz, mucizelerimi gördüğünüz zaman onları anlayamayacaksınız. ... Onun için ... en iyisi size mucize göstermeyeyim!"

Kaldı ki, Muhammed'den önceki peygamberlerin hepsi Yahudi idi. Onlar, kendi halkı tarafından reddedilmiş olsalar bile, Araplar neden aynı hatayı yapsınlar. Ne de olsa, Muhammed Araplardan çıkıp kendine peygamber dedirtten birinci kişi idi. Araplar onun elinden yapılmış bir mucize görmüş olsalardı, daha fazla iman etmez miydiler?

En sonunda Kureyş halkının sabrı taştı. Muhammed'e yalvardılar, ne olursa olsun herhangi bir mucize yapsın:

Şöyle söylediler: "Bize, yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız. Veya hurmalıkların, bağların olup, aralarında ırmaklar akıtmalısın. Yahut da iddia ettiğin gibi, göğü tepemize parça parça düşürmeli, ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altın bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin ama oradan okuyacağımız bir kitap indirmezsen yine o yükselmene inanmayacağız." De ki: "Fesubhanallah! Ben peygamber olan bir insandan başka bir şey miyim?"
(Kuran İsra suresi 17:90-93)

"Rabbinden ona (Muhammed'e) bir mucize indirilse ne olur!" derler. Onlara de ki: "Gaybi bilmek Allah'a muhsustur; bekleyin, doğrusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim." (Kuran - Yunus suresi 10:20)

Demek, Muhammed'in kendisi bile, bir gün Allahı tarafından mucize yapma gücünü alacağını bekledi. Oysa, ne kadar da beklediyse, Allah ona o gücü vermedi, başka bir yol seçti. Kuran'a göre, Muhammed'in gene de tek bir mucizesi var imiş:

"Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler. De ki: "Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım." Kendilerine okunan bir Kitap'ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan topluluk için rahmet ve ibret vardır. (Kuran - Ankebut suresi 29:50-51)

Evet, Kuran'a göre Muhammed'e, Kuran'dan başka, herhangi mucize verilmedi. O kendisi de bunu kendi sözleriyle doğruluyor:

Ebu Hüreyra şöyle rivayet etti: Resulullah dedi ki: "Bütün peygamberlerin arasında yoktu bir peygamber ona mucize verilmesin, öyle ki, insanlar emin olabilirdi ve iman edebilirdiler. Fakat bana verilen, Allah tarafından gelen ilahi bir vahiy idi..."
(Sahih Buhari - cilt 9, kitap 92, hadis 379)

Arapça 'ayet' sözü de aynı hakikatı gösteriyor: 'ayet' asıl anlamda 'işaret, nişan' demektir. Bu söz normal olarak Kuran'da, 'Allahın verdiği bir işaret', yani bir mucize için kullanılıyor. Bir mucize de aslında nedir - normal fizik kanunlarına ters düşen ve gözlerle görülen bir olay (mesela: anında şifa vermek, ölüleri diriltmek, fırtınayı dindirmek v.s.). Ama Muhammed'in ağzından çıkınca 'ayet' sözü artık sadece 'Allahtan gelen bir söz' anlamında kullanılıyor. Yani bir sözle: Muhammed'in gösterebildiği tek mucizesi, onun ağzından çıkan sözler idi.

Ne yazık ki, bugünlerde müslümanların çoğu bu hakikatı kabul etmekte zorluk çekiyorlar. Onun sebebini de aşağıda göreceğiz. Yalnız, birçok aydın, okumuş, anlayışlı müslümanlar Kuran'ın bu açık sözlerini kabul etmekten utanmıyorlar:

"Muhammed, tek bir mucize yaptığını söyledi, o da Kuran'dır" (Marmaduke Pickthall'ın İngilizce Kuran tercümesi, önsöz, Burney Academy, Hayderabad/ Hindistan, s. 24)

Bu kadar açık ve belli Kuran ayetleri ve güvenilir hadislere karşı, müslüman propagandacıların çoğu Muhammed'in mucize yaptığını söylüyorlar. Büyük bir heyecanla anlatıyorlar ki, nasıl Muhammed sözde ayı yarmış, yemek çoğaltırmış, çölde iken parmaklarının arasından su fışkırtırmış, bir ağaca konuşup o ağacı yürütürmüş, kurumuş bir keçinin memesinden süt akıttırmış ... ve daha neler!

Bunu iddia edenler, bu mucizeleri ispatlamak için hadis kitaplarına dayanıyorlar. Orada Muhammed'in bazı mucizeleri geçiyor. Fakat Hadis kitapları, Muhammed'in hayatından 200-250 sene sonra yazıldı. Burada görüyoruz, nasıl islamiyetin en büyük iki kaynak kitabının arasında açık bir çelişki var: Kuran diyor: "Muhammed mucize yapmadı", hadisler gene, "Muhammed mucize yaptı". Bu durumda, tarafsız bir kişi neye göre karar versin? Kime inansın - hadislere mi, yoksa Kuran'a mı?

Muhammed'in kendisi bu soruya bizim için cevap versin:

Henüz öyle bir peygamber gelmedi, onun kendi halkı onun hakkında yalan söylemesinler. Ben de farklı değilim: benim ümmetim de benim hakkımda yalan söylüyorlar. Onun için, benim hakkımda değişik bir şey işittiniz mi, size braktığım kitaba dönün (yani: Kuran'a). Söylenen şey ona uyarsa, o mesele kitapta (yani: Kuran'da) geçerse, o vakıt geçekten benim hakkımda söylenen sözü söylemişimdir, ya da o işi yapmışımdır. Fakat o mesele kitapta geçmezse, ben suçsuzsum ve benim hakkımda söylenen şey bir yalandır. Ben onu söylemedim ve yapmadım. (Sırat - s. 603)

Yazarı: Ölümü:
Sahih Buhari 870
Sahih Müslim 875
Sünen-i Ebu Davud 888
Al-Tirmizi 892
Sünen-i Nesâ 915
Ibn-Mace 887
Müslümanlarca gerçek ("sahih") olarak kabul edilen, arapça 'Kütüb-i Sitte' denilen altı tane Hadis koleksyonu vardır. Bunun birincisi, Sahih Buhari, en büyük saygı görüyor ve Kuran'la birlikte en çok kullanılan kitaptır. Ama tabeladan anlaşıldığı gibi, bütün bu Hadis kitapları, Mühammed'in ölümünden 210-280 yıl sonra derlendi ve tarihi gerçekleri yansıtmaz.

Evet, Muhammed'in kendi ağzından işittik ki, hadisler ve Kuran birbirlerine ters düştükleri zaman, sadece Kuran'a inanalım. Orada da Muhammed'in hiç mucize yapmadığını okuyoruz. Öyleyse, Muhammed'in mucize yaptığını söyleyen hadisler nasıl meydana geldi?

Muhammed'in ölümünden sonraki ilk yüz sene, savaşlarla dolu yıllar idi. Müslüman devleti gittikçe yayıldı, yıldırım hızıyla bütün Ortadoğuyu kılıçla ele geçirdi. Ele geçirilen devletlerin çoğu da hristiyan idi. Onlarla tartışıp islamiyetin doğruluğunu ispatlamak için, Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i okumak ve araştırmak zorunda kaldılar. Ve zamanla Muhammed'in kişiliği ve yaptığı işleri o kitaplarda anlatılan peygamberlerinkinden daha zayıf olduğunu fark ettiler. Tevrat, Zebur ve İncil'de geçen bütün peygamberler ya mucize işlediler, ya da geleceği önceden bildirdiler. Kuran'a göre, Muhammed ikisini de yapamadı.

Bu eksiklik, müslümanlarda bir huzursuzluk yarattı ve zamanla Muhammed'in hakkında söylenen söylentilerini biraz abartarak, biraz çevirterek yaymayaa başladılar. Söylenti olarak başlatılan hikayeler gittikçe büyüdü ve en sonunda Hadis koleksyonlarına alındı. Böylece Muhammed'in pozisyonu ve kişiliği eski peygamberlerinkine kadar yüksek olduğunu göstermeye çalıştılar. Yalnız, bunu yaparken, Kuran'ın kendisine karşı çıktıklarını fark etmediler.

Uydurulan mucizelerin en popüleri şunlardır:

Bütün bu mucizeler uydurmadır, Muhammed onları yapmadı. Nereden emin olabiliriz? Çünkü Kuran'ın kendisi onu söylüyor:

"Kendilerine okunan bir Kitap'ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu?"
(Kuran - Ankebut suresi 29:50)

Muhammed'in mucizeleri denilince çoğu insanların aklına 'ayı bölmek' masalı geliyor. En popüler hikaye olduğu için burada kısaca ona değinmek istiyoruz:

1) Kuran'da Muhammedin ayı böldüğünü yazmıyor. Ayın bölünmesi henüz olmamış, ahretin bir belirtisidir:

"Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: 'Süregelen bir sihir' derler." (Kamer suresi 54:1-2)

2) Muhammed'in zamanında ay ikiye bölünmüşse, ona kim şahit oldu? Muhammed'in zamanında Bizanslılar, İranlılar, Hintliler ve Çinliler astronomi konusunda epey ilerlemiş durumdaydılar ve gökkubesini her gece izleyip çok detaylı olarak gök cisimlerinin hareketlerini kayıt ettiler. Ama ne yazık ki, hiç birinde bu sansasyon için en küçük bir not bile bulamıyoruz. Nasıl oluyor da, ancak Arabistan çölünde yaşayan birkaç Bedevi tarihte eşi benzeri olmayan bu olaya şahit oldu?

3) Bugünkü müslüman propagandacıların sahtekarlıkları ve uydurmalarına bakarsak, bu tür hadislerin en başta nasıl ortaya çıktığını anlayacağız. Amerikan uzay dairesi NASA'nın yaydığı bazı fotoğraflarında ayın yüzeyinde uzun çukurlar görünüyor. Onlar çok derin olmayıp ayın her bir tarafında, hatta Mars'ta bile bulunuyor. Onların en büyük uzunluğu 300 km'dir.

Müslümanların yaydığı fotoğraf Çukurun ucunu gösteren asıl fotoğraf

Kimi uyanık müslümanlar ise bu fotoğrafları alıp kenardan kestiler, "Bu çatlaklar ayı boydan boya çevreliyorlar ve Muhammed'in ayı böldüğü ve sonra gene yapıştırdığına dair ispatlardır" diye internette yayıyorlar. NASA'nın yetkilileri buna karşı resmi ilanlar yayarak, ayın hiç bir zaman ikiye bölünmediğini açıkladılar. Oysa bu yalan daha da yayılıyor ve basit kişileri bile bile aldatıyorlar.

İşte, Muhammed'in mucize yaptığını söyleyen hadisler de aynı bu zihniyetten, aynı kafa yapısından kaynaklanıyor.

Bir sonraki sayfada sözde Allahın Muhammed'e mucize olarak verdiği Kuran'ın gerçekten mucize olup olmadığını araştıracağız ...


Sayfanın başına dön Sonraki konu